Polityka prywatności dla użytkowników końcowych

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2022

Jaki jest cel niniejszego dokumentu?

Firma InnoGames GmbH („InnoGames“) zobowiązuje się chronić prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W niniejszej polityce prywatności opisano sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, kiedy korzystają z naszych aplikacji, gier online oraz portali i witryn.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich użytkowników końcowych, w tym użytkowników płacących i niepłacących.

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Nazwa i adres administratora
 3. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych
 4. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
 5. Świadczenie usług i tworzenie plików dziennika
 6. Zapytania poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail i narzędzia wsparcia
 7. Przekazywanie newsletterów
 8. Przekazywanie powiadomień push
 9. Użycie plików cookie
 10. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
 11. Korzystanie z usług logowania za pośrednictwem osób trzecich („logowanie za pomocą kont mediów społecznościowych“)
 12. Korzystanie z usług analiz świadczonych przez osoby trzecie
 13. Korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez osoby trzecie
 14. Korzystanie z innych usług osób trzecich
 15. Prawa osoby, której dane dotyczą
 16. Przepisy końcowe

I. Wstęp

InnoGames GmbH („InnoGames“, „my“) jest administratorem danych osobowych użytkowników i zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności i integralności osobistej użytkowników w czasie korzystania przez nich z oferowanych przez nas aplikacji mobilnych i gier online, a także portali i witryn (łącznie „usługi“). Niniejsza polityka prywatności pozwoli użytkownikom zrozumieć, które ich dane osobowe zbieramy, dlaczego są one zbierane i jak są przez nas wykorzystywane. Wyjaśni sposób wykonywania praw, gdy użytkownicy przekazali nam swoje dane osobowe do przetwarzania. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej polityki prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej polityki prywatności.

Prosimy zauważyć, że nasze usługi mogą zawierać łącza z i do witryn prowadzonych przez firmy partnerskie i reklamodawców. W przypadku kliknięcia łącza prowadzącego do dowolnych z tych witryn lub korzystania z usług zapewnianych przez osoby trzecie użytkownicy powinni mieć świadomość, że obowiązują tam ich własne polityki prywatności oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkowników. W związku z powyższym przed przekazaniem im swoich danych osobowych użytkownicy winni zapoznać się z ich politykami prywatności.

Nasze usługi oferujemy wyłącznie graczom, którzy ukończyli co najmniej 16 lat. Dlatego nie prowadzimy sprzedaży na rzecz dzieci poniżej 16. roku życia ani nie zabiegamy o dane od nich w sposób celowy.

II. Nazwa i adres administratora

Administratorem zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych państw członkowskich, a także innymi regulacjami związanymi z ochroną danych jest:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Niemcy
Faks: +49 40 7889335-200
E-mail: privacy@innogames.com
Witryna: www.innogames.com

III. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Prawnik i specjalista w dziedzinie prawa informatycznego certyfikowany przez izbę
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Niemcy
E-mail: dpo@innogames.com
Witryna: www.graef.eu

IV. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady rejestrujemy wyłącznie dane osobowe ujawniane przez użytkowników w czasie korzystania z usług w ramach logowania się lub rejestrowania i ewentualnie w czasie korzystania z usług odpłatnych. Dane osobowe to dane zawierające informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych. W czasie logowania i rejestracji w naszej witrynie wystarczy podać tylko adres e-mail i ewentualnie nazwę użytkownika oraz hasło. W przypadku rejestrowania się w niektórych usługach adresy e-mail nie są zbierane w czasie rejestracji, ale dopiero później, w czasie korzystania z usługi. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, która nigdy nie pozwala na poznanie rzeczywistego hasła.

W związku z realizacją zawartej umowy z użytkownikiem, zwłaszcza w związku z wybranymi odpłatnymi usługami może być wymagane ujawnienie dalszych danych, takich jak pełne imię i nazwisko, adres, dane dotyczące konta, numery kart kredytowych itp. Czasami niezbędne jest też żądanie podania przez użytkowników takich informacji osobowych jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu w celu przetwarzania ich zapytań lub udzielania wsparcia. InnoGames będzie obchodzić się z tymi danymi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych. Zasadniczo InnoGames nie będzie ujawniać takich informacji osobom trzecim bez zgody użytkowników, chyba że jest to wymagane do zawarcia i realizacji umowy, do przetwarzania żądania użytkownika lub do udzielenia użytkownikowi wsparcia bądź w przypadku zezwolenia prawnego.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną do przekazywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ma to także zastosowanie do przetwarzania wymaganego w celu wykonania działań przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest wymagane do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, w sytuacji gdy interesy, prawa podstawowe ani wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wcześniej wymienionymi interesami, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f).

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane niezwłocznie po ustaniu celu przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli jest dopuszczone rozporządzeniami, przepisami prawa lub innym regulacjami Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma też miejsce z upływem okresu zatrzymywania określonego w powyższych przepisach, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4. Bezpieczeństwo danych

InnoGames podejmuje wysiłki, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, a także nieupoważnionemu wykorzystaniu lub fałszowaniu tych danych oraz minimalizować związane z tym ryzyko. Jednak przekazywanie danych osobowych, czy to osobiście, czy przez telefon bądź Internet, zawsze wiąże się z ryzykiem, a żaden system technologiczny nie jest całkowicie odporny na możliwość manipulacji lub sabotażu.

InnoGames przetwarza informacje zebrane od użytkowników zgodnie z niemieckimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących tajemnicy danych i ochrony danych i są w tym zakresie poinstruowani. Dane użytkowników są przekazywane w formie zaszyfrowanej za pomocą metody SSL.

V. Świadczenie usług i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, kiedy uzyskiwany jest dostęp do naszej witryny, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera, z którego ma miejsce dostęp.

