Informacja o ochronie prywatności dla użytkowników końcowych

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2024 r.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Nazwa i adres administratora
 3. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych
 4. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
 5. Udostępnianie witryn internetowych i aplikacji mobilnych; tworzenie plików dziennika
 6. Zapytania przez formularz kontaktowy, e-mail, narzędzie wsparciakwestie prawne
 7. Przekazywanie newsletterów
 8. Przekazywanie powiadomień push
 9. Użycie plików cookie
 10. Korzystanie z usług analiz świadczonych przez osoby trzecie
 11. Korzystanie z usług wsparcia świadczonych przez osoby trzecie
 12. Korzystanie z usług poczty elektronicznej świadczonych przez osoby trzecie
 13. Korzystanie z usług logowania świadczonych przez osoby trzecie
 14. Korzystanie z usług badania rynku świadczonych przez osoby trzecie
 15. Korzystanie z usług płatniczych świadczonych przez osoby trzecie
 16. Korzystanie z zewnętrznych sieci społecznościowych
 17. Korzystanie z usług pozyskiwania użytkowników
 18. Korzystanie z usług reklamowych wideo świadczonych przez osoby trzecie
 19. Korzystanie z innych usług osób trzecich
 20. Współpraca w ramach grupy
 21. Prawa osoby, której dane dotyczą
 22. Przepisy końcowe

1. Wprowadzenie

InnoGames GmbH („InnoGames”, „my”, „nas”) jest administratorem danych osobowych użytkownika i zobowiązuje się do ochrony prywatności jego danych osobowych podczas odwiedzania jednej z naszych witryn internetowych, instalowania jednej z naszych aplikacji mobilnych i interakcji z naszymi mediami społecznościowymi (łącznie „usługi”). Niniejsza Informacja o ochronie prywatności pomoże użytkownikowi zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy na jego temat, dlaczego je zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy i kiedy je usuwamy. W Informacji tej wyjaśniono również sposób wykonywania praw, gdy użytkownik przekazał nam swoje dane osobowe do przetwarzania. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Jesteśmy częścią grupy studiów gier, które są własnością naszej spółki dominującej Modern Times Group MTG AB („MTG”), szwedzkiej firmy zajmującej się grami. Współpracujemy z MTG i innymi studiami gier należącymi do grupy (każde z nich zwane jest „spółką grupy”), aby uczyć się od siebie nawzajem, pomagać sobie i ulepszać sposób, w jaki wszyscy tworzymy gry. Lubimy postrzegać siebie jako małą wioskę gamingową, w której wspólnie staramy się tworzyć świetne gry. Więcej informacji na temat sposobów, w jakie przetwarzamy dane jako grupa, można znaleźć w punkcie 20 „Współpraca w ramach grupy”.

Należy pamiętać, że nasze usługi mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych innych firm. W przypadku kliknięcia łącza prowadzącego do dowolnych z tych witryn użytkownik powinien mieć świadomość, że obowiązują tam ich własne informacje o ochronie prywatności oraz że nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie przez nie danych osobowych użytkownika. W związku z tym należy zapoznać się z ich informacją o ochronie prywatności.

Nasze usługi oferujemy wyłącznie graczom, którzy ukończyli co najmniej 16 lat. Dlatego nie prowadzimy sprzedaży na rzecz dzieci poniżej 16. roku życia ani nie zabiegamy o dane od nich. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, przed rozpoczęciem korzystania z usług winien uzyskać zgodę opiekuna prawnego.

2. Nazwa i adres administratora

Administratorem zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych państw członkowskich, a także innymi regulacjami związanymi z ochroną danych jest:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Niemcy
E-mail: privacy@innogames.com
Witryna internetowa: https://innogames.com

3. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Prof. Dr. Christian Rauda
ARTANA Digital GmbH
Alstertwiete 3
20099 Hamburg
Niemcy
E-mail: dpo@innogames.com
Strona internetowa: https://artana.law

4. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Zasadniczo przetwarzamy tylko te dane osobowe, które użytkownik ujawnia nam podczas korzystania z jednej z naszych usług. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Rejestrując się jako użytkownik na jednej z naszych stron internetowych lub w jednej z naszych aplikacji, wystarczy podać nazwę użytkownika, adres e-mail i – w stosownych przypadkach – hasło. W przypadku rejestrowania się w niektórych usługach, takich jak aplikacje mobilne, nazwy użytkownika ani adresy e-mail nie są zbierane w czasie rejestracji, ale dopiero później, w czasie korzystania z usługi. Hasło podane przez użytkownika zawsze przechowujemy w formie skróconej, która nigdy nie pozwala na poznanie rzeczywistego hasła.

W związku z realizacją umowy, którą użytkownik z nami zawarł, zwłaszcza w związku z wybranymi odpłatnymi usługami może być wymagane ujawnienie dalszych danych, takich jak pełne imię i nazwisko, adres oraz dane płatnicze. Czasami konieczne jest również poproszenie o dalsze dane osobowe w celu przetworzenia zapytania użytkownika lub zapewnienia mu wsparcia. InnoGames będzie obchodzić się z tymi danymi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych. Co do zasady InnoGames nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że istnieje ku temu konkretna podstawa prawna.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną do przekazywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”).

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ma to także zastosowanie do przetwarzania wymaganego w celu wykonania działań przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest wymagane do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki lub osoby trzeciej, w sytuacji gdy interesy, prawa podstawowe ani wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wcześniej wymienionymi interesami, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub anonimizowane niezwłocznie po ustaniu celu przechowywania. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeśli jest to przewidziane przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Usuwanie lub anonimizowanie ma też miejsce z upływem okresu przechowywania określonego w powyższych przepisach, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4. Bezpieczeństwo danych

InnoGames podejmuje wysiłki, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, a także nieupoważnionemu wykorzystaniu lub fałszowaniu tych danych oraz minimalizować związane z tym ryzyko. Jednak przekazywanie danych osobowych, czy to osobiście, czy przez telefon bądź Internet, zawsze wiąże się z ryzykiem, a żaden system technologiczny nie jest całkowicie odporny na możliwość manipulacji lub sabotażu.

