Prohlášení o ochraně osobních údajů pro koncové uživatele

Poslední aktualizace: 30. června 2024

Obsah

 1. Úvod
 2. Název a adresa správce údajů
 3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů
 4. Obecné informace o zpracování údajů
 5. Používání našich webových stránek a mobilních aplikací; vytváření protokolových souborů
 6. Dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, nástroje podpory; právní záležitosti
 7. Rozesílání newsletteru
 8. Odesílání push notifikací
 9. Používání souborů cookie
 10. Použití analytických služeb třetích stran
 11. Používání služeb zákaznické podpory třetích stran
 12. Používání e-mailových služeb třetí strany
 13. Používání přihlašovacích služeb třetí strany
 14. Využívání služeb průzkumu trhu třetích stran
 15. Používání platebních služeb třetích stran
 16. Používání sociálních sítí třetí strany
 17. Používání služeb třetí strany při získávání uživatelů
 18. Používání služeb třetích stran nabízejících video reklamu
 19. Používání dalších služeb třetích stran
 20. Spolupráce uvnitř obchodní skupiny
 21. Práva subjektu údajů
 22. Závěrečná ustanovení

1. Úvod

Společnost InnoGames GmbH (dále jen „InnoGames“, nebo jen „My“) je správcem údajů, co se týče vašich osobních údajů, a zavázala se chránit důvěrnost vašich osobních údajů, když navštívíte některou z našich webových stránek, nainstalujete některou z našich mobilních aplikací, nebo sdílíte naše prezentace na sociálních sítích (společně dále jen „Služby“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám pomůže porozumět tomu, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je zpracováváme a kdy je mažeme. Toto Prohlášení vám také objasní, jak můžete uplatnit svá práva, pokud nám svěříte ke zpracování vaše osobní údaje. Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli toto Prohlášení a seznámili se s jeho obsahem. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto Prohlášení.

Jsme součástí skupiny herních studií, kterou vlastní naše mateřská společnost Modern Times Group MTG AB („MTG“), což je švédská herní společnost. Spolupracujeme s MTG a ostatními herními studii skupiny (každé dále jen „Společnost skupiny“), abychom se jeden od druhého učili, pomáhali si a zlepšovali způsoby, jakými všichni vyvíjíme hry. Líbí se nám představa naší společnosti jako malé herní vesnice, ve které se společně snažíme vytvářet skvělé hry. Více informací o způsobech, jakými zpracováváme údaje jako skupina, najdete v Kapitole 20 „Skupinová spolupráce“.

Vezměte prosím na vědomí, že naše Služby mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky jiných společností. Pokud použijete odkaz na kteroukoli z těchto webových stránek, měli byste si být vědomi toho, že mají svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a že nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich zpracování vašich osobních údajů. Proto si prosím přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naše Služby nabízíme pouze hráčům, kterým je alespoň 16 let. Proto neposkytujeme ani nevyžadujeme osobní údaje od osob mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, získejte před použitím našich Služeb souhlas svého zákonného zástupce.

2. Název a adresa správce údajů

Správcem v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími vnitrostátními zákony o ochraně údajů členských států, jakož i dalšími zákonnými ustanoveními o ochraně údajů, je:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburk
Německo
E-mail: privacy@innogames.com
Webové stránky: https://innogames.com

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburk
Německo
E-mail: dpo@innogames.com
Webové stránky: https://artana.law

4. Obecné informace o zpracování údajů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Obecně zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte při používání některé z našich Služeb. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Když se zaregistrujete jako uživatel na jedné z našich webových stránek nebo v jedné z našich aplikací, musíte zadat pouze uživatelské jméno, e-mailovou adresu a případně heslo. Při registraci do určitých služeb, jako jsou mobilní aplikace, se uživatelská jména a e-mailové adresy neshromažďují během registrace, ale až později během používání služby. Vámi zvolené heslo vždy ukládáme v hashované podobě, která nikdy neumožňuje odvodit skutečné heslo.

V souvislosti s plněním smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, zejména v souvislosti s placenými službami, které jste si vybrali, může být vyžadováno zveřejnění dalších údajů, jako je vaše celé jméno, fyzická adresa, platební údaje. Někdy je také nutné vyžádat si další osobní údaje pro účely zpracování vašich dotazů nebo poskytnutí podpory. InnoGames bude s těmito údaji nakládat důvěrně a v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů. InnoGames zásadně neposkytne osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu, pokud pro to neexistuje konkrétní právní základ.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, jako právní základ pro zpracování osobních údajů slouží Čl. 6, odst. 1, písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Při zpracování osobních údajů nezbytném pro splnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů stranou, slouží jako právní základ Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. To platí i pro zpracování potřebné k provedení předsmluvních úkonů.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou je naše společnost vázána, slouží jako právní základ Čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ Čl. 6, odst. 1, písm. d) GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad těmito zájmy, slouží jako právní základ pro zpracování údajů Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

3. Vymazání údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo anonymizovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho k takovému uložení může dojít, pokud to stanoví právo EU nebo zákony členských států, kterým podléháme. K vymazání nebo anonymizaci údajů dochází také po uplynutí doby uchování předepsané ve výše uvedených zákonech, pokud není nutné další uchování údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

4. Ochrana osobních údajů

Společnost InnoGames vynakládá přiměřené úsilí, aby zabránila neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jakož i neoprávněnému použití nebo falšování těchto údajů, a minimalizovala odpovídající rizika. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, po telefonu nebo přes internet, však vždy zahrnuje rizika a žádný technologický systém není zcela odolný proti možnosti manipulace či sabotáže.

InnoGames zpracovává informace shromážděné od vás v souladu s německým a evropským zákonem o ochraně údajů. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení o utajení údajů a ochraně údajů a jsou v tomto ohledu poučeni. Vaše údaje jsou přenášeny v šifrované podobě pomocí metody SSL.

5. Poskytování našich webových stránek, mobilních aplikací a fór; vytváření souborů protokolu

A) Hry

1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše hry můžete hrát přes web nebo přes mobilní aplikaci. Při každém přístupu na některou z našich webových stránek nebo mobilních aplikací náš systém automaticky shromažďuje data ze systému přistupujícího zařízení.

Při přístupu na webovou stránku se shromažďují následující údaje:

Při přístupu do mobilní aplikace se shromažďují následující údaje:

V souborech protokolu jsou také uloženy datum, čas a IP adresa. Pokud při používání našich webových stránek nebo mobilních aplikací dojde k chybě a my ji budeme chtít napravit, můžeme také shromažďovat další údaje, např. ID hráče a uživatelské jméno.

2. Účel zpracování údajů

Aby bylo možné doručit webovou stránku nebo mobilní aplikaci do počítače uživatele, musí být vaše IP adresa uložena po dobu trvání relace. Kromě toho ukládáme vaši IP adresu a vaše protokolové soubory, abychom zajistili funkčnost webu nebo mobilní aplikace, optimalizovali web/aplikaci a zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.