Zbierane są następujące dane:

Dane są też przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

W przypadku uzyskiwania dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje:

Jeżeli w czasie korzystania z naszych usług pojawi się błąd, a będziemy chcieli go naprawić, możemy zbierać inne dane, np. identyfikator gracza i nazwę użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności usług. Ponadto wykorzystujemy dane, by optymalizować witrynę i zapewniać bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie odbywa się ocena danych do celów marketingowych. Odbywa się jedynie statystyczna ocena zestawów danych.

InnoGames zastrzega sobie prawo do przechowywania adresów IP i plików dzienników maksymalnie przez okres 30 dni po użyciu witryny do monitorowania zgodności z warunkami korzystania i zasadami gry. W szczególności procedura ta jest używana do zapobieżenia nadużyciom lub rozwiązania związanych z nimi problemów oraz, w poszczególnych przypadkach, do przekazania danych do tego celu organom śledczym. Oprócz tego wszelkie inne analizy danych są dokonywane w formie w miarę możliwości anonimowej. Po upływie tego okresu adres IP i pliki dzienników zostają całkowicie usunięte, chyba że istnieją obowiązkowe ustawowe wymogi w zakresie przechowywania lub trwają konkretne dochodzenia sądowe i postępowania w zakresie nadużyć.

Cele te stanowią także nasz prawnie uzasadniony i nadrzędny interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania witryny, ma to miejsce w chwili zakończenia danej sesji.

Pliki dzienników zawierające dane osobowe są zasadniczo usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Dodatkowe przechowywanie jest możliwe w przypadku tak zwanych dzienników błędów, które pozwalają nam na naprawianie błędów. Te dzienniki błędów są usuwane po maksymalnie 30 dniach, natomiast zebrane adresy IP są anonimizowane po 30 dniach.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępniania witryny oraz przechowywanie danych w plikach dzienników jest niezbędne do funkcjonowania witryny. W konsekwencji użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

VI. Zapytania poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail i narzędzia wsparcia

1. Opis i zakres przetwarzania danych

a) Formularz kontaktowy

W naszej witrynie dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, dane wprowadzone przez maskę wejściową zostaną przekazane nam i będą przechowywane. Te dane to:

Dodatkowo, w chwili wysyłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

W przypadku przetwarzania danych ujmuje się odniesienie do niniejszej polityki prywatności w kontekście procedury wysyłania wiadomości.

b) Email

Ewentualnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail.

c) Narzędzie wsparcia

Ewentualnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem narzędzia wsparcia zintegrowanego z naszą usługą. Będzie ono przechowywać dane użytkownika i treść zapytania z prośbą o wsparcie, jak również godzinę zapytania.

W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Podstawa prawna

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail ma na celu zawarcie umowy lub służy jako zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi kontaktu i żądania wsparcia. Przetwarzanie innych danych osobowych w czasie procedury przesyłania służy zapobieżeniu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym.

4. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W dowolnym momencie po nawiązaniu z nami kontaktu użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, niezależnie od tego czy kontakt miał miejsce za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail czy narzędzia wsparcia. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana, a problem zgłoszony przez użytkownika nie może być rozstrzygnięty w sposób ostateczny. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną usunięte. Nie ma to zastosowania, jeżeli powyższe jest wykluczone przez obowiązkowe ustawowe okresy zachowywania danych.

VII. Przekazywanie newsletterów

Na naszych witrynach lub w naszych grach użytkownicy mogą subskrybować newsletter dotyczący danej gry. Do tego celu wymagamy podania adresu e-mail.

Ponadto musimy zweryfikować, uwzględniając odpowiednie regulacje prawne, czy użytkownik jest faktycznym właścicielem podanego adresu e-mail i pragnie otrzymywać newsletter. W tym celu wysyłamy użytkownikowi e-mail weryfikacyjny.

Nasze newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (piksele monitorujące), który jest pobierany przez serwer wysyłającego newsletter w chwili otwarcia newslettera. W trakcie tego pobierania zbierane są informacje techniczne, jak na przykład informacje na temat przeglądarki lub systemu operacyjnego użytkownika oraz adres IP, lokalizacja użytkownika i czas pobrania. Informacje te są anonimizowane i analizowane w oderwaniu od danej osoby.

Ponieważ przekazywanie i otrzymywanie newslettera jest zależne od zgody użytkownika, użytkownik może wycofać taką zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych w dowolnym momencie, bez podawania ku temu przyczyny. Do tego celu należy skorzystać z łącza anulowania subskrypcji znajdującego się na dole newslettera.

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newsletterów w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Opcje“.

VIII. Przekazywanie powiadomień push

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wybrał odpowiednie ustawienia na swoim urządzeniu, InnoGames może wysyłać na urządzenie użytkownika powiadomienia push, w których są przekazywane aktualizacje dla gier i inne istotne wiadomości. Powiadomieniami push można zarządzać na stronie „Opcje“ lub „Ustawienia“ w aplikacji mobilnej lub w ustawieniach urządzenia.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku istnienia umowy podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Powiadomienia push to specjalne powiadomienia wyświetlane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym użytkownika. Powiadomienia te zawierają na przykład informacje o tym, że jeden z budynków użytkownika w grze został zakończony. Co do zasady powiadomienia push zawierają krótkie wiadomości, skoncentrowane na istotnej informacji.

4. Czas przechowywania

Wiadomości te nie są przechowywane.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wiadomości push można wyłączyć w następujący sposób:

a) Android

Należy otworzyć Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia > Powiadomienia w aplikacjach > Nazwa aplikacji. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będą wyświetlane powiadomienia push.

b) iOS

Należy otworzyć Ustawienia > Powiadomienia > Nazwa aplikacji Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będą wyświetlane powiadomienia push.

c) Okno użycia danych

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień push w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Opcje“.