InnoGames przetwarza informacje zebrane od użytkowników zgodnie z niemieckimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących tajemnicy danych i ochrony danych i są w tym zakresie poinstruowani. Dane użytkowników są przekazywane w formie zaszyfrowanej za pomocą metody SSL.

5. Udostępnianie naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz tworzenie plików dziennika

A) Gry

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownik może grać w nasze gry, korzystając z witryny internetowej oraz/lub aplikacji mobilnej. Przy każdorazowym dostępie do jednej z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych nasz system automatycznie gromadzi dane z systemu urządzenia, z którego następuje dostęp.

Podczas dostępu do witryny internetowej gromadzone są następujące dane:

Podczas dostępu do aplikacji mobilnej gromadzone są następujące dane:

Data, godzina i adres IP są również przechowywane w plikach dziennika. Jeżeli w czasie korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych pojawi się błąd i będziemy chcieli go naprawić, możemy zbierać inne dane, np. identyfikator gracza i nazwę użytkownika.

2. Cel przetwarzania danych

Aby umożliwić dostarczanie witryny internetowej lub aplikacji mobilnej na komputerze użytkownika, jego adres IP musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Ponadto przechowujemy adres IP i pliki dziennika użytkownika w celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, optymalizacji witryny/aplikacji, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Ponadto InnoGames zastrzega sobie prawo do przechowywania adresów IP i plików dziennika oraz do monitorowania przestrzegania przez użytkownika postanowień Regulaminu korzystania i Zasad gry („naruszenie warunków”). W takim wypadku dane są wykorzystywane do przeciwdziałania przypadkom nadużyć lub ich rozwiązywania na drodze sądowej lub pozasądowej („spór prawny”) oraz, w zależności od sytuacji, do przekazywania danych w tym celu organom ścigania. Oprócz tego wszelkie analizy danych są dokonywane w miarę możliwości w formie anonimowej. Po upływie tego okresu następuje usunięcie adresu IP i plików dziennika, chyba że istnieją wymogi ustawowe ich przechowywania lub toczy się konkretne postępowanie związane ze ściganiem i badaniem nadużyć.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do celu, w którym zostały zgromadzone. Jeżeli dane zostały zgromadzone w celu udostępnienia witryny internetowej lub aplikacji mobilnej, następuje to z chwilą zakończenia danej sesji.

Pliki dziennika zawierające dane osobowe są zasadniczo usuwane najpóźniej po upływie siedmiu dni, przy czym:

Po upływie tego okresu następuje usunięcie adresu IP i plików dziennika, chyba że istnieją wymogi ustawowe ich przechowywania lub toczy się konkretne postępowanie organów ścigania.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia witryny internetowej lub aplikacji mobilnej oraz przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny internetowej. Dlatego użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Podobnie w przypadku dzienników błędów i naruszeń warunków nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu ani zażądania usunięcia plików dziennika. Podstawą tej decyzji są przepisy art. 21 ust. 1 i art. 17 ust. 3 lit. f) RODO.

6. Występowanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

InnoGames korzysta z automatycznego narzędzia w celu ustalenia, czy użytkownik dopuścił się naruszenia naszego Regulaminu korzystania lub Zasad gry, korzystając z niedozwolonych botów i skryptów ("narzędzie do wykrywania botów"). Narzędzie do wykrywania botów analizuje dane generowane przez sprzęt użytkownika w czasie, gdy użytkownik gra w nasze gry. Jeżeli narzędzie do wykrywania botów stwierdzi, że działania użytkownika w grze nie odpowiadają działaniom człowieka, użytkownik może zostać automatycznie zablokowany.

B) Fora w grach

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Oprócz samych gier InnoGames oferuje możliwość korzystania z forów w grach. Aby móc korzystać z forów, należy utworzyć konto korzystając ze swojego konta w grze oraz podać nazwę użytkownika i hasło. W kontekście forów przetwarzane są następujące dane:

Zwracamy uwagę, że alias pocztowy jest generowany przez InnoGames automatycznie i nie jest widoczny dla innych.

2. Cel przetwarzania danych

Dane te są gromadzone w celu świadczenia użytkownikowi usługi, zapewniania identyfikacji wobec innych użytkowników oraz identyfikacji gracza na potrzeby moderacji, personalizacji konta i zarządzania.

Ponadto dane osobowe użytkownika będą udostępniane, jeżeli konieczne będzie zapewnienie ochrony innym użytkownikom lub przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, w celu ścigania przestępstw oraz w zakresie dozwolonym przepisami ustawowymi o ochronie danych. Podlegające ochronie interesy użytkownika będą uwzględniane zgodnie z przepisami ustawowymi. Zwracamy uwagę, że InnoGames może mieć obowiązek ujawnienia danych ze względu na przepisy ustawowe lub na przykład wskutek postanowienia sądu (np. ujawnienie na rzecz organów ścigania). Ujawnienie zawsze odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym oraz prawnie dozwolonym lub wymaganym.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych z forum jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania treści generowanych przez użytkownika jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. InnoGames ma uzasadniony interes w zachowywaniu wszystkich treści publikowanych na forum przez poszczególnych graczy. Wszystkie publikowane treści zapewniają wartościowe informacje na temat gry i społeczności graczy. Usuwanie części komentarzy nie tylko sprawia, że forum staje się nieczytelne, ale również usuwa informacje historyczne, które mogą pomagać innym graczom w realizacji celów w grze.

W przypadku gdy InnoGames ma prawny obowiązek ujawnienia danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Okres przechowywania danych

Usunięcie konta w grze automatycznie skutkuje usunięciem konta na forum. Jednak usunięcie konta na forum nie skutkuje usunięciem z forum treści generowanych przez użytkownika.

