Privacyverklaring voor eindgebruikers

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2024

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
 3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
 4. Algemene informatie over gegevensverwerking
 5. Aanbieden van onze websites en mobiele apps; aanmaken van logbestanden
 6. Vragen via contactformulier, e-mail, supporttool; juridische kwesties
 7. Versturen van nieuwsbrieven
 8. Versturen van pushberichten
 9. Gebruik van cookies
 10. Gebruik van analyseservices van derden
 11. Gebruik van klantondersteuningsservices van derden
 12. Gebruik van e-mailservices van derden
 13. Gebruik van loginservices van derden
 14. Gebruik van marktonderzoeksservices van derden
 15. Gebruik van betaalservices van derden
 16. Gebruik van sociale netwerken van derden
 17. Gebruik van services van derden voor het werven van gebruikers
 18. Gebruik van video-advertentieservices van derden
 19. Gebruik van andere services van derden
 20. Groepssamenwerkingen
 21. Rechten van betrokkenen
 22. Slotbepalingen

1. Inleiding

InnoGames GmbH ("InnoGames', "wij", "ons") is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot je persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de privacy van je persoonsgegevens te beschermen wanneer je een van onze websites bezoekt, een van onze mobiele apps installeert en interageert met onze sociale media (samen de "services"). Deze privacyverklaring helpt je te begrijpen welke persoonsgegevens wij over je verzamelen, waarom wij ze verzamelen, hoe wij ze verwerken en wanneer wij ze verwijderen. Deze verklaring bevat ook informatie over hoe je je rechten kunt uitoefenen wanneer je ons vertrouwt met je persoonsgegevens. Wij vragen je even de tijd te nemen om deze verklaring zorgvuldig te lezen en vertrouwd te raken met de inhoud. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

Wij maken deel uit van een groep gamestudio's die eigendom zijn van ons moederbedrijf Modern Times Group MTG AB ("MTG"), een Zweeds gamingbedrijf. Wij werken samen met MTG en de andere gamestudio's van de groep (elk afzonderlijk een "groepsonderneming") om van elkaar te leren, elkaar te helpen en de manier waarop wij allemaal games maken te verbeteren. Wij zien onszelf graag als een klein gamedorp waarin wij samen streven naar het maken van geweldige games. Je vindt meer informatie over de manieren waarop wij als groep gegevens verwerken onder titel 20 "Groepscoöperaties".

Houd er rekening mee dat onze services links naar externe websites van andere bedrijven kunnen bevatten. Als je op een link naar een van deze websites klikt, moet je je ervan bewust zijn dat deze websites hun eigen privacyverklaring hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun verwerking van jouw persoonsgegevens. Zorg er daarom voor dat je hun privacyverklaringen leest.

Wij bieden onze services alleen aan spelers aan die minstens 16 jaar oud zijn. Daarom bieden wij geen services aan en vragen wij niet om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16, vraag dan toestemming aan je ouder/wettelijke voogd voordat je onze services gebruikt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, is:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Duitsland
E-mail: privacy@innogames.com
Website: https://innogames.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Duitsland
E-mail: dpo@innogames.com
Website: https://artana.law

4. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Doel en omvang van de gegevensverwerking

In het algemeen verwerken wij alleen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het gebruik van een van onze services. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wanneer je je registreert als gebruiker op een van onze websites of in een van onze apps, hoef je alleen een gebruikersnaam, e-mailadres en, indien van toepassing, een wachtwoord op te geven. Bij registratie voor bepaalde services, zoals mobiele apps, worden gebruikersnamen en e-mailadressen niet verzameld tijdens de registratie, maar pas later tijdens het gebruik van de service. Wij slaan het door jou gekozen wachtwoord altijd op in gehashte vorm, waardoor het werkelijke wachtwoord nooit kan worden achterhaald.

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten, met name in het kader van op vergoedingen gebaseerde services die je hebt gekozen, kan de bekendmaking van verdere gegevens, zoals je volledige naam, fysiek adres en betaalgegevens vereist zijn. Soms is het ook nodig om verdere persoonsgegevens op te vragen voor de verwerking van je vragen of om je ondersteuning te bieden. InnoGames behandelt deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. In principe zal InnoGames zonder je toestemming geen persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij er een specifieke rechtsgrond bestaat om dit te doen.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij van de betrokkene toestemming krijgen voor de gegevensverwerking, is art. 6, lid 1, punt a) van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") de rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, vormt art. 6, lid 1, onder b) AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, vormt art. 6, lid 1, onder c) AVG de rechtsgrond.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, vorm art. 6, lid 1, onder d) AVG de rechtsgrond.

Als verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde te beschermen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet derogeren aan de eerstgenoemde belangen, vormt art. 6, lid 1, onder f) AVG de rechtsgrond voor de verwerking. µ

3. Wissen van gegevens en duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geanonimiseerd zodra het doel van de opslag niet langer bestaat. Bovendien kan een dergelijke opslag plaatsvinden als dit wordt bepaald door de EU-wetgeving of de wetten van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen. Het wissen of anonimiseren van gegevens vindt ook plaats wanneer de in de bovengenoemde wetten voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

4. Gegevensbeveiliging

InnoGames levert redelijke inspanningen om ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens evenals ongeoorloofd gebruik of vervalsing van deze gegevens te voorkomen en de daarmee gepaard gaande risico's tot een minimum te beperken. Het verstrekken van persoonsgegevens, of dit nu persoonlijk, telefonisch of via het internet gebeurt, houdt echter altijd risico's in en de mogelijkheid dat een technologisch systeem kan worden gemanipuleerd of gesaboteerd bestaat altijd.

InnoGames verwerkt de van jou verkregen informatie in overeenstemming met de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens, dienen de bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en worden hierover geïnstrueerd. Je gegevens worden versleuteld via de SSL-methode overgedragen.

5. Aanbieden van onze websites, mobiele apps en fora; aanmaken van logbestanden

A) Spellen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Je kunt onze games spelen via de website, via de mobiele app of allebei. Telkens wanneer een van onze websites of mobiele apps wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens van het apparaatsysteem dat toegang heeft.

Bij toegang tot een website worden de volgende gegevens verzameld:

Bij toegang tot een mobiele app worden de volgende gegevens verzameld:

De datum, het tijdstip en het IP-adres worden ook opgeslagen in de logbestanden. Als er een fout optreedt tijdens het gebruik van onze website of mobiele apps en wij dit willen rechtzetten, kunnen wij ook andere gegevens verzamelen, bijv. speler-ID en gebruikersnaam.