IX. Użycie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Aby zagwarantować, że, odwiedzając witrynę, użytkownik będzie otrzymywał najistotniejsze informacje i najlepszą obsługę, informacje i dane będą zbierane za pomocą plików cookie. Pomaga to nam (oraz upoważnionym osobom trzecim) w zapewnieniu spersonalizowanej obsługi w czasie wizyt w naszej witrynie, a także pozwala nam ulepszać usługę i zagwarantować, że użytkownik z łatwością znajdzie to, czego szuka. Chcemy, by użytkownik zapoznał się z zasadami użycia plików cookie. Dlatego też wyjaśniamy rodzaje wykorzystywanych przez nas technologii, co robią i przysługujące użytkownikom wybory w zakresie ich stosowania.

Pliki cookie to małe elementy danych (pliki tekstowe) wysyłane do przeglądarki użytkownika z serwera internetowego i przechowywane na urządzeniu użytkownika, aby witryna mogła rozpoznać jego urządzenie. Istnieją dwa rodzaje plików cookie, stałe i tymczasowe (lub „sesyjne“) pliki cookie. Stałe pliki cookie są przechowywane w formie pliku na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez dłuższy okres. Sesyjne pliki cookie są tymczasowo przechowywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza naszą witrynę, ale są usuwane z chwilą zamknięcia strony. Jeżeli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, może zmienić ustawienia w preferencjach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

My i nasi usługodawcy możemy korzystać z poniższych kategorii plików cookie:

a) Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi. Na przykład możemy korzystać z tych plików cookie do uwierzytelniania i identyfikacji naszych członków, kiedy korzystają z naszej witryny, co pozwala nam na świadczenie usług. Bez użycia tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie rozpoznać użytkownika i nie mógłby on korzystać z naszych usług. Pomagają nam też egzekwować nasze warunki i zachować bezpieczeństwo usług.

b) Pliki cookie związane z wydajnością i funkcjonalnością

Te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne, ale pozwalają nam spersonalizować korzystanie przez użytkownika z naszej witryny. Pozwalają nam na przykład zapamiętać preferencje użytkownika, a ponadto dzięki nim użytkownik nie musi ponownie wpisywać podanych informacji, np. w czasie rejestrowania się w ramach naszych usług. Korzystamy też z tych plików cookie do zbierania informacji (np. popularne strony, wzorce oglądania, współczynnik click-through) dotyczących korzystania przez użytkowników z naszych usług w celu ulepszania naszej witryny i usług oraz przeprowadzania badań rynku. Jeżeli użytkownik zdecyduje się usunąć te pliki cookie, będzie miał dostęp do ograniczonych funkcji naszych usług.

c) Pliki cookie związane z reklamami

Te pliki cookie wykorzystują informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszej witryny i innych witryn, np. stron odwiedzanych przez użytkownika lub jego reakcji na reklamy, by przedstawić reklamy bardziej dostosowane do potrzeb użytkownika, zarówno w naszej witrynie, jak i poza nią. Ten rodzaj reklam określa się mianem „reklamy opartej na zainteresowaniach“. Wiele z tych rodzajów plików cookie należy do naszych usługodawców. Informacje na temat reklamodawców będących osobami trzecimi znajdują się poniżej.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w zakresie użycia plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy informacje zawarte w plikach cookie, by ułatwić obsługę naszej witryny i umożliwić zapewnianie spersonalizowanych rekomendacji. Możemy też korzystać z usług wielu upoważnionych osób trzecich, które umieszczają pliki cookie w naszej witrynie, by świadczyć usługi (pliki cookie osób trzecich).

Możemy korzystać z sesyjnych plików cookie, które pozwalają użytkownikowi na przemieszczanie się miedzy stronami naszej witryny bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

Stałe pliki cookie są wykorzystywane na wiele sposobów, w tym:

My (i nasze upoważnione osoby trzecie) możemy używać informacji nieosobowych zarówno ze stałych plików cookie, jak i sesyjnych plików cookie do celów statystycznych, w poniższy sposób:

Ustawiamy i odczytujemy nasze własne pliki cookie służące poniższym funkcjom (pliki cookie tej samej firmy):

a) Pliki cookie zapamiętywania

Aby zapewnić użytkownikom funkcję „zapamiętywania“: Pozwalamy użytkownikom logować się do gry za pomocą tego pliku cookie. Tę funkcję można wyłączyć, usuwając zaznaczenie „Zapamiętaj mnie“ w chwili logowania ręcznego. Jeżeli użytkownik zaznaczy funkcję „Zapamiętaj mnie“, na używanym urządzeniu zainstalowany zostanie stały plik cookie, aby, przeszukując nasze usługi, użytkownik nie musiał logować się ponownie. W chwili wylogowania się z danej usługi, plik cookie zostanie ponowne usunięty.

b) Plik cookie wersji językowej

Aby zagwarantować pokazywanie użytkownikowi odpowiedniej wersji językowej gry.

c) Pliki cookie portalu

Aby pomóc nam zoptymalizować strony docelowe i usprawnić marketing: przechowujemy informacje na temat odwiedzonej przez użytkownika strony docelowej oraz identyfikatora w pliku cookie.

d) Pliki cookie snippetów osób trzecich

Ustawiamy plik cookie, który rejestruje decyzje użytkownika w zakresie śledzących snippetów i plików cookie osób trzecich.

W ramach naszych usług korzystamy także z wielu plików cookie osób trzecich. Te pliki cookie są regulowane przez odpowiednie witryny i nie podlegają naszej kontroli. Instalację niektórych spośród tych plików cookie można wyłączyć w ogólnych ustawieniach przeglądarki, natomiast w przypadku innych należy przejść do odpowiedniej witryny i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Na przykład sprawdza się, z której wersji językowej użytkownik korzysta, by uzyskać dostęp do naszych usług. Jeżeli użytkownik dowie się o naszych usługach od jednego z naszych partnerów, przechowujemy informacje o tym, kto jest tym partnerem.