6. Zapytania przez formularz kontaktowy, e-mail, narzędzie wsparcia, kwestie prawne

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W przypadku otrzymania bezpośredniego zapytania od użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub narzędzia wsparcia, musimy przetwarzać dane użytkownika, aby odpowiedzieć na jego wniosek. W przypadku gdy wniosek użytkownika wymaga zaangażowania działu prawnego, jego dane będą przetwarzane również przez ten dział. Na tej samej zasadzie dział prawny może potrzebować przetwarzać dane użytkownika, w przypadku gdy jest on zaangażowany w sprawę prawną lub spór.

a) Formularz kontaktowy

W naszej witrynie firmowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego można użyć do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną. W przypadku wybrania tej możliwości dane wprowadzone przez maskę wejściową zostaną przekazane nam i będą przechowywane. Te dane to:

Dodatkowo, w chwili wysyłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

W przypadku przetwarzania danych ujmuje się odniesienie do niniejszej Informacji o ochronie prywatności w kontekście procedury wysyłania wiadomości.

b) E-mail

Ewentualnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail.

c) Narzędzie wsparcia

Ewentualnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem narzędzia wsparcia zintegrowanego z naszą usługą. Będzie ono przechowywać dane użytkownika i treść zapytania z prośbą o wsparcie, jak również godzinę zapytania.

W tym kontekście żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

d) Kwestie prawne

Dział prawny wspiera inne działy InnoGames. Pracuje on niezależnie lub z pomocą innych konsultantów zewnętrznych. W przypadku gdy w sprawę zaangażowany jest dział prawny, przetwarzane dane obejmują w szczególności:

Dokładne rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez dział prawny zależą od sprawy lub sporu, w który zaangażowany jest użytkownik.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi kontaktu i żądania wsparcia przez odpowiednie działy.

Jeśli użytkownik kontaktuje się w kwestii prawnej lub w zakresie sporu między użytkownikiem a InnoGames, a ta kwestia lub spór wymaga uwagi działu prawnego, przetwarzanie danych użytkownika będzie służyć obsłudze kwestii prawnych lub sporów, wypełnianiu zobowiązań prawnych, przestrzeganiu wymogów regulacyjnych oraz wspieraniu jednostek biznesowych w uzyskiwaniu i interpretowaniu nakazów sądowych i wyroków, w tym towarzyszeniu i negocjowaniu sporów.

Przetwarzanie innych danych osobowych w czasie procedury przesyłania służy zapobieżeniu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania w celu zawarcia umowy lub realizacji umowy stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub spełnienia wymogów regulacyjnych stanowi wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane zostają usunięte niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

Okres zatrzymywania danych wykorzystywanych do zarządzania kwestiami lub sporami prawnymi jest określony albo przez obowiązujący okres przedawnienia, albo przez odpowiednie zobowiązania prawne do przechowywania dokumentacji, takie jak art. 147 niemieckiego kodeksu podatkowego (Abgabenordnung) i art. 257 niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch). W przypadkach w których te same dane są również wykorzystywane w innym celu określonym w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, zastosowanie ma również okres przechowywania związany z tym celem.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W dowolnym momencie po nawiązaniu z nami kontaktu użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, niezależnie od tego czy kontakt miał miejsce za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail czy narzędzia wsparcia. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana, a problem zgłoszony przez użytkownika nie może być rozstrzygnięty w sposób ostateczny. Jeśli użytkownik pragnie usunąć wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami, ma możliwość samodzielnego usunięcia swojego konta pod adresem: https://goodbye.innogames.com/login . Co więcej, automatycznie usuniemy jego konto, jeśli nie zalogował się do gry lub na forum gry przez okres trzech lat. Nie ma to zastosowania, jeśli zastosowanie mają obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące zatrzymywania dokumentacji.

Należy jednak pamiętać, że mogą mieć miejsce określone sytuacje, w których dalsze przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a zatem prawo użytkownika do wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych będzie wykluczone zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. e) i art. 21 ust. 1 RODO.

7. Przekazywanie newsletterów

1. Opis i zakres przetwarzania danych

celem naszego newslettera jest informowanie użytkownika o zmianach w produktach i nowych wersjach, promowanie naszych produktów, tworzenie komunikatów wzywających do działania i generowanie większego zainteresowania naszymi grami oraz rozdawanie prezentów graczom będącym subskrybentami.

Za zgodą użytkownika zbieramy jego adres e-mail w celu dostarczania mu newsletterów oraz zarządzania i analizowania ich dostarczania. Należy również pamiętać, że tak zwana „lista odrzuceń” jest częścią zarządzania newsletterem. Listy odrzuceń obejmują adresy e-mail, z których wcześniej wiadomości zostały odrzucone lub które nie otrzymały naszych newsletterów. Usuwając te adresy z naszej listy mailingowej, możemy poprawić możliwość dostarczenia naszych newsletterów i utrzymać pozytywną reputację jako nadawcy.

Nasze newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (piksele monitorujące), który jest pobierany przez serwer wysyłającego newsletter w chwili otwarcia newslettera. W trakcie tego pobierania zbierane są informacje techniczne, jak na przykład informacje na temat przeglądarki lub systemu operacyjnego użytkownika oraz adres IP, lokalizacja użytkownika i czas pobrania. Informacje te są anonimizowane i analizowane w oderwaniu od danej osoby.