2. Doel van gegevensverwerking

Om de website of mobiele app aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren, moet het IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen. Bovendien slaan wij je IP-adres en je logbestanden op om de functionaliteit van de website of mobiele app te garanderen, om de website/app te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Bovendien behoudt InnoGames zich het recht voor om IP-adressen en logbestanden op te slaan en de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en spelregels ("schending van de voorwaarden") te controleren. In dit geval worden de gegevens in het bijzonder gebruikt om eventuele gevallen van misbruik te voorkomen of om deze in of buiten een rechtbank op te lossen (”rechtsgeschil"), en om de gegevens in dit verband geval per geval door te geven aan onderzoeksinstanties. Afgezien daarvan gebeurt elke andere gegevensanalyse zoveel mogelijk anoniem. Na afloop van deze periode worden het IP-adres en de logbestanden verwijderd, tenzij er sprake is van wettelijke opslagverplichtingen of indien er specifieke vervolgings- en misbruikonderzoeksprocedures hangende zijn.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze werden verzameld te vervullen. In het geval dat gegevens worden verzameld voor het beschikbaar stellen van de website of mobiele app, gebeurt dit wanneer de betreffende sessie is afgelopen.

Logbestanden die persoonsgegevens bevatten, worden over het algemeen uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij:

Na afloop van deze periode worden het IP-adres en de logbestanden verwijderd, tenzij er sprake is van verplichte wettelijke opslagvereisten of als er een specifieke rechtszaak hangende is.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website of mobiele app en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker hier geen bezwaar tegen maken. Ook in het geval van foutlogs en een schending van de servicevoorwaarden is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken of om te verzoeken dat de logbestanden worden verwijderd. Deze beslissing is gebaseerd op art. 21, lid 1 en 17, lid 3, onder f) AVG.

6. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

InnoGames gebruikt een geautomatiseerde tool om te bepalen of je onze servicevoorwaarden of spelregels met betrekking tot het gebruik van verboden bots en scripts overtreedt ("botdetectietool"). De botdetectietool helpt ons door de gegevens te analyseren die je hardware produceert tijdens het spelen van onze games. Indien de botdetectietool vaststelt dat je acties in de game onverenigbaar zijn met de acties van een mens, kun je worden automatisch worden gebannen.

B) Gamefora

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Naast de games zelf biedt InnoGames je de mogelijkheid om deel te nemen aan de gamefora. Om de fora te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken met je game-account en een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Ten behoeve van de fora worden de volgende gegevens verwerkt:

Het alias-e-mailadres wordt automatisch aangemaakt door InnoGames en is niet zichtbaar voor anderen.

2. Doel van gegevensverwerking

Het verzamelen van deze gegevens dient om je van de service te voorzien, andere gebruikers te identificeren en spelers te identificeren met het oog op moderatie, accountpersonalisatie en -beheer.

Daarnaast wordt je persoonlijke informatie gedeeld als dit nodig is om andere gebruikers te beschermen of om bedreigingen van de staatsveiligheid of openbare veiligheid tegen te gaan of om strafbare feiten te vervolgen, en als dit is toegestaan krachtens wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Je te beschermen belangen zullen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging worden genomen. Wij wijzen erop dat InnoGames op grond van wettelijke bepalingen of bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel (bv. bekendmaking aan onderzoeksinstanties) verplicht kan zijn om gegevens bekend te maken. Openbaarmaking gebeurt altijd alleen voor zover dit noodzakelijk en wettelijk toegestaan of vereist is.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van forumgegevens om jou een service aan te bieden is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van door gebruikers gegenereerde content is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG. InnoGames heeft er een gerechtvaardigd belang bij om alle individuele bijdragen van spelers op de fora te bewaren. Elke bijdrage biedt waardevolle inzichten over de game en de community. Het verwijderen van delen van deze commentaren maakt niet alleen de fora onleesbaar, maar verwijdert ook historische informatie die andere spelers kan helpen bij het behalen van hun gamedoelen.

In gevallen waarin InnoGames wettelijk verplicht is om gegevens vrij te geven, is de rechtsgrond voor de verwerking in art. 6, lid 1, onder c) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

Het verwijderen van je game-account zorgt ervoor dat je forumaccount ook automatisch wordt verwijderd. Het verwijderen van je forumaccount zorgt er echter niet voor dat door gebruikers gegenereerde content op het forum wordt verwijderd.

6. Vragen via contactformulier, e-mail, supporttool; juridische kwesties

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als wij een rechtstreeks verzoek van je ontvangen via het contactformulier, e-mail of de supporttool, moeten wij je gegevens verwerken om te kunnen antwoorden op je verzoek. Als voor je verzoek de juridische afdeling moet worden ingeschakeld, worden je gegevens ook door hen verwerkt. Het is ook mogelijk dat de juridische afdeling je gegevens moet verwerken als je betrokken bent bij een rechtszaak of geschil.

a) Contactformulier

Op onze bedrijfswebsite is een contactformulier beschikbaar waarmee je elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als je voor deze optie kiest, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Daarnaast worden bij het verzenden van het bericht de volgende gegevens opgeslagen:

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar deze privacyverklaring in het kader van het verzendingsproces.

b) E-mail

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via de door ons verstrekte e-mailadressen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

c) Supporttool

Je kunt ook contact met ons opnemen via onze supporttool die in onze service is geïntegreerd. In dat geval worden je gebruikersgegevens, de inhoud van het supportverzoek en het tijdstip van het verzoek opgeslagen.

In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op je verzoek.

d) Juridische zaken

De juridische afdeling ondersteunt andere afdelingen van InnoGames. De juridische afdeling werkt zelfstandig of doet beroep op andere externe adviseurs. Indien de juridische afdeling bij je zaak betrokken is, worden onder andere de volgende gegevens verwerkt:

De exacte soorten persoonsgegevens die door de juridische afdeling worden verwerkt, hangen af van de zaak of het geschil waarbij je betrokken bent.

2. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient om het contact en het supportverzoek door de verantwoordelijke afdelingen te verwerken.

Indien je contactopname betrekking heeft op een juridische kwestie of een geschil tussen jou en InnoGames, en deze kwestie of dit geschil de aandacht van de juridische afdeling vereist, zal de verwerking van je gegevens dienen voor de behandeling van juridische kwesties of geschillen, het nakomen van wettelijke verplichtingen, het naleven van reglementaire vereisten, en om de bedrijfseenheden te ondersteunen bij het verkrijgen en interpreteren van gerechtelijke uitspraken en vonnissen, met inbegrip van het regelen van en onderhandelen over geschillen.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking met als doel het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking met als doel het nakomen van wettelijke verplichtingen en/of het voldoen aan wettelijke vereisten, is het nakomen van een wettelijke verplichting, art. 6, lid 1, onder c) AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking met als doel het vaststellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering is een gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel waarvoor ze werden verzameld te vervullen.

De bewaartermijn van gegevens die worden gebruikt voor het beheren van juridische kwesties of geschillen wordt bepaald door de toepasselijke verjaringstermijn of door de relevante wettelijke verplichtingen voor gegevensbewaring, zoals artikel 147 van het Duitse Belastingwetboek (Abgabenordnung) en artikel 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch). In gevallen waarin dezelfde gegevens ook worden gebruikt voor een ander doel dat in deze privacyverklaring wordt beschreven, is de bewaartermijn met betrekking tot dat doel ook van toepassing.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Op elk moment nadat je contact met ons hebt opgenomen, heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, ongeacht of je contact hebt opgenomen via contactformulier, e-mail of supporttool. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet en is het mogelijk dat je bezwaar niet afdoende wordt behandeld. Als je alle persoonsgegevens wilt wissen die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons, heb je de mogelijkheid om je account zelf te verwijderen op: https://goodbye.innogames.com/login . Bovendien verwijderen wij je account automatisch als je je drie jaar lang niet hebt aangemeld bij een game of gameforum. Dit is niet van toepassing als er verplichte wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn.

