Zásady ochrany osobních údajů koncových uživatelů

Poslední aktualizace: 8. června 2022

Jaký je účel tohoto dokumentu

Společnost InnoGames GmbH ("InnoGames") se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje při používání mobilních aplikací, online her, portálů a webových stránek.

Tyto zásady platí pro všechny koncové uživatele, včetně platících i neplatících uživatelů.

Obsah

 1. Úvod
 2. Jméno a adresa správce osobních údajů
 3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
 4. Obecné informace o zpracování osobních údajů
 5. Poskytování našich služeb a vytváření log souborů
 6. Dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu a podpůrných nástrojů
 7. Rozesílání informačních bulletinů
 8. Rozesílání upozornění přes prohlížeč ("push notifications")
 9. Používání souborů cookies
 10. Předávání osobních údajů třetím stranám
 11. Přihlašování pomocí služeb třetích stran ("social logins")
 12. Používání analytických služeb třetích stran
 13. Používání reklamních služeb třetích stran
 14. Používání jiných služeb třetích stran
 15. Práva subjektu údajů
 16. Závěrečná ustanovení

I. Úvod

Společnost InnoGames GmbH (dále jen "InnoGames" nebo "My") je správcem vašich osobních údajů a je připravena chránit a respektovat vaše soukromí a osobní integritu, když používáte mobilní aplikace a online hry, portály a webové stránky, které nabízíme (dále společně jen "služby"). Tyto zásady ochrany soukromí vám pomohou pochopit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč jsou shromažďovány a jak jsou používány. Objasní vám, jak můžete uplatnit vaše práva, pokud nám svěříte ke zpracování vaše osobní údaje. Prosíme Vás, abyste si udělali chvilku času a pečlivě přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a seznámili se s jejich obsahem. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo z webových stránek, které mohou používat naše partnerské společnosti a inzerenti. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek nebo používat tyto služby třetích stran, měli byste si být vědomi, že tyto mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že neneseme žádnou odpovědnost za jejich zpracování vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, jejich zásady ochrany osobních údajů předtím, než jim poskytnete své osobní údaje.

Nabízíme služby pouze pro hráče, kteří mají nejméně 16 let. Z tohoto důvodu v našem podnikání vědomě nepoužíváme ani nepožadujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let.

II. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a dalšími vnitrostátními právními předpisy členských států o ochraně údajů a dalšími právními předpisy o ochraně údajů, je:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Německo
Fax: +49 40 7889335-200
Email: privacy@innogames.com
Webová stránka: www.innogames.com

III. Name and address of the data protection officer

The data protection officer of the controller is:

Lawyer and bar-certified specialist in information technology law
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Německo
Email: dpo@innogames.com
Webová stránka: www.graef.eu

IV. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Obecně zaznamenáváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete při používání naší služby jako součást vašeho přihlášení nebo registrace a případně i při používání služeb založených na poplatcích. Osobní údaje jsou takové údaje, které obsahují informace o osobních nebo faktických okolnostech. Při přihlašování se a registraci jako uživatel na našich webových stránkách musíte zadat pouze e-mailovou adresu a popřípadě uživatelské jméno a heslo. Při registraci do určité služby se e-mailové adresy neshromažďují při registraci, ale později během používání služby. Heslo je uloženo v šifrované podobě, čímž je znemožněno zjistit skutečné heslo.

Jelikož je potřeba uzavřít uživatelskou smlouvu, zejména v souvislosti se službami založenými na poplatcích, které jste si vybrali, může být požadováno zveřejnění dalších údajů, jako je celé jméno, adresa, údaje o účtu, čísla kreditních karet atd. Někdy je také nutné si vyžádat osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, pro účely zpracování vašich dotazů nebo poskytnutí podpory. Společnost InnoGames tyto údaje zpracovává důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. InnoGames zásadně nezveřejňuje tyto informace třetím stranám bez vašeho svolení, pokud to není nutné pro uzavření a plnění smlouvy, pro zpracování vaší žádosti nebo pro vaši podporu nebo v případech, kdy je to povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží Čl. 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů požadované pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, je právním základem Čl. 6(1)(b) GDPR. To se týká také zpracování potřebného k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ Čl. 6(1)(c) GDPR.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ Čl. 6(1)(d) GDPR.

Pokud je zpracování údajů požadováno k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad těmito uvedenými zájmy, slouží jako právní základ pro zpracování údajů Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Vymazání údajů a doba jejich uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo blokovány, jakmile již neexistuje důvod jejich uchovávání. K takovému uchovávání může navíc dojít v případech, kdy je to požadováno evropským nebo vnitrostátním zákonodárcem v nařízeních, právních předpisech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá správce. Zablokování nebo vymazání údajů také nastane v případě, že doba uchovávání stanovená ve výše uvedených předpisech zaniká, pokud není další uchovávání údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy.

4. Bezpečnost údajů

Společnost InnoGames vyvíjí přiměřené úsilí, aby zabránila neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, stejně jako neoprávněnému použití nebo padělání těchto údajů, a aby minimalizovala související rizika. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, po telefonu nebo přes internet, však vždy zahrnuje rizika a žádný technologický systém není zcela ochráněn před možnou manipulací nebo sabotáží.

Společnost InnoGames zpracovává informace, které od vás obdržela, v souladu s německým a evropským právem na ochranu osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení týkající se utajení a ochrany údajů a jsou v tomto ohledu náležitě poučeni. Vaše data jsou přenášena šifrovanou formou metodou SSL.

V. Poskytování našich služeb a vytváření log souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich stránek náš systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému počítače, ze kterého je přístup proveden.

Zde jsou shromažďovány následující údaje:

Data jsou také uložena v log souborech našeho systému. Tato data nebudou uložena spolu s dalšími osobními údaji uživatele.

Při přístupu k mobilním aplikacím jsou shromažďovány následující údaje a informace:

Pokud se během používání našich služeb vyskytne chyba a chceme ji napravit, můžeme také shromažďovat další údaje, např. ID hráče a uživatelské jméno.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolových log souborů je Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení služeb do počítače uživatele. Pro tento účel musí být IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Ukládání do log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti služeb. Kromě toho tyto údaje používáme pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Hodnocení dat pro marketingové účely se v této souvislosti neuskutečňuje. Probíhá pouze statistické vyhodnocení datových souborů.

