Oznámenie o ochrane osobných údajov pre koncových používateľov

Posledná aktualizácia: 30. júna 2024

Obsah

 1. Úvod
 2. Názov a adresa prevádzkovateľa
 3. Meno a adresa zodpovednej osoby
 4. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov
 5. Poskytovanie našich webových lokalít a mobilných aplikácií; vytváranie súborov denníka
 6. Otázky prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, nástroja podpory; právne otázky
 7. Zasielanie informačných bulletinov
 8. Odosielanie push oznámení
 9. Používanie súborov cookie
 10. Používanie analytických služieb tretích strán
 11. Používanie služieb zákazníckej podpory tretích strán
 12. Používanie e-mailových služieb tretích strán
 13. Používanie prihlasovacích služieb tretích strán
 14. Používanie služieb prieskumu trhu tretích strán
 15. Používanie platobných služieb tretích strán
 16. Používanie sociálnych sietí tretích strán
 17. Používanie služieb získavania používateľov tretích strán
 18. Používanie služieb videoreklamy tretích strán
 19. Používanie ďalších služieb tretích strán
 20. Spolupráca skupín
 21. Práva dotknutej osoby
 22. Záverečné ustanovenia

1. Úvod

Spoločnosť InnoGames GmbH („InnoGames“, „My“, „Nás“) je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a zaväzuje sa chrániť súkromie vašich osobných údajov, keď navštívite niektorú z našich webových lokalít, nainštalujete si niektorú z našich mobilných aplikácií a komunikujete s našimi sociálnymi médiami (spolu ďalej len „Služby“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám pomôže pochopiť, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich spracúvame a kedy ich vymažeme. Toto oznámenie tiež objasňuje, ako môžete uplatniť svoje práva, keď nám zveríte spracúvanie svojich osobných údajov. Prosíme vás, aby ste si našli chvíľu na pozorné prečítanie tohto oznámenia a oboznámili sa s jeho obsahom. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia.

Sme súčasťou skupiny herných štúdií, ktoré vlastní naša materská spoločnosť Modern Times Group MTG AB („MTG“), švédska herná spoločnosť. Spolupracujeme so spoločnosťou MTG a ostatnými hernými štúdiami skupiny (každá z nich je „spoločnosťou skupiny“), aby sme sa od seba navzájom učili, pomáhali si a zlepšovali spôsob, akým všetci vytvárame hry. Radi sa vnímame ako malá herná dedina, v ktorej sa spoločne snažíme vytvárať skvelé hry. Viac informácií o spôsoboch, akými spracúvame údaje ako skupina, nájdete v časti 20 „Skupinová spolupráca“.

Upozorňujeme, že naše služby môžu obsahovať odkazy na externé webové lokality iných spoločností. Ak prejdete na niektorú z týchto webových lokalít, mali by ste si byť vedomí, že majú svoje vlastné oznámenie o ochrane osobných údajov a že nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich spracúvanie vašich osobných údajov. Preto si nezabudnite prečítať ich oznámenia o ochrane osobných údajov.

Naše služby ponúkame len hráčom, ktorí majú minimálne 16 rokov. Preto neobchodujeme ani nevyžadujeme osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, pred používaním našich služieb si vyžiadajte súhlas zákonného zástupcu.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a ďalšími vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov o ochrane údajov, ako aj inými právnymi ustanoveniami o ochrane údajov je:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Nemecko
E-mail: privacy@innogames.com
Webová lokalita: https://innogames.com

3. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Nemecko
E-mail: dpo@innogames.com
Webová lokalita: https://artana.law

4. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Vo všeobecnosti spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri používaní niektorej z našich služieb. Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Keď sa na niektorej z našich webových lokalít alebo v niektorej z našich aplikácií zaregistrujete ako používateľ, musíte zadať len používateľské meno, e-mailovú adresu a prípadne heslo. Pri registrácii do určitých služieb, ako sú mobilné aplikácie, sa používateľské mená a e-mailové adresy nezhromažďujú počas registrácie, ale až neskôr počas používania služby. Vami zvolené heslo vždy ukladáme v hashovanej podobe, ktorá nikdy neumožňuje odvodiť skutočné heslo.

V súvislosti s plnením zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, najmä v súvislosti so službami za poplatok, ktoré ste si vybrali, sa môže vyžadovať zverejnenie ďalších údajov, ako je vaše celé meno, fyzická adresa, platobné informácie. Niekedy je tiež potrebné vyžiadať si ďalšie osobné údaje na účely spracovania vašich otázok alebo poskytnutia podpory. Spoločnosť InnoGames bude s týmito údajmi zaobchádzať dôverne a v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Spoločnosť InnoGames zásadne neposkytne osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, pokiaľ na to neexistuje osobitný právny základ.

2. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, platí čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) slúži ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To sa vzťahuje aj na spracúvanie potrebné na vykonanie predzmluvných činností.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade, ak si životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracúvanie osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad záujmami uvedenými na prvom mieste, slúži ako právny základ na spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm f) GDPR.

3. Vymazanie údajov a doba ich uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo anonymizujú hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Okrem toho môže dôjsť k takémuto uchovávaniu, ak to stanovujú právne predpisy EÚ alebo členských štátov, ktorým podliehame. K vymazaniu alebo anonymizácii údajov dochádza aj po uplynutí doby uchovávania stanovenej vo vyššie uvedených zákonoch, pokiaľ nie je ďalšie uchovávanie údajov potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy.

4. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť InnoGames vynakladá primerané úsilie, aby zabránila neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ako aj neoprávnenému použitiu alebo falšovaniu týchto údajov a minimalizovala príslušné riziká. Poskytovanie osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, však vždy predstavuje riziko a žiadny technologický systém nie je úplne bez možnosti manipulácie alebo sabotáže.

Spoločnosť InnoGames spracúva informácie, ktoré od vás získala, v súlade s nemeckými a európskymi zákonmi o ochrane údajov. Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať ustanovenia o utajovaní a ochrane údajov a sú v tomto smere poučení. Vaše údaje sa prenášajú v zašifrovanej forme pomocou metódy SSL.

5. Poskytovanie našich webových lokalít, mobilných aplikácií a fór; vytváranie súborov denníka

A) Hry

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Naše hry môžete hrať prostredníctvom webovej lokality, mobilnej aplikácie alebo oboch. Pri každom prístupe na niektorú z našich webových lokalít alebo mobilných aplikácií náš systém automaticky zhromažďuje údaje zo systému pristupujúceho zariadenia.

Pri prístupe na webovú lokalitu zhromažďujeme nasledovné údaje:

Pri prístupe k mobilnej aplikácii zhromažďujeme nasledovné údaje:

Dátum, čas a IP adresa sú tiež ukladané v súboroch denníka. Ak sa počas používania našich webových lokalít alebo mobilných aplikácií vyskytne chyba a my ju chceme opraviť, môžeme tiež zhromažďovať ďalšie údaje, ako napríklad ID hráča a používateľské meno.

2. Účel spracúvania údajov

Aby sa umožnilo poskytovanie webovej lokality alebo mobilnej aplikácie na počítač používateľa, musí byť vaša IP adresa uložená počas trvania relácie. Okrem toho ukladáme vašu IP adresu a súbory denníka, aby sme zabezpečili funkčnosť webovej lokality alebo mobilnej aplikácie, optimalizovali webovú lokalitu/aplikáciu a zaistili bezpečnosť našich informačných technologických systémov.