Houd er echter rekening mee dat er bepaalde situaties kunnen zijn waarin de voortdurende verwerking van je gegevens noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, en dat je recht om bezwaar te maken en te verzoeken om wissing van je gegevens dan uitgesloten is, overeenkomstig art. 17, lid 3, onder e) en art. 21, lid 1 AVG.

7. Versturen van nieuwsbrieven

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze nieuwsbrief is bedoeld om je te informeren over productwijzigingen en nieuwe releases, om onze producten te promoten, om call-to-actionberichten te creëren en meer interesse te wekken in onze games, en om geschenken uit te delen aan ingeschreven spelers.

Met jouw toestemming verzamelen wij je e-mailadres om je nieuwsbrieven te sturen en de verzending ervan te beheren en analyseren. Merk ook op dat de zogenaamde ”bouncelijst" deel uitmaakt van het nieuwsbriefbeheer. Bouncelijsten bevatten uit e-mailadressen die eerder zijn teruggekomen of die onze nieuwsbrieven niet hebben ontvangen. Door deze adressen van onze verzendlijst te verwijderen, kunnen wij de ervoor zorgen dat onze nieuwsbrieven effectief worden ontvangen en een positieve reputatie als verzender behouden.

Onze nieuwsbrieven bevatten een afbeelding ter grootte van een pixel (trackingpixels), die door een server van de afzender van de nieuwsbrief wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van dit ophalen wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over je browser of besturingssysteem, evenals je IP-adres, locatie en tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt geanonimiseerd en onafhankelijk van het individu geëvalueerd.

2. Doel van gegevensverwerking

Het doel van deze gegevensverwerking is om je onze nieuwsbrieven te sturen en de levering ervan te beheren. Dit omvat informatie over het succespercentage van de nieuwsbriefbezorging, waaronder een lijst met e-mailadressen waaraan de nieuwsbrief niet kon worden bezorgd, de zogenaamde ”bouncelijst".

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

Wij slaan je e-mailadres op om je nieuwsbrieven te kunnen sturen zolang je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrieven. Je e-mailadres wordt niet langer gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven zodra je je toestemming intrekt.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Aangezien de verzending en ontvangst van de nieuwsbrief afhankelijk zijn van je toestemming, kan je deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van je gegevens te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Hiervoor kan je ook de uitschrijflink gebruiken die je onderaan elk van onze nieuwsbrieven vindt.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven in het venster gegevensgebruik in een van onze games onder "Instellingen".

8. Versturen van pushberichten

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als je de juiste instellingen op je toestel hebt geselecteerd, kan InnoGames pushberichten naar je mobiele toestel sturen om je updates voor games en ander relevant nieuws te sturen.

2. Doel van gegevensverwerking

Pushberichten zijn speciale meldingen die rechtstreeks op je mobiele apparaat worden weergegeven. De meldingen bevatten bijvoorbeeld de informatie dat een van je gebouwen in de game is voltooid. Pushberichten bevatten doorgaans korte berichten die gericht zijn op het essentiële.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De berichten worden maximaal 21 dagen opgeslagen binnen onze push gateway. De berichten worden ook voor onbepaalde tijd in geanonimiseerde vorm opgeslagen in ons eventtrackingsysteem. Voor zover wij weten, kunnen berichten worden opgeslagen door de leverancier van je mobiele apparaat.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Je kunt de pushberichten als volgt uitschakelen:

a) Android

Open "Instellingen" > "Apps & meldingen" > "Meldingen" > ”App-meldingen" > ”Naam van de app". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe pushberichten aan je worden getoond.

b) iOS

Open "Instellingen" > "Meldingen" > "Naam van de app". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe pushberichten aan je worden getoond.

c) Gegevensgebruikvenster

Daarnaast heb je de optie om het ontvangen van pushberichten uit te schakelen in het venster gegevensgebruik in onze games onder "Instellingen".

9. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om ervoor te zorgen dat je de meest relevante informatie en de beste service ontvangt wanneer je een van onze websites bezoekt, worden gegevens verzameld door middel van cookies. Het helpt ons (en andere gemachtigde derden) om je een persoonlijke ervaring te bieden wanneer je onze website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om onze service te verbeteren en ervoor te zorgen dat je gemakkelijk vindt wat je zoekt.

Cookies zijn kleine stukjes data (tekstbestanden) die vanaf een webserver naar je browser worden gestuurd en op je apparaat worden opgeslagen zodat de website je apparaat kan herkennen. Er zijn twee soorten cookies, permanente (of "persistente") en tijdelijke (of ”sessie-") cookies. Permanente cookies worden voor langere tijd als bestand op je computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk op je computer geplaatst wanneer je onze website bezoekt, maar worden gewist wanneer je de browser afsluit. Als je geen cookies wilt accepteren, kan je de instellingen aanpassen in de beveiligingsvoorkeuren van je webbrowser.

Wij en onze serviceproviders kunnen de volgende categorieën cookies gebruiken:

a) Essentiële cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze services te kunnen leveren. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om onze leden te verifiëren en te identificeren wanneer ze onze website gebruiken, zodat wij onze services kunnen aanbieden. Zonder deze cookies zouden wij je niet kunnen herkennen en zou je geen toegang hebben tot onze services. Ze helpen ons ook om onze algemene voorwaarden af te dwingen en de beveiliging van onze services te handhaven.

b) Functionele cookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar stellen ons in staat om je online-ervaring op onze website te personaliseren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om je voorkeuren te onthouden en zorgen ervoor dat je informatie die je al hebt verstrekt niet opnieuw hoeft in te voeren, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor onze services. Wij gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen (bijv. populaire pagina's, weergavepatronen, doorklikken) over het gebruik van onze services door onze bezoekers, zodat wij onze services kunnen verbeteren en marktonderzoek kunnen uitvoeren. Als je ervoor kiest dit cookies te verwijderen, kun je slechts in beperkte mate gebruikmaken van onze services.

c) Advertentiecookies

Deze cookies gebruiken informatie over je gebruik van onze websites, bijvoorbeeld de pagina's die je bezoekt of je reactie op advertenties, om advertenties te tonen die beter op je interesses zijn afgestemd, zowel op als buiten onze website om. Dit soort advertenties wordt "op interesses gebaseerde advertenties" genoemd. Veel van dit soort cookies zijn eigendom van onze serviceproviders. Zie hieronder voor meer informatie over externe adverteerders.

2. Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken de informatie uit cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken en om je personaliseringsfuncties te kunnen bieden (first-party-cookies). Wij kunnen ook informatie van cookies doorgeven aan verschillende gemachtigde derden om services te leveren die zij aanbieden op hun website (third-party-cookies).

Wij kunnen sessiecookies gebruiken om je in staat te stellen tussen pagina's op onze website te navigeren zonder dat je informatie opnieuw hoeft in te voeren.

Permanente cookies worden op verschillende manieren gebruikt, waaronder:

Wij (en onze gemachtigde derden) kunnen niet-persoonlijke informatie uit zowel permanente cookies als sessiecookies voor statistische doeleinden als volgt gebruiken:

Wij plaatsen en lezen onze eigen cookies om de volgende functies te bieden (first-party cookies):

a) ”Onthoud mij"-cookie

Om je een "onthoud mij"-functie te bieden: Via dit cookie kunnen gebruikers inloggen in de game. Dit kan worden uitgeschakeld door ”onthoud mij" af te vinken bij handmatig inloggen. Als je de „onthoud mij-”functie selecteert, wordt er een permanente cookie geïnstalleerd op het apparaat dat je gebruikt, zodat je niet opnieuw hoeft in te loggen wanneer je de services gebruikt. Als je je afmeldt bij een service, wordt het cookie weer verwijderd.

b) Taalversiecookie

Om ervoor te zorgen dat de juiste taalversie van de game aan je wordt getoond. .

c) Portaalcookie

Om onze landingspagina's te optimaliseren en onze marketing te verbeteren: wij slaan gegevens op van de landingspagina die je hebt bezocht evenals een identificatiecode in een cookie.

d) Third-party-snippets en -cookies

Wij plaatsen een cookie om je beslissing over third-party-snippets en -cookies te registreren.

Wij gebruiken ook verschillende third-party-cookies als onderdeel van onze services. Deze cookies worden beheerd door de respectieve websites en worden niet door ons beheerd. Je kunt de installatie van sommige van deze cookies uitschakelen in je algemene browserinstellingen, voor andere moet je naar de respectieve websites gaan en de instructies daar volgen.

Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd welke taalversie je gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Als je onze services hebt leren kennen via een van onze partners, slaan wij informatie op over wie de partner is.

Externe adverteerders: Wij kunnen adverteerders, advertentienetwerken van derden en andere advertentiebedrijven gebruiken om advertenties weer te geven op onze services. Houd er rekening mee dat dergelijke advertentiebedrijven informatie kunnen verzamelen over je bezoek aan onze services of andere websites om dergelijke advertentiebedrijven in staat te stellen producten of services aan jou aan te bieden, te controleren welke advertenties aan je browser zijn getoond en welke webpagina's je aan het bekijken was toen dergelijke advertenties werden getoond. Houd er rekening mee dat het verzamelen en gebruiken van informatie door externe adverteerders niet onder deze privacyverklaring valt.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van hun verzameling te vervullen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als je niet wilt dat deze cookies op je computer worden opgeslagen of als je op de hoogte wilt worden gesteld van de opslag ervan, kun je de installatie van cookies voorkomen door je browsersoftware overeenkomstig aan te passen, namelijk door de optie "geen cookies accepteren" te selecteren in je browserinstellingen of door third-party tracking (tracking door derden) te weigeren bij je eerste bezoek aan de website. In de instructies van je browserfabrikant vind je meer informatie over hoe dit werkt. Wij willen je er echter op wijzen dat je door de installatie van cookies te voorkomen mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

a) Android

Open "Instellingen" > "Privacy" > "Advertenties". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe advertenties op het apparaat worden gepersonaliseerd.

b) iOS

Open "Instellingen" > "Privacy en beveiliging" > "Volgen". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe apps je kunnen volgen in apps en op websites van andere bedrijven. Open daarnaast "Instellingen" > "Privacy en beveiliging” > "Apple Advertising". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe Apple je gepersonaliseerde advertenties laat zien.

c) Gegevensgebruikvenster

Daarnaast heb je de optie om third-party tracking (tracking door derden) uit te schakelen in het venster gegevensgebruik in een van onze games onder "Instellingen".

10. Gebruik van analyseservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

a) Analyseservices voor games

Wanneer je onze services gebruikt, verzamelen InnoGames en onze externe partners voor analyseservices persoonsgegevens. Dit gebeurt ofwel door een cookie in de cache van je browser te plaatsen of via een SDK die in onze apps is ingebouwd en informatie naar onze partners stuurt. De gegevens omvatten over het algemeen je IP-adres en gebeurtenissen in de game.

b) Andere analyseservices

Wanneer je de rubriek "Carrière" op onze bedrijfswebsite en onze LinkedIn-bedrijfspagina bezoekt, verzamelen InnoGames en onze externe partners voor analyseservices persoonsgegevens. Dit gebeurt door een cookie in de cache van je browser te plaatsen die met de LinkedIn-servers communiceert. Als je een LinkedIn-gebruiker bent, zal LinkedIn een geanonimiseerde samenvatting van je persoonsgegevens aan ons doorgeven voor statistische doeleinden.

2. Doel van gegevensverwerking

a) Analyseservices voor games

InnoGames maakt gebruik van deze analyseservices van derden om fraude op te sporen en te voorkomen, om inbreuken op de algemene voorwaarden van InnoGames op te sporen, om gebeurtenissen in de game te volgen en zo gebruikersgerelateerde statistieken van de activiteit op te stellen, om de prestaties op verschillende versies van apparaten en de reactie van de speler op wijzigingen van de versie te meten, evenals de stabiliteit en de compatibiliteit van de huidige versie van de game.

b) Andere analyseservices

InnoGames maakt gebruik van deze analyseservices van derden om de doeltreffendheid van de gepubliceerde vacatures te beheren en te analyseren en om de gebruikerservaring van de rubriek "Carrière" op onze bedrijfswebsite te verbeteren. Bovendien worden de verzamelde gegevens gebruikt om de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en om prestatierapporten op te stellen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

a) De rechtsgrond voor de gegevensverwerking voor spelanalyseservices is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.
b) De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking voor andere analyseservices is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden door ons bewaard voor de duur van het gebruik van de service. Onze partners bewaren onderzoeks-, analyse- en contactgegevens zolang als nodig is voor zakelijke doeleinden, en daarna zolang als nodig is voor archiveringsdoeleinden.

5. Gegevensontvangers

11. Gebruik van klantondersteuningsservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

Naast de game-ondersteuningskanalen van InnoGames heeft InnoGames een actief profiel op verschillende sociale medianetwerken, die wij gebruiken om met onze spelers te communiceren en hen te engageren, evenals om onze producten en services te promoten. InnoGames maakt gebruik van klantensupportservices van derden om deze interacties te beheren en ervoor te zorgen dat je contactopname met ons worden behandeld. InnoGames maakt ook gebruik van dergelijke klantenservices om de mededeling van belangrijke berichten te vergemakkelijken door verkorte versies van links op te nemen in de publicaties van onze social netwerken.