Reklamodawcy będący osobami trzecimi: Możemy korzystać z usług reklamodawców, zewnętrznych sieci reklamowych i innych firm reklamowych do przekazywania reklam dotyczących naszych usług. Prosimy zauważyć, że takie firmy reklamowe mogą zbierać informacje na temat wizyt użytkowników w naszych usługach lub w innych witrynach, co pozwala tym firmom reklamowym na sprzedaż użytkownikowi produktów lub usług, monitorowanie, które reklamy zostały przesłane do przeglądarki użytkownika i które strony użytkownik przeglądał, kiedy te reklamy zostały dostarczone. Więcej informacji na temat reklamodawców będących osobami trzecimi można uzyskać, klikając tutaj. Prosimy zauważyć, że niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zbierania i wykorzystywania informacji przez reklamodawców będących osobami trzecimi.

W wyżej wymienionych celach przetwarzanie danych osobowych odbywa się także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownik nie chce, by pliki cookie były przechowywane na jego komputerze lub chce być informowany o ich przechowywaniu, może uniemożliwić instalowanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki, poprzez wybranie w ustawieniach przeglądarki opcji „nie akceptuj plików cookie“ lub odrzucając śledzenie przez osobę trzecią w czasie pierwszej wizyty w witrynie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki to działa, można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki (lub zajrzeć pod adres https://www.aboutcookies.org). You can also opt-out of receiving third-party cookies in general at http://www.youronlinechoices.com. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku zablokowania plików cookie użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania ze śledzenia przez osoby trzecie w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Opcje“.

a) Android

Należy otworzyć ustawienia w liście aplikacji i dotknąć przycisk „Reklama“. Po otwarciu okna reklam można wyłączyć identyfikator wyświetlania reklam Google Advertising ID.

b) iOS

Należy otworzyć ustawienia na urządzeniu mobilnym (np. iPhonie lub iPadzie) i w menu wybrać pozycję „Ochrona danych“. W opcji „Reklama“ można wyłączyć śledzenie reklam.

X. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

InnoGames będzie przekazywać dane osobowe lub dane dotyczące rachunków użytkownika osobom trzecim, czyli spółkom współpracującym z InnoGames lub usługodawcom zewnętrznym, jedynie w zakresie w jakim jest to wymagane do realizacji umowy, do przetwarzania płatności oraz ochrony innych użytkowników i prawnie dozwolone lub nakazane.

Ma to w szczególności zastosowanie do płatności dokonywanych za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych wybranych przez użytkownika (np. banków, operatorów kart kredytowych, dostawców usług płatniczych, takich jak Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Podlegające ochronie interesy użytkownika zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami. Usługodawcy zewnętrzni mają obowiązek traktowania danych użytkownika w sposób poufny i bezpieczny i mogą korzystać z danych użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji swojego zadania.

W przypadku opóźnienia w zapłacie możemy zlecić windykację niespłaconego zadłużenia firmie windykacyjnej lub prawnikowi. W tym celu niezbędne dane zostaną przekazane i wykorzystane zgodnie ze wszystkimi wytycznymi w zakresie ochrony danych.

Ponadto dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione, jeżeli będzie to konieczne w celu ochrony innych użytkowników lub w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa bądź bezpieczeństwa publicznego, lub w celu ścigania przestępstw i jest dozwolone na mocy przepisów prawa w zakresie ochrony danych. Podlegające ochronie interesy użytkownika zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami. Prosimy zauważyć, że InnoGames może mieć obowiązek ujawnienia danych na podstawie przepisów prawa lub, na przykład, nakazu sądowego (np. ujawnienie organom śledczym). Ujawnienie danych zawsze ma miejsce jedynie w zakresie, w jakim jest niezbędne i prawnie dozwolone lub nakazane.

XI. Korzystanie z usług logowania osób trzecich

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze gry umożliwiają logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem usług logowania osób trzecich. W przypadku korzystania z takich usług nie jest wymagana dodatkowa rejestracja w ramach naszych Usług. Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu zewnętrznego, w którym może się zalogować za pośrednictwem posiadanego konta. W ten sposób konto użytkownika w serwisie zewnętrznym jest łączone z naszą Usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy dane osobowe z serwisu zewnętrznego. Zostają nam przekazane następujące dane: Adres e-mail użytkownika stosowany do rejestracji w serwisie zewnętrznym oraz wszelkie informacje dodatkowe udostępniane przez użytkownika podczas uwierzytelniania. Korzystając z funkcji logowania poprzez konto Apple, użytkownik może dodatkowo zdecydować, czy mamy otrzymać jego rzeczywisty adres e-mail czy losowo wygenerowany adres e-mail połączony z kontem użytkownika. Do naszych Usług można się logować za pośrednictwem następujących serwisów:

a) Logowanie poprzez konto Apple

Umożliwiamy logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem konta Apple użytkownika. Jest to usługa firmy Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://support.apple.com/en-us/HT210318.

b) Logowanie poprzez konto na Facebooku

Umożliwiamy logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem konta użytkownika na Facebooku. Jest to usługa firmy Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Logowanie poprzez konto Google

Umożliwiamy logowanie się do naszych Usług za pośrednictwem konta Google użytkownika. Jest to usługa firmy Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia). Więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest zainicjowanie wykonania umowy zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcami usług logowania osób trzecich.

3. Cel przetwarzania danych

Usługi logowania osób trzecich umożliwiają nam uproszczenie logowania dla nowych użytkowników, którzy nie chcą założyć nowego konta w naszych Usługach.

4. Okres przechowywania

Dane są przechowywane dopóki istnieje konto użytkownika w naszych Usługach.