Kromě toho si InnoGames vyhrazuje právo ukládat IP adresy a soubory protokolů a sledovat dodržování našich Podmínek služby a Pravidel hry („Porušení Podmínek“) Zejména v tomto případě se data používají k zabránění případným zneužitím nebo k jejich soudnímu nebo mimosoudnímu řešení („Právní spor“) a případně k předání údajů za tímto účelem vyšetřovacím orgánům. Kromě těchto případů je jakákoliv další analýza dat prováděna pokud možno anonymně. Po skončení tohoto období budou IP adresa a soubory protokolu vymazány, pokud neexistují povinné zákonné požadavky na ukládání nebo neprobíhají zvláštní řízení o stíhání a vyšetřování zneužití.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení dat

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k naplnění účelu jejich shromažďování. V případě, že jsou data shromažďována za účelem zpřístupnění webové stránky nebo mobilní aplikace, dochází k tomu v okamžiku, kdy je příslušná relace ukončena.

Protokolové soubory, které obsahují osobní údaje, jsou zpravidla vymazány nejpozději po sedmi dnech, vyjma následující případy:

Po skončení tohoto období budou IP adresa a soubory protokolu smazány, pokud neexistují povinné zákonné požadavky na ukládání nebo neprobíhá případné stíhání.

5. Možnost námitky a odstranění

Sběr dat za účelem vytvoření příslušné webové stránky nebo mobilní aplikace a ukládání dat do souborů protokolu je nezbytné pro provoz webu. V důsledku toho neexistuje možnost námitek ze strany uživatele. Stejně tak v případě chybových protokolů a porušení podmínek služby není možné vznést námitku nebo vymazat soubory protokolu. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 21(1) a 17(3)(f) GDPR.

6. Existence automatizovaného rozhodování

InnoGames používá automatizovaný nástroj ke zjištění, zda porušujete naše Podmínky Služeb nebo Herní pravidla, pokud jde o používání zakázaných robotů a skriptů („Nástroj pro detekci robotů“). Nástroj pro detekci robotů nám slouží k analýze dat produkovaných vaším hardwarem při hraní našich her. V případě, že Nástroj pro detekci robotů určí, že vaše akce ve hře jsou neslučitelné s akcí vytvořenou člověkem, můžete být vystaveni automatickému zákazu.

B) Herní fóra

1.Popis a rozsah zpracování dat

Kromě samotných her vám InnoGames nabízí možnost účastnit se herních fór. Chcete-li používat fóra, je nutné vytvořit účet pomocí vašeho herního účtu a zadat uživatelské jméno a heslo. Při vytváření a používání fóra jsou zpracovávány následující údaje:

Alias e-mailová adresa je automaticky vytvořena společností InnoGames a není viditelná pro ostatní.

2. Účel zpracování údajů

Sběr těchto údajů slouží k tomu, abychom vám poskytli službu, identifikaci vůči ostatním uživatelům a identifikaci hráče za účelem moderování, personalizace účtu a jeho správy.

Kromě toho budou vaše osobní údaje sdíleny, pokud je to nezbytné pro ochranu ostatních uživatelů nebo pro zamezení případného ohrožení státní nebo veřejné bezpečnosti nebo pro stíhání trestných činů a pokud to umožňují zákonná ustanovení o ochraně údajů. Vaše chráněné zájmy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. Upozorňujeme vás, že společnost InnoGames může být povinna sdělit údaje z důvodu zákonných ustanovení nebo například soudního příkazu (např. zpřístupnění vyšetřovacím orgánům). Ke zpřístupnění dochází vždy jen tehdy, je-li to nezbytné a zákonem povolené nebo předepsané.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů fóra je plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Právním základem pro zpracování obsahu generovaného uživateli jsou naše oprávněné zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. InnoGames má oprávněný zájem na zachování všech příspěvků jednotlivých hráčů na fórech. Každý příspěvek nabízí cenné informace o hře a komunitě. Smazání částí těchto komentářů nejen činí fóra nečitelnými, ale také vymaže historické informace, které mohou pomoci ostatním hráčům dosáhnout jejich herních cílů.

V případech, kdy je společnost InnoGames ze zákona povinna údaje zpřístupnit, je právní základ pro zpracování odůvodněn v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Doba uložení dat

Smazání vašeho herního účtu automaticky vede ke smazání vašeho účtu na fóru. Smazání vašeho účtu na fóru však nevede ke smazání obsahu vytvořeného uživateli ve fóru.

6. Dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, nástroje podpory; právní záležitosti

1. Popis a rozsah zpracování údajů

V případě, že od vás obdržíme přímý dotaz buď prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo nástroje podpory, potřebujeme zpracovat vaše údaje, abychom mohli reagovat na vaši žádost. V případě, že vaše žádost vyžaduje zapojení právního oddělení, budou vaše údaje zpracovány také tímto oddělením. Právní oddělení může také potřebovat zpracovat vaše údaje v případě, že jste zapojeni do nějaké právní záležitosti nebo sporu.

a) Kontaktní formulář

Na webových stránkách naší společnosti je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud zvolíte tuto možnost, data zadaná do vstupní masky budou přenesena a uložena u nás. Tyto údaje jsou:

V okamžiku odeslání zprávy jsou navíc uložena následující data:

Pro potřeby zpracování údajů se v procesu odesílání zprávy odkazuje na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) E-mail

Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím námi poskytnutých e-mailových adres. V tomto případě se ukládají osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

c) Nástroj podpory

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho nástroje podpory integrovaného do naší Služby. Poté uloží vaše uživatelské údaje a obsah dotazu na podporu a také čas dotazu.

V této souvislosti nejsou předávány žádné údaje třetím stranám. Údaje slouží výhradně k vedení konverzace.

d) Právní záležitosti

Právní oddělení podporuje ostatní oddělení InnoGames. Pracují buď samostatně, nebo s pomocí jiných konzultantů třetích stran. V případě, že je do vašeho případu zapojeno právní oddělení, zpracovávané údaje zahrnují mimo jiné tyto údaje:

Přesné typy osobních údajů zpracovávaných právním oddělením závisí na druhu záležitosti nebo sporu, kterého se účastníte.

2. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů nám slouží ke zpracování kontaktu a žádosti o podporu ze strany odpovědných oddělení.

V případě, že se váš kontakt týká právní záležitosti nebo sporu mezi vámi a InnoGames a tato záležitost nebo spor vyžaduje pozornost právního oddělení, bude zpracování vašich údajů sloužit k řešení právních záležitostí nebo sporů, plnění zákonných povinností v souladu s regulačními požadavky a pro podporu obchodních jednotek při získávání a interpretaci soudních příkazů a rozsudků, včetně doprovodu a vyjednávání sporů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odeslání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Právním základem pro zpracování za účelem uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Právním základem pro zpracování za účelem plnění zákonných povinností nebo dodržování regulačních požadavků je plnění zákonné povinnosti podle Čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

Právním základem zpracování za účelem určení, obhajoby nebo výkonu právních nároků je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k naplnění účelu jejich shromažďování.

Doba uchovávání údajů používaných pro řízení právních záležitostí nebo sporů je určena buď platnou promlčecí lhůtou, nebo příslušnými právními povinnostmi uchovávat záznamy, jako je § 147 německého daňového zákoníku (Abgabenordnung) a § 257 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch). V případech, kdy jsou stejné údaje používány také pro jiný účel uvedený v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, platí také doba uchovávání související s tímto účelem.