Bovendien maakt InnoGames gebruik van automatische vertaaltools om de inhoud van berichten die ons in vreemde talen worden toegestuurd, te vertalen. De gegevens die aan de dienstverleners worden doorgegeven, blijven beperkt tot de inhoud van jouw bericht en worden slechts zolang opgeslagen als nodig is om het doel van de vertaling te bereiken.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van deze klantenservicetools van derden om het delen van informatie te vergemakkelijken en onze communicatie met je te beheren.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om het doel van de verzameling ervan te vervullen, tenzij je verzoekt om eerdere wissing.

5. Gegevensontvangers

12. Gebruik van e-mailservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

Als je je hebt ingeschreven om nieuwsbrieven van ons te ontvangen of als wij via e-mail met je moeten communiceren over je account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot je voortgang in de game of het opnieuw instellen van je wachtwoord, gebeurt dit via externe dienstverleners. Om het versturen van nieuwsbrieven te beheren, bevatten de e-mails een afbeelding ter grootte van een pixel (pixelcode) die door de server van de serviceproviders wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Voor de verwerking van de e-mailcommunicatie deelt InnoGames je accountnaam en e-mailadres met de externe e-mailservices.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van deze services van derden om je nieuwsbrieven te sturen en met je te communiceren via e-mail.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking met het oog op de verzending van nieuwsbrieven is toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens met als doel communicatie over het account is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang je je inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of een account bij ons hebt en worden gewist zodra je je toestemming intrekt of verzoekt dat je gegevens worden gewist.

5. Gegevensontvangers

13. Gebruik van loginservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze games bieden de mogelijkheid om in te loggen op onze services via inlogservices van derden. Als je hiervan gebruikmaakt, dient je je niet nog eens extra te registreren voor onze services. Je wordt doorgestuurd naar een externe service waar je kunt inloggen met je account. Hierdoor wordt je account op de externe service gekoppeld aan een gastaccount op onze services. Via de link ontvangen wij automatisch persoonsgegevens van de externe service. De volgende gegevens worden aan ons doorgegeven: Je e-mailadres dat gebruikt is om je aan te melden bij de externe service en eventuele aanvullende informatie die je selecteert om te delen tijdens de authenticatie. Wanneer je Sign-in with Apple gebruikt, kan je aanvullend kiezen of wij je werkelijke e-mailadres ontvangen of een willekeurig gegenereerd e-mailadres dat aan je account is gekoppeld.

2. Doel van de gegevensverwerking

De inlogservices van derden helpen ons om het inloggen te vereenvoudigen voor nieuwe gebruikers die geen nieuwe account willen aanmaken op onze services.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang je account bij onze services bestaat.

5. Bezwaar en verwijdering

Je kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door je account op de inlogservice van derden los te koppelen van je gastaccount op onze services. Je kunt alle gegevens die zijn opgeslagen tijdens de verwerking op onze services verwijderen door je account te verwijderen zoals hieronder beschreven in paragraaf 21.

6. Gegevensontvangers

14. Gebruik van marktonderzoeksservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van marktonderzoekstools van derden om je voorkeuren beter te begrijpen. Hoe beter wij begrijpen wat je voorkeuren zijn bij het spelen van onze games, hoe aantrekkelijker de door ons aangeboden services voor je zullen zijn. Wij kunnen marktonderzoek uitvoeren in de vorm van een appstore-optimalisatietest, waarbij je keuzes worden geregistreerd en je wordt gevraagd om aan te geven welke appkenmerken je het meest aanspreken, of wij kunnen je simpelweg vragen om deel te nemen aan een enquête en je ervaring met onze games met ons te delen. Wanneer je deelneemt aan ons marktonderzoek, verzamelen wij en onze partners je technische gegevens, apparaatgegevens, gebruiksgegevens en de antwoorden die je ons gaf. Dit helpt ons te bepalen hoe wij de services die wij aanbieden, kunnen verbeteren.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van deze services om marktonderzoek uit te voeren met het oog op het verbeteren van bestaande en/of toekomstige producten.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om het doel van de verzameling ervan te vervullen, tenzij je verzoekt om eerdere wissing.

5. Gegevensontvangers

15. Gebruik van betaalservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

Naast onze gratis te spelen gameservices biedt InnoGames premiumservices aan onze spelers aan. Indien je beslist om een van de premiumservices van InnoGames aan te kopen, zal InnoGames je persoonlijke en/of factuurgegevens doorgeven aan deze betalingspartners. Dit is vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de verwerking van betalingen en voor de bescherming van andere gebruikers en is wettelijk toegestaan of vereist.

Daarnaast wordt je persoonlijke informatie gedeeld als dit noodzakelijk is om andere gebruikers te beschermen of om risico's voor de staatsveiligheid of openbare veiligheid tegen te gaan of om strafbare feiten te vervolgen en als dit is toegestaan door wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Je te beschermen belangen zullen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging worden genomen. Wij wijzen erop dat InnoGames op grond van wettelijke bepalingen of bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel (bv. bekendmaking aan onderzoeksinstanties) verplicht kan zijn om gegevens openbaar te maken. Openbaarmaking gebeurt altijd alleen voor zover dit noodzakelijk en wettelijk toegestaan of vereist is.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van betalingsservices van derden om betalingstransacties uit te voeren. In geval van betalingsachterstand kunnen wij een incassobureau of een advocaat opdracht geven om de openstaande schuld te innen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

Je persoonsgegevens en/of factuurgegevens worden door InnoGames maximaal 3 jaar vanaf de aankoopdatum bewaard voordat ze anoniem worden gemaakt. Na de anonimisering worden je gegevens maximaal 10 jaar bewaard voor wettelijke en bestuursrechtelijke doeleinden.

5. Gegevensontvangers

16. Gebruik van sociale netwerken van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

InnoGames is aanwezig op verschillende sociale netwerken. Wij gebruiken sociale media voor verschillende doeleinden: van het promoten van ons bedrijf om talent te werven om ons team te vervoegen, voor het opbouwen en beheren van onze communities, tot het aan jou verkopen van onze games. Sociale netwerken kunnen je gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer je hun websites of sites met geïntegreerde sociale media-inhoud bezoekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot "vind ik leuk"-knoppen, banneradvertenties, etc. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid voor gegevens van de respectieve sociale mediaportalen.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van sociale netwerken van derden voor product- en HR-marketing, klantenrelatiebeheer en voor de opbouw en groei van onze community.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om het doel van de verzameling ervan te vervullen, tenzij je verzoekt om eerdere wissing.

5. Gegevensontvangers

17. Gebruik van services van derden voor het werven van gebruikers

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

InnoGames maakt gebruik van digitale advertenties om onze services te promoten. Wij gebruiken verschillende reclamenetwerken om onze banner-, interstitiële of videoadvertenties weer te geven. Onze partners krijgen een vergoeding wanneer je onze game installeert. Wanneer je op onze advertentie klikt en onze app installeert, verzamelen zowel InnoGames als de partners je gegevens om deze later met elkaar te vergelijken om het bedrag van de verschuldigde vergoeding te bepalen. Je gegevens worden verzameld door het cookie of SDK van het advertentienetwerk die op onze services wordt geplaatst.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van deze services om ons spelersbestand uit te breiden en om kruisverkoop tussen de producten van InnoGames mogelijk te maken.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om het doel van de verzameling ervan te vervullen, tenzij je verzoekt om eerdere wissing.