5. Sprzeciw i usunięcie

Można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika poprzez odłączenie swojego konta w usłudze logowania osób trzecich od posiadanego konta gościa w naszych Usługach. Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Użytkownik może usunąć dowolne dane przechowywane podczas przetwarzania danych realizowanego w ramach naszych Usług poprzez usunięcie swojego konta zgodnie z postanowieniami sekcji XV ust. 4 poniżej.

XII. Korzystanie z usług analizy osób trzecich

1. 24metrics Fraudshield

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Strony docelowe naszych gier korzystają z usługi Fraudshield. Fraudshield to usługa służąca do wykrywania nadużyć, oferowana przez firmę 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlin, Niemcy). Kiedy użytkownik odwiedza stronę docelową jednej z naszych gier, usługa Fraudshield przetwarza jego dane osobowe, w tym adres IP, istotne dla wykrycia oszustwa reklamowego (tzw. ad fraud). Następuje to poprzez umieszczenie w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika funkcjonalnego pliku cookie, który komunikuje się z 24metrics. W ramach tego procesu istotne dane osobowe są przekazywane do 24metrics. 24metrics przekazuje nam ocenę zagrożenia sporządzoną nam w oparciu o te dane.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest zainicjowanie wykonania umowy zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zawarliśmy z 24metrics umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Usługa umożliwia wykrywanie i badanie nadużyć, takich jak stosowanie botów/emulatorów, click spamu, duplikowanie adresu IP, korzystanie z serwerów pośredniczących/sieci VPN stanowiących naruszenie naszego regulaminu, oraz pozwala przeciwdziałać takim czynnościom.

d) Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres 6 miesięcy.

e) Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik nie może zgłosić sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ani zażądać usunięcia danych, ponieważ jest to zabezpieczenie obowiązkowe.

2. Adjust

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze aplikacje mobilne korzystają z usługi Adjust. Adjust to narzędzie oceny oferowane dla urządzeń mobilnych przez firmę adjust GmbH (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Niemcy). Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług z urządzenia mobilnego, Adjust przetwarza jego dane osobowe. Przetwarzane są następujące dane: Zaszyfrowany adres IP, identyfikatory mobilne, w tym ID For Advertisers (IDFA) czy Google Advertising ID (GAID), instalacja i pierwsze uruchomienie naszej aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym użytkownika, interakcje użytkownika z naszą aplikacją (np. zakupy w aplikacji, rejestracja), informacje o tym, które reklamy użytkownik zobaczył lub kliknął. Więcej informacji pod adresem: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zawarliśmy z Adjust umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Usługa umożliwia nam analizę skuteczności kampanii marketingowych oraz generowanie raportów z wyników.

d) Okres przechowywania

Dane będą przechowywane dopóki istnieje konto użytkownika w naszych Usługach.

e) Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, konfigurując swoje urządzenie mobilne zgodnie z postanowieniami sekcji IX ust. 5. Użytkownik może usunąć dowolne dane przechowywane podczas przetwarzania danych poprzez usunięcie swojego konta zgodnie z postanowieniami sekcji XV ust. 4 poniżej.

3. Google Analytics

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Zakładka Career na stronie innogames.com korzysta z narzędzia Google Analytics. Ponadto nasze aplikacje mobilne korzystają z rozwiązania Google Analytics dla Firebase. Google Analytics i Google Analytics dla Firebase (łącznie „Google Analytics”) to usługi oferowane przez firmę Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia). Kiedy użytkownik wchodzi w zakładkę Career na stronie innogames.com lub uzyskuje dostęp do naszych Usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, Google Analytics przetwarza jego dane osobowe.

Google Analytics przetwarza następujące dane: identyfikator instancji aplikacji, adres IP. Więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Google Analytics dla Firebase przetwarza następujące dane: otwarcia aplikacji, aktualizacje aplikacji, model urządzenia, pierwsze uruchomienie, dane geograficzne, zakupy w aplikacji, liczbę użytkowników i sesji, systemy operacyjne, czas trwania sesji. Więcej informacji pod adresem: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Zarówno Google Analytics, jak i Google Analytics dla Firebase stosują anonimizację IP. Oznacza to, że tuż po przesłaniu do Google Analytics odpowiednio ostatni oktet adresu IPv4 użytkownika lub ostatnie 80 bitów adresu IPv6 użytkownika ulega w pamięci wyzerowaniu. Pełen adres IP nigdy nie jest w tym wypadku zapisywany na dysku.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Usługa umożliwia nam analizę skuteczności kampanii marketingowych oraz generowanie raportów z wyników.

d) Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez Google Analytics przez okres 14 miesięcy.

Dane osobowe są przechowywane przez Google przez okres nie dłuższy niż czternaście miesięcy lub przez okres niezbędny do świadczenia usług na rzecz użytkownika. InnoGames nie przechowuje żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik prowadził z nami aktywną komunikację.

Dane będą przechowywane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skracanie adresów IP, żadne dane osobowe nie będą przechowywane.

e) Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik może zrezygnować z przetwarzania, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zażądać usunięcia swoich danych w ramach naszych Ustawień prywatności.