Společnost InnoGames si vyhrazuje právo ukládat IP adresy a log soubory po dobu nejvýše 30 dnů od okamžiku používání webové stránky pro kontrolu dodržování uživatelských podmínek a pravidel hry. Tento postup se používá zejména k zabránění jakýmkoli případům jejich zneužívání nebo k jejich vyřešení a případně k předání údajů pro tyto účely vyšetřovacím orgánům. Kromě toho se jakákoli další analýza dat provádí co nejvíce v anonymní formě. Po uplynutí tohoto období jsou IP adresy a protokolové log soubory zcela smazány, pokud neexistují povinné zákonné požadavky na jejich uchovávání nebo zvláštní řízení v rámci šetření jejich zneužití.

Tyto účely rovněž dokládají náš legitimní a převládající zájem na zpracování údajů v souladu s Čl. 6(1)(f) GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Data jsou smazána, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek nastane smazání v okamžiku, kdy příslušná relace skončí.

Soubory log protokolů, které obsahují osobní data, jsou zpravidla smazány nejpozději po sedmi dnech. Další ukládání je možné v případě tzv. chybových protokolů, které nám umožňují opravit chyby. Tyto chybové protokoly jsou smazány nejpozději za 30 dní, shromážděné IP adresy jsou anonymizovány po 30 dnech.

5. Možnost námitky a výmazu

Sběr dat pro poskytování webových stránek a ukládání údajů v souborech s log protokoly jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. V důsledku toho neexistuje na straně uživatele žádná možnost námitky.

VI. Dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu a podpůrných nástrojů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

a) Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás může kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel zvolí tuto volbu, přijmeme a uložíme údaje, které jste zadali do vstupní masky. Tato data jsou:

Navíc v okamžiku odeslání zprávy jsou uložena tato data:

O zpracování těchto údajů se uživatel dozví v průběhu poskytování svých údajů prostřednictvím odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů.

b) Email

Alternativně je možné nás kontaktovat prostřednictvím příslušných e-mailových adres. V takovém případě jsou uloženy osobní údaje uživatele odeslané e-mailem.

c) Podpůrný nástroj

Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho podpůrného nástroje integrovaného do naší služby. V takovém případě se uloží vaše uživatelská data, obsah žádosti o podporu a doba dotazu. V této souvislosti nejsou data předávána třetím stranám. Data jsou použita výlučně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 (1)(f) GDPR. Pokud je uzavření nebo podepsání smlouvy požadováno prostřednictvím e-mailového kontaktu, další právní základ pro zpracování je Čl. 6(1)(b) GDPR.

3. Cíl zpracování údajů

Zpracování osobních údajů nám slouží pouze k zpracování kontaktů a vyřízení požadavku na podporu. Ostatní osobní údaje zpracované během procesu tohoto podání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uchovávání údajů

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna.

5. Možnost námitky a výmazu

Kdykoliv poté, co jste nás kontaktovali, máte možnost vznést námitky proti zpracování osobních údajů bez ohledu na to, zda k tomu došlo prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo podpůrného nástroje. V takovém případě nemůže konverzace dále pokračovat a váš problém nemusí být uspokojivě vyřešen. Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktu budou v tomto případě odstraněny. Toto neplatí v případě, že to nedovolují povinné zákonné doby uchovávání údajů.

VII. Rozesílání informačních bulletinů

Na našich webových stránkách nebo v našich hrách se můžete přihlásit k odběru informačního bulletinu o příslušné hře. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Kromě toho musíme s přihlédnutím k příslušným právním předpisům ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a zda chcete dostávat informační bulletin. Za tímto účelem vám zašleme ověřovací e-mail. Naše informační bulletiny obsahují jednopixelové obrázky (sledovací pixely), které se vrací zpět na server odesílatele informačního bulletinu při jeho otevření. V rámci tohoto načtení jsou shromažďovány technické informace, například informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému, vaše IP adresa, poloha a čas otevření informačního bulletinu. Tato informace je anonymní a vyhodnocena nezávisle na osobě, která ji poskytuje.

Vzhledem k tomu, že zasílání a přijímání informačního bulletinu závisí na vašem souhlasu, můžete kdykoli odvolat tento souhlas pro shromažďování a uchovávání vašich údajů, aniž byste uvedli jakékoliv důvody. Za tímto účelem použijte odkaz nabízející odhlášení, který naleznete na konci našeho bulletinu.

Kromě toho máte možnost zrušit zasílání informačních bulletinů v okně Uživatelská data uvnitř kterékoliv naší hry pod položkou "Možnosti".

VIII. Rozesílání upozornění přes prohlížeč ("push notifications")

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud jste ve svém zařízení vybrali příslušná nastavení, společnost InnoGames může do vašeho mobilního zařízení odeslat upozornění přes prohlížeč, aby vám poskytla aktualizace her a další relevantní zprávy. Upozornění přes prohlížeč můžete spravovat na stránce "Možnosti" nebo "Nastavení" v mobilní aplikaci nebo v nastavení zařízení.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je uzavření smlouvy ve shodě s Čl. 6 (1)(b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Upozornění přes prohlížeč jsou speciální upozornění, která jsou zobrazena přímo na vašem mobilním zařízení. Tato upozornění obsahují například informace o tom, že jedna z vašich staveb ve hře byla dokončena. Upozornění přes prohlížeč obvykle obsahují krátké zprávy, které se zaměřují na základní informace.

4. Doba uchovávání

Tyto zprávy nejsou ukládány.

5. Možnost námitky a výmazu

Upozornění přes prohlížeč můžete vypnout následujícím způsobem:

a) Android

Otevřete Nastavení > Aplikace & upozornění > Upozornění > Upozornění aplikací > Název aplikace. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jakým způsobem se zobrazují upozornění přes prohlížeč.

b) iOS

Otevřete Nastavení > Upozornění > Název aplikace. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jakým způsobem se zobrazují upozornění přes prohlížeč.

c) Okno Uživatelská data

Kromě toho máte možnost zrušit přijímání upozornění přes prohlížeč prostřednictvím okna Uživatelská data uvnitř kterékoliv z našich her po otevření nabídky "Možnosti".

IX. Používání souborů cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Používání cookies ke shromažďování informací a dat nám pomáhá zajistit, abyste při návštěvě webových stránek získali nejrelevantnější informace a nejlepší služby. Pomáhají nám (a dalším oprávněným třetím stranám) poskytnout vám při návštěvě naší webové stránky nabídku uzpůsobenou vašim osobním potřebám a také nám umožňují vylepšovat naši službu a ujistit se, že snadno najdete to, co chcete. Chceme, abyste rozuměli našemu používání souborů cookie. Proto vysvětlujeme typy technologií, které používáme, k čemu slouží a jaké jsou vaše volby týkající se jejich použití.