5. Možnost námitky a vymazání

Kdykoli poté, co nás kontaktujete, máte možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zda k tomu došlo prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo nástroje podpory. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat a vaše problémy nemusí být přesvědčivě vyřešeny. Pokud si přejete vymazat všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování naší společnosti, máte možnost smazat svůj účet sami na: https://goodbye.innogames.com/login . Kromě toho automaticky smažeme váš účet, pokud jste se tři roky nepřihlásili do hry nebo herního fóra. To neplatí, pokud platí povinné zákonné požadavky na uchovávání.

Upozorňujeme však, že mohou nastat určité situace, ve kterých je nepřetržité zpracování vašich údajů nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a tak vaše právo vznést námitku a požadovat vymazání bude omezeno podle Čl. 17, odst. 3, písm. e) a Čl. 17, odst. 3, písm. 21, odst. 1 GDPR.

7. Rozesílání newsletteru

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Náš newsletter (zpravodaj) vás má informovat o změnách produktů a nových verzích, propagovat naše produkty, šířit pozvánky na akce, vzbudit větší zájem o naše hry a rozdávat dárky hráčům předplatitelům.

S vaším souhlasem používáme váš e-mail, abychom vám mohli náš newsletter zaslat a analyzovat a řídit jejich doručování. Měli byste si být vědomi, že součástí správy newsletteru je tzv. „Bouncing list“. Tyto seznamy se skládají z e-mailových adres, na které nedorazily naše newslettery, nebo ze kterých se nám vrátily zpět. Odstraněním těchto adres z našeho seznamu adresátů můžeme zlepšit doručitelnost našich newsletterů a podpořit dobrou pověst odesílatele.

Naše newslettery obsahují obrázek o velikosti pixelů (sledovací pixely), který je načten serverem odesílatele newsletteru při otevření newsletteru. V rámci tohoto načítání jsou shromažďovány technické informace, jako jsou informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému, a také vaše IP adresa, lokace a čas získání. Tyto informace jsou anonymizovány a vyhodnocovány nezávisle na jednotlivci.

2. Účel zpracování údajů

Účelem tohoto zpracování údajů je poskytovat vám naše newslettery a spravovat jejich doručování. To zahrnuje informace o úspěšnosti doručení newsletteru, které zahrnují seznam e-mailů, na které nebylo možné newsletter doručit, tzv. „Bouncing list“.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Váš e-mail uchováváme za účelem zasílání newsletterů po dobu, kdy jste jeho odběratelem. Jakmile svůj souhlas odvoláte, váš e-mail již nebude používán pro zasílání newsletterů.

5. Možnost nesouhlasu a vymazání

Vzhledem k tomu, že zasílání a přijímání newsletteru závisí na vašem souhlasu, můžete tento souhlas se shromažďováním a uchováváním vašich údajů kdykoli odvolat, aniž byste k tomu uvedli důvody. K tomuto účelu můžete také použít odhlašovací odkaz, který najdete na konci každého našeho newsletteru.

Kromě toho máte možnost odhlásit se z odběru newsletterů v okně Využití dat v kterékoli z našich her v části „Nastavení“.

8. Odesílání push notifikací

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud jste na svém zařízení vybrali příslušná nastavení, InnoGames může do vašeho mobilního zařízení zasílat push notifikace (upozornění), aby vám poskytla aktualizace her a další relevantní novinky.

2. Účel zpracování údajů

Push notifikace jsou speciální upozornění, která se zobrazují přímo na vašem mobilním zařízení. Notifikace obsahují například informaci, že jedna z vašich budov ve hře byla dokončena. Push notifikace zpravidla obsahují krátké zprávy, které se zaměřují na to podstatné.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Zprávy jsou uloženy v naší push bráně po dobu až 21 dnů. Zprávy jsou také uloženy v anonymizované podobě v našem systému sledování událostí na neurčitou dobu. Pokud je nám známo, mohou být zprávy ukládány dodavatelem vašeho mobilního zařízení.

5. Možnost nesouhlasu a vymazání

Push notifikace můžete vypnout následovně:

a) Android

Otevřete „Nastavení“ > „Aplikace a Notifikace“ > „Notifikace“ > „Notifikace aplikací“ > „Název aplikace“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak se vám budou zobrazovat push notifikace.

b) iOS

Otevřete „Nastavení“ > „Notifikace“ > „Název aplikace“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak se vám budou zobrazovat push notifikace.

c) Okno využití dat

Kromě toho máte možnost odhlásit se z přijímání push notifikací v okně Využití dat v kterékoli z našich her v části „Nastavení“.

9. Používání souborů cookie

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Abychom zajistili, že při návštěvě některé z našich webových stránek obdržíte ty nejrelevantnější informace a nejlepší služby, budou data shromažďována pomocí souborů cookie. Pomáhají nám (a dalším oprávněným třetím stranám) personalizovat vaše uživatelské prostředí, když navštívíte naše webové stránky, a také nám umožňují zlepšovat naše služby a zajistit, že snadno najdete to, co chcete.

Cookies jsou malé datové soubory (textové soubory), které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webového serveru a ukládány do vašeho zařízení, aby webová stránka mohla rozpoznat vaše zařízení. Existují dva typy souborů cookie, trvalé (neboli „permanentní“) a dočasné (neboli „relační“). Trvalé cookies jsou uloženy jako soubor ve vašem počítači nebo mobilním zařízení po delší dobu. Relační cookie jsou dočasně umístěny ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky, ale jsou vymazány, když prohlížeč zavřete. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete upravit nastavení v předvolbách zabezpečení vašeho webového prohlížeče, více informací naleznete níže.

My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat následující kategorie souborů cookie:

a) Základní soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné, abychom mohli poskytovat naše Služby. Tyto soubory cookie můžeme například použít k ověření a identifikaci našich členů, když používají naše stránky, abychom jim mohli poskytovat naše Služby. Bez těchto souborů cookie bychom vás nemohli rozpoznat a neměli byste přístup k našim Službám. Také nám pomáhají prosazovat naše Smluvní podmínky a udržovat bezpečnost našich Služeb.

b) Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné, ale umožňují nám přizpůsobit váš online zážitek z našich webových stránek. Umožňují nám například zapamatovat si vaše preference, což znamená, že nemusíte znovu zadávat informace, které jste již poskytli, např. při registraci k našim Službám. Tyto soubory cookie také používáme ke shromažďování informací (např. oblíbených stránek, způsobů prohlížení, prokliků) o používání našich Služeb našimi návštěvníky, abychom mohli zlepšovat naše Služby a provádět průzkum trhu. Pokud se rozhodnete tyto soubory cookie smazat, budete mít omezenou funkčnost našich Služeb.

c) Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie používají informace o vašem používání našich webových stránek, např. stránky, které navštěvujete nebo vaše reakce na reklamy, k poskytování reklam, které jsou vám více přizpůsobeny, a to jak na našich webových stránkách, tak mimo ně. Tyto typy reklam se nazývají „zájmově orientovaná reklama“. Mnoho z těchto typů souborů cookie patří našim poskytovatelům služeb. Další informace o reklamě třetích stran naleznete níže.