2. Cel przetwarzania danych

Celem tego rodzaju przetwarzania tych danych jest dostarczanie użytkownikowi naszych newsletterów i zarządzanie ich dostarczaniem. Obejmuje to informacje dotyczące skuteczności dostarczania newslettera, w tym listę adresów e-mail, do których nie udało się dostarczyć newslettera, zwaną „listą odrzuceń”.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu newsletterów tak długo, jak długo jest on subskrybentem newslettera. Po cofnięciu zgody adres e-mail użytkownika nie będzie już wykorzystywany do wysyłania newsletterów.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Ponieważ przekazywanie i otrzymywanie newslettera jest zależne od zgody użytkownika, użytkownik może wycofać taką zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych w dowolnym momencie, bez podawania ku temu przyczyny. Do tego celu można także skorzystać z łącza anulowania subskrypcji znajdującego się na dole każdego naszego newslettera.

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newsletterów w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Ustawienia“.

8. Przekazywanie powiadomień push

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jeżeli użytkownik wybrał odpowiednie ustawienia na swoim urządzeniu, InnoGames może wysyłać na urządzenie użytkownika powiadomienia push, w których są przekazywane aktualizacje dla gier i inne istotne wiadomości.

2. Cel przetwarzania danych

Powiadomienia push to specjalne powiadomienia wyświetlane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym użytkownika. Powiadomienia te zawierają na przykład informacje o tym, że jeden z budynków użytkownika w grze został zakończony. Co do zasady powiadomienia push zawierają krótkie wiadomości, skoncentrowane na istotnej informacji.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Wiadomości są przechowywane w naszej bramce push przez okres do 21 dni. Wiadomości są również przechowywane w formie zanonimizowanej w naszym systemie śledzenia zdarzeń przez czas nieokreślony. Zgodnie z naszą wiedzą, wiadomości mogą być przechowywane przez dostawcę urządzenia mobilnego użytkownika.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wiadomości push można wyłączyć w następujący sposób:

a) Android

Należy otworzyć „Ustawienia” > „Aplikacje i powiadomienia” > „Powiadomienia” > „Powiadomienia w aplikacjach” > „Nazwa aplikacji”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będą wyświetlane powiadomienia push.

b) iOS

Należy otworzyć „Ustawienia” > „Powiadomienia” > „Nazwa aplikacji”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będą wyświetlane powiadomienia push.

c) Okno użycia danych

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień push w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Ustawienia“.

9. Użycie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Aby zagwarantować, że, odwiedzając jedną z naszych witryn, użytkownik otrzyma najistotniejsze informacje i najlepszą obsługę, za pomocą plików cookie zbierane będą dane. Pomaga to nam (oraz upoważnionym osobom trzecim) w zapewnieniu spersonalizowanej obsługi w czasie wizyt w naszej witrynie, a także pozwala nam ulepszać usługę i zagwarantować, że użytkownik z łatwością znajdzie to, czego szuka.

Pliki cookie to małe elementy danych (pliki tekstowe) wysyłane do przeglądarki użytkownika z serwera internetowego i przechowywane na urządzeniu użytkownika, aby witryna mogła rozpoznać jego urządzenie. Istnieją dwa rodzaje plików cookie, stałe („trwałe”) i tymczasowe (lub „sesyjne“) pliki cookie. Stałe pliki cookie są przechowywane w formie pliku na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez dłuższy okres. Sesyjne pliki cookie są tymczasowo przechowywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza naszą witrynę, ale są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, może zmienić ustawienia w preferencjach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.

My i nasi usługodawcy możemy korzystać z poniższych kategorii plików cookie:

a) Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi. Na przykład możemy korzystać z tych plików cookie do uwierzytelniania i identyfikacji naszych członków, kiedy korzystają z naszej witryny, co pozwala nam na świadczenie usług. Bez użycia tych plików cookie nie bylibyśmy w stanie rozpoznać użytkownika i nie mógłby on korzystać z naszych usług. Pomagają nam też egzekwować nasze warunki i zachować bezpieczeństwo usług.

b) Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne, ale pozwalają nam spersonalizować korzystanie przez użytkownika z naszej witryny. Pozwalają nam na przykład zapamiętać preferencje użytkownika, a ponadto dzięki nim użytkownik nie musi ponownie wpisywać podanych informacji, np. w czasie rejestrowania się w ramach naszych usług. Korzystamy też z tych plików cookie do zbierania informacji (np. popularne strony, wzorce oglądania, współczynnik click-through) dotyczących korzystania przez użytkowników z naszych usług w celu ulepszania naszych usług oraz przeprowadzania badań rynku. Jeżeli użytkownik zdecyduje się usunąć te pliki cookie, będzie miał dostęp do ograniczonych funkcji naszych usług.

c) Pliki cookie związane z reklamami

Te pliki cookie wykorzystują informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszych witryn, np. stron odwiedzanych przez użytkownika lub jego reakcji na reklamy, by przedstawić reklamy bardziej dostosowane do potrzeb użytkownika, zarówno w naszej witrynie, jak i poza nią. Ten rodzaj reklam określa się mianem „reklamy opartej na zainteresowaniach“. Wiele z tych rodzajów plików cookie należy do naszych usługodawców. Informacje na temat reklamodawców będących osobami trzecimi znajdują się poniżej.

2. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy informacje zawarte w plikach cookie, by ułatwić obsługę naszej witryny i umożliwić zapewnianie spersonalizowanych funkcji (pliki cookie tej samej firmy). Możemy również przekazywać informacje z plików cookie kilku upoważnionym osobom trzecim w celu świadczenia usług, które realizują w swoich witrynach internetowych (pliki cookie innych firm).

Możemy korzystać z sesyjnych plików cookie, które pozwalają użytkownikowi na przemieszczanie się miedzy stronami naszej witryny bez konieczności ponownego wpisywania informacji.