Soubory cookie jsou malé části dat (textové soubory), které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženy ve vašem zařízení, takže webová stránka může rozpoznat vaše zařízení. Existují dva typy souborů cookie, trvalé a dočasné (nebo "relační") soubory cookie. Trvalé soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení delší dobu. Dočasné soubory cookie jsou dočasně umístěny na vašem počítači, když navštívíte naši webovou stránku, ale po opuštění stránky jsou vymazány. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete upravit nastavení v předvolbách zabezpečení webových prohlížečů. Další informace naleznete níže.

My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat následující kategorie souborů cookie:

a) Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou pro nás nezbytně nutné k poskytování našich služeb. Například tyto cookies můžeme použít k ověřování a identifikaci našich členů při používání našeho webu, abychom mohli poskytovat naše služby. Bez těchto cookies vás nebudeme schopni rozpoznat a nebudete mít přístup k našim službám. Pomáhají nám také prosazovat naše smluvní podmínky a udržovat bezpečnost našich služeb.

b) Funkční a výkonnostní cookies

Tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné, ale umožňují nám personalizovat vaše online zkušenosti s našimi stránkami. Například nám umožňují zapamatovat si vaše preference a usnadňují vám situaci v tom, že nepotřebujete znovu zadávat informace, které jste nám již poskytli, např. při přihlášení se k našim službám. Tyto soubory cookie také využíváme ke shromažďování informací (např. oblíbené stránky, způsoby prohlížení, prokliky) o využívání našich služeb našimi návštěvníky, abychom mohli zlepšovat naše stránky a služby a provádět průzkumy trhu. Pokud se rozhodnete tyto soubory cookie odstranit, omezíte tím funkčnost vámi používaných našich služeb.

c) Reklamní cookies

Tyto soubory cookie používají informace o vašem využití našeho webu a jiných webových stránek, např. o navštívených stránkách nebo reakcích na reklamy, aby se vám zobrazovaly reklamy, které jsou přizpůsobeny vám, a to jak na našem webu, tak mimo něj. Tento typ reklam se nazývá "inzerce na základě zájmů". Mnoho z těchto typů souborů cookie patří našim poskytovatelům služeb. Informace o reklamách třetích stran najdete níže.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím souborů cookie je Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Používáme informace ze souborů cookie, abychom naši webovou stránku učinili uživatelsky přívětivou a mohli vám poskytnout personalizovaná doporučení. Můžeme také využít řadu autorizovaných třetích stran, které na našich webových stránkách ukládají soubory cookie, aby mohli dodávat služby, které poskytují (cookies třetích stran).

Můžeme používat dočasné cookies, abychom vám umožnili přesunout se mezi stránkami na našich webových stránkách, aniž byste museli znovu zadávat informace.

Permanentní soubory cookie se používají mnoha způsoby, včetně následujících:

Společnost InnoGames a námi autorizované třetí strany mohou používat neosobní informace z trvalých a dočasných souborů cookie pro následující statistické účely:

Zřizujeme a čteme naše vlastní cookies, abychom zajistili následující funkcionalitu (soubory cookie první strany):

a) Cookie Zapamatuj si mě (Remember me)

Nabídkou funkce „Zapamatuj si mě“ umožňujeme uživatelům se přihlásit do hry prostřednictvím tohoto cookie. Tuto funkci lze deaktivovat zrušením volby "Zapamatuj si mě" při manuálním přihlášení. Pokud vyberete funkci "Zapamatuj si mě", bude v zařízení, které používáte, nainstalován trvalý soubor cookie, takže při prohlížení služeb není třeba se znovu přihlašovat. Jakmile se ze služby odhlásíte, soubor cookie bude opět smazán.

b) Cookie jazykové verze

Zajišťuje, že se vám zobrazí správná jazyková verze hry.

c) Cookie portálu

Umožňují nám optimalizovat vstupní stránky a zlepšit náš marketing: v souboru cookie ukládáme údaje o vstupní stránce, kterou jste navštívili, a také váš identifikátor.

d) Cookie snippetů třetích stran

Nastavujeme soubor cookie, který zaznamenává vaše rozhodnutí ohledně sledovacích snippetů a cookies třetích stran.

Také používáme řadu cookies třetích stran jako součást našich služeb. Tyto cookies jsou řízeny příslušnými webovými stránkami a nejsou kontrolovány naší společností. Instalace některých těchto souborů cookie můžete vypnout v obecných nastaveních prohlížečů, u jiných je třeba přejít na příslušné webové stránky a postupovat podle poskytnutých pokynů.

Například je kontrolováno, jako jazykovou verzi používáte pro přístup k našim službám. Pokud jste se dozvěděli o našich službách prostřednictvím jednoho z našich partnerů, ukládáme informace o tom, kdo je tímto partnerem.

Inzerenti třetí strany: V rámci našich služeb můžeme nabízet reklamy od různých inzerentů, reklamní sítě třetích stran a dalších reklamních společností. Upozorňujeme, že tyto reklamní společnosti mohou shromažďovat informace o vaší návštěvě našich služeb nebo jiných webových stránek, které těmto reklamním společnostem umožní uvádět na trh jejich produkty nebo služby, sledovat, jaké reklamy byly zobrazeny ve vašem prohlížeči, a jaké webové stránky jste prohlíželi, když se tyto reklamy zobrazily. Chcete-li získat další informace o reklamě třetích stran, klikněte sem. Vezměte prosím na vědomí, že na shromažďování a používání informací třetími stranami se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Pro výše uvedené účely náš legitimní zájem rovněž zahrnuje zpracování osobních údajů podle Čl. 6(1)(f) GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna.

5. Možnost námitky a výmazu

Pokud nechcete, aby byly tyto soubory cookie ukládány ve vašem počítači nebo chcete být informováni o jejich ukládání, můžete zabránit instalaci souborů cookie příslušnou úpravou softwaru prohlížeče výběrem možnosti "nepřijímat soubory cookie" v nastavení prohlížeče nebo odmítnout použití sledování třetí stranou při první návštěvě na webu. Další podrobnosti o tom, jak to funguje, najdete v informacích poskytovaných výrobcem vašeho prohlížeče (nebo na https://www.aboutcookies.org. You can also opt-out of receiving third-party cookies in general at http://www.youronlinechoices.com). Chtěli bychom však upozornit na to, že pokud zabráníte ukládání cookies, můžete zjistit, že nelze v plném rozsahu používat všechny funkce webových stránek. Kromě toho máte možnost zrušit používání sledování od třetích stran v okně Uživatelská data uvnitř kterékoliv z našich her po otevření nabídky "Možnosti".

a) Android

Otevřete nastavení v seznamu aplikací a klepněte na tlačítko "Reklama". Po otevření okna reklamy můžete deaktivovat reklamní identifikátor Google Advertising ID.

b) iOS

Otevřete nastavení na mobilním koncovém zařízení (např. iPhone nebo iPad) a vyberte možnost nabídky "Ochrana dat". Pod nabídkou "Reklama" můžete vypnout reklamní monitoring.

X. Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost InnoGames předává vaše osobní a /nebo fakturační údaje třetím stranám, které spolupracují s InnoGames nebo externím poskytovatelům služeb pouze tehdy, pokud je to zapotřebí pro plnění smlouvy, pro zpracování plateb nebo pro ochranu ostatních uživatelů a je to zákonem povoleno nebo předepsáno.

Platí to zejména pro zpracování plateb uskutečněných prostřednictvím externích poskytovatelů služeb, které jste vybrali (např. banky, společnosti poskytující platební karty, poskytovatelé platebních služeb jako je Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo , PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). V souladu se zákonnými ustanoveními budou vzaty v úvahu vaše chránitelné zájmy. Externí poskytovatelé služeb jsou povinni zabezpečit vaše údaje a zacházet s nimi jako s důvěrnými informacemi a mohou používat vaše údaje pouze v míře nezbytné k plnění jejich úkolů.

V případě zpoždění platby můžeme pověřit agenturu pro vymáhání pohledávek nebo právníka, aby inkasoval nesplacený dluh. Za tímto účelem budou nezbytné údaje předány a použity v souladu se všemi pokyny pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho budou vaše osobní údaje sdíleny, pokud bude nutné chránit jiné uživatele nebo čelit hrozbám ohrožujícím státní nebo veřejnou bezpečnost, nebo z důvodu stíhání trestných činů, a pokud je to povoleno právními předpisy o ochraně dat. Vaše chránitelné zájmy budou zváženy v souladu se zákonnými ustanoveními. Vezměte prosím na vědomí, že společnost InnoGames může být povinna zpřístupnit údaje kvůli zákonným ustanovením nebo například kvůli soudnímu příkazu (např. poskytnutí údajů vyšetřujícím orgánům). Údaje se zpřístupňují vždy pouze tehdy, je-li to nezbytné a legálně povolené nebo předepsané.

XI. Využívání přihlašovacích služeb třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše hry nabízejí možnost přihlásit se k našim službám pomocí přihlašovacích služeb třetích stran. Pokud je používáte, už se nemusíte registrovat v našich službách. Budete přesměrováni na externí službu, kde se můžete přihlásit pod svým účtem. Tímto se propojí váš účet u externí služby s účtem hosta v našich službách. Přes toto propojení od externí služby automaticky obdržíme osobní údaje. Jsou nám předávány následující údaje: Vaše e-mailová adresa registrovaná u externí služby a veškeré další údaje, které se při ověření rozhodnete sdílet. Při použití služby Sign-in with Apple (Přihlásit přes Apple) se můžete také rozhodnout, zda nám bude poskytnuta vaše skutečná e-mailová adresa nebo náhodně vygenerovaná e-mailová adresa, která bude propojená s vaším účtem. Do našich služeb se lze přihlásit následujícími způsoby:

a) Přihlášení přes Apple

Nabízíme možnost přihlásit se k našim službám přes účet Apple. Toto je služba společnosti Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko). Další informace: https://support.apple.com/en-us/HT210318.

b) Přihlášení přes Facebook

Nabízíme možnost přihlásit se k našim službám přes účet na Facebooku. Toto je služba společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Další informace: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Přihlášení přes Google

Nabízíme možnost přihlásit se k našim službám přes účet Google. Toto je služba společnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko). Další informace: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je vytvoření nebo splnění smlouvy dle článku 6(1)(b) GDPR. S přihlašovacími službami třetích stran jsme uzavřeli smlouvy o zpracování údajů.

3. Účel zpracování údajů

Přihlašovací služby třetích stran nám pomáhají zjednodušit přihlášení pro nové uživatele, kteří si v našich službách nechtějí vytvořit nový účet.

4. Doba uchování

Údaje jsou uchovávány po dobu, po kterou existuje váš účet v našich službách.

5. Námitka a odstranění

Proti tomuto zpracovávání můžete vznést námitku tak, že zrušíte propojení účtu u přihlašovací služby třetí strany s účtem hosta v našich službách. Další informace můžete nalézt na následujících místech:

Veškeré údaje uložené během zpracovávání v našich službách můžete odstranit tak, že odstraníte svůj účet podle popisu v článku XV.4.

XII. Využívání analytických služeb třetích stran

1. 24metrics Fraudshield

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše úvodní herní stránky využívají Fraudshield. Fraudshield je služba pro zjišťování podvodů poskytovaná společností 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlín, Německo). Když navštívíte jednu z našich úvodních herních stránek, služba Fraudshield zpracuje vaše osobní údaje, například IP adresu, které jsou relevantní pro zjištění reklamních podvodů. Kvůli tomu se do mezipaměti vašeho prohlížeče umístí funkční soubor cookie, který komunikuje se společností 24metrics. V rámci tohoto procesu jsou společnosti 24metrics předány relevantní osobní údaje. Společnost 24metrics nám na základě těchto údajů předává vyhodnocení hrozby.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je vytvoření nebo splnění smlouvy dle článku 6(1)(b) GDPR. Se společností 24metrics jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Služba nám pomáhá detekovat, vyšetřovat a zabraňovat podvodnému jednání, jako jsou boti/emulátory, podvodné klikání, IP duplikace nebo využívání serverů proxy a sítí VPN, které porušuje naše podmínky poskytování služeb.

d) Doba uchování

Údaje jsou uchovávány po 6 měsíců.

e) Námitka a odstranění

Proti tomuto zpracování nemůžete vznést námitku ani si nemůžete vyžádat odstranění údajů, protože jde o povinné bezpečnostní opatření.

2. Adjust

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Naše mobilní aplikace využívají službu Adjust. Adjust je mobilní měřicí služba poskytovaná společností adjust GmbH (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlín, Německo). Pokud přistupujete k našim službám pomocí mobilního zařízení, služba Adjust zpracovává vaše osobní údaje. Jsou zpracovávány následující údaje: Hodnota hash IP adresy, mobilní identifikátory, jako jsou ID For Advertisers (IDFA) nebo Google Advertising ID (GAID), instalace a první spuštění naší mobilní aplikace ve vašem mobilním zařízení, vaše aktivita v naší aplikaci (např. nákupy v aplikaci, registrace), informace o tom, jaké reklamy jste viděli nebo na které jste klepli. Další informace: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je článek 6(1)(f) GDPR. Se společností Adjust jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Služba nám pomáhá analyzovat výkon marketingových kampaní a vytvářet zprávy o výkonu.

d) Doba uchování

Údaje jsou uchovávány po dobu, po kterou existuje váš účet v našich službách.

e) Námitka a odstranění

Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku tak, že své mobilní zařízení nakonfigurujete podle popisu v článku IX.5. Veškeré údaje uložené během zpracovávání můžete odstranit tak, že odstraníte svůj účet podle popisu v článku XV.4.