Użytkownik ma możliwość przeciwdziałania przechowywaniu plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie będzie obsługiwać plików cookie, nie ma gwarancji, że użytkownik będzie miał wówczas nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji serwisu. Ponadto można zastosować dodatek typu plug-in do przeglądarki uniemożliwiający przesłanie informacji zgromadzonych przez pliki cookie (w tym adresu IP użytkownika) do Google i ich wykorzystanie przez Google. Taki dodatek można uzyskać pod tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania danych użytkownika przez Google można uzyskać tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Google Firebase to usługa świadczona przez Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia). Firebase to platforma do tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych. Firebase oferuje zestaw SDK. Usługa korzysta z zestawu SDK Firebase, który zaimplementowaliśmy do kodu Gry. Zestaw SDK wysyła informacje ogólne oraz informacje żądane przez stosowane usługi pomocnice Firebase, z których korzystamy, na serwer Google, gdzie są przechowywane. Firebase zapewnia infrastrukturę i narzędzia umożliwiające zapewnienie prostych i bardziej efektywnych funkcji z zastosowaniem interfejsów programowania na różnych platformach. Ze względu na ochronę prywatności danych nie korzystamy z wszystkich usług pomocniczych Firebase. Korzystamy z następujących usług: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting i Crashlytics. Z Google Firebase Realtime Database korzystamy w celu śledzenia wydarzeń wewnątrz gry na wszystkich urządzeniach mobilnych na potrzeby tworzenia statystyk dotyczących aktywności użytkownika. Statystyki te obejmują średni czas grania, awarie i wartości statystyczne. Z Firebase Hosting korzystamy w celu tworzenia i wysyłania do gracza powiadomień push. Z Crashlytics korzystamy na potrzeby sprawdzania stabilności i kompatybilności naszej aktualnej wersji gry.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach rozwiązań Firebase Realtime Database, Firebase Hosting i Crashlytics jest wykonanie umowy poprzez zapewnienie wszystkim graczom sprawności i dostępności gier oraz możliwości grania zgodnie z art.  6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Usługi Firebase są niezbędne do obsługi naszych gier. Firebase sprawdza wydajność na różnych wersjach urządzeń, reakcję gracza na zmiany wersji itp. Crashlytics to narzędzie niezbędne do poprawy stabilności naszych gier oraz zwiększania wydajności poprzez gromadzenie informacji o systemie i danych gry z urządzenia, na którym wystąpiła awaria. Usługa Firebase Realtime Database pomaga nam zrozumieć ogólne zachowanie użytkownika. Umożliwia nam uzyskanie informacji statystycznych o liczbie graczy, którzy zapisali określony postęp w grze lub zakupili usługi premium w Sklepie, a także zdefiniowanie kategorii zachowań, jakie chcemy monitorować. Uzyskana wiedza pozwala nam doskonalić, poprawiać i edytować grę z korzyścią dla graczy. Z usługi Firebase Hosting Players korzystamy w celu przekazywania graczowi powiadomień i poprawy doświadczeń użytkownika po wprowadzeniu zmian do naszych gier.

d) Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez Google przez okres nie dłuższy niż czternaście miesięcy lub przez okres niezbędny do świadczenia usług na rzecz użytkownika. InnoGames nie przechowuje żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik prowadził z nami aktywną komunikację.

e) Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik może zrezygnować z przetwarzania, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zażądać usunięcia swoich danych w ramach naszych Ustawień prywatności.

5. LinkedIn Analytics

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Zakładka Career na stronie naszej firmy oraz strony naszej firmy w serwisie LinkedIn korzysta z narzędzia LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics to usługa analiz internetowych firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia). Kiedy użytkownik wchodzi w zakładkę Career na naszej stronie internetowej, LinkedIn przetwarza jego dane osobowe. Następuje to poprzez umieszczenie w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika funkcjonalnego pliku cookie, który komunikuje się z serwerami LinkedIn. W przypadku użytkowników LinkedIn, LinkedIn będzie przekazywać zanonimizowane zestawienie ich danych osobowych do celów statystycznych. Kiedy użytkownik odwiedza stronę naszej firmy LinkedIn, LinkedIn przetwarza jego dane osobowe i przesyła nam zanonimizowane zestawienie danych osobowych w celach statystycznych. Kiedy użytkownik komunikuje się z nami poprzez strony lub posty LinkedIn, LinkedIn będzie nam również przekazywać jego nazwę profilową. Więcej informacji można uzyskać w informacji o ochronie danych osobowych na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto zawarliśmy z LinkedIn umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Usługa pomaga nam zrozumieć sposób korzystania z naszej zakładki Career i strony LinkedIn oraz skuteczność naszych ofert pracy. Pomaga także użytkownikom kontaktować się z nami na temat możliwości w zakresie zatrudnienia.

d) Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez LinkedIn dopóki istnieje konto LinkedIn lub przez okres niezbędny do świadczenia usług na rzecz użytkownika. InnoGames nie przechowuje żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik prowadził z nami aktywną komunikację na stronie LinkedIn. W takim wypadku dane osobowe użytkownika są przechowywane do momentu usunięcia przez niego komunikacji lub konta LinkedIn.

e) Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik może zrezygnować z przetwarzania, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zażądać usunięcia swoich danych w ramach Ustawień prywatności LinkedIn lub pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Stosujemy mobilne technologie śledzenia. W tym celu korzystamy z usług Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Z pomocą tych usług gromadzimy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług, aby móc je nieustannie doskonalić. Kiedy użytkownik korzysta z naszych aplikacji lub stron internetowych, jego urządzenie wysyła nam informacje, które gromadzimy i analizujemy. Gromadzone są następujące dane: zanonimizowany adres IP, zanonimizowane Apple’s ID for Advertisers (IDFA) lub Google Advertising ID (GAID), informacje geolokalizacyje oraz dane dotyczące zachowań i schematów korzystania użytkowników końcowych aplikacji mobilnych. Nie występują dane bezpośrednio identyfikujące osobę. Dane gromadzone w ten sposób są wykorzystywane do tworzenia anonimowych profilów użytkowników. Dane gromadzone za pomocą technologii śledzenia nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby użytkownika naszych usług bez jego wyraźnej zgody. Więcej informacji można uzyskać w Polityce prywatności Singular Labs na stronie: https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zawarliśmy z Singular Labs umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

c) Cel przetwarzania danych

Celem jest poprawa doświadczeń użytkownika przy korzystaniu z naszych usług oraz zwiększenia atrakcyjności naszej oferty. Ponadto gromadzone dane są wykorzystywane do analizy skuteczności kampanii marketingowych oraz generowanie raportów z wyników.