5. Gegevensontvangers

18. Gebruik van video-advertentieservices van derden

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

Aangezien onze games over het algemeen gratis kunnen worden gedownload en gespeeld, kunnen wij toch iets aan onze games verdienen door er advertenties in weer te geven. Wanneer wij advertenties weergeven, doen wij beroep wij externe advertentiebedrijven om de advertenties in onze games weer te geven. De advertentiebedrijven betalen ons om hun advertenties weer te geven en dit maakt het voor ons mogelijk om je de game gratis aan te bieden. Daarnaast kunnen wij je ook de mogelijkheid bieden om een advertentie te bekijken in plaats van te betalen voor een functie waarvoor je anders zou moeten betalen. De externe advertentiebedrijven kunnen sommige van je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot IP-adres, geolocatie en taalinstellingen om je gepersonaliseerde advertenties te tonen, maar ook om te weten of je op de videoadvertentie hebt geklikt en deze hebt bekeken. Er kan niet-persoonlijk identificeerbare informatie worden verzameld om het tonen van advertenties binnen dat game te beheren en te meten, met inbegrip van het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt weergegeven en bekeken.

2. Doel van gegevensverwerking

De gegevens worden door ons verwerkt om advertenties te tonen over producten en services die je interesseren. Wij bieden onze mobiele games gratis aan, dus deze advertenties stellen ons in staat om gratis games van topkwaliteit te blijven maken en updaten, wat een gerechtvaardigd belang is van ons, maar ook van jou als je gratis games wilt spelen. Zonder advertenties zouden wij niet genoeg geld verdienen om de games gratis aan jou te blijven aanbieden. Speel onze games niet als je niet wilt dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor advertentiedoeleinden.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

a) iOS en browser

Gepersonaliseerde advertenties: De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens (met name je IDFA) voor gepersonaliseerde advertenties op iOS is je toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG, die je ons verleent door tracking toe te staan via het pop-upbericht aan het begin van de game.

Je kunt je toestemming voor de toekomst als volgt intrekken:

iOS: Selecteer ”Ask App Not to Track” (vraag app om niet te tracken) in de toestemmingspop-up aan het begin van de game (als je tracking nog niet hebt uitgeschakeld in je systeeminstellingen). Als je je toestemming later wilt intrekken: Open "Instellingen" > "Privacy en beveiliging" > "Volgen". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe apps je kunnen volgen in apps en op websites van andere bedrijven. Open daarnaast "Instellingen" > "Privacy en beveiliging" > "Apple Advertising". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe Apple je gepersonaliseerde advertenties laat zien.

Browser: Vink “Allow third party browser cookies and pixels” (third-party- browsercookies en pixels toestaan) af in het venster gegevensgebruik van de game.

Niet-gepersonaliseerde advertenties: De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens om advertenties weer te geven die niet gepersonaliseerd zijn, is een gerechtvaardigd belang van ons, art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij bieden onze games gratis aan. Om dit te kunnen blijven doen, tonen wij advertenties in onze games waarvoor de advertentiebedrijven ons betalen. Zonder deze advertenties zouden wij kosten in rekening moeten brengen voor het spelen van onze games. Het is een gerechtvaardigd belang van ons om je gegevens te verwerken en advertenties weer te geven die niet gepersonaliseerd zijn, zodat wij je onze games gratis kunnen blijven aanbieden en zodat wij kunnen blijven concurreren met andere bedrijven op de markt en geweldige games kunnen maken waarvan een groot publiek kan genieten, ongeacht hoeveel geld iemand kan uitgeven. Dit belang weegt zwaarder dan een mogelijk tegengesteld belang van jou als je niet wilt dat je gegevens worden verwerkt om advertenties weer te geven. Helaas is het technisch niet mogelijk om op een efficiënte manier advertenties weer te geven zonder hiervoor een deel van je persoonsgegevens te verwerken. Speel onze games niet als je niet wilt dat je persoonsgegevens worden verwerkt om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

b) Android en Fire OS

Gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties: De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens om advertenties weer te geven die niet gepersonaliseerd zijn, is een gerechtvaardigd belang van ons, art. 6, lid 1, onder f) AVG. Wij bieden onze games gratis aan. Om dit te kunnen blijven doen, tonen wij advertenties in onze games waarvoor de advertentiebedrijven ons betalen. Zonder deze advertenties zouden wij kosten in rekening moeten brengen voor het spelen van onze games. Het is een gerechtvaardigd belang van ons om je gegevens te verwerken en advertenties weer te geven die niet gepersonaliseerd zijn, zodat wij je onze games gratis kunnen blijven aanbieden en zodat wij kunnen blijven concurreren met andere bedrijven op de markt en geweldige games kunnen maken waarvan een groot publiek kan genieten, ongeacht hoeveel geld iemand kan uitgeven.

Je kunt je als volgt afmelden voor de verwerking van je persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties:

Android: Open "Instellingen" > "Privacy" > "Advertenties". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe advertenties op het apparaat worden gepersonaliseerd.

Fire OS: Open "Instellingen" > "Beveiliging en privacy" > "Advertentie-ID" > "Op interesses gebaseerde advertenties". Op dit scherm kun je bepalen of en hoe advertenties op het apparaat worden gepersonaliseerd.

Het is helaas niet mogelijk om je af te melden voor de verwerking van je persoonsgegevens wanneer wij niet-gepersonaliseerde advertenties weergeven. In het geval van niet-gepersonaliseerde advertenties weegt ons gerechtvaardigde belang om gegevens te verwerken om dergelijke advertenties weer te geven (zie hierboven) zwaarder dan een mogelijk tegengesteld belang van jou. Helaas is het technisch niet mogelijk om op een efficiënte manier advertenties weer te geven zonder hiervoor een deel van je persoonsgegevens te verwerken. Speel onze games niet als je niet wilt dat je persoonsgegevens worden verwerkt om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang je een account bij ons hebt. Merk op dat door als gast te spelen, dat wil zeggen, zelfs als je je niet hebt geregistreerd en je e-mailadres bij ons hebt bevestigd, je nog steeds een account bij ons hebt ("gastaccount"). Daarnaast wordt je account na 3 jaar van inactiviteit verwijderd, of eerder als je actief om verwijdering verzoekt zoals beschreven in paragraaf 20.

5. Gegevensontvangers

19. Gebruik van andere services van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van verschillende services van derden voor de hosting van onze bedrijfswebsite en voor het beheer van je interactie met onze services. Indien je een van onze pagina's met een relevante kaart bezoekt, wordt de inhoud van de kaart opgehaald van de servers van Google. Als je bent aangemeld met je Google-account, kan Google je surfgedrag samenvoegen met andere informatie. Wanneer je een service opent met een formulier of een andere manier om informatie in te voeren, wordt een CAPTCHA opgehaald van de servers van Google. De CAPTCHA analyseert je invoergedrag op basis van verschillende kenmerken (bijv. IP-adressen, verblijfsduur, muisbewegingen) om te bepalen of je een mens of een machine bent.