3. Google Analytics

a) Popis rozsahu zpracování údajů

Část „Career” (Kariéra) webu innogames.com využívá službu Google Analytics. Naše mobilní aplikace také využívají službu Google Analytics for Firebase. Google Analytics a Google Analytics for Firebase (společně „Google Analytics“) jsou služby poskytované společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko). Když navštívíte část „Career“ na webu innogames.com nebo přistoupíte k našim službám přes mobilní aplikaci, služba Google Analytics zpracuje vaše osobní údaje.

Služba Google Analytics zpracovává následující údaje: Identifikátor instance aplikace, IP adresa. Další informace: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Služba Google Analytics for Firebase zpracovává následující údaje: Spuštěné aplikace, aktualizace aplikací, model zařízení, první spuštění, geografická poloha, nákupy v aplikaci, počet uživatelů a relací, operační systémy, doba trvání relace. Další informace: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Google Analytics i Google Analytics for Firebase používají anonymizaci IP adres. To znamená, že poslední oktet adresy IPv4 nebo posledních 80 bitů adresy IPv6 – podle situace – bude v paměti krátce po zaslání službě Google Analytics nastaveno na nuly. V tomto případě se na disk nikdy nezapisuje celá IP adresa.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je článek 6(1)(f) GDPR. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Služba nám pomáhá analyzovat výkon marketingových kampaní a vytvářet zprávy o výkonu.

d) Doba uchování

Služba Google Analytics uchová údaje po 14 měsíců.

Osobní údaje jsou společností Google uchovány maximálně po dobu čtrnácti měsíců nebo podle potřeby tak, aby vám mohly být poskytovány služby. Společnost InnoGames neuchovává žádné osobní údaje, pokud jste s námi aktivně nekomunikovali.

Společnost Google uchová údaje po dobu 26 měsíců. Vzhledem ke zkrácení IP adres nebudou uchovány žádné osobní údaje.

e) Námitka a odstranění

V našem nastavení soukromí se můžete ze zpracování odhlásit, můžete proti zpracování vznést námitku nebo si můžete vyžádat odstranění údajů.

Příslušným nastavením konfigurace prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookie v zařízení. Pokud prohlížeč nepovoluje používání souborů cookie, není zaručeno, že budete mít neomezený přístup ke všem funkcím těchto webových stránek. Zabránit odeslání a využití informací shromážděných soubory cookie (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete také pomocí modulu plug-in pro prohlížeč. Následující odkaz vás zavede k příslušnému modulu plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o tom, jak společnost Google využívá vaše údaje, můžete nalézt zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Popis rozsahu zpracování údajů

Google Firebase je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irsko). Firebase je vývojářská platforma pro mobilní a webové aplikace. Firebase nám poskytuje softwarovou vývojářskou sadu. Služba využívá sadu Firebase SDK, kterou jsme implementovali v kódu hry. Sada SDK odesílá obecné informace a informace vyžádané podružnými službami služby Firebase, které využíváme, na server společnosti Google, kde jsou ukládány. Firebase poskytuje nástroje a infrastrukturu, díky kterým je možné poskytnout jednoduché a efektivnější funkce přes programovací rozhraní na různých platformách. Kvůli ochraně osobních údajů nevyužíváme všechny podružné služby Firebase. Využíváme následující služby: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting a Crashlytics. Službu Google Firebase Realtime Database využíváme ke sledování událostí ve hře na všech mobilních zařízeních, abychom mohli vytvořit statistiku aktivity týkající se uživatelů. Mezi tyto statistické údaje patří průměrná doba hraní nebo výskyt chyb. Službu Firebase Hosting využíváme k vytváření a zasílání push oznámení hráčům. Pomocí služby Crashlytics měříme stabilitu a kompatibilitu naší aktuální verze hry.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování údajů službami Firebase Realtime Database, Firebase Hosting a Crashlytics probíhá na právním základě, kterým je splnění smlouvy, zajištění funkčnosti, dostupnosti a možnosti hraní her všemi hráči dle článku 6(1)(b) GDPR. Se společností Google jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Služby Firebase jsou nutné pro provoz našich her. Služba Firebase měří výkon různých verzí zařízení a reakci hráče na změny ve verzích atd. Služba Crashlytics je nutná pro zlepšení stability našich her a k vylepšení výkonu prostřednictvím shromažďování systémových informací a herních dat ze zařízení, ve kterém došlo k chybě. Firebase Realtime Database nám pomáhá pochopit celkové chování uživatelů. Poskytuje nám statistický přehled toho, kolik hráčů archivovalo jaký postup ve hře nebo si v obchodě zakoupilo prémiové služby. Umožňuje nám definovat, jaké konkrétní kategorie chování chceme sledovat. Tyto znalosti nám pomáhají kultivovat, zlepšovat a upravovat hru tak, aby vyhovovala hráčům. Pomocí služby Firebase Hosting zasíláme hráčům oznámení a poskytujeme hráčům lepší služby, když naše hry upravujeme.

d) Doba uchování

Osobní údaje jsou společností Google uchovány maximálně po dobu čtrnácti měsíců nebo podle potřeby tak, aby vám mohly být poskytovány služby. Společnost InnoGames neuchovává žádné osobní údaje, pokud jste s námi aktivně nekomunikovali.

e) Námitka a odstranění

V našem nastavení soukromí se můžete ze zpracování odhlásit, můžete proti zpracování vznést námitku nebo si můžete vyžádat odstranění údajů.