d) Okres przechowywania

Dane będą przez nas przechowywane przez okres korzystania z usług. Singular Labs będzie przechowywać informacje użytkownika dotyczące przekazywanych przez niego zapytań, informacje analityczne oraz dane kontaktowe przez okres niezbędny do realizacji celów biznesowych, a następnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji.

e) Sprzeciw i usunięcie

Gromadzenie i przechowywanie danych można zatrzymać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez skonfigurowanie swojego urządzenia mobilnego zgodnie z postanowieniami sekcji IX ust. 5. Można także wnieść sprzeciw lub zażądać usunięcia danych od Singular Labs pod adresem privacy@singular.net.

XIII. Korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez osoby trzecie

1. Informacje ogólne

Witryna może czasami zawierać reklamy osób trzecich i interaktywne łącza do witryn osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W szczególności nie mamy żadnego wpływu na treść ani wygląd stron zewnętrznych, na których znajdują się łącza do tej witryny, lub witryn, do których użytkownik może być przekierowany za pośrednictwem tej witryny. Stosowni dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i wygląd tych stron oraz za zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Reklamodawcy czasami korzystają z technologii, które wysyłają reklamy pojawiające się w naszych witrynach bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, automatycznie przekazując jego adres IP. Tacy reklamodawcy czasami także korzystają z plików cookie i innych środków technicznych do mierzenia skuteczności ich reklam lub optymalizowania ich treści. Ma to w szczególności zastosowanie do przypisywania witryn do określonych kategorii zainteresowań w zakresie korzystania z Internetu. Między tymi informacjami a imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem e-mail użytkownika nie będzie stworzone żadne połączenie. Nie mamy na to żadnego wpływu. Dlatego też posługiwanie się danymi przez te osoby trzecie nie jest objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W związku z tym, w celu uzyskania informacji na temat regulacji w zakresie ochrony danych prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim dostawcą. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Przekazujemy zanonimizowany identyfikator urządzenia użytkownika (Identifier For Advertisers, IDFA albo Google Advertiser ID, GAID) niektórym z naszych partnerów marketingowych w Europie i poza nią (np. w USA) w celu generowania reklam dla określonych grup użytkowników z pomocą naszych partnerów lub w celu wyłączenia użytkowników z określonych działań reklamowych. Użytkownik może anulować zbieranie, przechowywanie i przesyłanie danych, stosując ustawienia urządzenia mobilnego opisane powyżej.

2. AppNexus

InnoGames korzysta z usług zewnętrznego dostawcy w zakresie wyświetlania reklam, AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“). W tym celu w naszej witrynie wprowadziliśmy piksel monitorujący AppNexus (tj. fragment kodu). Piksel monitorujący pozwala na monitorowanie działań graczy w naszej witrynie. Nie są tworzone żadne odniesienia osobowe. Zbierane i wysyłane do AppNexus są wyłącznie informacje statystyczne. Ma to na celu optymalizację kampanii reklamowych i nadawanie reklam będących przedmiotem zainteresowania internautów. Jeżeli użytkownik sobie tego nie życzy, może wyłączyć śledzenie AppNexus, dotykając przycisku rezygnacji na stronie https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Więcej informacji na temat ochrony danych zapewnianej przez AppNexus można znaleźć na stronie: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie.

Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Facebook jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

4. Google DoubleClick

DoubleClick to usługa, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“)). Funkcja DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, by wyświetlać reklamy ważne dla użytkownika. Przeglądarce użytkownika przypisany jest opatrzony pseudonimem numer identyfikacyjny (ID) pozwalający sprawdzić, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce użytkownika i z którymi reklamami miała miejsce interakcja. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala jedynie firmie Google i jej witrynom partnerskim na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty w naszej witrynie lub innych witrynach w Internecie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google na serwer znajdujący się i przechowywane do analizy. Można zablokować obsługę plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to ograniczyć użytkownikowi pełną funkcjonalność witryny. Użytkownik może także uniemożliwić firmie Google zbieranie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez pliki cookie a dotyczących korzystania przez niego z witryny poprzez wyłączenie użycia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki (zob. powyżej). Można również zrezygnować ze zbierania i klasyfikowania informacji opartych na zainteresowaniach, wyłączając je na stronie z ustawieniami plików cookie DoubleClick https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Korzystanie z innych usług osób trzecich

1. Episerver Campaign (dawniej optivo Broadmail)

Nasze newslettery są wysyłane za pośrednictwem Episerver Campaign (dawniej optivo broadmail), platformy e-mail marketingu zapewnianej przez Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Adresy e-mail odbiorców naszych newsletterów i inne dane opisane w niniejszej polityce są tymczasowo przechowywane do tego celu na serwerach Episerver w centrach danych w Niemczech i podlegają niemieckiej ustawie o ochronie danych. Episerver wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newsletterów w naszym imieniu. Ponadto Episerver może wykorzystywać te informacje do ulepszenia własnych usług, takich jak optymalizacja techniczna wysyłania i prezentacji newsletterów. Episerver nie korzysta jednak z danych odbiorców naszych newsletterów do pisania do nich i nigdy nie przekazuje informacji osobom trzecim, jeżeli nie ma takiego prawnego wymogu. System zabezpieczeń Episerver Campaign dla funkcji omnichannel i chmury e-mail marketingu posiada certyfikat ISO 27001. Dalsze informacje można znaleźć na stronie https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Nasze newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (kod pikselowy), który jest pobierany przez serwer Episerver w chwili otwarcia newslettera. W ramach tego pobierania zbierane są informacje techniczne, jak na przykład informacje na temat przeglądarki lub systemu operacyjnego użytkownika oraz jego adres IP i miejsce oraz czas pobrania. Informacje te są anonimizowane i oceniane bez danych osobowych.