Okrem toho si spoločnosť InnoGames vyhradzuje právo ukladať IP adresy a súbory denníka a monitorovať dodržiavanie podmienok používania našich služieb a pravidiel hier ("porušenie podmienok"). V tomto prípade sa údaje používajú k predchádzaniu prípadom zneužitia alebo ich riešeniu v súdnych alebo mimosúdnych konaniach ("právny spor") a pri potrebe preposielania týchto údajov na tento účel vyšetrovacím orgánom. Všetky ďalšie analýzy údajov sa, kde je to možné, vykonávajú anonymne. Po skončení tohto obdobia sa IP adresy a súbory denníka vymažú, pokiaľ nie sú zákonné dôvody na ich uchovávanie alebo prebiehajú špecifické trestné stíhania alebo vyšetrovania zneužitia.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie je oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

Údaje sa zmazú hneď, ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania. Ak boli údaje zhromaždené na účely sprístupnenia webovej lokality alebo mobilnej aplikácie, stane sa to po skončení príslušnej relácie.

Súbory denníka obsahujúce osobné údaje sa zvyčajne vymažú najneskôr po siedmich dňoch, pokiaľ:

Po skončení tohto obdobia sa IP adresa a súbory denníka vymažú, pokiaľ neexistujú zákonne požiadavky na ich uchovávanie alebo prebiehajú špecifické trestné stíhania.

5. Možnosť námietky a odstránenia

Zber údajov pre zabezpečenie prístupu k webovej lokalite alebo mobilnej aplikácii a ukladanie údajov v súboroch denníka sú nevyhnutné pre prevádzku webovej lokality. Preto používateľ nemá možnosť podať námietku. Rovnako v prípade denníkových zápisov o chybách a porušení podmienok služieb nie je možné požiadať o námietku alebo vymazanie súborov denníka. Toto rozhodnutie je založené na čl. 21 ods. 1 a 17 ods. 3 písm. f) GDPR.

6. Prítomnosť automatizovaného rozhodovania

Spoločnosť InnoGames používa automatizovaný nástroj na určenie, či porušujete naše podmienky služby alebo pravidlá hry v súvislosti s používaním zakázaných robotov a skriptov („nástroj na detekciu robotov“). Tento nástroj nám pomáha analyzovať údaje generované vaším hardvérom pri hraní našich hier. Ak nástroj na detekciu robotov zistí, že vaše konanie v hre nie je zlučiteľné s konaním človeka, môžete byť automaticky zablokovaný.

B) Herné fóra

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Okrem samotných hier vám InnoGames ponúka možnosť zapojiť sa do herných fór. Ak chcete fóra používať, je potrebné vytvoriť si účet pomocou herného účtu a zadať používateľské meno a heslo. V rámci fóra sa spracúvajú nasledovné údaje:

Upozorňujeme, že alias e-mailovej adresy je automaticky vytvorený spoločnosťou InnoGames a nie je viditeľný pre ostatných.

2. Účel spracúvania údajov

Zhromažďovanie týchto údajov slúži na účely poskytovania služieb, identifikácie voči ostatným používateľom a identifikácie hráča na účely moderovania, personalizácie a správy účtu.

Okrem toho sa vaše osobné údaje budú zdieľať, ak je to potrebné na ochranu iných používateľov alebo na boj proti ohrozeniu štátnej alebo verejnej bezpečnosti alebo na stíhanie trestných činov a ak to umožňujú zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Vaše chránené záujmy sa budú posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami. Upozorňujeme, že spoločnosť InnoGames môže byť povinná poskytnúť údaje na základe zákonných ustanovení alebo napríklad na základe súdneho príkazu (napr. poskytnutie údajov vyšetrovacím orgánom). Zverejnenie sa vždy uskutočňuje len v nevyhnutnom a zákonom povolenom alebo predpísanom rozsahu.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov fóra na účely poskytnutia služby je uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie obsahu vytvoreného používateľom sú naše oprávnené záujmy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spoločnosť InnoGames má oprávnený záujem na zachovaní všetkých príspevkov jednotlivých hráčov na fórach. Každý príspevok ponúka cenné informácie o hre a komunite. Odstránením častí týchto komentárov sa fórum nielenže stane nečitateľným, ale vymažú sa aj historické informácie, ktoré môžu pomôcť ostatným hráčom pri dosahovaní ich herných cieľov.

V prípadoch, keď je spoločnosť InnoGames zo zákona povinná zverejniť údaje, je právny základ pre spracúvanie uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Vymazanie vášho herného účtu automaticky vedie k vymazaniu vášho účtu na fóre. Vymazanie vášho účtu na fóre však nevedie k vymazaniu obsahu vytvoreného používateľom na fóre.

6. Otázky prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, nástroja podpory; právne otázky

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

V prípade, že od vás dostaneme priamu otázku prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo nástroja podpory, musíme spracovať vaše údaje, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku. V prípade, že si vaša otázka vyžaduje zapojenie právneho oddelenia, vaše údaje budú spracované aj ním. Rovnako aj právne oddelenie môže potrebovať spracovať vaše údaje v prípade, že ste zapojení do právnej záležitosti alebo sporu.

a) Kontaktný formulár

Na webovej lokalite našej spoločnosti je k dispozícii kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať elektronicky. Ak si vyberiete túto možnosť, údaje zadané do vstupnej masky nám budú odoslané a uložené. Ide o tieto údaje:

Okrem toho sa v okamihu odoslania správy ukladajú nasledovné údaje:

Pri spracúvaní údajov sa v súvislosti s procesom predkladania odkazuje na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

b) E-mail

Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom našich poskytnutých e-mailových adries. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa odoslané spolu s e-mailom.

c) Nástroj podpory

Alternatívne nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho nástroja podpory integrovaného do našej služby. Následne sa uložia údaje o používateľovi a obsah žiadosti o podporu, ako aj čas žiadosti.

V tejto súvislosti sa neposielajú žiadne údaje tretím stranám. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie.

d) Právne otázky

Právne oddelenie podporuje ostatné oddelenia spoločnosti InnoGames. Pracuje buď samostatne, alebo s pomocou iných externých poradcov. V prípade, že sa na vašom prípade podieľa právne oddelenie, spracúvané údaje zahŕňajú okrem iného:

Presné typy osobných údajov spracúvaných právnym oddelením závisia od záležitosti alebo sporu, do ktorého ste zapojení.

2. Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov nám slúži na spracovanie kontaktu a žiadosti o podporu zo strany zodpovedných oddelení.

V prípade, že sa váš kontakt týka právnej záležitosti alebo sporu medzi vami a spoločnosťou InnoGames a táto záležitosť alebo spor si vyžaduje pozornosť právneho oddelenia, spracúvanie vašich údajov bude slúžiť na účely vybavovania právnych záležitostí alebo sporov, plnenia právnych povinností, dodržiavania regulačných požiadaviek a na podporu obchodných jednotiek pri získavaní a interpretácii súdnych príkazov a rozsudkov vrátane sprevádzania a vyjednávania sporov.

Ostatné osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právnym základom spracúvania na účely uzavretia zmluvy alebo plnenia zmluvy je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnym základom spracúvania na účely plnenia zákonných povinností a/alebo dodržiavania regulačných požiadaviek je plnenie zákonnej povinnosti čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Právnym základom spracúvania na účely určenia, obhajoby alebo výkonu právnych nárokov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania.