Stałe pliki cookie są wykorzystywane na kilka sposobów, w tym:

My (i nasze upoważnione osoby trzecie) możemy używać informacji nieosobowych zarówno ze stałych plików cookie, jak i sesyjnych plików cookie do celów statystycznych, w poniższy sposób:

Ustawiamy i odczytujemy nasze własne pliki cookie, aby zapewniać poniższe funkcje (pliki cookie tej samej firmy):

a) Plik cookie zapamiętywania

Aby zapewnić użytkownikom funkcję „zapamiętywania“: Pozwalamy użytkownikom logować się do gry za pomocą tego pliku cookie. Tę funkcję można wyłączyć, usuwając zaznaczenie „Zapamiętaj mnie“ w chwili logowania ręcznego. Jeżeli użytkownik zaznaczy funkcję „Zapamiętaj mnie“, na używanym urządzeniu zainstalowany zostanie stały plik cookie, aby, przeszukując nasze usługi, użytkownik nie musiał logować się ponownie. W chwili wylogowania się z danej usługi, plik cookie zostanie ponowne usunięty.

b) Plik cookie wersji językowej

Aby zagwarantować pokazywanie użytkownikowi odpowiedniej wersji językowej gry.

c) Plik cookie portalu

Aby pomóc nam zoptymalizować strony docelowe i usprawnić marketing: przechowujemy informacje na temat odwiedzonej przez użytkownika strony docelowej oraz identyfikatora w pliku cookie.

d) Plik cookie snippetów osób trzecich

Ustawiamy plik cookie, który rejestruje decyzje użytkownika w zakresie śledzących snippetów i plików cookie osób trzecich.

W ramach naszych usług korzystamy także z kilku plików cookie innych firm. Te pliki cookie są regulowane przez odpowiednie witryny i nie podlegają naszej kontroli. Instalację niektórych spośród tych plików cookie można wyłączyć w ogólnych ustawieniach przeglądarki, natomiast w przypadku innych należy przejść do odpowiedniej witryny i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Na przykład sprawdza się, z której wersji językowej użytkownik korzysta, by uzyskać dostęp do naszych usług. Jeżeli użytkownik dowie się o naszych usługach od jednego z naszych partnerów, przechowujemy informacje o tym, kto jest tym partnerem.

Reklamodawcy będący osobami trzecimi: Możemy korzystać z usług reklamodawców, zewnętrznych sieci reklamowych i innych firm reklamowych do przekazywania reklam dotyczących naszych usług. Prosimy zauważyć, że takie firmy reklamowe mogą zbierać informacje na temat wizyt użytkowników w naszych usługach lub w innych witrynach, co pozwala tym firmom reklamowym na sprzedaż użytkownikowi produktów lub usług, monitorowanie, które reklamy zostały przesłane do przeglądarki użytkownika i które strony użytkownik przeglądał, kiedy te reklamy zostały dostarczone. Prosimy zauważyć, że niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obejmuje zbierania i wykorzystywania informacji przez reklamodawców będących osobami trzecimi.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane są usuwane niezwłocznie, gdy nie będą są potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownik nie chce, by pliki cookie były przechowywane na jego komputerze lub chce być informowany o ich przechowywaniu, może uniemożliwić instalowanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki poprzez wybranie w ustawieniach przeglądarki opcji „nie akceptuj plików cookie“ lub odrzucając śledzenie przez firmy zewnętrzne w czasie pierwszej wizyty w witrynie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki to działa, można znaleźć w instrukcjach producenta przeglądarki. Chcemy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku zablokowania plików cookie użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie.

a) Android

Należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność” > „Reklamy”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będzie miała miejsce personalizacja reklam na urządzeniu.

b) iOS

Należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność i bezpieczeństwo” > „Śledzenie”. Na tym ekranie można kontrolować, czy i w jaki sposób aplikacje mogą śledzić użytkownika w aplikacjach i witrynach innych firm. Ponadto należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność” „Bezpieczeństwo” > „Reklamy Apple”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób firma Apple będzie pokazywała użytkownikowi spersonalizowane reklamy.

c) Okno użycia danych

Ponadto użytkownik ma możliwość rezygnacji z korzystania ze śledzenia przez osoby trzecie w oknie użycia danych w dowolnej naszej grze, w pozycji „Ustawienia“.

10. Korzystanie z usług analiz świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

a) Usługi analizy gier

Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, InnoGames i nasi zewnętrzni partnerzy świadczący usługi analityczne zbierają dane osobowe. Odbywa się to poprzez umieszczenie pliku cookie w pamięci podręcznej przeglądarki albo za pośrednictwem zestawu SDK wbudowanego w nasze aplikacje, który wysyła informacje do naszych partnerów. Dane te obejmują zazwyczaj adres IP użytkownika i wydarzenia w grze.

b) Inne usługi analityczne

Gdy użytkownik odwiedza sekcję „Kariera” w naszej witrynie firmowej i na naszej stronie firmowej LinkedIn, InnoGames i nasi zewnętrzni partnerzy świadczący usługi analityczne zbierają dane osobowe. Odbywa się to poprzez umieszczenie pliku cookie w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika, która komunikuje się z serwerami LinkedIn. W przypadku użytkowników będących też użytkownikami serwisu LinkedIn, LinkedIn przekaże nam zanonimizowane podsumowanie danych osobowych użytkownika do celów statystycznych.

2. Cel przetwarzania danych

a) Usługi analizy gier

InnoGames korzysta z tych usług analiz świadczonych przez osoby trzecie w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im, wykrywania naruszeń Warunków InnoGames, śledzenia zdarzeń w grze w celu tworzenia statystyk aktywności związanych z użytkownikami, pomiaru wydajności na różnych wersjach urządzeń i reakcji graczy na zmiany wersji oraz stabilności i kompatybilności bieżącej wersji gry.

b) Inne usługi analityczne

InnoGames korzysta z tych usług analiz świadczonych przez osoby trzecie w celu zarządzania i analizowania skuteczności ofert pracy oraz poprawy komfortu korzystania z sekcji Kariera w firmowej witrynie. Ponadto zebrane dane są wykorzystywane do analizy wyników kampanii reklamowych i generowania raportów z wyników.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

a) Podstawę prawną dla przetwarzania danych w celach analizy gier stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
b) Podstawę prawną dla przetwarzania danych w innych celach analitycznych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą przez nas zatrzymane przez okres korzystania z usługi. Nasi partnerzy będą przechowywać informacje o zapytaniach, informacje analityczne i dane kontaktowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów biznesowych, a następnie w razie potrzeby w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji.