2. Účel zpracování údajů

Informace ze souborů cookie používáme k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivé a abychom vám mohli poskytovat funkce přizpůsobení (cookies první strany). Můžeme také předávat informace z cookies několika oprávněným třetím stranám za účelem poskytování služeb, které poskytují na jejich webových stránkách (cookies třetích stran).

Můžeme používat relační soubory cookie, které vám umožní pohybovat se mezi stránkami na našem webu, aniž byste museli znovu zadávat informace.

Trvalé soubory cookie se používají z různých důvodů, např.:

My (a naše oprávněné třetí strany) můžeme používat neosobní informace z trvalých souborů cookie a relačních souborů cookie pro statistické účely z těchto důvodů:

Nastavujeme a čteme naše vlastní soubory cookie, abychom poskytovali následující funkce (soubory cookie první strany):

a) Cookie Remember me

Abychom mohli poskytnout funkci „Remember me“ (zapamatuj si mě), umožňujeme uživatelům přihlásit se do hry prostřednictvím tohoto souboru cookie. Funkci lze deaktivovat zrušením výběru „Remember me“ při ručním přihlášení. Pokud zvolíte funkci „Remember me“, bude do zařízení, které používáte, nainstalován trvalý soubor cookie, takže se při procházení Služeb nemusíte znovu přihlašovat. Pokud se odhlásíte ze Služby, soubor cookie bude smazán.

b) Cookie jazykové verze

Aby bylo zajištěno, že se vám zobrazí správná jazyková verze hry.

c) Cookie portálu

Abychom mohli optimalizovat naše vstupní stránky a zlepšit náš marketing: ukládáme v souboru cookie podrobnosti o vstupní stránce, kterou jste navštívili, a také příslušný identifikátor.

d) Snippet Cookie třetí strany

Nastavili jsme soubor cookie, abychom zaznamenali vaše rozhodnutí o sledovacích souborech a cookies třetích stran.

V rámci našich Služeb také používáme několik souborů cookie třetích stran. Tyto soubory cookie se řídí příslušnými stránkami a my na ně nemáme vliv. Instalaci některých z těchto souborů cookie můžete vypnout v obecném nastavení prohlížeče, u jiných budete muset přejít na příslušné webové stránky a postupovat podle uvedených pokynů.

Například se kontroluje, jakou jazykovou verzi používáte pro přístup k našim Službám. Pokud jste se o našich Službách dozvěděli prostřednictvím některého z našich partnerů, uchováváme informace o tom, kdo je daný partner.

Reklama třetí strany: K zobrazování reklam v našich Službách můžeme využívat inzerenty, reklamní sítě třetích stran a další reklamní společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že tyto reklamní společnosti mohou shromažďovat informace o vaší návštěvě našich Služeb nebo jiných stránek, aby těmto reklamním společnostem umožnily nabízet vám produkty nebo služby, sledovat, jaké reklamy se zobrazily vašemu prohlížeči a jaké webové stránky jste si prohlíželi, když se zobrazila reklama. Vezměte prosím na vědomí, že shromažďování a používání informací třetích stran není pokryto tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné pro plnění účelu jejich shromažďování.

5. Možnost nesouhlasu a vymazání

Pokud si nepřejete, aby se tyto cookies ukládaly na vašem počítači nebo si přejete být informováni o jejich ukládání, můžete instalaci cookies zabránit odpovídající úpravou softwaru vašeho prohlížeče výběrem možnosti „neakceptovat cookies“ v nastavení ve vašem prohlížeči nebo odmítnutím použití sledování třetí stranou při první návštěvě webu. Další podrobnosti o tom, jak to funguje, vám poskytnou pokyny výrobce vašeho prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že po nastavení omezeného ukládání cookies můžete zjistit, že nebudete moci využívat všechny funkce webu v plném rozsahu.

a) Android

Otevřete „Nastavení“ > „Soukromí“ > „Reklamy“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak bude na tomto zařízení probíhat personalizace reklam.

b) iOS

Otevřete „Nastavení“ > „Soukromí a zabezpečení“ > „Sledování“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak vás mohou aplikace sledovat na webech a v aplikacích jiných společností. Dále otevřete „Nastavení“ > „Ochrana soukromí“ > „Reklamy Apple“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak vám Apple zobrazuje personalizované reklamy.

c) Okno využití dat

Kromě toho máte možnost odhlásit se z používání sledování třetí stranou v okně Využití dat v kterékoli z našich her v části „Nastavení“.

10. Použití analytických služeb třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování údajů

a) Služby analýzy her

Když používáte naše Služby, InnoGames a naši partneři poskytující analytické služby třetích stran shromažďují vaše osobní údaje. To se provádí buď umístěním souboru cookie do mezipaměti vašeho prohlížeče, nebo prostřednictvím sady SDK vložené do našich aplikací, která odesílá informace našim partnerům. Data obecně zahrnují vaši IP adresu a události ve hře.

b) Další analytické služby

Pokud navštívíte sekci „Kariéra“ na webových stránkách naší společnosti nebo na naší firemní stránce na LinkedIn, InnoGames a naši partneři poskytující analytické služby třetích stran shromažďují vaše osobní údaje. To se provádí umístěním cookie do mezipaměti vašeho prohlížeče, který komunikuje se servery LinkedIn. Pokud jste uživatelem LinkedIn, LinkedIn nám předá anonymizovaný souhrn vašich osobních údajů pro statistické účely.

2. Účel zpracování údajů

a) Služby analýzy her

InnoGames využívá tyto analytické služby třetích stran k odhalování a prevenci podvodů, k odhalování porušení smluvních podmínek InnoGames, ke sledování událostí ve hře za účelem vytváření statistiky aktivit souvisejících s uživatelem, k měření výkonu na různých verzích zařízení a reakcí hráčů na nové verze a ke sledování stability a kompatibility aktuální verze hry.

b) Další analytické služby

InnoGames využívá tyto analytické služby třetích stran ke správě a analýze efektivity pracovních nabídek a k usnadnění využívání sekce Kariéra na webových stránkách naší společnosti. Kromě toho se shromážděná data používají k analýze výkonu marketingových kampaní a vytváření zpráv o výkonu.

3. Právní základ pro zpracování údajů

a) Právním základem pro zpracování údajů pro služby analýzy her je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.
b) Právním základem pro zpracování údajů pro jiné analytické služby jsou oprávněné zájmy podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou u nás uchovávány po dobu používání Služby. Naši partneři budou uchovávat informace o dotazech, analytické informace a kontaktní informace po dobu nezbytně nutnou pro obchodní účely a poté podle potřeby pro záležitosti týkající se vedení jejich záznamů.

5. Příjemci údajů

11. Používání služeb zákaznické podpory třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování

Kromě kanálů podpory her InnoGames udržuje InnoGames aktivní profil v různých sítích sociálních médií, které používáme ke komunikaci a jednání s našimi hráči a také k propagaci našich produktů a služeb. InnoGames využívá služeb zákaznické podpory třetích stran ke správě těchto interakcí a umožnění vašeho snadného kontaktování s naší společností. InnoGames také používá tyto služby zákaznické podpory k usnadnění komunikace důležitých upozornění začleněním zkrácených verzí odkazů do našich oznámení na sociálních sítích.

Kromě toho společnost InnoGames používá nástroje pro strojový překlad obsahu zpráv zaslaných v cizích jazycích. Údaje předávané poskytovatelům služeb se omezují na obsah vaší zprávy a jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu překladu.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá tyto nástroje zákaznických služeb třetích stran k usnadnění sdílení informací a řízení naší komunikace s vámi.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu jejich shromažďování, pokud nepožádáte o dřívější vymazání.

5. Příjemci údajů

12. Používání e-mailových služeb třetí strany

1. Popis a rozsah zpracování

V případě, že jste se zaregistrovali k odběru našich newsletterů, nebo v případě, že s vámi potřebujeme komunikovat prostřednictvím e-mailu o vašem účtu, včetně, nikoli však výhradně, vašeho postupu ve hře nebo resetování vašeho hesla, dojde k tomu prostřednictvím poskytovatele služeb třetí strany. Aby bylo možné spravovat zasílání newsletterů, e-maily obsahují obrázek o velikosti pixelů (pixelový kód), který je načten serverem poskytovatele služeb při otevření newsletteru. Pro zpracování e-mailové komunikace sdílí InnoGames název vašeho účtu a e-mail s e-mailovými službami třetích stran.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá tyto služby třetích stran k tomu, aby vám poskytovala newslettery a komunikovala s vámi prostřednictvím e-mailu.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování za účelem zasílání newsletterů je souhlas podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Právním základem pro zpracování údajů za účelem komunikace o účtu je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány, dokud budete registrováni k odběru našeho newsletteru nebo si u nás povedete účet, a budou vymazány, jakmile odvoláte svůj souhlas nebo požádáte o vymazání svých údajů.

5. Příjemci údajů

13. Používání přihlašovacích služeb třetí strany

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Naše hry nabízejí možnost přihlásit se k našim Službám prostřednictvím přihlašovacích služeb třetí strany. Pokud je používáte, není nutná další registrace pro naše Služby. Budete přesměrováni na externí službu, kde se můžete přihlásit pomocí svého účtu. Tím se propojí váš účet v externí službě s účtem hosta v našich Službách. Prostřednictvím odkazu automaticky získáváme osobní údaje z externí služby. Jsou nám předávány následující údaje: Vaše e-mailová adresa použitá k registraci do externí služby a jakékoli další informace, které se rozhodnete sdílet během ověřování. Při použití funkce Přihlášení přes Apple si můžete navíc vybrat, zda obdržíme vaši skutečnou e-mailovou adresu nebo náhodně vygenerovanou e-mailovou adresu, která odkazuje na váš účet.

2. Účel zpracování údajů

Přihlašovací služby třetích stran nám pomáhají zjednodušit přihlašování pro nové uživatele, kteří si nepřejí vytvářet nový účet v našich Službách.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud existuje váš účet u našich Služeb.

5. Námitka a vymazání

Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku tím, že odpojíte svůj účet na přihlašovací službě třetí strany od účtu hosta v našich Službách. Jakákoli data uložená během zpracování v našich Službách můžete smazat tak, že smažete svůj účet, jak je popsáno níže v Kapitole 21.

6. Příjemci údajů

14. Využívání služeb průzkumu trhu třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování údajů

InnoGames využívá nástroje pro průzkum trhu nabízené třetími stranami, aby lépe porozuměl vašim preferencím. Čím lépe pochopíme, jaké jsou vaše preference při hraní našich her, tím atraktivnější pro vás budou služby, které nabízíme. Náš průzkum trhu může mít formu testu optimalizace obchodu s aplikacemi, ve kterém budou vaše volby zaregistrovány, a budete požádáni, abyste poskytli informace o tom, které vlastnosti aplikace jsou pro vás atraktivnější, nebo vás můžeme jednoduše požádat o účast v průzkumu a o sdílení vašich zkušeností z našich her. Když se účastníte našeho průzkumu trhu, my a naši partneři shromažďujeme vaše technické údaje, údaje o zařízení, jeho používání a odpovědi, které jste nám poskytli. To nám pomáhá určit, jak můžeme zlepšit Služby, které nabízíme.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá tyto služby k provádění průzkumu trhu za účelem zlepšení stávajících nebo budoucích produktů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely průzkumu trhu je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu jejich shromažďování, pokud nepožádáte o dřívější vymazání.

5. Příjemci údajů

15. Používání platebních služeb třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování

Kromě našich bezplatných herních služeb nabízí InnoGames našim hráčům prémiové služby. V případě, že se rozhodnete zakoupit některou z prémiových služeb InnoGames. InnoGames zpřístupní vaše osobní nebo fakturační údaje těmto platebním partnerům. To je nutné pro plnění smlouvy, pro zpracování plateb i pro ochranu ostatních uživatelů a je to zákonem povoleno nebo předepsáno.

Kromě toho budou vaše osobní údaje sdíleny, pokud je to nezbytné pro ochranu ostatních uživatelů nebo pro ochranu před ohrožením státní nebo veřejné bezpečnosti nebo pro účely stíhání trestných činů a pokud to umožňují zákonná ustanovení o ochraně údajů. Vaše chráněné zájmy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. Vezměte prosím na vědomí, že společnost InnoGames může být povinna sdělit údaje z důvodu zákonných ustanovení nebo například soudního příkazu (např. zpřístupnění vyšetřovacím orgánům). Ke zpřístupnění dochází vždy jen tehdy, je-li to nezbytné a zákonem povolené nebo předepsané.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá k provádění platebních transakcí platební služby třetích stran. V případě prodlení s platbou můžeme pověřit inkasní agenturu nebo právníka vymáháním nesplacené pohledávky.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je plnění smlouvy podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Vaše osobní nebo fakturační údaje budou uchovávány společností InnoGames po dobu maximálně 3 let od data nákupu, než projdou procesem anonymizace. Poté, co byly vaše údaje anonymizovány, budou vaše údaje uchovávány pro zákonné a zákonné účely po dobu až 10 let.

5. Příjemci údajů

16. Používání sociálních sítí třetí strany

1. Popis a rozsah zpracování údajů

InnoGames je aktivní v různých sociálních sítích. Sociální média používáme k různým účelům: od propagace naší společnosti přes hledání talentů do našeho týmu, pro budování a správu našich komunit, až po marketing našich her. Sociální sítě dokážou komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich webové stránky nebo stránky s integrovaným obsahem sociálních médií, včetně, ale nikoli výhradně, tlačítek lajků, bannerů s reklamou atd., takže návštěva našich prezentací na sociálních sítích spustí několik procesů, které jsou relevantní pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete v podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá sociální sítě třetích stran pro produktový a HR marketing, řízení vztahů se zákazníky a také pro budování a růst naší komunity.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu jejich shromažďování, pokud nepožádáte o dřívější vymazání.