5. LinkedIn Analytics

a) Popis rozsahu zpracování údajů

Část „Career” (Kariéra) webu naší společnosti a stránka LinkedIn naší společnosti využívají službu LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics je webová analytická služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko). Když navštívíte část „Career“ na našem webu, společnost LinkedIn zpracuje vaše osobní údaje. Kvůli tomu se do mezipaměti vašeho prohlížeče umístí funkční soubor cookie, který komunikuje se servery LinkedIn. Pokud jste uživatelem služby LinkedIn, služba LinkedIn nám předá anonymizovaný souhrn vašich osobních údajů pro statistické účely. Když navštívíte stránku LinkedIn naší společnosti, služba LinkedIn zpracuje vaše osobní údaje a předá nám anonymizovaný souhrn vašich osobních údajů pro statistické účely. Pokud s námi budete komunikovat na stránkách LinkedIn nebo v příspěvcích, služba LinkedIn nám také předá jméno vašeho profilu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je oprávněný zájem dle článku 6(1)(f) GDPR. Se společností LinkedIn jsme také uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Služba nám pomáhá porozumět tomu, jak jsou využívány část Career a naše stránka LinkedIn a jak efektivní jsou naše příspěvky s pracovními příležitostmi. Pomáhá také vám komunikovat s námi ohledně pracovních příležitostí.

d) Doba uchování

Osobní údaje jsou společností LinkedIn uchovány po dobu, po kterou existuje váš účet LinkedIn, nebo podle potřeby tak, aby vám mohly být poskytovány služby. Společnost InnoGames neuchovává žádné osobní údaje, pokud jste s námi aktivně nekomunikovali na naší stránce LinkedIn. V takovém případě jsou vaše osobní údaje uchovány, dokud neodstraníte komunikaci nebo svůj účet LinkedIn.

e) Námitka a odstranění

V nastavení soukromí služby LinkedIn nebo na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out se můžete ze zpracování odhlásit, můžete proti zpracování vznést námitku nebo si můžete vyžádat odstranění údajů.

6. Singular Labs

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Využíváme mobilní sledovací technologie. K tomuto účelu využíváme služby společnosti Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Pomocí těchto služeb shromažďujeme údaje o využívání našich služeb, abychom je mohli neustále vylepšovat. Když používáte naše aplikace nebo webové stránky, vaše zařízení nám zasílá informace, které shromažďujeme a analyzujeme. Jsou shromažďovány následující údaje: anonymizovaná IP adresa, anonymizovaný identifikátor Apple ID for Advertisers (IDFA) nebo Google Advertising ID (GAID) a informace o geografické poloze, údaje o vzorech chování a využívání koncových uživatelů mobilních aplikací. Neexistují žádné přímé osobní identifikátory. Údaje shromažďované tímto způsobem slouží k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Údaje shromážděné sledovací technologií nebudou využity k osobní identifikaci uživatele našich služeb bez výslovného souhlasu příslušné osoby. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Singular Labs na této adrese: https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je článek 6(1)(f) GDPR. Se společností Singular Labs jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

Účelem je vylepšení našich služeb pro uživatele a zvýšení atraktivity naší nabídky. Vedle toho se pomocí shromážděných údajů analyzuje výkon marketingových kampaní a vytvářejí zprávy o výkonu.

d) Doba uchování

Údaje budeme uchovávat po dobu využívání služby. Společnost Singular Labs uchová informace o žádosti o údaje, analytické informace a kontaktní údaje tak dlouho, jak to bude nutné pro obchodní účely, a poté podle potřeby pro uchování záznamů.

e) Námitka a odstranění

Shromažďování a uchovávání údajů lze kdykoli zastavit s budoucí platností tak, že své mobilní zařízení nakonfigurujete podle popisu v článku IX.5. Můžete také vznést námitku nebo si od společnosti Singular Labs vyžádat odstranění údajů, a to zasláním e-mailu na adresu privacy@singular.net.

XIII. Používání reklamních služeb třetích stran

1. Obecné informace

Webové stránky mohou příležitostně obsahovat inzeráty třetích stran a interaktivní odkazy na webové stránky třetích stran, za které nejsme zodpovědní. Zejména nemáme vůbec žádný vliv na obsah a vzhled externích webových stránek, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami nebo na webové stránky, na které můžete být prostřednictvím těchto stránek přesměrováni. Příslušní poskytovatelé jsou výlučně odpovědní za obsah a vzhled těchto webových stránek, jakož i za dodržování předpisů o ochraně údajů. Inzerenti občas využívají technologie, které odesílají reklamy, které se objevují na našich webových stránkách, přímo do vašeho prohlížeče a automaticky načítají vaši IP adresu. Tito inzerenti někdy také používají cookies a další technické prostředky k měření efektivity reklamy nebo k optimalizaci jejich obsahu. To se týká zejména, ale nikoli výlučně, klasifikace webových stránek do určitých zájmových kategorií v rámci vašeho používání internetu. Mezi těmito informacemi a vaším jménem, adresou, telefonním číslem nebo e-mailovou adresou nebude vytvořeno žádné spojení. Nemáme na to žádný vliv. Zpracování údajů těmito třetími osobami proto není předmětem tohoto prohlášení o ochraně údajů. Proto se, prosím, obraťte přímo na příslušného poskytovatele, pokud máte zájem o informace o jeho předpisech týkajících se ochrany údajů. V nastavení prohlížeče můžete zakázat používání souborů cookie (viz výše).

Anonymizovanou identifikaci vašeho zařízení (IDentifier for Advertisers - IDFA nebo Google Advertiser ID - GAID) předáváme některým z našich marketingových partnerů v Evropě i mimo ni (např. v USA) s cílem generovat inzerci pro určité skupiny uživatelů s pomocí našich partnerů nebo vyloučit uživatele z určitých reklamních projektů. Sběr dat, jejich ukládání a přenos můžete zrušit použitím nastavení mobilního zařízení, jak je popsáno výše.

2. AppNexus

Společnost InnoGames využívá reklamní zobrazovací služby externího dodavatele AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com (dále jen "AppNexus"). Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali sledovací pixel AppNexus (tj. fragment kódu - snippet). Sledovací pixel umožňuje sledování jednání hráčů na našich webových stránkách. Neexistuje žádná vazba na osobní údaje. Do aplikace AppNexus jsou shromažďovány a předávány pouze statistické informace. Cílem je optimalizovat reklamní kampaně a vysílat reklamy, které jsou zajímavé pro uživatele internetu. Pokud si přejete něco jiného, můžete sledování AppNexus zakázat klepnutím na tlačítko odhlášení na adrese https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Další informace o ochraně dat v aplikaci AppNexus naleznete na adrese: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Na základě našich legitimních zájmů a pro účely analýzy, optimalizace a efektivního fungování našich služeb využíváme tzv. "Facebook Pixel", který nabízí sociální síť Facebook, provozovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA nebo, pokud jste rezidentem v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (Dále jen "Facebook").

Facebook pixel je snippet umístěný na našich webových stránkách.

Facebook Pixel umožňuje Facebooku identifikovat návštěvníky našeho online obsahu coby cílové skupiny pro zobrazování reklamy (známé jako "Facebook Ads"). V souladu s tím využíváme Facebook Pixel, abychom zobrazili námi vyvěšené reklamy Facebook pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naše služby nebo kteří sdílejí určité faktory (například zájmy v určitých tématech nebo produktech určených na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku - nástroj známý jako Custom Audiences (vlastní publikum). Facebook Pixel nám také pomáhá stanovit efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že ukazuje, zda uživatelé byli přesměrováni do našich služeb po kliknutí na reklamu na Facebooku (postup známý jako konverze a umožňující určit, na kterých zařízeních uživatel vykoná příslušnou akci) s cílem vytvořit tzv. dvojnické publikum nebo statistická dvojčata (tj. vysílat reklamy cílovým skupinám, které jsou podobné stávajícím zákazníkům) a získat komplexní statistiky o používání webových stránek. Facebook Pixel vytváří při vaší návštěvě našich webových stránek přímé spojení se servery Facebook. Tímto způsobem je server Facebook upozorněn, že jste navštívili náš web a Facebook přiřazuje tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Společnost Facebook je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, a proto nabízí záruku dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Další informace o shromažďování a používání dat prostřednictvím Facebooku a vašich právech a možnostech ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. . Speciální informace a podrobnosti o aplikaci Facebook Pixel a způsobu, jak funguje, naleznete v sekci nápovědy Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Tuto funkci můžete deaktivovat, jak je uvedeno na adrese https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink nebo na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni do Facebooku.

4. Google DoubleClick

DoubleClick je služba Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ("dále jen Google")). DoubleClick používá cookies k zobrazování reklam relevantních pro vás. Vašemu prohlížeči je přiřazen identifikační pseudonym (ID) ke kontrole, které reklamy byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a na které reklamy bylo reagováno. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie ve službě DoubleClick umožňuje společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy pouze na základě předchozích návštěv našich stránek nebo jiných webových stránek na internetu. Informace vygenerované pomocí cookies jsou odesílány společností Google na server a uloženy k analýze. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že to může omezit vaše využívání plné funkcionality našich webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vygenerovaná pomocí cookie v souvislosti s používáním webových stránek tím, že zakážete používání cookies v nastavení prohlížeče (viz výše). Můžete také zrušit sběr a kategorizaci informací o vašich zájmech tak, že je deaktivujete na stránce nastavení souborů cookie služby DoubleClick na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Používání jiných služeb třetích stran

1. Episerver Campaign (dříve optivo Broadmail)

Naše informační bulletiny jsou zasílány prostřednictvím Episerver Campaign (dříve optivo broadmail), e-mailové marketingové platformy poskytované společností Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.

E-mailové adresy příjemců našeho informačního bulletinu a další údaje popsané v tomto oznámení jsou pro tento účel dočasně uloženy na serverech Episerver v datových centrech v Německu a podléhají německému zákonu o ochraně osobních údajů. Společnost Episerver používá tyto informace k zasílání a vyhodnocování zpravodaje v našem zastoupení. Episerver může tyto informace využít také ke zlepšení vlastních služeb, jako je například technická optimalizace zasílání a prezentace informačního bulletinu. Společnost Episerver však nepoužívá údaje našich příjemců informačního bulletinu, aby psala přímo jim, a neposílá je třetím stranám, pokud to není zákonem požadováno. Bezpečnostní schéma kampaně Episerver pro kanál Omni a e-mailový marketingový cloud je certifikován podle ISO 27001. Další informace naleznete na adrese https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Naše informační bulletiny obsahují jednopixelový obrázek (pixelový kód), který je načten na serveru Episerver, když je informační bulletin otevřen. Součástí tohoto načtení je shromáždění technických informací, například informací o vašem prohlížeči nebo operačním systému, vaší IP adrese a místu a času, kdy načtení proběhlo. Tyto informace jsou anonymní a jsou vyhodnoceny bez osobních údajů.

2. Google Maps

Naše webové stránky používají mapy společnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Když přejdete na některou z našich stránek s příslušnou mapou, bude obsah mapy načten ze serverů společnosti Google. Pokud jste přihlášeni přes účet Google, může Google sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání Map Google je v zájmu srozumitelné prezentace našich služeb, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. I v tomto případě platí pravidla společnosti Google pro ochranu osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. LinkedIn

Naše webové stránky používají tlačítka z LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Obsah serverů LinkedIn je načten, pokud navštívíte některou z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni do svého účtu LinkedIn, LinkedIn může sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání tlačítek LinkedIn je v zájmu výměny informací o našich službách a jejich dalšího vylepšování, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. Na tyto případy se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus je služba poskytovaná firmou Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) pro analýzu e-mailů. Informační bulletiny obsahují jednopixelový obrázek (pixelový kód), který je na serveru Litmus načten při otevření informačního bulletinu. V rámci tohoto načtení jsou shromažďovány technické informace, například informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému, vaší IP adrese a místu a času, kdy načtení proběhlo. Tyto informace jsou anonymní a jsou vyhodnocovány bez osobních údajů.

5. Mailgun

Mailgun je služba poskytovaná společností Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) pro rozesílání našich e-mailů. Tato služba může také shromažďovat informace o datu a čase, kdy uživatel e-maily přečetl a kdy na příchozí zprávy reaguje (například kliknutím na odkazy v nich obsažené). Společnost je smluvní stranou dohody o sdílení dat Safe Harbour Agreement s EU a zavázala se dodržovat evropské normy ochrany údajů ( https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Naše stránky používají tlačítka od společnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Obsah serverů Pinterest se načte při navštívení některé z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni přes účet Pinterest, může Pinterest sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. V tomto případě platí zásady ochrany údajů společnosti Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Naše stránky používají tlačítka od společnosti Twitter Inc., ulice Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Obsah serverů Twitter se načítá při navštívení některé z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni přes účet Twitter, může Twitter sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání tlačítek Twitter je v zájmu výměny informací o našich službách a jejich dalšího vylepšování, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. V tomto případě platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Naše webové stránky používají videa z YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti patřící Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). V rámci tohoto používání využíváme volbu "Mód zvýšené ochrany osobních údajů", kterou poskytuje služba YouTube. Načtením jednoho z našich webů prostřednictvím videa YouTube se nahraje obsah z YouTube. Pokud jste přihlášeni přes účet YouTube, bude mít YouTube možnost sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími daty. Používání videí YouTube slouží k srozumitelnému představení našich služeb. V tomto případě platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Xing

Naše webové stránky používají tlačítka společnosti Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při načtení některé z našich stránek pomocí zmíněných tlačítek se načítá obsah z Xingu. Podle našich nejlepších znalostí nebudou shromažďovány žádné osobní údaje a vaše chování při prohlížení nebude analyzováno. V tomto případě platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjekt údajů, jak je definován v GDPR, a máte vůči správci následující práva:

1. Právo na informace

Můžete požádat správce, aby vám poskytl potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud by takové zpracovávání údajů existovalo, můžete požádat správce, aby vám poskytl následující informace:

 1. účely, ke kterým jsou vaše osobní údaje zpracovávány,
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, jimž dotčené osobní údaje byly nebo nadále jsou předávány,
 4. plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro určení doby trvání jejich uložení;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost dozorčímu orgánu;
 7. pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v Čl. 22(1) a (4) a, alespoň v těchto případech, smysluplné informace o příslušné logice, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, převáděny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V tomto ohledu můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle Čl. 46 GDPR spojených s tímto převodem.

Na případné dotazy odpovíme do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

2. Právo na opravu

Vůči správci máte také právo na opravu nebo doplnění údajů, pokud zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen provést opravu bezodkladně.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících okolností můžete uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 1. pokud je správnost osobních údajů zpochybněna subjektem údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů,
 2. jestliže je zpracování nezákonné a vy namísto vymazání osobních údajů požadujete, aby jejich užívání bylo omezeno,
 3. jestliže správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely jejich zpracování, ale vy je požadujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků; nebo
 4. jestliže jste podal/a námitku vůči zpracování podle Čl. 21(1) GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda důvody uváděné správcem převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování údajů omezeno, budou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovány pouze s vaším souhlasem, pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu EU. Pokud bylo omezení zpracování údajů stanoveno za jakýchkoliv výše uvedených okolností, bude vás správce v předstihu informovat o zrušení tohoto omezení.

4. Právo na výmaz

Budete mít možnost vymazat váš účet sami na adrese https://goodbye.innogames.com/login. Následně vymažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsme povinni je uchovávat podle zákona. Váš účet bude smazán po uplynutí jednoho roku jeho nečinnosti.

a) Povinnost výmazu

Máte právo požadovat, aby správce vymazal bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen vymazat osobní údaje bez zbytečného prodlení, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány,
 2. odvolal/a jste váš souhlas, na jehož základě bylo shromažďování osobních údajů prováděno, podle Čl. 6(1)(a) nebo Čl. 9(2)(a) GDPR a pro jejich zpracování neexistují žádné jiné právní důvody.
 3. podáte námitku proti zpracování podle Čl. 21(1) GDPR a neexistují převažující důvody pro jejich zpracování nebo podáte námitku proti zpracování podle Čl. 21(2) GDPR.
 4. osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje týkající se vaší osoby musejí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti podle právních předpisů Unie nebo členských států EU, kterými se řídí správce;
 6. (6) osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v Čl. 8(1) GDPR.

b) Informace pro třetí strany

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen podle Čl. 17(1) GDPR, tyto osobní údaje vymazat, provede správce, s ohledem na dostupnou technologii a nákladů na provedení, přiměřené kroky, včetně technických opatření, s cílem informovat ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste vy, jako subjekt údajů, požádali o vymazání uvedených osobních údajů těmito správci ve všech odkazech, nebo jejich kopiích nebo replikacích.

c) Výjimky

Právo na výmaz se nepoužije, pokud je zpracování údajů vyžadováno pro následující účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. dodržování zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů právními předpisy EU nebo zákony členského státu EU, kterými se řídí správce, nebo pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu funkce veřejného orgánu, jíž byl správce pověřen;
 3. důvody veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Čl. 9(2)(h) a (i), jakož i Čl. 9(3) GDPR;
 4. archivní, vědecké nebo historiografické výzkumné účely nebo statistické účely sloužící veřejnému zájmu podle čl. 89(1) GDPR, za předpokladu, že právo na smazání popsané v písmenu a) neznemožní nebo nenaruší uskutečnění cílů zpracování;
 5. pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud uplatňujete vůči správci právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je tento povinen informovat všechny příjemce, kterým byly předány osobní údaje, které se vás týkají, o této opravě, vymazání nebo omezení zpracování, vyjma případy, kdy se prokáže, že je to nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady. Máte právo být správcem informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, přístupném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předávat tato data jinému správci bez omezení ze strany správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, za předpokladu, že

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle Čl. 6(1)(a) GDPR nebo Čl. 9(2)(b) GDPR nebo na základě smlouvy podle Čl. 6(1)(b) GDPR a
 2. zpracování probíhá automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte další právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly přímo převedeny jedním správcem druhému správci, za předpokladu, že je to technicky možné. Těmito postupy nesmí být ohroženy svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou požadované pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu funkce veřejného orgánu, jíž byl správce pověřen.

7. Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci na základě Čl. 6(1)(e) nebo (f), včetně profilování založeného na základě těchto ustanovení.

Správce nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud správce nepředloží přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, budete mít právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro uvedené marketingové účely, včetně profilování v rozsahu, v jakém se vztahuje k takovémuto přímému marketingu.

Pokud máte námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou k takovýmto účelům zpracovávány.

V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na Směrnici 2002/58/ES můžete uplatnit své právo na námitku použitím automatizovaných prostředků, které používají technické specifikace.

8. Právo na odstoupení od souhlasu podle právních předpisů o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu účinného před jeho odvoláním.

9. Automatické individuální rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na to, abyste nebyl/a předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vytváří právní účinky, jež se vás týkají nebo vás významným způsobem podobně ovlivňují. Výše uvedené neplatí, pokud je rozhodnutí

 1. požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 2. je povoleno právem EU nebo členského státu EU, kterému správce podléhá, a které také stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 3. provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v Čl. 9(1) GDPR, s výjimkou případů, kdy platí články 9(2)(a) nebo (g) a jsou přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech 1) a 3) provede správce údajů vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a legitimních zájmů, která přinejmenším zahrnují právo na osobní zásah ze strany správce, vyjádření jeho/jejího názoru a napadnutí rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Aniž jsou tím dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, především v členském státě EU, ve kterém je vaše obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Dozorčí orgán dozoru, který přijal stížnost, bude stěžovatele informovat o postupu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle Článku 78 GDPR.

XVI. Závěrečná ustanovení

Společnost InnoGames může kdykoli změnit tato ustanovení o ochraně osobních údajů. Společnost InnoGames oznamuje jakékoli takovéto změny prostřednictvím vhodných informačních kanálů.

© Copyright InnoGames 2018. Všechna práva vyhrazena.