Doba uchovávania údajov, ktoré sa používajú na riadenie právnych záležitostí alebo sporov, je určená buď platnou premlčacou lehotou, alebo príslušnými právnymi povinnosťami uchovávať záznamy, ako napríklad § 147 nemeckého daňového zákonníka (Abgabenordnung) a § 257 nemeckého obchodného zákonníka (Handelsgesetzbuch). V prípadoch, keď sa tie isté údaje používajú aj na iný účel uvedený v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, platí aj obdobie uchovávania súvisiace s týmto účelom.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Kedykoľvek po tom, čo nás kontaktujete, máte možnosť namietať proti spracúvaniu osobných údajov bez ohľadu na to, či sa tak stalo prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo nástroja podpory. V takom prípade konverzácia nemôže pokračovať a váš problém nemusí byť definitívne vyriešený. Ak si želáte vymazať všetky osobné údaje uložené počas toho, ako ste nás kontaktovali, máte možnosť vymazať svoje konto sami na: https://goodbye.innogames.com/login . Vaše konto okrem toho automaticky vymažeme, ak ste sa tri roky neprihlásili do hry alebo na herné fórum. To neplatí, ak sa uplatňujú povinné zákonné požiadavky na uchovávanie.

Upozorňujeme však, že môžu nastať určité situácie, v ktorých je nepretržité spracúvanie vašich údajov nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, a preto bude vaše právo namietať a žiadať o vymazanie vylúčené podľa čl. 17 ods. 3 písm. e) a čl. 21 ods. 1 GDPR.

7. Zasielanie informačných bulletinov

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Náš informačný bulletin slúži na informovanie o zmenách a nových verziách produktov, na propagáciu našich produktov, na vytváranie správ s výzvou k akcii a na zvýšenie záujmu o naše hry a na rozdávanie darčekov predplatiteľom.

S vaším súhlasom zhromažďujeme váš e-mail, aby sme vám mohli poskytovať informačné bulletiny a spravovať a analyzovať ich doručovanie. Okrem toho si všimnite, že súčasťou správy informačného bulletinu je aj takzvaný „Zoznam vyradených“. Zoznamy vyradených sa skladajú z e-mailových adries, ktoré sa v minulosti vrátili späť alebo nedostali naše informačné bulletiny. Odstránením týchto adries z nášho poštového zoznamu môžeme zlepšiť doručiteľnosť našich informačných bulletinov a udržať si pozitívnu povesť odosielateľa.

Naše informačné bulletiny obsahujú obrázok veľkosti pixelu (sledovacie pixely), ktorý sa načíta na serveri odosielateľa informačného bulletinu po jeho otvorení. V rámci tohto vyhľadávania sa zhromažďujú technické informácie, napríklad informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, ako aj vaša IP adresa, miesto a čas vyhľadávania. Tieto informácie sú anonymizované a vyhodnocované nezávisle od osoby.

2. Účel spracúvania údajov

Účelom tohto spracúvania údajov je poskytovať vám naše informačné bulletiny a spravovať ich doručovanie. Patria sem informácie o úspešnosti doručenia informačného bulletinu, ktoré obsahujú zoznam e-mailov, na ktoré sa informačný bulletin nepodarilo doručiť, tzv. „Zoznam vyradených".

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Váš e-mail uchovávame na účely zasielania informačných bulletinov po dobu, kým ste jeho odberateľom. Po odvolaní súhlasu sa váš e-mail už nebude používať na zasielanie informačných bulletinov.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Keďže zasielanie a prijímanie informačného bulletinu závisí od vášho súhlasu, môžete tento súhlas so zhromažďovaním a uchovávaním vašich údajov kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov. Na tento účel môžete použiť aj odkaz na odhlásenie odberu, ktorý nájdete na konci každého z našich informačných bulletinov.

Okrem toho máte možnosť odmietnuť zasielanie informačných bulletinov v okne používania údajov v ktorejkoľvek z našich hier v časti „Nastavenia“.

8. Odosielanie push oznámení

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Ak ste vo svojom zariadení zvolili príslušné nastavenia, spoločnosť InnoGames môže do vášho mobilného zariadenia posielať push oznámenia, aby vám poskytla aktualizácie hier a ďalšie dôležité novinky.

2. Účel spracúvania údajov

Push oznámenia sú špeciálne oznámenia, ktoré sa zobrazujú priamo na vašom mobilnom zariadení. Oznámenia obsahujú napríklad informáciu, že jedna z vašich budov v hre bola dokončená. Push oznámenia spravidla obsahujú krátke správy, ktoré sa zameriavajú na to podstatné.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Správy sa ukladajú v našej bráne push až do 21 dní. Správy sa tiež ukladajú v anonymizovanej podobe v našom systéme na sledovanie udalostí na neurčitý čas. Podľa našich informácií môže správy ukladať dodávateľ vášho mobilného zariadenia.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Push oznámenia môžete vypnúť nasledovne:

a) Android

Otvorte „Settings“ > „Aplikácie a oznámenia“ > „Oznámenia“ > „Oznámenia aplikácií“ > „názov aplikácie“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako sa vám budú zobrazovať push oznámenia.

b) iOS

Otvorte „Nastavenia“ > „Oznámenia“ > „názov aplikácie“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako sa vám budú zobrazovať push oznámenia.

c) Okno používania údajov

Okrem toho máte možnosť odmietnuť prijímanie push oznámení v okne používania údajov v ktorejkoľvek z našich hier v časti „Nastavenia“.

9. Používanie súborov cookie

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Aby sme zabezpečili, že pri návšteve niektorej z našich webových lokalít dostanete tie najrelevantnejšie informácie a najlepšie služby, údaje sa zhromažďujú pomocou súborov cookie. Pomáhajú nám (a ďalším oprávneným tretím stranám) poskytovať vám pri návšteve našich webových lokalít personalizované služby a tiež nám umožňujú zlepšovať naše služby a zabezpečiť, aby ste ľahko našli to, čo chcete.

Súbory cookie sú malé časti údajov (textové súbory), ktoré sa odosielajú do vášho prehliadača z webového servera a ukladajú sa vo vašom zariadení, aby webová lokalita mohla rozpoznať vaše zariadenie. Existujú dva typy súborov cookie, nepretržité (alebo „trvalé súbory cookie“) a dočasné (alebo „súbory cookie relácie“). Trvalé súbory cookie sú uložené ako súbor vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dlhšie obdobie. Súbory cookie relácie sú dočasne umiestnené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú lokalitu, ale po zatvorení prehliadača sa vymažú. Ak nechcete prijímať súbory cookie, môžete upraviť nastavenia v bezpečnostných nastaveniach webového prehliadača. Viac informácií nájdete nižšie.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme používať nasledujúce kategórie súborov cookie:

a) Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb. Tieto súbory cookie môžeme používať napríklad na overenie a identifikáciu našich členov pri používaní našich stránok, aby sme mohli poskytovať naše služby. Bez týchto súborov cookie by sme vás nemohli rozpoznať a nemali by ste prístup k našim službám. Pomáhajú nám tiež uplatňovať naše zmluvné podmienky a udržiavať bezpečnosť našich služieb.

b) Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie nie sú nevyhnutne potrebné, ale umožňujú nám prispôsobiť váš online zážitok z našej webovej lokality. Umožňujú nám napríklad zapamätať si vaše preferencie a znamenajú, že nemusíte znovu zadávať informácie, ktoré ste už poskytli, napr. pri prihlasovaní sa do našich služieb. Tieto súbory cookie používame aj na zhromažďovanie informácií (napr. obľúbené stránky, vzorce zobrazovania, kliknutia na stránku) o používaní našich služieb návštevníkmi, aby sme mohli zlepšovať naše služby a vykonávať prieskum trhu. Ak sa rozhodnete tieto súbory cookie odstrániť, budete mať obmedzené funkcie našich služieb.

c) Reklamné súbory cookie

Tieto súbory cookie využívajú informácie o vašom používaní našich webových lokalít, napr. o stránkach, ktoré navštevujete, alebo o vašich reakciách na reklamy, na poskytovanie reklám, ktoré sú vám lepšie prispôsobené a to na našich webových lokalitách aj mimo nich. Tieto typy reklám sa nazývajú „záujmovo orientované reklamy“. Mnohé z týchto typov súborov cookie patria našim poskytovateľom služieb. Pokiaľ ide o inzerentov tretích strán, viac informácií nájdete nižšie.

2. Účel spracúvania údajov

Informácie zo súborov cookie používame na to, aby boli naše webové lokality užívateľsky prívetivé a aby sme vám mohli poskytovať funkcie personalizácie (súbory cookie prvej strany). Informácie zo súborov cookie môžeme odovzdať aj niekoľkým oprávneným tretím stranám na dodávanie služieb, ktoré poskytujú na svojich webových lokalitách (súbory cookie tretích strán).

Súbory cookie relácie môžeme používať na to, aby sme vám umožnili pohybovať sa medzi stránkami na našej webovej lokalite bez toho, aby ste museli znovu zadávať informácie.

Trvalé súbory cookie sa používajú viacerými spôsobmi vrátane nasledovného:

My (a naše oprávnené tretie strany) môžeme používať neosobné informácie z trvalých súborov cookie aj súborov cookie relácie na štatistické účely nasledovne:

Nastavujeme a čítame naše vlastné súbory cookie na zabezpečenie nasledujúcich funkcií (súbory cookie prvej strany):

a) Súbor cookie „Zapamätať si ma“

Aby sme vám mohli poskytnúť funkciu „zapamätať si ma“: Prostredníctvom tohto súboru cookie umožňujeme používateľom prihlásiť sa do hry. Túto funkciu môžete vypnúť zrušením výberu možnosti „Zapamätať si ma“ pri manuálnom prihlásení. Ak vyberiete funkciu „Zapamätať si ma“, do zariadenia, ktoré používate, sa nainštaluje trvalý súbor cookie, aby ste sa pri prehliadaní služieb nemuseli znovu prihlasovať. Ak sa odhlásite zo služby, súbor cookie sa opäť vymaže.

b) Súbor cookie jazykovej verzie

Aby sa vám zobrazila správna jazyková verzia hry.

c) Súbor cookie portálu

Aby sme mohli optimalizovať naše vstupné stránky a zlepšovať náš marketing: do súboru cookie ukladáme údaje o vstupnej stránke, ktorú ste navštívili, ako aj identifikátor.

d) Súbor cookie úryvku tretej strany

Tento súbor cookie nastavujeme na zaznamenanie vášho rozhodnutia o sledovacích úryvkoch a súboroch cookie tretích strán.

V rámci našich služieb používame aj niekoľko súborov cookie tretích strán. Tieto súbory cookie spravujú príslušné stránky a my ich nekontrolujeme. Inštaláciu niektorých z týchto súborov cookie môžete vypnúť vo svojich všeobecných nastaveniach prehliadača, v prípade ostatných musíte prejsť na príslušné webové lokality a postupovať podľa uvedených pokynov.

Napríklad sa kontroluje, akú jazykovú verziu používate na prístup k našim službám. Ak ste sa o našich službách dozvedeli prostredníctvom niektorého z našich partnerov, uchovávame informácie o tom, kto je tento partner.

Inzerenti tretích strán: Na zobrazovanie reklamy v našich službách môžeme využívať inzerentov, reklamné siete tretích strán a iné reklamné spoločnosti. Upozorňujeme, že takéto reklamné spoločnosti môžu zhromažďovať informácie o vašej návšteve našich služieb alebo iných webových lokalít, aby vám mohli ponúkať produkty alebo služby, monitorovať, ktoré reklamy boli zobrazené vo vašom prehliadači a ktoré webové lokality ste si prezerali, keď boli tieto reklamy zobrazené. Upozorňujeme, že na zhromažďovanie a používanie informácií inzerentmi tretích strán sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania.

5. Možnosť podania námietky a odstránenia

Ak si neželáte, aby sa tieto súbory cookie ukladali do vášho počítača, alebo ak chcete byť o ich ukladaní informovaní, môžete inštalácii súborov cookie zabrániť príslušnou úpravou softvéru vášho prehliadača výberom možnosti „neprijímať súbory cookie“ v nastaveniach prehliadača alebo odmietnutím používania sledovania tretími stranami pri prvej návšteve webovej lokality. Podrobnejšie informácie o tom, ako to funguje, nájdete v pokynoch výrobcu prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že ak zakážete používanie súborov cookie, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej lokality v plnom rozsahu.

a) Android

Otvorte „Nastavenia“ > „Súkromie“ > „Reklamy“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako dochádza k personalizácii reklamy v tomto zariadení.

b) iOS

Otvorte „Nastavenia“ > „Súkromie a bezpečnosť“ > „Sledovanie“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako vás môžu aplikácie sledovať v aplikáciách a na webových lokalitách iných spoločností. Okrem toho otvorte „Nastavenia“ > „Ochrana súkromia“ > „Reklama Apple“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako vám spoločnosť Apple zobrazuje prispôsobené reklamy.

c) Okno používania údajov

Okrem toho máte možnosť odmietnuť sledovanie tretími stranami v okne používania údajov v ktorejkoľvek z našich hier v časti „Nastavenia“.

10. Používanie analytických služieb tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

a) Služby hernej analýzy

Keď používate naše služby, spoločnosť InnoGames a naši partneri tretích strán zhromažďujú osobné údaje. Uskutočňuje sa to buď umiestnením súboru cookie do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, alebo prostredníctvom súboru SDK vloženého do našich aplikácií, ktorý odosiela informácie našim partnerom. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú vašu IP adresu a herné udalosti.

b) Ďalšie analytické služby

Keď navštívite časť „Kariéra“ na webovej lokalite našej spoločnosti a našu firemnú stránku na sieti LinkedIn, spoločnosť InnoGames a naši partneri tretích strán, ktorí poskytujú analytické služby, zhromažďujú osobné údaje. To sa uskutočňuje umiestnením súboru cookie do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača, ktorý komunikuje so servermi LinkedIn. Ak ste používateľom LinkedIn, LinkedIn nám na štatistické účely zašle anonymizovaný súhrn vašich osobných údajov.

2. Účel spracúvania údajov

a) Služby hernej analýzy

Spoločnosť InnoGames využíva tieto analytické služby tretích strán na odhaľovanie a prevenciu podvodov, na zisťovanie porušení zmluvných podmienok spoločnosti InnoGames, na sledovanie udalostí v hre s cieľom vytvárať štatistiky aktivity používateľov, na meranie výkonu na rôznych verziách zariadení a reakcie hráčov na zmeny verzií, ako aj na stabilitu a kompatibilitu aktuálnej verzie hry.

b) Ďalšie analytické služby

Spoločnosť InnoGames využíva tieto analytické služby tretích strán na správu a analýzu účinnosti pracovných ponúk a na zlepšenie používateľského zážitku v časti Kariéra na webovej lokalite našej spoločnosti. Okrem toho sa zhromaždené údaje používajú na analýzu výkonnosti marketingových kampaní a vytváranie správ o výkonnosti.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

a) Právnym základom spracúvania údajov pre služby analýzy hier je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
b) Právnym základom spracúvania údajov na účely ďalších analytických služieb sú oprávnené záujmy, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje budeme uchovávať po dobu používania služby. Naši partneri budú uchovávať informácie o požiadavkách, analytické informácie a kontaktné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na obchodné účely, a potom podľa potreby na účely vedenia záznamov.

5. Príjemcovia údajov

11. Používanie služieb zákazníckej podpory tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania

Okrem herných podporných kanálov spoločnosti InnoGames si spoločnosť InnoGames udržiava aktívny profil na rôznych sociálnych sieťach, ktoré využívame na komunikáciu a spoluprácu s našimi hráčmi, ako aj na propagáciu našich produktov a služieb. Spoločnosť InnoGames využíva služby zákazníckej podpory tretích strán na spravovanie týchto interakcií a na zabezpečenie toho, aby boli všetky vaše žiadosti, s ktorými sa na nás obrátite, vybavené. Spoločnosť InnoGames využíva takéto služby zákazníckej podpory aj na uľahčenie oznamovania dôležitých oznámení prostredníctvom začlenenia skrátených verzií odkazov do publikácií na našich sociálnych sieťach.

Okrem toho spoločnosť InnoGames používa nástroje na strojový preklad obsahu správ, ktoré nám boli zaslané v cudzích jazykoch. Údaje prenášané poskytovateľom služieb sa obmedzujú na obsah vašej správy a uchovávajú sa len tak dlho, ako je to potrebné pre dosiahnutie účelu prekladu.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva tieto nástroje zákazníckych služieb tretích strán na uľahčenie zdieľania informácií a spravovanie našej komunikácie s vami.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania, pokiaľ nepožiadate o ich skoršie vymazanie.

5. Príjemcovia údajov

12. Používanie e-mailových služieb tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania

V prípade, že ste sa zaregistrovali, aby ste od nás dostávali informačné bulletiny, alebo v prípade, že s vami potrebujeme komunikovať prostredníctvom e-mailu o vašom konte, okrem iného vrátane vášho postupu v hre alebo obnovenia vášho hesla, bude sa tak diať prostredníctvom poskytovateľov služieb tretích strán. Na účely spravovania zasielania informačných bulletinov obsahujú e-maily obrázok veľkosti pixelu (pixelový kód), ktorý sa načíta na serveri poskytovateľa služieb po otvorení informačného bulletinu. Na účely spracovania e-mailovej komunikácie spoločnosť InnoGames zdieľa názov vášho konta a e-mail s e-mailovými službami tretích strán.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva tieto služby tretích strán na to, aby vám poskytovala informačné bulletiny a komunikovala s vami prostredníctvom e-mailu.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania na účely zasielania informačných bulletinov je súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom spracúvania údajov na účely komunikácie o konte je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým ste zaregistrovaní na odber nášho informačného bulletinu alebo kým si u nás budete udržiavať konto a budú vymazané hneď, ako odvoláte svoj súhlas alebo požiadate o vymazanie svojich údajov.

5. Príjemcovia údajov

13. Používanie prihlasovacích služieb tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Naše hry ponúkajú možnosť prihlásiť sa do našich služieb prostredníctvom prihlasovacích služieb tretích strán. Ak ich používate, ďalšia registrácia do našich služieb nie je potrebná. Budete presmerovaní na externú službu, kde sa môžete prihlásiť pomocou svojho konta. Tým sa prepojí vaše konto v externej službe s kontom hosťa v našich službách. Prostredníctvom prepojenia automaticky prijímame osobné údaje z externej služby. Odovzdávajú sa nám nasledujúce údaje: Vaša e-mailová adresa použitá na registráciu v externej službe a všetky ďalšie informácie, ktoré chcete zdieľať počas overovania. Pri používaní prihlasovania pomocou Apple si môžete dodatočne vybrať, či dostaneme vašu skutočnú e-mailovú adresu alebo náhodne vygenerovanú e-mailovú adresu, ktorá je prepojená s vaším kontom.

2. Účel spracúvania údajov

Prihlasovacie služby tretích strán nám pomáhajú zjednodušiť prihlasovanie nových používateľov, ktorí si nechcú vytvárať nové konto v našich službách.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým existuje vaše konto v našich službách.

5. Námietka a vymazanie

Proti tomuto spracovaniu môžete namietať tak, že zrušíte prepojenie svojho konta v prihlasovacej službe tretej strany s kontom hosťa v našich službách. Všetky údaje uložené počas spracúvania v našich službách môžete vymazať vymazaním svojho konta, ako je opísané nižšie v časti 21.

6. Príjemcovia údajov

14. Používanie služieb prieskumu trhu tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva nástroje prieskumu trhu, ktoré ponúkajú tretie strany, aby lepšie pochopila vaše preferencie. Čím lepšie pochopíme vaše preferencie pri hraní našich hier, tým atraktívnejšie služby vám ponúkneme. Náš prieskum trhu môže mať podobu testu optimalizácie obchodu s aplikáciami, v ktorom budú zaregistrované vaše voľby a vy budete požiadaní o poskytnutie informácií o tom, ktoré vlastnosti aplikácie sú pre vás atraktívnejšie, alebo vás môžeme jednoducho požiadať o účasť v prieskume a podeliť sa s nami o vaše skúsenosti s našimi hrami. Keď sa zúčastníte na našom prieskume trhu, my a naši partneri zhromažďujeme vaše technické údaje, údaje o zariadení, údaje o používaní a odpovede, ktoré ste nám poskytli. To nám pomáha určiť, ako môžeme zlepšiť ponúkané služby.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva tieto služby na prieskum trhu s cieľom zlepšiť existujúce a/alebo budúce produkty.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely prieskumu trhu je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania, pokiaľ nepožiadate o ich skoršie vymazanie.

5. Príjemcovia údajov

15. Používanie platobných služieb tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania

Okrem našich bezplatných herných služieb ponúka spoločnosť InnoGames svojim hráčom aj prémiové služby. V prípade, že sa rozhodnete zakúpiť si jednu z prémiových služieb spoločnosti InnoGames. InnoGames prenesie vaše osobné a/alebo fakturačné údaje týmto platobným partnerom. Je to potrebné na plnenie zmluvy, spracovanie platieb, ako aj na ochranu ostatných používateľov a je to povolené alebo predpísané zákonom.

Okrem toho sa vaše osobné údaje budú zdieľať, ak je to potrebné na ochranu iných používateľov alebo na boj proti ohrozeniu štátnej alebo verejnej bezpečnosti alebo na stíhanie trestných činov a ak to umožňujú zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Vaše chránené záujmy sa budú posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami. Upozorňujeme, že spoločnosť InnoGames môže byť povinná poskytnúť údaje na základe zákonných ustanovení alebo napríklad na základe súdneho príkazu (napr. poskytnutie údajov vyšetrovacím orgánom). Zverejnenie sa vždy uskutočňuje len v nevyhnutnom a zákonom povolenom alebo predpísanom rozsahu.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva na vykonávanie platobných transakcií platobné služby tretích strán. V prípade omeškania platby môžeme vymáhaním dlhu poveriť agentúru na vymáhanie pohľadávok alebo právnika.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Vaše osobné a/alebo fakturačné údaje bude spoločnosť InnoGames uchovávať maximálne 3 roky od dátumu nákupu, kým prejdú procesom anonymizácie. Po anonymizácii vašich údajov budú vaše údaje uchovávané na právne a zákonné účely až 10 rokov.

5. Príjemcovia údajov

16. Používanie sociálnych sietí tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames je prítomná na rôznych sociálnych sieťach. Sociálne médiá používame na rôzne účely: na propagáciu našej spoločnosti, na získavanie správnych talentov do nášho tímu, na budovanie a spravovanie našich komunít, ako aj na marketing našich hier. Sociálne siete môžu komplexne analyzovať vaše používateľské správanie, keď navštívite ich webové lokality alebo stránky s integrovaným obsahom sociálnych médií, okrem iného vrátane tlačidiel „páči sa mi to“, reklamných bannerov atď., takže návšteva našich prezentácií v sociálnych médiách spustí niekoľko procesov, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Podrobnosti nájdete v podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov príslušných portálov sociálnych médií.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva sociálne siete tretích strán na marketing produktov a ľudských zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj na budovanie a rozvoj našej komunity.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania, pokiaľ nepožiadate o ich skoršie vymazanie.

5. Príjemcovia údajov

17. Používanie služieb získavania používateľov tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania

Spoločnosť InnoGames sa pri propagácii svojich služieb spolieha na digitálnu reklamu. Na zobrazovanie našich bannerových, intersticiálnych alebo video reklám používame rôzne reklamné siete. Naši partneri dostávajú kompenzáciu, keď si nainštalujete našu hru, preto keď kliknete na našu reklamu a nainštalujete si našu aplikáciu, spoločnosť InnoGames aj partneri zhromažďujú vaše údaje, aby ich neskôr mohli vzájomne porovnať a určiť výšku kompenzácie. Vaše údaje sa zhromažďujú prostredníctvom súboru cookie reklamnej siete alebo SDK, ktorý je umiestnený v našich službách.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva tieto služby s cieľom rozšíriť svoju hráčsku základňu, ako aj umožniť krížový predaj medzi produktmi spoločnosti InnoGames.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom tohto spracúvania údajov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania, pokiaľ nepožiadate o ich skoršie vymazanie.

5. Príjemcovia údajov

18. Používanie služieb videoreklamy tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania

Keďže naše hry sú spravidla na stiahnutie a hranie zadarmo, aby sme ich mohli udržiavať a neustále vyvíjať, zarábame na nich zobrazovaním reklám. Pri zobrazovaní reklám používame na ich zobrazovanie v našich hrách reklamné spoločnosti tretích strán. Reklamné spoločnosti nám platia za zobrazovanie svojich reklám, čo nám umožňuje ponúkať vám hru bezplatne. Okrem toho vám môžeme poskytnúť aj možnosť sledovať reklamu namiesto platby za funkciu, ktorú by ste inak museli zaplatiť. Reklamné spoločnosti tretích strán môžu zhromažďovať a používať niektoré vaše osobné údaje, okrem iného IP adresu, geografickú polohu a jazykové nastavenia, aby vám mohli ponúkať personalizované reklamy, ale aj zistiť, či ste klikli na video reklamu a sledovali ju. Môžu sa zhromažďovať informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby, na riadenie a meranie poskytovania reklamy v rámci tejto hry vrátane počtu zobrazení tej istej reklamy.

2. Účel spracúvania údajov

Údaje spracúvame s cieľom poskytovať reklamy na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Naše mobilné hry ponúkame zadarmo, takže tieto reklamy nám umožňujú pokračovať vo vytváraní a aktualizácii vysokokvalitných hier zadarmo, čo je náš, ale aj váš oprávnený záujem, ak chcete hrať hry zadarmo. Bez zobrazovania reklám by sme nezarobili dostatok peňazí na to, aby sme vám hry mohli ponúkať zadarmo. Ak si neželáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali na reklamné účely, nehrajte naše hry.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

a) iOS a prehliadač

Personalizované reklamy: Právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov (najmä IDFA) na účely personalizovaných reklám v systéme iOS je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý nám udeľujete povolením sledovania prostredníctvom vyskakovacieho okna na začiatku hry.

Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti odvolať nasledovne:

iOS: Vo vyskakovacom okne so súhlasom na začiatku hry vyberte možnosť „Ask App Not to Track“ (Požiadať aplikáciu o nesledovanie) (ak ste ešte nezakázali sledovanie v nastaveniach systému). Ak chcete svoj súhlas odvolať neskôr: Otvorte „Nastavenia“ > „Súkromie a bezpečnosť“ > „Sledovanie“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako vás môžu aplikácie sledovať v aplikáciách a na webových lokalitách iných spoločností. Okrem toho otvorte „Nastavenia“ > „Ochrana súkromia“ > „Reklama Apple“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako vám spoločnosť Apple zobrazuje prispôsobené reklamy.

Prehliadač: V okne používania údajov v hre zrušte výber možnosti „Allow third party browser cookies and pixels“ (Povoliť súbory cookie a pixely tretích strán).

Nepersonalizované reklamy: Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na zobrazovanie reklám, ktoré nie sú personalizované, je náš oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naše hry ponúkame zadarmo. Aby sme to mohli robiť aj naďalej, zobrazujeme v našich hrách reklamy, za ktoré nám platia reklamné spoločnosti. Bez toho by sme vám museli za hranie našich hier účtovať poplatok. Je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše údaje na zobrazovanie reklám, ktoré nie sú personalizované, aby sme vám mohli naďalej bezplatne poskytovať naše hry a aby sme boli schopní konkurovať ostatným spoločnostiam na trhu a vytvárať skvelé a zábavné hry, ktoré si môže užívať široké publikum bez ohľadu na to, koľko peňazí je človek schopný minúť. Tento záujem prevažuje nad prípadným protichodným záujmom, ak nechcete, aby sa vaše údaje spracúvali na zobrazovanie reklám. Technicky nie je, žiaľ, možné efektívne zobrazovať reklamy bez spracúvania niektorých vašich osobných údajov na tento účel. Ak si neželáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali na účely zobrazovania nepersonalizovaných reklám, nehrajte naše hry.

b) Android a Fire OS

Personalizované a nepersonalizované reklamy: Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na zobrazovanie personalizovaných reklám, ako aj reklám, ktoré nie sú personalizované, je náš oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše hry ponúkame zadarmo. Aby sme to mohli robiť aj naďalej, zobrazujeme v našich hrách reklamy, za ktoré nám platia reklamné spoločnosti. Bez toho by sme vám museli za hranie našich hier účtovať poplatok. Je naším oprávneným záujmom spracúvať vaše údaje na zobrazovanie reklám, ktoré nie sú personalizované, aby sme vám mohli naďalej bezplatne poskytovať naše hry a aby sme boli schopní konkurovať ostatným spoločnostiam na trhu a vytvárať skvelé a zábavné hry, ktoré si môže užívať široké publikum bez ohľadu na to, koľko peňazí je človek schopný minúť.

Spracúvanie vašich osobných údajov pre personalizované reklamy môžete odmietnuť nasledovne:

Android: Otvorte „Nastavenia“ > „Súkromie“ > „Reklamy“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako dochádza k personalizácii reklamy v zariadení.

Fire OS: Otvorte „Nastavenia“ > „Bezpečnosť a súkromie“ > „ID reklamy“ > „Reklamy na základe záujmu“. Na tejto obrazovke môžete kontrolovať, či a ako dochádza k personalizácii reklamy v zariadení.

Odhlásenie sa zo spracúvania vašich osobných údajov pri zobrazovaní nepersonalizovaných reklám, žiaľ, nie je možné. V prípade nepersonalizovaných reklám náš oprávnený záujem spracúvať údaje na zobrazovanie takýchto reklám (pozrite vyššie) prevažuje nad prípadným protichodným záujmom. Technicky nie je, žiaľ, možné efektívne zobrazovať reklamy bez spracúvania niektorých vašich osobných údajov na tento účel. Ak si neželáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali na účely zobrazovania nepersonalizovaných reklám, nehrajte naše hry.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým budete mať u nás konto. Upozorňujeme, že ak hráte ako hosť, t. j. aj keď ste sa u nás nezaregistrovali a nepotvrdili svoj e-mail, stále máte u nás konto („konto hosťa“). Okrem toho bude vaše konto vymazané po troch rokoch nečinnosti alebo skôr, ak aktívne požiadate o jeho vymazanie, ako je popísané v časti 20.

5. Príjemcovia údajov

19. Používanie ďalších služieb tretích strán

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva rôzne služby tretích strán na hosting našej webovej lokality a na spravovanie vašej interakcie s našimi službami. V prípade, že otvoríte jednu z našich stránok s príslušnou mapou, obsah mapy sa načíta zo serverov spoločnosti Google. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, spoločnosť Google môže spojiť vaše správanie pri prehliadaní s ďalšími informáciami. Keď pristupujete k službe, ktorá obsahuje formulár alebo iný spôsob zadávania informácií, zo serverov spoločnosti Google sa načíta test CAPTCHA. Test CAPTCHA analyzuje vaše vstupné správanie na základe rôznych charakteristík (napr. IP adresa, dĺžka pobytu, pohyby myšou), aby zistil, či ste človek alebo stroj.

2. Účel spracúvania údajov

Spoločnosť InnoGames využíva služby poskytovateľov služieb tretích strán na hosťovanie webovej lokality spoločnosti, na poskytovanie služieb kontaktných formulárov koncovým používateľom, zobrazovanie voľných pracovných miest a spravovanie žiadostí, spravovanie interakcie koncových používateľov s našimi webovými lokalitami, ako aj na zabezpečenie našej webovej lokality pred podvodmi a spamom.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania údajov na účely interakcie s nami prostredníctvom našich webových lokalít je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právnym základom spracúvania údajov na účely spravovania vašej žiadosti o zamestnanie v spoločnosti InnoGames je súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu ich zhromažďovania, pokiaľ nepožiadate o ich skoršie vymazanie.

5. Príjemcovia údajov

20. Spolupráca skupín

I - Spoločné riadenie

Čo znamená spoločné riadenie?

V niektorých prípadoch, keď spolupracujeme so spoločnosťou MTG a/alebo spoločnosťou skupiny, spoločne určujeme, či a ako sa spracúvajú určité vaše osobné údaje. V takomto prípade je každá zo zúčastnených spoločností prevádzkovateľom vašich údajov a tento pracovný vzťah sa nazýva spoločné riadenie. So spoločnosťou MTG a všetkými spoločnosťami skupiny sme uzavreli dohodu, v ktorej sú stanovené pravidlá nášho spoločného riadenia a ktorá obsahuje aj tzv. štandardné zmluvné doložky, ktoré zabezpečujú, že osobné údaje európskych hráčov sú pri prenose medzi nami a spoločnosťou skupiny, ktorá nemá sídlo v Európskej únii alebo v krajine, ktorá sa považuje za krajinu s rovnakou úrovňou ochrany údajov ako Európska únia, primerane chránené.

A) Fúzie a akvizície

1. Popis a rozsah spracúvania

MTG, spoločnosti skupiny a my sa môžeme navzájom podporovať pri kúpe alebo predaji spoločnosti. V takýchto prípadoch môže prísne obmedzený počet pracovníkov zapojených do takejto transakcie získať prístup k osobným údajom (napr. mená, e-mailové adresy, jedinečné identifikátory) uvedeným v príslušnej dokumentácii, ktorú zdieľa potenciálny predávajúci, alebo určiť, ktoré osobné údaje sa zdieľajú s potenciálnym kupujúcim a ako sa to má urobiť. Osobné údaje sa pred zverejnením v zásade anonymizujú a v prípade potreby zverejnenia osobných údajov sa takéto zverejnenie osobných údajov obmedzí na minimum.

2. Účel spracúvania údajov

Účelom takejto spolupráce je preskúmať relevantné materiály, ktoré nám poskytol potenciálny predávajúci, aby sme my a/alebo spoločnosť MTG a/alebo zúčastnené spoločnosti skupiny mohli prijať správne obchodné rozhodnutia, alebo aby sme to umožnili potenciálnemu kupujúcemu, keď s ním zdieľame takéto údaje. Ide o oprávnený záujem našej spoločnosti , MTG, zúčastnených spoločností skupiny a potenciálnych predajcov alebo kupujúcich.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely fúzií a akvizícií je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Trvanie uchovávania údajov spracúvaných na účely riešenia právnych záležitostí alebo sporov sa riadi príslušnou premlčacou lehotou, aby sme sa mohli dostatočne brániť proti nárokom a príslušnými zákonnými povinnosťami uchovávať dokumenty. Ak bola transakcia úspešná, môžeme byť povinní uchovávať príslušné osobné údaje podľa platných zákonných ustanovení a v takom prípade budeme dokumenty uchovávať podľa lehôt uchovávania uvedených v týchto ustanoveniach. Osobné údaje, ktoré už nie sú relevantné, ak nebola transakcia úspešne vykonaná, budú vymazané, ak nie sú relevantné na iný účel podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

5. Príjemcovia údajov

Príjemcami spracúvaných osobných údajov môžu byť naši poskytovatelia kancelárskych nástrojov, poskytovatelia dátových miestností, ako aj externí finanční a právni poradcovia, MTG, zúčastnené spoločnosti skupiny a potenciálny kupujúci. Vaše osobné údaje môžeme získať od spoločnosti skupiny alebo od potenciálneho predajcu, pričom v takom prípade sa na vás môžu vzťahovať rovnakí príjemcovia.

B) Business Intelligence

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

So spoločnosťou MTG zdieľame obmedzené množstvo údajov, aby sme lepšie pochopili, ako hráte naše hry a čo sa vám na nich páči, aby sme ich mohli vylepšiť. Patrí sem interný jedinečný identifikátor skupiny, názov hry, čas inštalácie, platforma, kód krajiny na inštaláciu, marketingový kanál/kategória a marketingová kampaň, informácie o prehliadači, zapojenie do hry (relácie prihlásenia), suma peňazí vynaložená v hre a účinnosť marketingovej kampane.

2. Účel spracúvania údajov

Lepšie pochopenie toho, ako hráte naše hry a čo sa vám na nich páči, nám pomáha vylepšovať ich a zlepšovať ich predaj. Pre nás ako herné štúdio je dôležité, aby sme vedeli, ako sa hry hrajú a ako efektívne je naše marketingové úsilie, aby sme zabezpečili, že sa naše hry budú páčiť dostatočnému počtu hráčov a my ich budeme môcť naďalej vytvárať. Tento záujem je náš spoločný záujem s MTG a spoločnosťami skupiny.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely Business Intelligence je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa ukladajú, kým ste aktívnym hráčom hry. Vaše údaje budú vymazané alebo anonymizované po 3 rokoch nečinnosti, čo závisí od dátumu, kedy ste naposledy hrali našu hru.

5. Príjemcovia údajov

Príjemcom spracúvaných osobných údajov je naša materská spoločnosť MTG. Tieto informácie sa nezdieľajú so spoločnosťami skupiny.

C) Práca na dodržiavaní ochrany údajov

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

Spoločnosť MTG nás podporuje pri dodržiavaní ochrany údajov. Spracúvať vaše osobné údaje potrebné na zabezpečenie súladu so zákonmi o ochrane údajov, napr. mená, e-mailové adresy, používateľské mená, jedinečné identifikátory (napr. ID hráčov v hre) môžeme spoločne. Môže to byť napr. v prípade, keď sa na nás obrátite so žiadosťou o ochranu údajov a my požiadame o podporu MTG, aby sme mohli adekvátne a včas reagovať.