2. Doel van gegevensverwerking

InnoGames maakt gebruik van een externe dienstverlener om de website van het bedrijf te hosten, de eindgebruikers contactformulierservices aan te bieden, openstaande vacatures weer te geven en sollicitaties te beheren, de interactie van de eindgebruikers met onze websites te beheren, evenals om onze website te beveiligen tegen fraude en spam.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met als doel van interactie met ons via onze websites is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking met het oog op het beheer van je sollicitatie naar een functie bij InnoGames is toestemming, art. 6, lid 1, onder a) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om het doel van de verzameling ervan te vervullen, tenzij je verzoekt om eerdere wissing.

5. Gegevensontvangers

20. Groepssamenwerkingen

I - Gedeelde verantwoordelijkheid inzake de verwerking

Wat betekent gedeelde verantwoordelijkheid inzake de verwerking?

In sommige gevallen, wanneer wij samenwerken met MTG en/of een groepsonderneming, bepalen wij gezamenlijk of en hoe bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. In een dergelijk geval zijn de betrokken bedrijven elk verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en wordt de werkrelatie gedeelde verantwoordelijkheid inzake de verwerking genoemd. Wij hebben een overeenkomst gesloten met MTG en alle groepsondernemingen waarin de regels voor de gedeelde verantwoordelijkheid inzake de verwerking zijn vastgelegd en die ook zogenaamde standaardcontractbepalingen bevat die ervoor zorgen dat persoonsgegevens van Europese spelers adequaat worden beschermd wanneer ze worden overgedragen tussen ons en een groepsonderneming die niet is gevestigd in de Europese Unie of een land waarvan wordt aangenomen dat het hetzelfde niveau van gegevensbescherming heeft als de Europese Unie.

A) Fusies en overnames

1. Beschrijving en omvang van de verwerking

MTG, de groepsondernemingen en wij kunnen elkaar ondersteunen bij het aankopen of verkopen van een bedrijf. In dergelijke gevallen kan een strikt beperkt aantal medewerkers dat betrokken is bij een dergelijke transactie toegang krijgen tot persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, unieke identificerende gegevens) die zijn opgenomen in relevante documentatie die door een potentiële verkoper wordt gedeeld of bepalen welke persoonsgegevens worden gedeeld met een potentiële koper en hoe dit moet gebeuren. Persoonsgegevens worden in principe geanonimiseerd voordat ze openbaar worden gemaakt en, mocht het nodig zijn om persoonsgegevens openbaar te maken, dan wordt de openbaarmaking van persoonsgegevens tot een minimum beperkt.

2. Doel van gegevensverwerking

Het doel van een dergelijke samenwerking is het beoordelen van relevant materiaal dat door een potentiële verkoper met ons is gedeeld, zodat wij en/of MTG, en/of de betrokken groepsondernemingen goede zakelijke beslissingen kunnen nemen, of om een potentiële koper in staat te stellen dit te doen wanneer hij dergelijke gegevens met hem deelt. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons, MTG, de betrokken groepsondernemingen en de potentiële verkopers of kopers.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens ten behoeve van fusies en overnames is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De bewaartermijn voor gegevens die worden verwerkt ten behoeve van het afhandelen van juridische kwesties of geschillen is gebaseerd op de relevante verjaringstermijn, zodat wij ons voldoende kunnen verdedigen tegen rechtsvorderingen, en door relevante wettelijke verplichtingen om documenten te bewaren. Als een transactie succesvol is verlopen, kunnen wij verplicht zijn om de betreffende persoonsgegevens te bewaren volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, in welk geval wij de documenten bewaren volgens de bewaartermijnen die in dergelijke bepalingen worden vermeld. Persoonsgegevens die niet langer relevant zijn als een transactie niet succesvol is afgerond, worden verwijderd als ze niet relevant zijn voor een ander doel onder dit privacybeleid.

5. Gegevensontvangers

Ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens kunnen onze leveranciers van office tools, leveranciers van datarooms en externe financiële en juridische adviseurs, MTG, betrokken groepsondernemingen en de potentiële koper zijn. Wij kunnen je persoonsgegevens ontvangen van een groepsonderneming of een potentiële verkoper, in welk geval dezelfde ontvangers van toepassing kunnen zijn.

B) Bedrijfsinformatie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij delen een beperkt aantal gegevens met MTG om beter te begrijpen hoe je onze games speelt en wat je er goed aan vindt, zodat wij ze kunnen verbeteren. Dit omvat een unieke groepsidentificatie, gametitel, tijdstip van installatie, platform, landcode per installatie, marketingkanaal/-categorie en marketingcampagne, browserinformatie, betrokkenheid bij het spel (inlogsessies), bedrag dat in het spel is besteed en hoe effectief een marketingcampagne was.

2. Doel van gegevensverwerking

Een beter begrip van hoe je onze games speelt en wat je er leuk aan vindt, helpt ons om ze beter te maken en de manier waarop wij ze op de markt brengen te verbeteren. Als gamestudio is het essentieel voor ons dat wij begrijpen hoe games worden gespeeld en hoe effectief onze marketinginspanningen zijn om ervoor te zorgen dat genoeg spelers onze games leuk vinden, zodat wij ze kunnen blijven maken. Dit belang wordt gedeeld door MTG en de groepsondernemingen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens ten behoeve van bedrijfsinformatie is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen zolang je een actieve speler van de game bent. Je gegevens worden gewist of geanonimiseerd na 3 jaar inactiviteit, afhankelijk van de datum waarop je voor het laatst een game van ons hebt gespeeld.

5. Gegevensontvangers

De ontvanger van de verwerkte persoonsgegevens is ons moederbedrijf, MTG. De informatie wordt niet gedeeld met groepsondernemingen.

C) Naleving van activiteiten op gebied van gegevensbescherming

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

MTG ondersteunt ons bij onze activiteiten op het gebied van gegevensbescherming. Wij kunnen gezamenlijk persoonsgegevens van jou verwerken die nodig zijn om naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming te garanderen, bijv. namen, e-mailadressen, gebruikersnamen, unieke identificatoren (bijv. game-ID spelers). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je ons benadert met een verzoek om gegevensbescherming en wij de ondersteuning van MTG vragen om adequaat en tijdig te reageren.

2. Doel van gegevensverwerking

Wij willen je een hoog niveau van gegevensbescherming kunnen bieden wanneer je onze games speelt. Om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de relevante wetten inzake gegevensbescherming, krijgen wij ondersteuning van MTG. Dit is een gerechtvaardigd belang van ons, MTG, de andere groepsondernemingen en van jou.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van de naleving van de gegevensbescherming is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG en het voldoen aan een wettelijke verplichting, art. 6, lid 1, onder c) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen voor de duur die wij nodig hebben om te kunnen bewijzen dat wij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Hierdoor worden gegevensbeschermingsverzoeken van jou (...) jaar opgeslagen.