5. Odbiorcy danych

11. Korzystanie z usług wsparcia świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania

Oprócz kanałów wsparcia gier InnoGames, InnoGames utrzymuje aktywny profil w różnych sieciach społecznościowych, których używa do komunikowania się i angażowania swoich graczy, a także do promowania swoich produktów i usług. InnoGames korzysta z zewnętrznych usług obsługi klienta w celu zarządzania tymi interakcjami i dopilnowania, że wszystkie kontakty z nami są obsługiwane. InnoGames korzysta również z takich usług obsługi klienta, aby ułatwić przekazywanie ważnych powiadomień poprzez włączenie skróconych wersji łączy do publikacji w naszych sieciach społecznościowych.

Ponadto InnoGames wykorzystuje narzędzia do tłumaczenia automatycznego w celu tłumaczenia treści wiadomości wysyłanych do nas w językach obcych. Dane przekazywane dostawcom usług będą ograniczone do treści Twojej wiadomości i będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu tłumaczenia.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z tych zewnętrznych narzędzi obsługi klienta w celu ułatwienia wymiany informacji i zarządzania naszą komunikacją z użytkownikiem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zachowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia.

5. Odbiorcy danych

12. Korzystanie z usług poczty elektronicznej świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania

W przypadku gdy użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania od nas newslettera lub w przypadku gdy musimy komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie jego konta, w tym między innymi postępów w grze lub resetowania hasła, będzie się to odbywać za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług. Aby móc zarządzać wysyłaniem newsletterów, newslettery zawierają obraz o wielkości piksela (kod pikselowy), który jest pobierany przez dostawców usług serwera w chwili otwarcia newslettera. W celu przetwarzania komunikacji elektronicznej InnoGames udostępnia nazwę konta i adres e-mail użytkownika zewnętrznym usługom e-mail.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z tych usług osób trzecich w celu dostarczania użytkownikowi newsletterów i komunikowania się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania w celu wysyłania newsletterów stanowi zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawę prawną dla przetwarzania danych w celu przesyłania komunikatów dotyczących konta stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zatrzymywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany w celu otrzymywania naszego newslettera lub utrzymuje konto w naszym serwisie, i zostaną usunięte, gdy tylko użytkownik wycofa swoją zgodę lub zażąda usunięcia swoich danych.

5. Odbiorcy danych

13. Korzystanie z usług logowania świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasze gry oferują możliwość logowania się do naszych usług za pośrednictwem usług logowania świadczonych przez osoby trzecie. W przypadku korzystania z nich nie jest wymagana dodatkowa rejestracja w naszych usługach. Użytkownik zostanie przekierowany do zewnętrznej usługi, gdzie może zalogować się na swoje konto. Powoduje to powiązanie konta użytkownika w usłudze zewnętrznej z kontem gościa w naszych usługach. Za pośrednictwem łącza automatycznie otrzymujemy dane osobowe z serwisu zewnętrznego. Zostają nam przekazane poniższe dane: Adres e-mail użytkownika użyty do rejestracji w usłudze zewnętrznej oraz wszelkie dodatkowe informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić podczas uwierzytelniania. Podczas korzystania z funkcji Zaloguj się firmy Apple użytkownik może dodatkowo wybrać, czy otrzymamy jego rzeczywisty adres e-mail, czy losowo wygenerowany adres e-mail, który łączy się z jego kontem.

2. Cel przetwarzania danych

Zewnętrzne usługi logowania pomagają nam uprościć logowanie dla nowych użytkowników, którzy nie chcą tworzyć nowego konta w naszych usługach.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje konto użytkownika w naszych usługach.

5. Sprzeciw i usunięcie

Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, odłączając swoje konto w zewnętrznej usłudze logowania od konta gościa w naszych usługach. Użytkownik może usunąć wszelkie dane przechowywane podczas przetwarzania w naszych usługach, usuwając swoje konto w sposób opisany poniżej w punkcie 21.

6. Odbiorcy danych

14. Korzystanie z usług badania rynku świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

InnoGames korzysta z narzędzi badania rynku oferowanych przez osoby trzecie w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika. Im lepiej rozumiemy preferencje użytkownika, które ma podczas grania w nasze gry, tym bardziej atrakcyjne będą dla niego oferowane przez nas usługi. Nasze badania rynku mogą przybrać formę testu app store optimization, w którym zostaną zarejestrowane wybory użytkownika, a użytkownik zostanie poproszony o dostarczenie informacji na temat tego, które cechy aplikacji są dla niego bardziej atrakcyjne. Możemy też po prostu poprosić użytkownika o udział w ankiecie i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami z naszych gier. Gdy użytkownik bierze udział w naszych badaniach rynku, my i nasi partnerzy zbieramy jego dane techniczne, dane urządzenia, dane dotyczące użytkowania oraz odpowiedzi, których nam udzielił. Pomaga nam to określić, w jaki sposób możemy ulepszyć oferowane usługi.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z tych usług w celu przeprowadzenia badań rynku, aby ulepszyć istniejące lub przyszłe produkty.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów badania rynku stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zachowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia.

5. Odbiorcy danych

15. Korzystanie z usług płatniczych świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania

Oprócz naszych bezpłatnych usług gier, InnoGames oferuje graczom usługi premium. Jeśli użytkownik kupi jedną z usług premium InnoGames, InnoGames przekaże dane osobowe użytkownika lub dane związane z rozliczeniami tym partnerom płatniczym. Jest to wymagane w celu realizacji umowy, przetwarzania płatności, a także ochrony innych użytkowników i jest prawnie dozwolone lub nakazane.