5. Příjemci údajů

17. Používání služeb třetí strany při získávání uživatelů

1. Popis a rozsah zpracování

InnoGames se při propagaci našich Služeb spoléhá na digitální reklamu. Používáme různé reklamní sítě pro zobrazování bannerů, vsunutých reklam nebo videoreklam. Naši partneři jsou odměněni, pokud si nainstalujete naši hru, takže když kliknete na naši reklamu a nainstalujete naši aplikaci, InnoGames i partneři shromažďují vaše data, aby je mohli později vzájemně porovnat a určit výši splatné kompenzace. Vaše údaje shromažďuje soubor cookie nebo sada SDK reklamní sítě, která je umístěna v našich službách.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá tyto služby k růstu naší hráčské základny a také k umožnění křížového prodeje mezi produkty InnoGames.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro toto zpracování údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu jejich shromažďování, pokud nepožádáte o dřívější vymazání.

5. Příjemci údajů

18. Používání služeb třetích stran nabízejících video reklamu

1. Popis a rozsah zpracování

Vzhledem k tomu, že naše hry jsou obecně ke stažení a hraní zdarma, abychom je mohli udržovat a neustále rozvíjet, monetizujeme je pomocí zobrazování reklam. K zobrazování reklam v našich hrách využíváme reklamní společnosti třetích stran. Reklamní společnosti nám platí za zobrazování jejich reklam a to nám umožňuje nabízet vám hru zdarma. Kromě toho vám tak také můžeme umožnit používat funkce, za které byste, bez sledování reklamy, museli platit. Inzertní společnosti třetích stran mohou shromažďovat a používat některé vaše osobní údaje, mimo jiné včetně IP adresy, zeměpisné polohy a jazykových nastavení, aby vám mohly nabízet personalizované reklamy, ale také k tomu, aby věděly, zda jste na videoreklamu klikli a sledovali ji. Lze shromažďovat informace neumožňující identifikaci osob pro řízení a měření zobrazování reklamy v rámci této hry, včetně počtu zobrazení a zobrazení stejné reklamy.

2. Účel zpracování údajů

Údaje zpracováváme za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Naše mobilní hry nabízíme zdarma, takže tyto reklamy nám umožňují pokračovat ve vytváření a aktualizaci špičkových bezplatných her, což je oprávněný zájem náš, ale i váš, pokud chcete hrát hry zdarma. Bez zobrazování reklam bychom nevydělali dostatek peněz na to, abychom vám hry nadále nabízeli zdarma. Nehrajte prosím naše hry, pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány pro reklamní účely.

3. Právní základ pro zpracování údajů

a) iOS a prohlížeč

Personalizované reklamy: Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů (zejména vašeho IDFA) pro personalizované reklamy na iOS je váš souhlas podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, který nám udělujete povolením sledování prostřednictvím vyskakovacího okna na začátku hry.

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna odvolat následovně:

iOS: Ve vyskakovacím okně souhlasu na začátku hry vyberte možnost „Požádat aplikaci nesledovat“ (pokud jste již sledování nezakázali v nastavení systému). Pokud chcete svůj souhlas odvolat později: Otevřete „Nastavení“ > „Soukromí a zabezpečení“ > „Sledování“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak vás mohou aplikace sledovat v různých aplikacích a na webech jiných společností. Dále otevřete „Nastavení“ > „Ochrana soukromí“ > „Reklama Apple“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak vám Apple zobrazuje personalizované reklamy.

Prohlížeč: Zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit soubory cookie a pixely prohlížeče třetích stran“ v okně Využití dat hry.

Nepersonalizované reklamy: Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem zobrazování reklam, které nejsou personalizované, je náš oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Naše hry nabízíme zdarma. Abychom v tom mohli pokračovat, zobrazujeme v našich hrách reklamy, za které nám reklamní společnosti platí. Bez toho bychom za hraní našich her museli účtovat poplatek. Je naším oprávněným zájmem zpracovávat vaše údaje pro zobrazování reklam, které nejsou personalizované, abychom vám mohli nadále poskytovat naše hry zdarma, byli jsme i nadále schopni konkurovat ostatním společnostem na trhu a vytvářet skvělé a zábavné hry, které si může užít široké spektrum uživatelů bez ohledu na to, kolik peněz jsou schopni utratit. Tento zájem převažuje nad vaším potenciálním opačným zájmem, pokud nechcete, aby byly vaše údaje zpracovávány za účelem zobrazování reklam. Bohužel bez zpracování některých vašich osobních údajů pro tento účel není technicky možné efektivně zobrazovat reklamy. Nehrajte prosím naše hry, pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány, abychom vám mohli zobrazovat nepersonalizované reklamy.

b) OS Android a Fire

Personalizované a nepersonalizované reklamy: Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro zobrazování personalizovaných reklam i reklam, které nejsou personalizované, je náš oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR). Naše hry nabízíme zdarma. Abychom v tom mohli pokračovat, zobrazujeme v našich hrách reklamy, za které nám reklamní společnosti platí. Bez toho bychom za hraní našich her museli účtovat poplatek. Je naším oprávněným zájmem zpracovávat vaše údaje pro zobrazování reklam, které nejsou personalizované, abychom vám mohli nadále poskytovat naše hry zdarma, a tak jsme i nadále schopni konkurovat ostatním společnostem na trhu a vytvářet skvělé a zábavné hry, které si může užít široké publikum uživatelů bez ohledu na to, kolik peněz jsou schopni utratit.

Můžete se odhlásit ze zpracování vašich osobních údajů pro účely personalizovaných reklam takto:

Android: Otevřete „Nastavení“ > „Soukromí“ > „Reklamy“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak probíhá personalizace reklam v zařízení.

Fire OS: Otevřete „Nastavení“ > „Zabezpečení a soukromí“ > „Inzertní ID“ > „Zájmově orientované reklamy“. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jak probíhá personalizace reklam v zařízení.

Odhlásit se ze zpracování vašich osobních údajů, když zobrazujeme nepersonalizované reklamy, bohužel není možné. V případě nepersonalizovaných reklam náš oprávněný zájem zpracovávat údaje pro zobrazování takových reklam (viz výše) převažuje nad potenciálním opačným zájmem vaším. Bohužel bez zpracování některých vašich osobních údajů pro tento účel není technicky možné efektivně zobrazovat reklamy. Nehrajte prosím naše hry, pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány, abychom vám mohli zobrazovat nepersonalizované reklamy.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud u nás budete mít aktivní svůj účet. Všimněte si, že pokud hrajete jako host, to znamená, když jste se nezaregistrovali a nepotvrdili u nás svůj e-mail, stále u nás máte účet („účet hosta“). Váš účet bude smazán po 3 letech nečinnosti nebo dříve, pokud o jeho smazání aktivně požádáte, jak je popsáno v části 20.