5. Gegevensontvangers

Ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens kunnen onze leveranciers van office tools en MTG zijn.

II - Andere samenwerkingen

Afgezien van de gevallen waarin wij gezamenlijk persoonsgegevens verwerken, werken wij binnen de groep in de volgende gevallen samen:

A) Ontwikkeling en distributie van games

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

MTG kan ons ondersteunen bij de ontwikkeling of distributie van onze games (bijv. advies over gamekenmerken of -functionaliteiten). Hierbij is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens van spelers van onze games aan MTG worden verstrekt, zoals namen, e-mailadressen, gebruikersnamen of unieke identificerende gegevens. Dergelijke persoonsgegevens worden niet actief opgeslagen of gebruikt door MTG voor dergelijke ondersteuning.

2. Doel van gegevensverwerking

Aangezien wij deel uitmaken van dezelfde groep en MTG ons moederbedrijf is, delen wij beide het gerechtvaardigde belang van het ontwikkelen en distribueren van geweldige games. Om dit te kunnen doen, werken wij nauw samen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het verwerken van je persoonsgegevens ten behoeve van het ontwikkelen of distribueren van games is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen volgens de geldende bewaartermijnen van dit privacybeleid (bijvoorbeeld de bewaartermijn voor je accountgegevens).

5. Gegevensontvangers

Ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens kunnen onze leveranciers van office tools en MTG zijn.

B) Juridische ondersteuning

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

MTG ondersteunt ons met juridische begeleiding bij juridische klachten, rechtsvorderingen, gerechtelijke procedures of andere juridische kwesties waarmee wij te maken kunnen krijgen. In dergelijke gevallen kan MTG persoonsgegevens (bijv. namen en contactgegevens van eisers of klagers) van personen die betrokken zijn bij dergelijke juridische kwesties van ons ontvangen.

2. Doel van gegevensverwerking

Aangezien wij deel uitmaken van dezelfde groep en MTG onze moedermaatschappij is, delen wij beiden het gerechtvaardigde belang van het effectief afhandelen van juridische klachten, rechtsvorderingen, rechtszaken of andere juridische kwesties waarmee wij te maken kunnen krijgen. Om dit te kunnen doen, werken wij nauw samen.

3. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van juridische ondersteuning is ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f) AVG.

4. Opslagduur van de gegevens

Gegevens worden bewaard op grond van wettelijke verplichtingen (bijv. arbeidswetgeving) of ons gerechtvaardigde belang om onszelf te verdedigen tegen rechtsvorderingen.

5. Gegevensontvangers

Ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens kunnen onze leveranciers van office tools en MTG zijn.

21. Rechten van betrokkenen

Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je de volgende rechten:

1. Recht op toegang

Je kan ons verzoeken je te informeren over de persoonsgegevens die wij over je verwerken. Als een dergelijke verwerking bestaat, kan je ons verzoeken je de volgende informatie te verstrekken:

 1. De doeleinden van de verwerking.
 2. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.
 3. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 4. Indien mogelijk, de geplande opslagduur van je persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria voor het bepalen van de opslagduur.
 5. Het recht om rectificatie of wissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking of bezwaar tegen een dergelijke verwerking te vragen.
 6. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 7. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij jou zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron.
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor jou.
 9. Indien je persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van het verzoek reageren op je aanvraag.

2. Recht op rectificatie

Je kan ons verzoeken je persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, mits de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Wij zullen de gegevens zonder onnodige vertraging rectificeren of aanvullen.

3. Recht op wissing ("recht om vergeten te worden")

Wij verwijderen automatisch alle accounts na 3 jaar inactiviteit. Daarnaast kan je te allen tijde een verzoek indienen om je account en bijbehorende persoonsgegevens eerder te wissen via: https://goodbye.innogames.com/login. Een verzoek tot wissing wordt binnen 7 dagen uitgevoerd (”permanent verwijderen van alle gegevens in de database"). Tot die tijd kun je het verzoek nog annuleren door je aan te melden bij de game (”respijtperiode gedurende welke de gegevens nog niet permanent uit de database zijn verwijderd”).

a) Verplichting tot wissen

Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 2. Je hebt je toestemming waarop de gegevensverzameling was gebaseerd ingetrokken op grond van art. 6, lid 1, onder a) of art. 9, lid 2, onder a) AVG, en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. Je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1 AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 2 AVG.
 4. Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.
 6. Je persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van services van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

b) Informatie voor derden

Indien wij je persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt aan derden en wij op grond van art. 17, lid 1 AVG verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, redelijke stappen ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de derden die je persoonsgegevens verwerken te informeren dat je hebt verzocht om de wissing van alle verwijzingen naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing is niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is:

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 2. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;
 4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Recht op beperking van de verwerking

Je kunt ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door jou betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 2. De verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 3. Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21, lid 1 van de AVG, en er is nog niet vastgesteld of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou.

Indien de verwerking is beperkt, zullen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met je toestemming; voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking werd opgelegd op grond van een van de bovenstaande omstandigheden, zullen wij je informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht op briefing

Indien je het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking doet gelden, zullen wij elke nieuwe ontvanger aan wie je persoonsgegevens zijn verstrekt hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Wij zullen je op verzoek informeren over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heb je het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder te worden gehinderd door ons, op voorwaarde dat:

 1. de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, onder a) AVG, of art. 9, lid 2, onder a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, onder b) AVG, en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening dit recht heb je het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

7. Recht op bezwaar

Je hebt het te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, heb je het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien je bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen je persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

in de context van het gebruik van services van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kan je je recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van toestemming

Je hebt het recht om je verklaring van toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van toestemming die van kracht was vóór de intrekking ervan.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat jou op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft.

Het bovenstaande is niet van toepassing indien de beslissing:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van jou; of
 3. gebaseerd is op je uitdrukkelijke toestemming.

In de gevallen waarnaar wordt verwezen in de punten (1) en (3), zullen wij passende maatregelen treffen om je rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van onze kant, om je standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten.

Besluiten waarnaar hierboven wordt verwezen, worden niet gebaseerd op speciale categorieën persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g) AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn getroffen om je rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

22. Slotbepalingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen, aanvullen of vervangen, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming. Alle herzieningen van onze privacyverklaring zullen hier op https://privacy.innogames.com worden gepubliceerd, evenals een kennisgeving op een prominente locatie in de services. Je bent verplicht om de ontvangst van de privacyverklaring te bevestigen als je onze services wilt blijven gebruiken. Elk herzien beleid vervangt en derogeert aan eerdere privacyverklaringen, met ingang van de datum waarop ze worden gepubliceerd. Door gebruik te maken van de services nadat een herziene privacyverklaring is gepubliceerd, bevestig je dat je alle wijzigingen aanvaardt.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alle rechten voorbehouden.