2. Google Maps

Nasze witryny korzystają z map zapewnianych przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana z serwerów Google. Jeżeli użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Używanie Google Maps leży w interesie zrozumiałego przedstawienia naszych usług. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. LinkedIn

Nasze witryny korzystają z przycisków zapewnianych przez LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Treść z serwerów LinkedIn jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto LinkedIn, LinkedIn może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków LinkedIn leży w interesie wymiany informacji na temat naszych usług i ulepszania ich. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus to usługa świadczona przez Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) w celu analizowania wiadomości e-mail. Newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (kod pikselowy), który jest pobierany przez serwer Litmus w chwili otwarcia newslettera. W ramach tego pobierania zbierane są informacje techniczne, jak na przykład informacje na temat przeglądarki lub systemu operacyjnego użytkownika oraz jego adres IP i miejsce oraz czas pobrania. Informacje te są anonimizowane i oceniane bez danych osobowych.

5. Mailgun

Mailgun to usługa świadczona przez Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) w celu wysyłania naszych wiadomości e-mail. Usługa ta może także zbierać informacje o dacie i czasie odczytu wiadomości przez użytkownika oraz o tym, kiedy użytkownik reaguje na przychodzące wiadomości (na przykład przez kliknięcie na zawarte w nich łącza). Spółka ta jest stroną porozumienia „bezpieczna przystań“ zawartego z UE i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich norm ochrony danych ( https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Nasze witryny korzystają z przycisków zapewnianych przez Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Treść z serwerów Pinterest jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Pinterest, Pinterest może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Nasze witryny korzystają z przycisków zapewnianych przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Treść z serwerów Twitter jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Twitter, Twitter może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków Twitter leży w interesie wymiany informacji na temat naszych usług i ulepszania ich. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Nasze witryny wykorzystują nagrania wideo zapewniane przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółkę należącą do Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Dokonując tego, korzystamy z „trybu zaawansowanej ochrony danych“ udostępnianego przez YouTube. W przypadku ładowania jednej z naszych witryn za pośrednictwem nagrania YouTube załadowane zostaną treści z portalu YouTube. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto YouTube, YouTube będzie mieć możliwość połączenia zachowania nawigacyjnego użytkownika z innymi danymi. Używanie nagrań YouTube ma na celu oferowanie zrozumiałego przedstawienia naszych usług. Zastosowanie mają polityki prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Xing

Nasze witryny korzystają z przycisków Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. W przypadku ładowania jednej z naszych witryn za pośrednictwem tych przycisków załadowane zostaną treści z Xing. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie zbiera się żadnych danych osobowych i nie analizuje się zachowań nawigacyjnych użytkownika. Zastosowanie mają postanowienia w zakresie ochrony danych dotyczące przycisków Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą, zgodnie z definicją RODO, i wobec administratora przysługują mu następujące dane:

1. Prawo do informacji

Użytkownik może żądać, by administrator potwierdził, czy dotyczące użytkownika dane osobowe są przez nas przetwarzane.

W przypadku istnienia takiego przetwarzania użytkownik może żądać, by administrator przekazał mu następujące informacje:

 1. cele przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym stosowne dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
 4. planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeżeli brak konkretnych informacji, kryteria ustalania czasu przechowywania;
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik jest uprawniony do żądania informacji na temat tego, czy dotyczące go dane osobowe są przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie użytkownik może żądać informacji na temat obowiązujących gwarancji zgodnych z art. 46 RODO, związanych z przedmiotowym przekazaniem.

Będziemy odpowiadać na zapytania w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma także prawo do żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, o ile dotyczące go przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator ma obowiązek niezwłocznego sprostowania danych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W poniższych okolicznościach użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych:

 1. jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 4. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ustalono jeszcze, czy powody podane przez administratora przeważają nad powodami użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało nałożone w którejkolwiek z powyższych okoliczności, przed zniesieniem ograniczenia użytkownik zostanie poinformowany przez administratora.

4. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość sam usunąć swoje konto na stronie https://goodbye.innogames.com/login. Wówczas usuniemy wszystkie dane osobowe użytkownika, o ile nie będziemy prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Usuniemy także konto użytkownika po roku bezczynności.

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik ma prawo żądania od administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dotyczące użytkownika dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe dotyczące użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące użytkownika, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmie rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że użytkownik żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest wymagane:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych w interesie publicznym w myśl art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo do usunięcia opisane w lit. a) nie uniemożliwia lub nie zakłóca realizacji celów przetwarzania;
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informowania

Jeżeli użytkownik skorzysta z prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ten ostatni ma obowiązek powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego kosztu.

Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym o tych odbiorcach przez administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe ujawnione przez niego administratorowi w ustrukturyzowanym, dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo przenieść te dane do innego administratora bez ograniczenia ze strony administratora, któremu te dane osobowe zostały początkowo ujawnione, o ile

 1. podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub umowa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Realizując to prawo, użytkownik jest ponadto uprawniony do żądania, by dotyczące go dane osobowe były przekazane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Działania te nie mogą naruszać wolności ani praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE użytkownik może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody na mocy prawa ochrony danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na mocy prawa ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołałaby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie by na niego wpłynęła. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika; lub
 3. jest dokonywana za wyraźną zgodą użytkownika.

Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), administrator wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdy użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

XVI. Przepisy końcowe

InnoGames może zmienić niniejszej postanowienia w zakresie ochrony danych w dowolnym momencie. InnoGames powiadomi o wszelkich takich zmianach za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

© Copyright InnoGames 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone