Integritetsmeddelande för slutanvändare

Senast uppdaterad: 30 juni 2024

Innehåll

 1. Inledning
 2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress
 3. Dataskyddsombudets namn och adress
 4. Allmän information om databehandling
 5. Bestämmelser om våra webbplatser och mobilappar; skapande av loggfiler
 6. Förfrågningar via kontaktformulär, e-post, stödverktyg; rättsliga frågor
 7. Utskick av nyhetsbrev
 8. Försändelse av push-notiser
 9. Användning av webbkakor
 10. Användning av utomstående parters analystjänster
 11. Användning av utomstående parters tjänster för kundsupport
 12. Användning av utomstående parters e-posttjänster
 13. Användning av utomstående parters inloggningstjänster
 14. Användning av utomstående parters marknadsanalystjänster
 15. Användning av utomstående parters betaltjänster
 16. Användning av utomstående parters sociala nätverk
 17. Användning av utomstående parters förvärvstjänster
 18. Användning av utomstående parters marknadsföringstjänster
 19. Användning av andra tjänster från utomstående parter
 20. Koncernsamarbeten
 21. Den registrerades rättigheter
 22. Slutbestämmelser

1. Inledning

InnoGames GmbH (“InnoGames”, “vi”, “oss”) är personuppgiftsansvarig beträffande dina personuppgifter och åtar oss att skydda sekretessen beträffande dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, installerar våra mobilappar och interagerar med våra sociala medier (tillsammans kallade ”tjänsterna”). Detta integritetsmeddelande kommer att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi behandlar dem och när vi tar bort dem. Detta meddelande kommer också förklara hur du kan utöva dina rättigheter när du anförtror oss hanteringen av dina personuppgifter. Vi ber dig att ägna lite tid åt att läsa detta meddelande noggrant och bekanta dig med dess innehåll. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som finns i slutet av detta meddelande.

Vi är en del av en koncern som består av spelstudior som ägs av vårt moderbolag Modern Times Group MTG AB (”MTG”), ett svenskt spelbolag. Vi samarbetar med MTG och de andra spelstudiorna i koncernen (som var för sig kallas ”koncernbolag”) för att lära oss av varandra, hjälpa varandra och förbättra vårt sätt att göra spel. Vi vill se oss själva som en liten spelstad där vi tillsammans strävar efter att göra fantastiska spel. Du kommer hitta mer information om sätten vi behandlar uppgifter som en koncern i avsnitt 20 ”koncernsamarbete”.

Vänligen notera att våra tjänster kan innehålla länkar till externa webbplatser för andra bolag. Om du följer en länk till några av dessa webbplatser, ska du vara medveten om att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte åtar oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Därför bör du se till att du läser deras integritetspolicyer.

Vi erbjuder endast våra tjänster till spelare som är åtminstone 16 år gamla. Alltså riktar vi ingen marknadsföring till, och ansöker inte om personuppgifter från personer under 16 år. Om du är under 16 ska du ha samtycke från din vårdnadshavare innan du använder våra tjänster.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige, enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna, liksom andra rättsliga bestämmelser om dataskydd, är:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland
E-post: privacy@innogames.com
Webbplats: https://innogames.com

3. Dataskyddsombudets namn och adress

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital Gmb
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Tyskland
E-post: dpo@innogames.com
Webbplats: https://artana.law

4. Allmän information om databehandling

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Generellt behandlar vi endast personuppgifter som du avslöjar för oss när du använder en av våra tjänster. Personuppgifter avser all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. När du registrerar dig som användare på någon av våra webbplatser eller i någon av våra appar, ska du endast tillhandahålla ett användarnamn, en e-postadress och, i tillämpliga fall, ett lösenord. När du registrerar dig för vissa tjänster såsom mobilappar, kommer användarnamn och e-postadresser inte samlas in under registreringen utan endast senare under användningen av tjänsten. Vi lagrar alltid lösenordet, som du har valt, med hash-funktion, vilket gör det omöjligt att dra någon slutsats om det verkliga lösenordet.

I samband med genomförandet av ett avtal som du har ingått med oss, särskilt om sammanhanget är en avgiftsbaserad tjänst som du har valt, kan du behöva lämna ytterligare uppgifter, såsom fullständigt namn, bostadsadress och betalningsinformation. Ibland är det även nödvändigt att begära ytterligare personuppgifter i syfte att behandla dina förfrågningar eller tillhandahålla dig support. InnoGames kommer att hantera dessa uppgifter konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga bestämmelser om dataskydd. Av principskäl kommer InnoGames inte att avslöja några personuppgifter för tredje parter utan ditt samtycke, förutom om det finns någon särskild rättslig grund att göra detta.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, utgör artikel 6.1 a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Vid behandling av personuppgifter som krävs för uppfyllelse av ett avtal för vilka den registrerade är en part, utgör artikel 6.1 b) den rättsliga grunden. Detta tillämpas också på behandling som krävs i syfte att genomföra åtgärder innan avtal ingås.

Vid behandling av personuppgifter som krävs för uppfyllelse av en rättslig förpliktelse som vårt företag är föremål för, utgör artikel 6.1 c) den rättsliga grunden.

För den händelse att grundläggande intressen för den registrerade eller någon annan fysisk person kräver behandling av personuppgifter, utgör artikel 6.1 d) den rättsliga grunden.

Om behandling krävs för att skydda vårt bolags eller tredje parts legitima intressen, och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte har företräde över de förstnämnda intressena, utgör artikel 6.1 f) i GDPR den rättsliga grunden för behandling.

3. Borttagning av uppgifter och lagringens varaktighet

Den registrerades personuppgifter tas bort eller anonymiseras så snart lagringen inte längre har något syfte. Dessutom kan sådan lagring ske om det föreskrivs enligt EU-rätt eller medlemsstaternas tillämpliga lagar. Borttagning eller anonymisering av uppgifter inträffar även när lagringsperioden som beskrivs i ovanstående lagar upphör, förutom om ytterligare lagring krävs för ingående eller uppfyllelse av ett avtal.

4. Datasäkerhet

InnoGames gör rimliga ansträngningar för att förebygga obehörig åtkomst till dina personuppgifter liksom obehörig användning eller förfalskning av dessa uppgifter och för att minimera tillhörande risker. Tillhandahållande av personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller internet, medför dock alltid en risk och det finns inga teknologiska system som är helt befriade från risken för manipulation eller sabotage.

InnoGames behandlar den information som vi samlar in från dig i enlighet med tysk och europeisk dataskyddslag. Alla anställda är skyldiga att följa bestämmelser om datasekretess och dataskydd och får instruktioner beträffande detta. Dina uppgifter överförs i krypterad form med användning av SSL-metoden.

5. Tillhandahållande av våra webbplatser, mobilappar och forum; skapande av loggfiler

A) Spel

1. Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning

Du kan spela våra spel via webbplatsen, mobilappen eller både och. Varje gång en av våra webbplatser eller mobilappar öppnas samlar vårt system automatiskt in data från användarens enhet.

När du besöker en webbplats samlas följande data in:

När du använder en mobilapp samlas följande data in:

Datum, tid och IP-adress sparas även i loggfilerna. Om ett fel uppstår under användningen av våra webbplatser eller mobilappar och vi vill rätta till det, kan vi även samla in andra data, t.ex. spelar-ID och användarnamn.

2. Syfte med databehandling

För att kunna leverera webbplatsen eller mobilappen till din dator måste din IP-adress lagras under hela sessionen. Vi lagrar även din IP-adress och loggfiler för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen eller mobilappen, optimera webbplatsen/appen och säkra våra informationstekniska system.

InnoGames förbehåller sig rätten att lagra IP-adresser och loggfiler och att övervaka att våra användarvillkor och spelregler efterlevs ("överträdelse av villkoren"). I detta syfte används data för att förebygga missbruk eller lösa dem i eller utanför domstol ("rättslig tvist") och, vid behov, för att vidarebefordra data till utredande myndigheter. Annan dataanalys utförs så anonymt som möjligt. Efter denna period raderas IP-adresserna och loggfilerna, om det inte finns lagliga krav på att de ska bevaras eller om en specifik rättslig undersökning pågår.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse enligt artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Lagringstid för data

Data raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Om data har samlats in för att tillhandahålla webbplatsen eller mobilappen, sker detta när sessionen avslutas.

Loggfiler som innehåller personuppgifter raderas vanligtvis inom sju dagar, utom i följande fall:

Efter denna period raderas IP-adressen och loggfilerna, såvida inte lagstadgade krav på lagring föreligger eller en specifik rättslig process pågår.

5. Möjlighet att göra invändningar och ta bort

Insamlingen av data för att tillhandahålla webbplatsen eller mobilappen och lagringen av dessa data i loggfiler är nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet för användaren att göra invändningar. Det finns inte heller någon möjlighet att begära att loggfiler tas bort när det gäller felloggar eller brott mot användarvillkoren. Detta beslut grundas på artiklarna 21(1) och 17(3)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.

6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

InnoGames använder ett automatiserat verktyg för att avgöra om du bryter mot våra användarvillkor eller spelregler när det gäller användning av förbjudna bots och skript ("bot-detekteringsverktyg"). Detta verktyg hjälper oss att analysera data som genereras av din hårdvara när du spelar våra spel. Om verktyget fastställer att dina handlingar i spelet inte är förenliga med handlingar utförda av en människa, kan du bli automatiskt avstängd.

B) Spelforum

1. Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning

Förutom själva spelen erbjuder InnoGames även möjligheten att delta i spelforum. För att använda forumen måste du skapa ett konto med ditt spelkonto och ange ett användarnamn och lösenord. Följande data behandlas inom ramen för forumen:

Observera att e-postalias skapas automatiskt av InnoGames och inte visas för andra.

2. Syfte med databehandling

Insamlingen av data sker i syfte att tillhandahålla tjänsten, identifiera dig gentemot andra användare och identifiera spelare i modereringssyfte samt för att anpassa och hantera konton.

Dessutom delas dina personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda andra användare eller för att avvärja hot mot statlig eller allmän säkerhet eller för att lagföra brott och om det är tillåtet enligt lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Dina intressen beaktas i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Observera att InnoGames kan vara skyldigt att lämna ut data på grund av lagstadgade bestämmelser eller, till exempel, ett domstolsbeslut (t.ex. utlämnande till utredningsmyndigheter). Utlämnande sker alltid endast i den utsträckning det är nödvändigt och rättsligt tillåtet eller föreskrivet.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av forumdata är att fullgöra ett avtal i enlighet med art. 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av användargenererat innehåll är våra legitima intressen i enlighet med art. 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen. InnoGames har ett berättigat intresse av att bevara alla individuella spelarbidrag i forumen. Varje bidrag ger värdefulla insikter om spelet och communityn. Att radera delar av kommentarerna gör inte bara forumen oläsliga, utan raderar också historisk information som kan hjälpa andra spelare att nå sina spelmål.

I de fall InnoGames är rättsligt skyldigt att lämna ut data är den rättsliga grunden för behandlingen underbyggd i art. 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

4. Lagringstid för data

Radering av ditt spelkonto leder automatiskt till radering av ditt forumkonto. Raderingen av ditt forumkonto leder dock inte till radering av användargenererat innehåll i forumet.

6. Förfrågningar via kontaktformulär, e-post, stödverktyg; rättsliga frågor

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Om vi tar emot en direkt förfrågan från dig, antingen via kontaktformulär, e-post eller stödverktyget, behöver vi behandla dina personuppgifter för att besvara din förfrågan. Om din förfrågan kräver att den juridiska avdelningen involveras, kommer dina uppgifter att behandlas även av nämnda avdelning. På samma sätt kan den juridiska avdelningen behöva behandla dina uppgifter om du är involverad i ett rättsligt ärende eller en tvist.

a) Kontaktformulär

På vår bolagswebbplats finns ett kontaktformulär tillgängligt som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om du valde detta alternativ, kommer uppgifterna som förs in att överföras till oss och lagras. Dessa uppgifter är:

I tillägg lagras följande uppgifter, när meddelandet sänds:

For behandling av data, hänvisar vi till detta integritetsmeddelande i sammanhanget som är ett inlämningsförfarande.

b) E-post

Alternativt är det möjligt att kontakta oss via våra tillhandahållna e-postadresser. I så fall kommer användarens personuppgifter som överförs med e-post att lagras.

c) Stödverktyg

Alternativt kan du kontakta oss via vårt supportverktyg som är integrerat i vår tjänst. Supportverktyget kommer i så fall att lagra dina uppgifter och innehållet i förfrågan om support, liksom tiden för förfrågan.

Inga uppgifter överförs till tredje parter i detta sammanhang. Uppgifterna används exklusivt för behandling av samtalet.

d) Rättsliga ärenden

Den juridiska avdelningen stödjer andra avdelningar hos InnoGames. Den arbetar antingen självständigt eller med hjälp av andra tredjepartskonsulter. Om den juridiska avdelningen är involverad i ditt fall, kommer databehandlingen inkludera, men är inte begränsad till:

De exakta typerna av personuppgifter som behandlas av den juridiska avdelningen beror på vilka ärenden eller tvister du är involverad i.

2. Syfte med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifter hjälper oss att behandla kontakten och din begäran om support från de ansvariga avdelningarna.

Om din kontakt relaterar till rättsliga frågor eller en tvist mellan dig och InnoGames, och denna fråga eller tvist kräver den juridiska avdelningens uppmärksamhet, kommer behandlingen av dina uppgifter syfta till att hantera rättsliga frågor eller tvister, uppfylla rättsliga förpliktelser, uppfylla lagstadgade krav, och att stödja affärsenheterna i att erhålla och tolka domstolsbeslut och domar, inkluderat relaterade tvister och förhandling i tvister.

De andra personuppgifterna som behandlas under inlämningsförfarandet syftar till att förebygga missbruk av kontaktformuläret och att säkerställa säkerheten i våra IT-system.

3. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen i syfte att ingå avtal eller uppfylla ett avtal är fullgörelse av ett avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen i syfte att ingå avtal och/eller att uppfylla lagstadgade krav, är fullgörelse av en rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling i syfte att fastställa, försvara eller utöva rättsliga anspråk är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet för vilket de samlades in.

Lagringsperioden för data som används för att hantera rättsliga frågor eller tvister bestäms antingen av tillämplig preskriptionstid, eller av relevanta rättsliga skyldigheter att bevara registrerade uppgifter, såsom avsnitt 147 i den tyska skattelagen (Abgabenordnung) och avsnitt 257 i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch). I de fall då samma uppgifter också används för andra syften som anges i detta integritetsmeddelande, tillämpas även den lagringsperiod som gäller för lagring i det syftet.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

När som helst efter att du kontaktar oss, har du möjlighet att invända mot behandling av personuppgifter, oavsett om detta har gjorts via ett kontaktformulär, e-post eller ett supportverktyg. I sådana fall kan inte konversationen fortsätta och det är möjligt att din fråga inte kan besvaras. Om du vill radera alla personuppgifter som lagras under tiden du kontaktar oss, har du möjlighet att radera ditt konto själv på: https://goodbye.innogames.com/login . Vidare kommer vi automatiskt att radera ditt konto om du inte har loggat in på ett spel eller spelforum under tre år. Detta ska inte gälla om någon lagstadgad skyldighet är tillämplig, som gör att vi måste behålla dina uppgifter.

Notera dock, att det kan finnas vissa situationer i vilka det är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, så dina rättigheter att invända och begära borttagning kan förhindras, enligt artikel 17.3 e) och artikel 21.1 i GDPR.

7. Utskick av nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Våra nyhetsbrev är till för att informera dig om produktförändringar och nya versioner, för att marknadsföra våra produkter, skapa ett meddelande som får läsaren att agera, och att skapa mer intresse för våra spel, och att dela ut gåvor till spelabonnenter.

Med ditt samtycke samlar vi in din e-postadress för att tillhandahålla dig nyhetsbrev, och hantera och analysera leverans av nyhetsbrev. Notera vidare att den så kallade ”bounce-listan” är en del av hanteringen av nyhetsbrevet. Bounce-listor består av e-postadresser till vilka nyhetsbreven inte har kunnat levereras, eller som har returnerats till avsändaren. Genom att ta bort dessa adresser från vår e-postlista, kan vi förbättra leveranskapaciteten av våra nyhetsbrev och upprätthålla ett positivt rykte som avsändare.

Våra nyhetsbrev innehåller en bild med pixelstorlek (pixeltagg), som har hämtats av en server från avsändaren av nyhetsbrevet när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning, ska teknisk information, såsom information om din webbläsare eller operativsystem, liksom din IP-adress, platsen där du befinner dig, och tid för hämtningen, samlas in. Denna information anonymiseras och utvärderas självständigt för individen.

2. Syfte med databehandlingen

Syftet med denna databehandling är att tillhandahålla dig våra nyhetsbrev och hantera leverans av nyhetsbrev. Detta inkluderar information beträffande i vilken grad nyhetsbrevet har levererats, vilket inkluderar en lista över e-postadresser till vilka nyhetsbrevet inte levererades, en så kallad ”bounce-lista”.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är samtycke, artikel 6.1 a) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Vi lagrar din e-postadress i syfte att skicka dig nyhetsbrev under så lång tid som du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Din e-postadress kommer inte längre användas för att skicka dig nyhetsbrev så snart du återkallar ditt samtycke.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Eftersom utskicket och mottagandet av nyhetsbrevet är beroende av ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke för insamling och lagring av dina uppgifter när som helst utan att ange något skäl för det. I detta syfte, kan du också använda länken för att avsluta prenumeration, som finns i slutet av varje nyhetsbrev från oss.

I tillägg har du möjlighet att välja bort mottagande av nyhetsbrev i fönstret om dataanvändning i alla våra spel under rubriken ”inställningar”.

8. Försändelse av push-notiser

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Om du har valt lämpliga insättningar i din enhet, kan InnoGames skicka push-notiser till din mobiltelefon för att ge dig uppdateringar om spel och andra relevanta nyheter.

2. Syfte med databehandlingen

Push-notiser är särskilda notiser som visas direkt i din mobiltelefon. Notiserna innehåller, till exempel, information om att en av dina byggnader i spelet har slutförts. Generellt innehåller push-notiser ett kort meddelande med fokus på vad som är viktigast.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörelse av avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Meddelandet lagras inom vår push-port upp till 21 dagar. Meddelandet lagras också i anonymiserad for i vårt spårningssystem för händelser, på obestämd tid. Såvitt vi vet, kan meddelanden lagras av leverantören av din mobila enhet.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan stänga av push-notiserna enligt följande:

a) Android

Öppna ”inställningar” > “appar & meddelanden” > “meddelanden” > “app-meddelanden” > “appens namn”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur push-meddelanden visas för dig.

b) iOS

Öppna “inställningar” > “meddelanden” > “appens namn”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur push-meddelanden visas för dig.

c) Dataanvändningsfönster

I tillägg har du möjlighet att välja bort mottagande av push-meddelanden i fönstret om dataanvändning i alla våra spel under rubriken ”inställningar”.

9. Användning av webbkakor

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

I syfte att säkerställa att du tar emot den mest relevanta informationen och den bästa tjänsten när du besöker en av våra webbplatser, kommer data att samlas in genom användning av webbkakor. Det hjälper oss (och andra behöriga tredje parter) att tillhandahålla dig en personligt anpassad erfarenhet när du besöker vår webbplats, och det gör det också möjligt för oss att förbättra vår tjänst och säkerställa att du enkelt kommer hitta vad du vill ha.

Webbkakor är små datafiler (textfiler) som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din enhet så att webbplatsen kan känna igen din enhet. Det finns två typer av webbkakor, permanenta (eller ”bestående”) webbkakor och tillfälliga webbkakor (eller ”sessionscookies”). Permanenta webbkakor lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre tidsperiod. Sessionscookies är tillfälligt placerade på din dator när du besöker vår webbplats, men de raderas när du stänger webbläsaren. Om du inte vill acceptera webbkakor, kan du justera inställningarna i din webbläsares säkerhetsinställningar, se mer information om detta nedan.

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda följande kategorier av webbkakor:

a) Nödvändiga webbkakor

Dessa webbkakor är strikt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst. Till exempel, kan vi använda dessa webbkakor för att autentisera och identifiera våra medlemmar när de använder vår plats så att vi kan tillhandahålla våra tjänster. Utan dessa webbkakor skulle vi inte ha möjlighet att känna igen dig och du skulle inte ha möjlighet att komma åt tjänsterna. De hjälper oss också att genomdriva våra villkor och upprätthålla säkerheten i våra tjänster.

b) Funktionswebbkakor

Dessa webbkakor är inte strikt nödvändiga men gör det möjligt för oss att individanpassa din upplevelse på vår webbplats. Till exempel gör de att vi kan komma ihåg dina preferenser och de betyder att du inte kan ange samma information som du redan har lämnat, till exempel när du registrerar dig för våra tjänster. Vi använder också dessa webbkakor för att samla in information (till exempel populära sidor, se mönster, click-throughs) om våra besökares användning av våra tjänster så att vi kan förbättra våra tjänster och genomföra marknadsundersökningar. Om du väljer att ta bort dessa webbkakor, kommer du ha tillgång till begränsade funktioner av våra tjänster.

c) Reklamcookies

Dessa webbkakor använder information om din användning av våra webbplatser, till exempel sidorna du besöker eller ditt svar på annonser, för att visa annonser som är mer skräddarsydda åt dig, både på och utanför vår webbplats. Dessa typer av annonser kallas ”intressebaserad annonsering”. Många av dessa typer av webbkakor tillhör våra tjänsteleverantörer. För tredjepartsannonsörer, se mer nedan.

2. Syfte med databehandlingen

Vi använder informationen från webbkakorna för att göra vår webbplats användarvänlig och för att säkerställa att vi tillhandahåller dig personligt anpassade funktioner (förstapartscookies). Vi kan också vidarebefordra informationen från webbkakorna till behöriga utomstående parter för att leverera tjänster som de tillhandahåller på sina webbplatser (tredjepartscookies).

Vi kan använda sessionscookies för att göra det möjligt för dig att röra dig mellan sidor på vår webbplats utan att vara tvungen att ange din information på nytt.

Permanenta webbkakor används på olika sätt, inkluderat:

Vi (och våra behöriga utomstående parter) kan använda uppgifter som inte är personuppgifter från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften enligt följande:

Vi ställer in och läser våra egna cookies för att tillhandahålla följande funktioner (förstapartscookies):

a) Kom-ihåg-mig-cookie

För att tillhandahålla dig funktionen ”kom-ihåg-mig”: Vi tillåter att användare loggar in till spelet via denna webbkaka. Denna kan avaktiveras genom att välja bort ”kom-ihåg-mig” vid manuell inloggning. Om du väljer funktionen ”kom-ihåg-mig”, kommer en permanent webbkaka att installeras i enheten som du använder, så att du inte behöver logga in igen när du bläddrar i tjänsterna. Om du loggar ut från tjänsten kommer webbkakan att raderas igen.

b) Språkversion-cookie

För att säkerställa att rätt språkversion visas för dig i spelet.

c) Portalcookie

För att göra det möjligt för oss att optimera våra landningssidor och förbättra vår marknadsföring: vi lagrar detaljer av landningssidan som du har besökt, liksom en identifierare i en webbkaka.

d) Tredjepartscookies för nyhetsnotiser

Vi ställer in en webbkaka för att spara ditt beslut om tredje parts spårning av nyhetsnotiser och webbkakor.

Vi använder också flera tredjepartscookies som en del av våra tjänster. Dessa webbkakor regleras av respektive webbplats och kontrolleras inte av oss. Du kan stänga av installationen av vissa av dessa webbkakor i dina allmänna webbläsarinställningar, för andra kan du behöva gå till respektive webbplats och följa de instruktioner som tillhandahålls.

Till exempel, kontrolleras vilken språkversion du använder för att få åtkomst till våra tjänster. Om du blir medveten om våra tjänster via någon av våra partners, lagrar vi information om vem partnern är.

Tredjepartsannonsörer: Vi kan använda annonsörer, tredje parts annonsnätverk, och andra marknadsföringsbolag, för att annonsera på våra tjänster. Vänligen notera att sådana marknadsföringsbolag kan samla in information om ditt besök på våra tjänster eller andra tjänster för att göra det möjligt för sådana marknadsföringsbolag att marknadsföra produkter eller tjänster till dig, för att granska vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka webbplatser du tittade på när annonserna visades. Vänligen notera att insamling och användning av information från tredjepartsannonsörer inte omfattas av detta integritetsmeddelande.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet för dess insamling.

5. Möjlighet till invändning och borttagning

Om du inte vill att dessa webbkakor ska lagras på din dator eller om du vill bli informerad om deras lagring, kan du hindra att webbkakan installeras genom att välja denna inställning i din webbläsare. Välj i så fall alternativet ”acceptera inte webbkakor” i dina webbläsarinställningar eller avvisa användningen av tredjepartsspårning vid det första besöket på webbplatsen. Du kan få mer instruktioner om hur detta fungerar från tillverkaren av din webbläsare. Om du avvisar webbkakor vill vi dock poängtera att du kanske inte kan se alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning.

a) Android

Öppna “inställningar” > “sekretess” > “annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur individanpassade annonser inträffar på denna enhet.

b) iOS

Öppna “inställningar” > “integritet & säkerhet” > “annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur appar kan spåra dig bland andra bolags appar och webbplatser. Dessutom, öppna “inställningar > “integritet & säkerhet” > “Apple annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur Apple visar dina individanpassade annonser.

c) Dataanvändningsfönster

Dessutom har du möjlighet att välja bort användning av tredjepartsspårning i fönstret om dataanvändning i alla våra spel under rubriken ”inställningar”.

10. Användning av utomstående parters analystjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

a) Spelanalystjänster

När du använder våra tjänster, samlar InnoGames och våra utomstående analystjänstepartners in personuppgifter. Detta görs antingen genom att placera en webbkaka i cacheminnet i din webbläsare eller via en säker digital kommunikation (SDK) som är inkapslad i våra appar, som skickar information till våra partners. Uppgifterna inkluderar vanligtvis din IP-adress och händelser som har skett inne i spelet.

b) Andra analystjänster

När du besöker avsnittet ”karriär” på vår bolagswebbplats och vår företagssida på LinkedIn, samlar InnoGames och våra utomstående analystjänstepartners in personuppgifter. Detta görs genom att placera en webbkaka i cacheminnet i din webbläsare, som kommunicerar med LinkedIn-servrarna. Om du använder LinkedIn, kommer LinkedIn överföra en anonymiserad sammanfattning av dina personuppgifter till oss för statistiska syften.

2. Syfte med databehandlingen

a) Spelanalystjänster

InnoGames använder dessa utomstående analystjänster för att upptäcka och förebygga bedrägerier, för att upptäcka brott mot InnoGames villkor, för att spåra händelser som sker i spelet för att skapa användarrelaterad statistik för verksamhet, för att mäta prestation på olika enhetsversioner samt spelares reaktion på versionändringar, och stabiliteten och aktuell spelversions kompatibilitet.

b) Andra analystjänster

InnoGames använder dessa utomstående analystjänster för att hantera och analysera effektiviteten i platsannonser och förbättra användarupplevelsen i karriäravsnittet på vår bolagswebbplats. Dessutom används uppgifterna för att analysera effektiviteten i marknadsföringskampanjer och generera prestationsrapporter.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

a) Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörelse av avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.
b) Den rättsliga grunden för denna databehandling för andra analystjänster är legitima intressen, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna kommer att lagras av oss under så lång tid som tjänsten varar. Våra partners kommer lagra information relaterad till förfrågningar, analyser och kontaktuppgifter så länge det är nödvändigt i affärssyfte, och därefter så länge som det behövs för registerföring.

5. Mottagare av uppgifter

11. Användning av utomstående parters tjänster för kundsupport

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Förutom från InnoGames kanaler för spelsupport, upprätthåller InnoGames en aktiv profil på diverse sociala medienätverk, som vi kan använda för att kommunicera med och engagera våra spelare, liksom för att främja våra produkter och tjänster. InnoGames använder tjänster för kundsupport från utomstående aktörer för att hantera dessa kontakter och säkerställa att all din kontakt med oss bemöts. InnoGames använder även sådana tjänster för kundsupport för att tillhandahålla kommunikationen av viktiga meddelanden genom att införliva förkortade versioner av länkar i våra sociala nätverkspublikationer.

Dessutom använder InnoGames maskinöversättningsverktyg för att översätta innehåll i meddelanden som skickas till oss på främmande språk. De uppgifter som överförs till tjänsteleverantörerna kommer begränsas till innehållet i ditt meddelande och kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet med översättningen.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder dessa kundtjänstverktyg från utomstående parter för att underlätta informationsdelning och hantera vår kommunikation med dig.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dessa uppgifter kommer lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling, förutom om du begär borttagning tidigare.

5. Mottagare av uppgifter

12. Användning av utomstående parters e-posttjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Om du är registrerad för att ta emot nyhetsbrev från oss, eller om vi behöver kommunicera med dig via e-post om ditt konto, inkluderat men inte begränsat till dina framsteg i spelet, eller återställa ditt lösenord, kommer detta att ske via utomstående tjänsteleverantörer. För att hantera försändelsen av nyhetsbrev, innehåller e-posten en bild med en pixeltagg som hämtas av avsändarens server när nyhetsbrevet öppnas. För att behandla e-postmeddelanden delar InnoGames ditt kontonamn och e-postadress med den utomstående e-posttjänsten.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder dessa tredjepartstjänster för att tillhandahålla dig nyhetsbrev och kommunicera med dig via e-post.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling i syfte att skicka dig nyhetsbrev är samtycke, artikel 6.1 a) i GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter i syfte att kommunicera om kontot är fullgörelse av ett avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna kommer att lagras så länge du är registrerad för att ta emot vårt nyhetsbrev eller behåller ett konto hos oss och kommer att raderas så snart du återkallar ditt samtycke eller begär borttagning av dina uppgifter.

5. Mottagare av uppgifter

13. Användning av utomstående parters inloggningstjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Våra spel erbjuder möjligheten att logga in till våra tjänster via utomstående parters inloggningstjänster. Om du använder dem är det inte nödvändigt med någon ytterligare registrering för våra tjänster. Du kommer att bli vidarebefordrad till en extern tjänst där du kan logga in med vårt konto. Detta gör att ditt konto på den externa tjänsten länkas med ett gästkonto på våra tjänster. Genom länken kommer vi automatiskt att ta emot personuppgifter från den externa tjänsten. Följande uppgifter överförs till oss: Din e-postadress som används för att registrera dig via den externa tjänsten och all eventuell ytterligare information som du har valt att dela under autentiseringen. Vid användning av Sign-in med Apple kan du dessutom välja antingen om vi tar emot din aktuella e-postadress eller en slumpmässigt skapad e-postadress som länkar till ditt konto.

2. Syfte med databehandlingen

Utomstående parters inloggningstjänster hjälper oss att förenkla inloggningen för nya användare som inte vill skapa ett nytt konto för våra tjänster.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörelse av avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna lagras så länge ditt konto för våra tjänster existerar.

5. Bestridande och radering

Du kan bestrida denna behandling genom att ta bort länken från ditt konto på den utomstående inloggningstjänsten till ditt gästkonto på våra tjänster. Du kan radera alla uppgifter som lagras under behandlingen på vår tjänst genom att radera ditt konto enligt beskrivningen nedan i avsnitt 21.

6. Mottagare av uppgifter

14. Användning av utomstående parters marknadsanalystjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

InnoGames använder verktyg för marknadsundersökning som erbjuds av tredje parter för att förstå dina preferenser bättre. Ju bättre vi förstår vad dina preferenser är när du spelar våra spel, desto mer attraktiva tjänster kommer vi kunna erbjuda dig. Vår marknadsundersökning kan ske genom ett optimeringstest i app store, i vilket dina val kommer att registreras, och du kommer att tillfrågas att tillhandahålla dina insikter om vilka egenskaper i appen som är mest attraktiva för dig, eller vi kan helt enkelt be dig delta i en undersökning och dela din upplevelse i våra spel med oss. När du deltar i vår marknadsundersökning, kommer vi och våra partners samla in dina tekniska uppgifter, samt uppgifter om din enhet, användning och svaren som du lämnade oss. Detta hjälper oss att bestämma hur vi kan förbättra tjänsterna vi erbjuder.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder dessa tjänster i syfte att genomföra marknadsundersökningar för att förbättra befintliga och/eller framtida produkter.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dessa uppgifter kommer lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling, förutom om du begär borttagning tidigare.

5. Mottagare av uppgifter

15. Användning av utomstående parters betaltjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

I tillägg till våra kostnadsfria speltjänster, erbjuder InnoGames premiumtjänster åt våra spelare. Om du bestämmer dig för att köpa en premiumtjänst från InnoGames kommer InnoGames att överföra dina personuppgifter och/eller faktureringsrelaterade uppgifter till dessa betalningspartners. Detta krävs för att uppfylla avtalet, för att behandla betalningen liksom för att skydda andra användare och det är tillåtet eller föreskrivet enligt lag.

Dessutom kommer dina personuppgifter att delas om det är nödvändigt för att skydda andra användare eller räkna hot mot staten eller offentlig säkerhet eller att lagföra brott och om det är tillåtet enligt lagstadgade bestämmelser om dataskydd. Dina skyddsintressen kommer att beaktas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Vänligen notera att InnoGames kan vara skyldig att avslöja uppgifter på grund av lagstadgade bestämmelser eller, till exempel, ett domstolsbeslut (till exempel avslöjande till utredningsmyndigheter). Avslöjande sker endast i den mån det är nödvändigt och tillåtet eller föreskrivet enligt lag.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder utomstående partners betaltjänster för att genomföra betalningstransaktioner. I händelse av försening med betalning, kan vi anlita ett inkassoföretag eller en jurist för att inkassera den utestående skulden.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är fullgörelse av avtal, artikel 6.1 b) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dina personuppgifter och/eller uppgifter relaterade till fakturering kommer att lagras hos InnoGames under max 3 år från köpdatumet innan det genomgår en process för anonymisering. Efter att dina uppgifter har anonymiserats, kommer dina uppgifter att hållas kvar för rättsliga och lagstadgade syften upp till 10 år.

5. Mottagare av uppgifter

16. Användning av utomstående parters sociala nätverk

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

InnoGames finns på flera sociala nätverk. Vi använder sociala medier för olika syften: från att främja vårt bolag att förvärva goda talanger till att bli en del av vårt team, för att bygga och förvalta våra nätgemenskaper, liksom för att marknadsföra våra spel gentemot dig. Sociala nätverk kan på ett omfattande sätt analysera ditt användarbeteende när du besöker webbplatser eller sajter med integrerat innehåll från sociala medier, inkluderat men inte begränsat till gilla-knappar, webbannonser etc. Om du besöker våra sociala medier kommer det att ge upphov till flera processer som är relevanta för dataintegritet. För närmare upplysningar hänvisar vi till användarvillkor och integritetspolicy på respektive social medieplattform.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder utomstående parters sociala nätverk för produkter och personalfrågor, marknadsföring, hantering av kundrelationer liksom för att bygga och låta vår nätgemenskap växa.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dessa uppgifter kommer lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling, förutom om du begär borttagning tidigare.

5. Mottagare av uppgifter

17. Användning av utomstående parters förvärvstjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

InnoGames förlitar sig på digital marknadsföring för att främja våra tjänster. Vi använder diverse marknadsföringsnätverk för att visa våra webbannonser, före eller efter det förväntade innehållet, eller videoannonser. Våra partners kompenseras när du installerar vårt spel. Därför, när du klickar på vår annons och installerar vår app samlar InnoGames och våra partners in dina uppgifter för att senare jämföra dem med varandra för att fastställa mängden av ersättning som ska betalas. Dina uppgifter samlas in av en webbkaka för annonsnätverk eller SDK som är placerad på våra tjänster.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder dessa tjänster i syfte att låta antalet spelare växa, liksom möjliggöra korsförsäljning mellan InnoGames produkter.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för denna databehandling är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dessa uppgifter kommer lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling, förutom om du begär borttagning tidigare.

5. Mottagare av uppgifter

18. Användning av utomstående parters marknadsföringstjänster

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Eftersom våra spel generellt kan laddas ner och spelas kostnadsfritt, behöver vi visa annonser i spelen för att bekosta underhåll och regelbunden utveckling av spelen. När vi visar annonser använder vi utomstående reklambyråer för att visa annonserna i våra spel. Reklambyråerna betalar oss för att visa sina annonser och detta gör det möjligt för oss att erbjuda dig spelet kostnadsfritt. Förutom detta kan vi även ge dig möjligheten att se en annons istället för att betala för en funktion som du annars skulle ha varit tvungen att betala för. De utomstående reklambyråerna kan även samla in och använda vissa av dina personuppgifter, inkluderat men inte begränsat till IP-adress, geolokalisering och språkinställningar för att erbjuda dig individanpassade annonser, men också för att veta om du klickade på och tittade på videoannonsen. Uppgifter som inte är personuppgifter kan samlas in för att hantera och mäta leveransen av annonser inom spelet, inkluderat antal tillfällen som annonsen levereras och visas.

2. Syfte med databehandlingen

Uppgifterna behandlas av oss för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är av intresse för dig. Vi erbjuder våra mobila spel kostnadsfritt, så dessa annonser gör att vi kan fortsätta göra och uppdatera kostnadsfria högkvalitativa spel som är vårt, och även ditt, legitima intresse om du vill spela spel kostnadsfritt. Utan visning av annonser skulle vi inte ha tillräckligt med pengar för att fortsätta erbjuda spelen utan kostnad för dig. Vänligen visa inte våra spel om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas i reklamsyften.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

a) iOS och webbläsare

Annonser som är individanpassade: Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter (särskilt din IDFA) för individanpassade annonser i iOS är ditt samtycke, artikel 6.1 a) i GDPR, som du ger oss genom att tillåta spårning via pop-up-meddelandet som visas när spelet startar.

Du kan återkalla ditt samtycke med effekt för framtiden enligt följande:

iOS: Välj ”begär att appen inte ska spåra” i popup-meddelandet i starten av spelt (om du inte redan har avaktiverat spårning i våra systeminställningar). Om du vill återkalla ditt samtycke senare: Öppna “inställningar” > “integritet & säkerhet” > “annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur appar kan spåra dig bland andra bolags appar och webbplatser. Dessutom, öppna “inställningar > “integritet & säkerhet” > “Apple annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur Apple visar dina individanpassade annonser.

Webbläsare: Välj bort ”tillåt tredje parts webbläsarcookies och pixlar” i spelets dataanvändningsfönster.

Annonser som inte är individanpassade: Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för att visa annonser som inte är individanpassade är ett legitimt intresse för oss, artikel 6.1 f) i GDPR. Vi erbjuder våra spel kostnadsfritt. För att kunna göra detta visar vi annonser i vårt spel för vilka reklambyråerna betalar oss. Utan annonserna, skulle vi vara tvungna att ta betalt från dig för att spela våra spel. Det är ett legitimt intresse för oss att behandla dina uppgifter för att visa annonser som inte är individanpassade för att kunna fortsätta tillhandahålla dig våra spel kostnadsfritt och för att förbli konkurrenskraftiga i förhållande till andra företag på marknaden och skapa underhållande och bra spel som den stora publiken kan åtnjuta, oavsett hur mycket pengar spelaren kan spendera. Detta intresse uppväger ett potentiellt motstridigt intresse som du kan ha om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas för att visa annonser. Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att effektivt visa annonser utan att behandla vissa av dina personuppgifter för detta syfte. Vänligen spela inte våra spel om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas av oss för att visa annonser som inte är individanpassade.

b) Android och Fire OS

Annonser som är individanpassade och icke-individanpassade: Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för att visa annonser, oavsett om de är individanpassade eller inte, är ett legitimt intresse för oss, artikel 6.1 f) i GDPR. Ve erbjuder våra spel kostnadsfritt. För att kunna göra detta visar vi annonser i vårt spel för vilka reklambyråerna betalar oss. Utan annonserna, skulle vi vara tvungna att ta betalt från dig för att spela våra spel. Det är ett legitimt intresse för oss att behandla dina uppgifter för att visa annonser som inte är individanpassade, för att kunna fortsätta tillhandahålla dig våra spel kostnadsfritt och för att förbli konkurrenskraftiga i förhållande till andra företag på marknaden och skapa underhållande och bra spel som den stora publiken kan ha glädje av, oavsett hur mycket pengar spelaren kan spendera.

Du kan välja bort behandling av personuppgifter för individanpassade annonser enligt följande:

Android: Öppna “inställningar” > “sekretess” > “annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur individanpassade annonser inträffar på denna enhet.

Fire OS: Öppna “inställningar” > “integritet & säkerhet” > “annons-ID” > “intressebaserade annonser”. På denna skärm kan du kontrollera om och hur individanpassade annonser inträffar på denna enhet.

Det är tyvärr inte möjligt att välja bort behandling av dina personuppgifter när vi visar annonser som inte är individanpassade. När det gäller annonser som inte är individanpassade, väger vårt legitima intresse att visa sådana annonser (se ovan) tyngre än eventuella andra intressen hos dig. Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att effektivt visa annonser utan att behandla vissa av dina personuppgifter för detta syfte. Vänligen spela inte våra spel om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas av oss för att visa annonser som inte är individanpassade.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna kommer att lagras så länge du har ett konto hos oss. Notera att genom att spela som gäst, det vill säga, även om du inte har registrerat och bekräftat din e-postadress hos oss, kommer du ändå att ha ett konto hos oss (”gästkonto”). Dessutom kommer ditt konto att raderas om det har varit inaktivt under 3 år, eller tidigare om du aktivt begär radering enligt beskrivningen i avsnitt 20.

5. Mottagare av uppgifter

19. Användning av andra tjänster från utomstående parter

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

InnoGames använder olika utomstående parter som tillhandahåller värdtjänster för vårt företags webbplats och hanterar din interaktion med våra tjänster. Om du får åtkomst till en av våra sidor som visar en relevant karta, kommer kartans innehåll att hämtas från Googles servrar. Om du har loggat in med ditt Google-konto, kan Google sammanföra ditt beteende när du surfar på nätet, med annan information. När du får åtkomst till en tjänst som visar ett formulär eller på annat sätt samlar in information, hämtas en CAPTCHA från Googles servrar. CAPTCHA analyserar ditt beteende baserat på flera olika egenskaper (till exempel IP-adress, hur länge du stannar, musens rörelser) för att avgöra om du är en människa eller en maskin.

2. Syfte med databehandlingen

InnoGames använder utomstående tjänsteleverantörer som tillhandahåller värdtjänster för företagets webbplats, för att tillhandahålla slutanvändare med kontakt från tjänsterna, visa öppna positioner och hantera applikationer, hantera slutanvändares interaktion med våra webbplatser, liksom att skydda vår webbplats från bedrägerier och spam.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling i syfte att interagera med oss via våra webbplatser är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling i syfte att hantera din ansökan om en tjänst hos InnoGames är samtycke, artikel 6.1 a) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Dessa uppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med dess insamling, förutom om du begär borttagning tidigare.

5. Mottagare av uppgifter

20. Koncernsamarbeten

I - Gemensamt personuppgiftsansvar

Vad innebär gemensamt personuppgiftsansvar?

I vissa fall när vi samarbetar med MTG och/eller ett koncernbolag kan vi tillsammans avgöra om och hur vissa av dina personuppgifter behandlas. I så fall är vart och ett av de involverade bolagen personuppgiftsansvariga för dina uppgifter och arbetsförhållandet kallas för gemensamt personuppgiftsansvar. Vi har ingått ett avtal med MTG och alla koncernbolag i vilket bestämmelserna för vårt gemensamma personuppgiftsansvar fastställs och som även inkluderar så kallade standardklausuler som säkerställer att personuppgifter för europeiska spelare skyddas på korrekt sätt när de överförs mellan oss och ett koncernbolag som inte är etablerat i EU eller ett land som anses ha lägre skyddsnivå för personuppgifter än EU.

A) Fusioner & förvärv

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

MTG, koncernbolagen och vi kan stödja varandra när vi köper eller säljer ett bolag. I så fall kan ett strikt begränsat antal personer som är involverade i transaktionen komma åt personuppgifter (till exempel namn, e-postadresser, unik identifierare) som är inkluderad i relevant dokumentation som delas av en potentiell säljare eller fastställer vilka personuppgifter som delas med en potentiell köpare och hur detta ska göras. I princip ska personuppgifter anonymiseras innan de visas och, om det skulle vara nödvändigt att avslöja personuppgifter, ska avslöjandet av personuppgifter vara i så liten omfattning som möjligt.

2. Syfte med databehandlingen

Syftet med samarbetet är att granska relevant material som delas med oss av en potentiell säljare, så att vi och/eller MTG, och/eller de involverade koncernbolagen kan fatta bra affärsbeslut, eller för att göra det möjligt för den potentiella köparen att göra detta när sådana uppgifter delas med den potentiella köparen. Detta är ett legitimt intresse för oss, MTG, de andra koncernbolagen och de potentiella säljarna eller köparna.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för fusioner och förvärv är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Lagringsperioden för data som används för att hantera rättsliga frågor eller tvister bestäms antingen av tillämplig preskriptionstid, så att vi i tillräcklig utsträckning kan försvara oss mot anspråk, och av relevanta rättsliga skyldigheter att behålla dokument. Om en transaktion har varit framgångsrik, kan vi vara skyldiga att lagra personuppgifterna i fråga enligt tillämpliga lagstadgade bestämmelser. I så fall kommer vi att lagra dokumenten enligt de lagringsperioder som fastställs i sådana bestämmelser. Personuppgifter som inte längre är relevanta om en transaktion inte har genomförts framgångsrikt, kommer att raderas om den inte är relevant för något annat syfte enligt detta integritetsmeddelande.

5. Mottagande av uppgifter

Mottagarna av de behandlade personuppgifterna kan vara våra leverantörer av kontorsmaterial, leverantörer av datarum liksom utomstående finansiella och juridiska rådgivare, MTG, involverade koncernbolag samt den potentiella köparen. Vi kan ta emot dina personuppgifter från ett koncernbolag, eller en potentiell säljare och mottagarna kan i så fall vara samma som ovan.

B) Affärsintelligens

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi delar en begränsad mängd data med MTG för att få bättre förståelse för hur du spelar våra spel och vad du tycker om dem så att vi kan förbättra dem. Detta inkluderar unika identifierare som är interna för koncernen, speltitel, tiden då de spelet installerades, plattform, landkod för installationen, marknadsföringskanal/kategori och marknadsföringskampanj, webbläsarinformation, engagemang i spelet (inloggningssessioner), pengar som spenderats i spelet och hur effektiv marknadsföringskampanjen var.

2. Syfte med databehandlingen

En bättre förståelse för hur du kan spela våra spel och vad du tycker om dem hjälper oss att förbättra spelen och hur vi marknadsför dem. Som spelstudio är det väsentligt för oss att vi kan förstå hur spel spelas och hur effektiv vår marknadsföring är för att säkerställa att tillräckligt många spelare åtnjuter våra spel så att vi kan fortsätta att göra dem. Detta intresse delas av MTG och koncernbolagen.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i syftet affärsintelligens är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna lagras så länge du är en aktiv spelare i spelet. Dina uppgifter kommer att raderas eller anonymiseras efter 3 års inaktivitet, vilket beror på datumet då du senast spelade ett av våra spel.

5. Mottagande av uppgifter

Mottagaren av de behandlade personuppgifterna är vårt moderbolag, MTG. Informationen delas inte med koncernbolag.

C) Arbete med efterlevnad av skydd av personuppgifter

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

MTG stödjer oss i vårt arbete med efterlevnad av skydd av personuppgifter. Vi kan gemensamt behandla dina personuppgifter som krävs för att säkerställa efterlevnad med dataskyddslagar, till exempel namn, e-postadresser, användarnamn, unika identifierare (till exempel spelar-ID). Till exempel kan detta ske när du kontaktar oss med en begäran om skydd av personuppgifter, och vi söker MTG:s stöd för att svara korrekt och i tid.

2. Syfte med databehandlingen

Vi vill ha möjlighet att erbjuda dig en hög nivå av dataskydd när du spelar våra spel. För att säkerställa att vi uppfyller relevanta dataskyddslagar tar vi emot stöd från MTG. Detta är ett legitimt intresse för oss, MTG, de andra koncernbolagen och dig.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter inom ramen för efterlevnadsarbete är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR och uppfyllelse av en rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifterna kommer att lagras under den tid som vi behöver för att kunna bevisa att vi uppfyller dataskyddslagar. På grund av detta, kommer dina begäranden om dataskydd att lagras under (...) år.

5. Mottagande av uppgifter

Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara MTG och våra leverantörer av kontorsmaterial.

II – Andra samarbeten

Förutom i de fall då vi gemensamt behandlar personuppgifterna, kan vi samarbeta med koncernen på följande sätt:

A) Utveckling eller distribution av spel

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

MTG kan stödja oss när vi utvecklar eller distribuerar våra spel (till exempel, konsultation beträffande spelfunktioner). Under behandlingen av detta är det möjligt att vissa personuppgifter för spelare i våra spel kan avslöjas för MTG, såsom namn, e-postadress, användarnamn eller unika identifierare. Sådana personuppgifter kommer inte aktivt lagras eller användas av MTG för sådant stöd.

2. Syfte med databehandlingen

Eftersom vi är en del av samma koncern och MTG är vårt moderbolag, delar vi det legitima intresset att utveckla och distribuera bra spel. För att göra detta måste vi ha ett nära samarbete.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Personuppgifterna lagras av oss enligt tillämpliga lagringsperioder som gäller för detta integritetsmeddelande (till exempel lagringsperioden för dina kontouppgifter).

5. Mottagande av uppgifter

Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara MTG och våra leverantörer av kontorsmaterial.

B) Juridiskt stöd

1. Beskrivning och omfattning av databehandlingen

MTG stödjer oss med rättslig vägledning beträffande rättsliga klagomål, anspråk, domstolsprocesser eller andra rättsliga frågor som vi kan stå inför. I sådana fall kan MTG ta emot personuppgifter (till exempel namn och kontaktuppgifter till käranden eller svaranden) beträffande personer som är involverade i sådana rättsliga frågor från oss.

2. Syfte med databehandlingen

Eftersom vi är en del av koncernen och MTG är vårt moderbolag, delar vi det legitima intresset att effektivt hantera rättsliga klagomål, anspråk, domstolsprocesser eller andra rättsliga frågor som vi kan stå inför. För att göra detta, har vi ett nära samarbete.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är legitimt intresse, artikel 6.1 f) i GDPR.

4. Så länge lagras uppgifterna

Uppgifter kommer att bevaras enligt rättsliga skyldigheter (till exempel arbetsrätt) eller våra legitima intressen att försvara oss mot rättsliga anspråk.

5. Mottagande av uppgifter

Mottagare av de behandlade personuppgifterna kan vara MTG och våra leverantörer av kontorsmaterial.

21. Den registrerades rättigheter

Om vi behandlar personuppgifter om dig, har du följande rättigheter:

1. Rätt till åtkomst

Du kan begära att vi informerar dig om personuppgifterna som vi behandlar om dig. Om sådan behandling föreligger, kan du begära att vi ska tillhandahålla dig följande information:

 1. Syftet med behandlingen.
 2. De kategorier av personuppgifter som vi behandlar.
 3. Mottagarna av de kategorier av mottagare till vilka de berörda personuppgifterna har varit eller kommer att avslöjas.
 4. Om möjligt, den planerade lagringstiden för dina personuppgifter eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att fastställa lagringsperioden.
 5. Om du har rätt att begära rättelse eller borttagning av personuppgifter, begränsning av behandling eller bestrida behandlingen.
 6. Rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 7. När personuppgifterna inte samlas in från dig direkt, all tillgänglig information om dess källa.
 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inkluderat profilering, som det hänvisas till i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, liksom relevansen och konsekvenser för dig som kan bli aktuella av sådan behandling.
 9. Om dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation, kan lämpliga skyddsåtgärder vidtas enligt artikel 46 i GDPR beträffande överföringen.

Vi kommer att besvara din förfrågan inom en månad.

2. Rätt till rättelse

Du kan begära att vi korrigerar och/eller kompletterar dina personuppgifter, förutsatt att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. Vi kommer att korrigera eller komplettera uppgifterna utan oskäligt dröjsmål.

3. Rätt till borttagning (”rätt att bli bortglömd”)

Vi tar automatiskt bort alla konton när de har varit inaktiva 3 år. Dessutom kan du begära tidigare borttagning av ditt konto och tillhörande personuppgifter när som helst på: https://goodbye.innogames.com/login. En begäran om radering genomförs inom 7 dagar (”fullständig borttagning”). Fram till dess kan du fortfarande häva din begäran genom att logga in i spelet (”ofullständig borttagning” övergångsperiod).

a) Skyldighet att radera

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter utan oskäligt dröjsmål om någon av följande situationer föreligger:

 1. Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för syftet för vilket de samlades in.
 2. Du har återkallat ditt samtycke på vilket datainsamlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) i GDPR, och ingen annan rättslig grund föreligger för behandlingen.
 3. Du bestrider behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inte något tvingande legitim grund för behandlingen, eller du bestrider behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 4. Dina personuppgifter har behandlats i strid med lagen.
 5. Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt Europeiska unionen eller en medlemsstats lag som vi är föremål för.
 6. Dina personuppgifter har samlats in vid erbjudande av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

b) Information om tredje parter

Om vi har gjort dina personuppgifter tillgängliga för tredje parter och vi är skyldiga enligt artikel 17.1 i GDPR att radera personuppgifterna, tar vi hänsyn till tillgänglig teknik och kostnad för genomförandet. Vi kommer vidta skäliga åtgärder, inkluderat tekniska åtgärder, för att informera tredje part som behandlar dina personuppgifter att du har begärt radering av alla länkar till personuppgifterna, eller kopior eller återgivningar av desamma.

c) Undantag

Rätten till radering tillämpas inte i den omfattning behandling är nödvändig:

 1. För att utöva rätten till yttrandefrihet och information.
 2. För att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt EU-rätt eller medlemsstats lagstiftning, som vi är föremål för, eller för att genomföra en uppgift i allmänhetens intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.
 3. För skäl som är i allmänhetens intresse beträffande folkhälsa i enlighet med artikel 9.2 h) och i), liksom artikel 9.3 i GDPR.
 4. För att uppnå syften i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningssyften, eller statistiska syften enligt artikel 89.1 i GDPR, förutsatt att rätten till borttagning inte leder till att det är omöjligt eller allvarligt försämrar uppnåendet av målen med behandlingen.
 5. För att väcka, driva eller försvara rättsliga anspråk.

4. Rätten till begränsning av behandling

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter när något av följande inträffar:

 1. Riktigheten i personuppgifterna besvaras av dig, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten i personuppgifterna.
 2. Behandlingen är olaglig och du bestrider borttagning av personuppgifter, och begär istället att dess användning ska begränsas.
 3. Vi har inte längre behov av personuppgifterna för de syften som förelåg för behandling, men du kräver det för att väcka, driva eller försvara ett rättsligt krav.
 4. Du har bestridit behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, och det har ännu inte fastställts huruvida våra legitima grunder uppväger dina.

Om behandlingen har varit begränsad, kommer sådana personuppgifter, förutom lagring, endast att behandlas med ditt samtycke, i syfte att väcka, driva eller försvara rättsliga anspråk; för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller för skäl som har ett viktigt allmänintresse i EU eller någon medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen har föranletts av någon av ovanstående omständigheter, kommer vi informera dig innan begränsningen hävs.

5. Rätt till information

Om du begär rättelse, radering eller begränsning av behandling, kommer vi meddela varje mottagare till vilken dina personuppgifter har avslöjats, förutom om det visar sig vara omöjligt eller medför oproportionerliga resurser. Vi kommer informera dig om dessa mottagare om du begär det.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss, på ett strukturerat, gängse använt, och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss i egenskap av personuppgiftsansvarig, förutsatt att:

 1. Behandlingen grundas på samtycke enligt artikel 6.1 a) i GDPR eller artikel 9.2 a) i GDPR, eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) i GDPR och
 2. behandlingen genomförs av automatiserade hjälpmedel.

I utövandet av denna rättighet, har du rätt att begära att dina berörda personuppgifter överförs direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när det är tekniskt möjligt.

Rätten till dataportabilitet ska inte gälla sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att genomföra en uppgift som görs i allmänhetens intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.

Denna rätt till dataportabilitet ska inte negativt påverka andras rättigheter och friheter.

7. Rätt att bestrida

På grunder som relaterar till din särskilda situation, har du rätt att när som helst bestrida behandlingen av dina personuppgifter grundat på artikel 6.1 e) eller f) i GDPR, inkluderat profilering som grundar sig på sådana bestämmelser. Vi kommer inte länge behandla personuppgifterna förutom om vi kan visa avgörande och berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att väcka, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkta marknadsföringssyften har du rätt att när som helst bestrida behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, som inkluderar profilering i den omfattning den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Om du bestrider behandlingen för direkta marknadsföringssyften, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana syften.

Om sammanhanget är användning av informationssamhällets tjänster, och utan att det påverkar direktiv 2002/58/EG, kan du utöva din rätt att bestrida genom användning av automatiserade hjälpmedel och tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, enligt bestämmelser i dataskyddslagstiftning. Återkallelse av samtycke ska inte påverka lagligheten i databehandling som grundas på samtycke innan återkallelsen.

9. Automatiskt individuellt beslutsfattande, inkluderat profilering

Du har rätt att inte vara föremål för ett beslut som endast grundar sig på automatisk behandling, inkluderat profilering, som ger rättsverkningar beträffande dig eller på liknande sätt påverkar dig på ett väsentligt sätt.

Ovanstående ska inte tillämpas om beslutet:

 1. är nödvändigt för att ingå, eller genomföra, ett avtal mellan dig och oss,
 2. har godkänts av Europeiska unionen eller en medlemsstats lag för vilken vi är föremål och som också lägger fram lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen; eller
 3. grundas på ditt uttryckliga samtycke.

I de fall som avses i punkterna (1) och (3), kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter och legitima intressen, vilket innebär, åtminstone rätten att erhålla mänskligt ingripande från vår sida, att uttrycka vår synpunkt och att bestrida beslutet.

Beslut som avses ovan ska inte grundas på någon särskild kategori av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i GDPR, förutom om artikel 9.2 a) eller g) i GDPR tillämpas och lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter och skyldigheter och legitima intressen har vidtagits.

10. Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar några andra administrativa förfaranden eller domstolsprövning, har du rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, arbetsplats eller platsen där den åberopade överträdelsen har inträffat, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.

22. Slutbestämmelser

Vi kan ändra, komplettera eller ersätta detta integritetsmeddelande från tid till annan, och kan göra detta enligt vårt eget omdöme, i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och bestämmelser. Alla uppdaterade versioner av vårt integritetsmeddelande kommer att publiceras här på https://privacy.innogames.com , liksom ett meddelande på en framträdande plats i tjänsterna. Du uppmanas att bekräfta mottagande av integritetsmeddelandet för att fortsätta använda våra tjänster. Alla uppdaterade policyer kommer att upphäva och ersätta alla tidigare integritetsmeddelanden, och de träder i kraft från och med det datum då de publiceras. Din användning av tjänsterna efter att uppdaterat integritetsmeddelande har publicerats, innebär att du bekräftar att du godkänner alla sådana ändringar.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alla rättigheter förbehålls.