2. Účel spracúvania údajov

Pri hraní našich hier vám chceme ponúknuť vysokú úroveň ochrany údajov. Aby sme zabezpečili dodržiavanie príslušných zákonov o ochrane údajov, dostávame podporu od spoločnosti MTG. Ide o oprávnený záujem nás, MTG, ostatných spoločností skupiny a vás.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely dodržiavania ochrany údajov je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a plnenie zákonnej povinnosti, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa budú uchovávať po dobu, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli preukázať, že dodržiavame zákony o ochrane údajov. Z tohto dôvodu sa vaše žiadosti o ochranu údajov budú uchovávať (...) roky.

5. Príjemcovia údajov

Príjemcami spracúvaných osobných údajov môžu byť naši poskytovatelia kancelárskych nástrojov a MTG.

II – Iné spolupráce

Okrem prípadov, v ktorých spracúvame osobné údaje spoločne, spolupracujeme v rámci skupiny v nasledujúcich prípadoch:

A) Vyvíjanie alebo distribúcia hier

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

MTG nás môže podporovať pri vývoji alebo distribúcii našich hier (napr. konzultácie týkajúce sa vlastností alebo funkcií hry). V tomto procese je možné, že budú spoločnosti MTG poskytnuté určité osobné údaje hráčov našich hier, ako napríklad mená, e-mailové adresy, používateľské mená alebo jedinečné identifikátory. MTG nebude takéto osobné údaje aktívne uchovávať ani používať na takúto podporu.

2. Účel spracúvania údajov

Keďže sme súčasťou tej istej skupiny a MTG je naša materská spoločnosť, obe naše spoločnosti majú spoločný legitímny záujem na vývoji a distribúcii skvelých hier. Aby sme to dokázali, úzko spolupracujeme.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely vývoja alebo distribúcie hier je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame v súlade s platnými lehotami uchovávania uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov (napr. lehota uchovávania údajov o vašom konte).

5. Príjemcovia údajov

Príjemcami spracúvaných osobných údajov môžu byť naši poskytovatelia kancelárskych nástrojov a MTG.

B) Právna podpora

1. Popis a rozsah spracúvania údajov

MTG nám poskytuje právne poradenstvo v súvislosti s právnymi sťažnosťami, nárokmi, súdnymi konaniami alebo inými právnymi záležitosťami, ktorým môžeme čeliť. V takýchto prípadoch môže od nás MTG získať osobné údaje (napr. mená a kontaktné údaje žalobcov alebo sťažovateľov) osôb zapojených do takýchto právnych záležitostí.

2. Účel spracúvania údajov

Keďže sme súčasťou tej istej skupiny a MTG je našou materskou spoločnosťou, obe máme spoločný oprávnený záujem na efektívnom riešení právnych sťažností, nárokov, súdnych konaní alebo iných právnych záležitostí, ktorým môžeme čeliť. Aby sme to mohli robiť, úzko spolupracujeme.

3. Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov na účely právnej podpory je oprávnený záujem, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Trvanie uchovávania údajov

Údaje sa budú uchovávať v súlade so zákonnými povinnosťami (napr. pracovnoprávnymi predpismi) alebo naším oprávneným záujmom brániť sa proti právnym nárokom.

5. Príjemcovia údajov

Príjemcami spracúvaných osobných údajov môžu byť naši poskytovatelia kancelárskych nástrojov a MTG.

21. Práva dotknutej osoby

Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte nasledovné práva:

1. Právo na prístup

Môžete nás požiadať, aby sme vás informovali o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame. Ak takéto spracovanie existuje, môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli nasledovné informácie:

 1. Účely spracúvania.
 2. Kategórie spracúvaných osobných údajov.
 3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú dotknuté osobné údaje poskytnuté.
 4. Ak je to možné, plánované trvanie uchovávania vašich osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie trvania uchovávania.
 5. Ak existuje právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu.
 6. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 7. Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.
 8. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.
 9. Ak sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, uplatňujú sa primerané záruky podľa čl. 46 GDPR týkajúce sa prenosu.

Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca od jej doručenia.

2. Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu a/alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné. Údaje opravíme alebo doplníme bez zbytočného odkladu.

3. Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“)

Všetky kontá automaticky vymažeme po 3 rokoch nečinnosti. Okrem toho môžete kedykoľvek požiadať o skoršie vymazanie svojho konta a súvisiacich osobných údajov na: https://goodbye.innogames.com/login. Žiadosť o vymazanie sa vykoná do 7 dní („tvrdé vymazanie“). Dovtedy môžete stále žiadosť zrušiť prihlásením sa do hry (lehota odkladu na „obnoviteľné odstránenie“).

a) Povinnosť vymazania

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 2. Odvolali ste svoj súhlas, na ktorom bolo založené zhromažďovanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a na spracúvanie neexistuje žiadny iný právny základ.
 3. Namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ODS. 2 GDPR.
 4. Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje.
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedených v čl. 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie pre tretie strany

Ak sme vaše osobné údaje zverejnili tretím stranám a sme povinní podľa čl. 17 ods. 1 GDPR vymazať osobné údaje, prijmeme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu primerané kroky vrátane technických opatrení, aby sme informovali tretie strany spracúvajúce vaše osobné údaje, že ste požiadali o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo replikáciu.

c) Výnimky

Právo na vymazanie sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracúvanie nevyhnutné:

 1. Na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií.
 2. Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému podliehame, alebo na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení.
 3. Z dôvodov verejného záujmu týkajúcich sa verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 GDPR.
 4. Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR za predpokladu, že právo na vymazanie neznemožní alebo vážne neohrozí dosiahnutie cieľov tohto spracúvania.
 5. Na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Presnosť osobných údajov môžete napadnúť, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť správnosť osobných údajov.
 2. Spracúvanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov a žiadate, aby sa ich používanie obmedzilo.
 3. Osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. Vzniesli ste námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nebolo rozhodnuté, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.

Ak bolo spracúvanie obmedzené, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vaším súhlasom; na účely určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracúvania uložené na základe niektorej z vyššie uvedených okolností, budeme vás informovať pred zrušením obmedzenia.

5. Právo na informovanie

Ak uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, oznámime to každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate, budeme vás o týchto príjemcoch informovať.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby vám v tom prevádzkovateľ bránil, a to za predpokladu, že:

 1. je spracúvanie založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a
 2. sa spracúvanie vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní tohto práva máte právo požiadať o priamy prenos vašich osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení.

Toto právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody a práva iných osôb.

7. Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaiu vašich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na takéto účely už nebudú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatniť svoje právo namietať pomocou automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií.

8. Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu účinného pred jeho odvolaním.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo zmluvy medzi vami a nami,
 2. povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému podliehame a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
 3. založené na vašom výslovnom súhlase.

V prípadoch uvedených v bodoch 1 a 3 vykonáme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah z našej strany, práva vyjadriť vaše stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Vyššie uvedené rozhodnutia sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) GDPR a nie sú zavedené vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR.

22. Záverečné ustanovenia

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas upraviť, doplniť alebo nahradiť a môžeme tak urobiť podľa vlastného uváženia v súlade s platnými zákonmi a pravidlami o ochrane údajov. Všetky revízie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov budú zverejnené tu na https://privacy.innogames.com , ako aj na viditeľnom mieste v službách. Ak chcete pokračovať v používaní našich služieb, musíte potvrdiť prijatie oznámenia o ochrane osobných údajov. Akékoľvek revidované zásady vymenia a nahradia predchádzajúce oznámenia o ochrane osobných údajov s účinnosťou od dátumu ich zverejnenia. Používanie služieb po zverejnení akéhokoľvek revidovaného oznámenia o ochrane osobných údajov potvrdzuje, že súhlasíte so všetkými takýmito zmenami.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Všetky práva vyhradené.