Ponadto dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione, jeżeli będzie to konieczne w celu ochrony innych użytkowników lub w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa bądź bezpieczeństwa publicznego, lub w celu ścigania przestępstw i jeśli jest dozwolone na mocy przepisów ustawowych w zakresie ochrony danych. Podlegające ochronie interesy użytkownika zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami. Prosimy zauważyć, że InnoGames może mieć obowiązek ujawnienia danych na podstawie przepisów prawa lub, na przykład, nakazu sądowego (np. ujawnienie organom śledczym). Ujawnienie danych zawsze ma miejsce jedynie w zakresie, w jakim jest niezbędne i prawnie dozwolone lub nakazane.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z usług płatniczych osób trzecich w celu przeprowadzania transakcji płatniczych. W przypadku opóźnienia w zapłacie możemy zlecić windykację niespłaconego zadłużenia firmie windykacyjnej lub prawnikowi.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika lub jego dane związane z rozliczeniami będą przechowywane przez InnoGames przez maksymalnie 3 lata od daty zakupu, a następnie zostaną poddane procesowi anonimizacji. Po zanonimizowaniu dane użytkownika będą przechowywane do celów prawnych i ustawowych przez okres do 10 lat.

5. Odbiorcy danych

16. Korzystanie z zewnętrznych sieci społecznościowych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Firma InnoGames jest obecna w różnych sieciach społecznościowych. Używamy mediów społecznościowych do różnych celów: od promowania naszej firmy w celu pozyskiwania dobrych talentów, które staną się częścią naszego zespołu, po budowanie naszych społeczności i zarządzanie nimi, a także marketing naszych gier. Sieci społecznościowe mogą kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich witryn lub witryn ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych, w tym między innymi przyciskami „Lubię to”, banerami reklamowymi itp., więc odwiedzanie naszych stron w mediach społecznościowych uruchomi kilka procesów, które są istotne dla prywatności danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności danych odpowiednich portali społecznościowych.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames wykorzystuje zewnętrzne sieci społecznościowe do marketingu produktów i zasobów ludzkich, zarządzania relacjami z klientami, a także do budowania i rozwijania naszej społeczności.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zachowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia.

5. Odbiorcy danych

17. Korzystanie z usług pozyskiwania użytkowników

1. Opis i zakres przetwarzania

InnoGames korzysta z reklam cyfrowych do promowania swoich usług. Korzystamy z różnych sieci reklamowych, aby wyświetlać nasze banery, reklamy międzysegmentowe lub reklamy wideo. Nasi partnerzy otrzymują wynagrodzenie za zainstalowanie przez użytkownika naszej gry, dlatego po kliknięciu naszej reklamy i zainstalowaniu naszej aplikacji zarówno InnoGames, jak i partnerzy zbierają dane użytkownika, aby później porównać je ze sobą w celu ustalenia należnej kwoty wynagrodzenia. Dane użytkownika są zbierane przez pliki cookie lub SDK sieci reklamowej, które są umieszczane w naszych usługach.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z tych usług w celu powiększenia swojej bazy graczy, a także w celu umożliwienia sprzedaży wiązanej między produktami InnoGames.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tego rodzaju przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zachowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia.

5. Odbiorcy danych

18. Korzystanie z usług reklamowych wideo świadczonych przez osoby trzecie

1. Opis i zakres przetwarzania

Ponieważ nasze gry są generalnie dostępne do pobrania i grania za darmo, aby móc je utrzymywać i stale rozwijać, zarabiamy na nich, wyświetlając w nich reklamy. Podczas wyświetlania reklam w naszych grach korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy reklamowe płacą nam za wyświetlanie ich reklam, co umożliwia nam udostępnianie użytkownikowi gry za darmo. Oprócz tego możemy również dać użytkownikowi możliwość obejrzenia reklamy zamiast płacenia za funkcję, za którą w przeciwnym razie użytkownik musiałby zapłacić. Zewnętrzne firmy reklamowe mogą zbierać i wykorzystywać niektóre dane osobowe użytkownika, w tym między innymi adres IP, lokalizację geograficzną i ustawienia językowe, aby oferować spersonalizowane reklamy, ale także wiedzieć, czy użytkownik kliknął i obejrzał reklamę wideo. Zbierane mogą być informacje niepozwalające na identyfikację osoby w celu zarządzania dostarczaniem reklam w tej grze i pomiaru, w tym liczby wyświetleń i obejrzeń tej samej reklamy.

2. Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane przez nas w celu dostarczania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Oferujemy nasze gry mobilne za darmo, więc te reklamy pozwalają nam kontynuować tworzenie i aktualizowanie najwyższej jakości darmowych gier, co stanowi prawnie uzasadniony interes dla nas, ale także dla użytkownika, jeśli chce grać w gry za darmo. Bez wyświetlania reklam nie zarabialibyśmy wystarczająco dużo pieniędzy, aby nadal oferować użytkownikom gry za darmo. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane w celach reklamowych, nie powinien grać w nasze gry.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

a) system iOS i przeglądarka

Reklamy spersonalizowane: Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika (w szczególności IDFA) na potrzeby spersonalizowanych reklam w systemie iOS jest jego zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, której użytkownik udziela nam, zezwalając na śledzenie za pośrednictwem wyskakującego okienka na początku gry.

Użytkownik może wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość w następujący sposób:

iOS: Należy wybrać opcję „Ask App Not to Track” w wyskakującym okienku zgody na początku gry (jeśli użytkownik jeszcze nie wyłączył śledzenia w ustawieniach systemu). W przypadku chęci wycofania zgody na późniejszym etapie: Należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność i bezpieczeństwo” > „Śledzenie”. Na tym ekranie można kontrolować, czy i w jaki sposób aplikacje mogą śledzić użytkownika w aplikacjach i witrynach innych firm. Ponadto należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność” „Bezpieczeństwo” > „Reklamy Apple”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób firma Apple będzie pokazywała użytkownikowi spersonalizowane reklamy.