5. Příjemci údajů

19. Používání dalších služeb třetích stran

1. Popis a rozsah zpracování údajů

InnoGames využívá různé služby třetích stran pro hostování webových stránek naší společnosti a pro správu vaší interakce s našimi službami. V případě, že vstoupíte na některou z našich stránek s relevantní mapou, obsah mapy se načte ze serverů Google. Pokud jste přihlášeni pomocí svého účtu Google, může Google sloučit vaše chování při procházení s dalšími informacemi. Když přistupujete ke Službě obsahující formulář nebo jiný způsob zadávání informací, je ze serverů Google načten CAPTCHA. CAPTCHA analyzuje vaše vstupní chování na základě různých charakteristik (např. IP adresa, délka pobytu, pohyby myši), aby bylo možné rozpoznat, zda jste člověk nebo stroj.

2. Účel zpracování údajů

InnoGames využívá poskytovatele služeb třetí strany k hostování webových stránek společnosti, poskytování služeb kontaktních formulářů koncovým uživatelům, zobrazování otevřených pozic a správě aplikací, správě interakce koncových uživatelů s našimi webovými stránkami a rovněž k zabezpečení našich webových stránek proti podvodům a spamu.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů za účelem interakce s námi prostřednictvím našich webových stránek je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem správy vaší žádosti o pozici u InnoGames je souhlas podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelu jejich shromažďování, pokud nepožádáte o dřívější vymazání.

5. Příjemci údajů

20. Spolupráce uvnitř obchodní skupiny

I – Společná správa

Co znamená společná správa?

V některých případech, kdy spolupracujeme s MTG nebo se společností uvnitř obchodní skupiny, společně určujeme, zda a jak jsou zpracovávány určité vaše osobní údaje. V takovém případě jsou zúčastněné společnosti každá správcem vašich údajů a tento pracovní vztah se nazývá společná správa. S MTG a všemi společnostmi skupiny jsme uzavřeli smlouvu, ve které jsou stanovena pravidla pro naši společnou správu a která obsahuje také tzv. standardní smluvní doložky, které zajišťují, že osobní údaje evropských hráčů jsou při přenosu mezi námi a společností skupiny, které není součástí Evropské unie nebo v zemi, která má stejnou úroveň ochrany údajů jako Evropská unie.

A) Fúze a akvizice

1. Popis a rozsah zpracování

MTG, společnosti skupiny a my se můžeme navzájem podporovat při nákupu nebo prodeji společnosti. V takových případech může přísně omezený počet pracovníků zapojených do takové transakce získat přístup k osobním údajům (např. jménům, e-mailovým adresám, jedinečným identifikátorům) obsaženým v příslušné dokumentaci sdílené potenciálním prodejcem nebo určit, které osobní údaje jsou sdíleny s potenciálním kupujícím a jak to má být provedeno. Osobní údaje jsou v zásadě před zveřejněním anonymizovány a v případě nutnosti zveřejnění osobních údajů bude toto zveřejnění omezeno na minimum.

2. Účel zpracování údajů

Účelem takové spolupráce je zkontrolovat relevantní materiál, který s námi sdílí potenciální prodejce, abychom my nebo MTG nebo zúčastněné společnosti skupiny mohli činit dobrá obchodní rozhodnutí, nebo umožnit potenciálnímu kupci, aby tak učinil na základě sdílení těchto údajů. Jde o oprávněný zájem nás, MTG, zúčastněných společností skupiny a potenciálních prodejců nebo kupujících.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely fúze a akvizice je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Doba uchování údajů zpracovávaných za účelem vyřizování právních záležitostí nebo sporů se řídí příslušnou promlčecí dobou, abychom se mohli dostatečně bránit stížnostem, a příslušnými zákonnými povinnostmi uchovávat dokumenty. Pokud byla transakce úspěšná, můžeme být povinni uchovávat příslušné osobní údaje v souladu s platnými zákonnými ustanoveními, v takovém případě budeme dokumenty uchovávat podle doby uchovávání uvedené v těchto ustanoveních. Osobní údaje, které již nejsou relevantní, pokud transakce nebyla úspěšně provedena, budou vymazány, pokud nebudou relevantní pro jiný účel podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

5. Příjemci údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů mohou být naši poskytovatelé kancelářských nástrojů, poskytovatelé datových center i externí finanční a právní poradci, MTG, zapojené společnosti skupiny a potenciální kupující. Vaše osobní údaje můžeme obdržet od společnosti skupiny nebo potenciálního prodejce a v takovém případě se bude jednat o stejné příjemce.

B) Obchodní informace

1. Popis a rozsah zpracování údajů

S MTG sdílíme omezené množství údajů, abychom lépe porozuměli tomu, jak hrajete naše hry a co se vám na nich líbí, a abychom je mohli dále rozvíjet. Tyto údaje zahrnují interní jedinečný identifikátor skupiny, název hry, čas instalace, platformu, kód země při instalaci, marketingový kanál/kategorii a marketingovou kampaň, informace o prohlížeči, zapojení do hry (relace přihlášení), množství peněz utracených během hry a údaje o tom, jak efektivní byla marketingová kampaň.

2. Účel zpracování údajů

Lepší pochopení toho, jak hrajete naše hry a co se vám na nich líbí, nám pomáhá je dále rozvíjet a zlepšovat způsoby, kterými hry nabízíme na trhu. Coby herní studio považujeme za zásadně důležité, abychom rozuměli tomu, jak se hry hrají a jak efektivní je naše marketingové úsilí, abychom zajistili, zda se naše hry budou líbit dostatečnému množství hráčů, abychom je mohli nadále vyvíjet. Tento zájem sdílí MTG a společnosti skupiny.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro účely Obchodních informací je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje jsou uloženy tak dlouho, dokud jste aktivním hráčem hry. Vaše údaje budou smazány nebo anonymizovány po 3 letech nečinnosti, což závisí na datu, kdy jste naposledy hráli naši hru.

5. Příjemci údajů

Příjemcem zpracovávaných osobních údajů je naše mateřská společnost MTG. Tyto informace nejsou sdíleny se společnostmi skupiny.

C) Práce na zajištění ochrany osobních údajů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

MTG nás podporuje v naší práci na zajištění ochrany údajů. Můžeme společně zpracovávat vaše osobní údaje potřebné k zajištění souladu se zákony na ochranu údajů, např. jména, e-mailové adresy, uživatelská jména, jedinečné identifikátory (např. herní ID hráčů). To se může stát například tehdy, když se na nás obrátíte s žádostí o ochranu údajů a my požádáme o podporu společnosti MTG, abychom mohli adekvátně a včas reagovat.

2. Účel zpracování údajů

Chceme vám být schopni nabídnout vysokou úroveň ochrany údajů při hraní našich her. Při zajišťování dodržení příslušných zákonů na ochranu osobních údajů nás podporuje MTG. Jde o oprávněný zájem nás, MTG, ostatních společností skupiny a vás.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem dodržování ochrany údajů je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR a dodržování zákonné povinnosti podle Čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uloženy po dobu, po kterou potřebujeme být schopni prokázat, že dodržujeme zákony na ochranu údajů. Z toho důvodu budou vaše požadavky na ochranu údajů uloženy po dobu (…) let.

5. Příjemci údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů mohou být naši poskytovatelé kancelářských nástrojů a MTG.

II – Další spolupráce

Kromě případů, kdy společně zpracováváme osobní údaje, spolupracujeme v rámci skupiny v následujících případech:

A) Vývoj nebo distribuce her

1. Popis a rozsah zpracování údajů

MTG nás může podpořit, když vyvíjíme nebo distribuujeme naše hry (např. konzultace týkající se herních vlastností nebo funkcí). V tomto procesu je možné, že určité osobní údaje hráčů našich her, jako jsou jména, e-mailové adresy, uživatelská jména nebo jedinečné identifikátory, mohou být poskytnuty MTG. Tyto osobní údaje nebude MTG aktivně ukládat ani používat při poskytování této podpory.

2. Účel zpracování údajů

Protože jsme součástí stejné skupiny a MTG je naše mateřská společnost, oba sdílíme oprávněný zájem vyvíjet a distribuovat skvělé hry. Abychom toho byli schopni, úzce spolupracujeme.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem vývoje nebo distribuce her je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Osobní údaje uchováváme v souladu s platnými dobami uchovávání stanovenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů (např. doba uchovávání údajů o vašem účtu).

5. Příjemci údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů mohou být naši poskytovatelé kancelářských nástrojů a MTG.

B) Právní podpora

1. Popis a rozsah zpracování údajů

MTG nás podporuje právním poradenstvím v případě stížností, žalob, soudních řízení nebo jiných právních záležitostí, kterým můžeme čelit. V takových případech může MTG od nás obdržet osobní údaje (např. jména a kontaktní údaje žalobců nebo stěžovatelů) osob zapojených do takových právních záležitostí.

2. Účel zpracování údajů

Protože jsme součástí stejné skupiny a MTG je naší mateřskou společností, oba sdílíme oprávněný zájem na efektivním vyřizování stížností, žalob, soudních řízení nebo jiných právních záležitostí, kterým můžeme čelit. Abychom toho byli schopni, úzce spolupracujeme.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem právní podpory je oprávněný zájem podle Čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

4. Doba uložení údajů

Údaje budou uchovávány v souladu se zákonnými povinnostmi (např. pracovní zákony) nebo naším oprávněným zájmem bránit se proti právním nárokům.

5. Příjemci údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů mohou být naši poskytovatelé kancelářských nástrojů a MTG.

21. Práva subjektu údajů

V případě našeho zpracovávání vašich osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup

Můžete požádat, abychom vás informovali o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Pokud takové zpracování existuje, můžete nás požádat, abychom vám poskytli následující informace:

 1. Účely zpracování.
 2. Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány.
 3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny dotčené osobní údaje.
 4. Pokud je to možné, plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení doby uchovávání.
 5. Existuje-li právo požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. Pokud osobní údaje nejsou shromažďovány přímo od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji.
 8. Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v Čl. 22, odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.
 9. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, uplatní se vhodná ochranná opatření podle Čl. 46 GDPR týkající se tohoto převodu.

Na váš dotaz odpovíme do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

2. Právo na opravu

Můžete nás požádat, abychom opravili nebo doplnili vaše osobní údaje, pokud jsou údaje nesprávné nebo neúplné. Údaje bez zbytečného odkladu opravíme nebo doplníme.

3. Právo na vymazání („právo být zapomenut“)

Po 3 letech nečinnosti automaticky zrušíme všechny neaktivní účty. Kromě toho můžete kdykoli požádat o dřívější zrušení svého účtu a souvisejících osobních údajů na adrese: https://goodbye.innogames.com/login. Vaši žádosti o zrušení je vyhověno do 7 dnů („definitivní zrušení“). Do té doby stále můžete žádost zrušit přihlášením do hry (doba odkladu „prozatímního zrušení“).

a) Povinnost vymazání

Můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 2. Odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě bylo shromažďování údajů založeno podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo Čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování.
 3. Vznesete námitku proti zpracování podle Čl. 21, odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle Čl. 21, odst. 2 GDPR.
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v Čl. 8, odst. 1 GDPR.

b) Informace pro třetí strany

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili třetím stranám a podle Čl. 17, odst. 1 GDPR je požadováno vymazání osobních údajů, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali třetí strany zpracovávající vaše osobní údaje, že jste požádali o vymazání jakýchkoliv odkazů na tyto osobní údaje, kopírování či replikaci těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na vymazání nelze uplatnit, pokud zpracování nezbytné z následujících důvodů:

 1. Pro výkon práva na svobodu projevu a na informace.
 2. Pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, jemuž podléháme, nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena.
 3. Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Čl. 9, odst. 2, písm. h) a i), jakož i Čl. 9, odst. 3 GDPR.
 4. Pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo statistické účely podle Čl. 89, odst. 1 GDPR za předpokladu, že právo na vymazání neznemožní nebo vážně nenaruší dosažení cílů tohoto zpracování.
 5. Pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 2. Zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 3. Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Vznesl jste námitku proti zpracování podle Čl. 21, odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda naše legitimní důvody převažují nad vašimi.

Pokud bylo zpracování omezeno, budou tyto osobní údaje, s výjimkou uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem; pro účely stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování uloženo na základě některé z výše uvedených okolností, budeme vás informovat, až bude omezení zrušeno.

5. Právo na upozornění

Pokud uplatníte právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, upozorníme na to každého příjemce, kterému byly vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, budeme vás o těchto příjemcích informovat.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom v tom tomuto správci bránili, za předpokladu, že:

 1. Zpracování je založeno na souhlasu podle Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, nebo Čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR, nebo na smlouvě podle Čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.
 2. Zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje, které se vás týkají, přímo předány jedním správcem druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena.

Toto právo na přenositelnost údajů nebude mít nepříznivý vliv na svobody a práva ostatních.

7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě Čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na Směrnici 2002/58/ES můžete uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných prostředků využívajících technické specifikace.

8. Právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu účinného před jeho odvoláním.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás jinak podobným způsobem významně dotýká.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 1. je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi,
 2. je povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, kterému podléháme a které rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 3. je založeno na vašem výslovném souhlasu.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) zavedeme vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, zahrnující alespoň právo na obdržení osobního vyjádření z naší strany, uvádějící naše stanovisko ohledně napadnutí takového rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená výše nebudou založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v Čl. 9, odst. 1 GDPR, s výjimkou případů, kdy platí ustanovení Čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR a příslušná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů jsou nezbytná.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU v místě vašeho obvyklého bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušují GDPR.

22. Závěrečná ustanovení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit, doplnit nebo nahradit a můžeme tak učinit podle vlastního uvážení v souladu s platnými zákony a pravidly na ochranu osobních údajů. Jakékoli změny našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny zde na https://privacy.innogames.com a budete na ně také upozorněni na nápadném místě v sekci Služby. Chcete-li nadále používat naše Služby, musíte potvrdit přijetí Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakákoliv revidovaná ustanovení nahrazují předchozí ustanovení Prohlášení o ochraně osobních údajů s účinností od data jejich zveřejnění. Vaším používáním Služeb poté, co bylo zveřejněno jakékoli revidované Prohlášení o ochraně osobních údajů, potvrzujete, že berete na vědomí všechny uvedené změny.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Všechna práva vyhrazena.