Przeglądarka: Należy odznaczyć opcję „Zezwalaj na pliki cookie i piksele przeglądarki innych firm” w oknie użycia danych w grze.

Reklamy niespersonalizowane: Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów wyświetlania reklam, które nie są spersonalizowane, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Oferujemy nasze gry za darmo. Aby móc to robić, wyświetlamy w naszych grach reklamy, za które płacą nam firmy reklamowe. W przeciwnym razie musielibyśmy pobierać opłaty za granie w nasze gry. Przetwarzanie danych użytkownika w celu wyświetlania reklam, które nie są spersonalizowane, leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, abyśmy mogli nadal dostarczać użytkownikowi nasze gry bezpłatnie i abyśmy mogli konkurować z innymi firmami na rynku oraz tworzyć wspaniałe, rozrywkowe gry, którymi może cieszyć się szeroka publiczność, niezależnie od tego, ile pieniędzy ktoś jest w stanie wydać. Interes ten przeważa nad ewentualnym sprzecznym interesem użytkownika, jeśli nie chce on, aby jego dane były przetwarzane w celu wyświetlania reklam. Niestety, nie jest technicznie możliwe skuteczne wyświetlanie reklam bez przetwarzania niektórych danych osobowych użytkownika do tego celu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane w celu wyświetlania przez nas reklam niespersonalizowanych, nie powinien grać w nasze gry.

b) Android i Fire OS

Reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane: Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów wyświetlania reklam spersonalizowanych oraz reklam, które nie są spersonalizowane, stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Oferujemy nasze gry za darmo. Aby móc to robić, wyświetlamy w naszych grach reklamy, za które płacą nam firmy reklamowe. W przeciwnym razie musielibyśmy pobierać opłaty za granie w nasze gry. Przetwarzanie danych użytkownika w celu wyświetlania reklam, które nie są spersonalizowane, leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, abyśmy mogli nadal dostarczać użytkownikowi nasze gry bezpłatnie i abyśmy mogli konkurować z innymi firmami na rynku oraz tworzyć wspaniałe, rozrywkowe gry, którymi może cieszyć się szeroka publiczność, niezależnie od tego, ile pieniędzy ktoś jest w stanie wydać.

Użytkownik może zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby reklam spersonalizowanych w następujący sposób:

Android: Należy otworzyć „Ustawienia” > „Prywatność” > „Reklamy”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będzie miała miejsce personalizacja reklam na urządzeniu.

Fire OS: Należy otworzyć „Ustawienia” > „Bezpieczeństwo i prywatność” > „Id treści reklamowych” > „Reklamy oparte na zainteresowaniach”. Na tym ekranie można ustawić, czy i w jaki sposób będzie miała miejsce personalizacja reklam na urządzeniu.

Rezygnacja z przetwarzania danych osobowych podczas wyświetlania przez nas reklam niespersonalizowanych nie jest niestety możliwa. W przypadku reklam niespersonalizowanych nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu wyświetlania takich reklam (patrz wyżej) przeważa nad ewentualnym sprzecznym interesem użytkownika. Niestety, nie jest technicznie możliwe skuteczne wyświetlanie reklam bez przetwarzania niektórych danych osobowych użytkownika do tego celu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane w celu wyświetlania przez nas reklam niespersonalizowanych, nie powinien grać w nasze gry.

4. Czas przechowywania danych

Dane te będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie posiadał u nas konto. Należy pamiętać, że podczas grania jako gość, czyli nawet jeśli użytkownik nie zarejestrował się i nie potwierdził u nas swojego adresu e-mail, użytkownik ma u nas konto („konto gościa”). Ponadto konto użytkownika zostanie usunięte po 3 latach braku aktywności lub wcześniej, jeśli użytkownik aktywnie zażąda jego usunięcia zgodnie z opisem podanym w punkcie 20.

5. Odbiorcy danych

19. Korzystanie z innych usług osób trzecich

1. Opis i zakres przetwarzania danych

InnoGames korzysta z różnych usług osób trzecich w celu hostowania swojej witryny firmowej i zarządzania interakcją użytkownika z usługami. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, na której znajduje się odpowiednia mapa, treść mapy jest pobierana z serwerów Google. Jeżeli użytkownik jest zalogowany przez konto Google, Google może łączyć zachowanie użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi zawierającej formularz lub inny sposób wprowadzania informacji, z serwerów Google pobierany jest kod CAPTCHA. CAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika podczas wprowadzania danych w oparciu o różne cechy (np. adres IP, długość pobytu, ruchy myszy), aby rozpoznać, czy użytkownik jest człowiekiem, czy maszyną.

2. Cel przetwarzania danych

InnoGames korzysta z zewnętrznego dostawcy usług w celu hostowania firmowej witryny internetowej, świadczenia użytkownikom końcowym usług formularza kontaktowego, wyświetlania otwartych stanowisk i zarządzania aplikacjami, zarządzania interakcją użytkowników końcowych z naszymi witrynami internetowymi, a także w celu zabezpieczenia naszej witryny przed oszustwami i spamem.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w celu interakcji z nami za pośrednictwem naszych witryn internetowych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych w celu zarządzania podaniem użytkownika o stanowisko w firmie InnoGames stanowi zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą zachowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane, chyba że użytkownik zażąda ich wcześniejszego usunięcia.

5. Odbiorcy danych

20. Współpraca w ramach grupy

I - Współadministratorzy

Co oznacza bycie współadministratorem?

W niektórych przypadkach, gdy współpracujemy z MTG lub spółką z Grupy, wspólnie ustalamy, czy i w jaki sposób przetwarzane są określone dane osobowe użytkownika. W takim przypadku każda z zaangażowanych firm jest administratorem danych użytkownika, a relacja robocza nazywana jest współadministrowaniem. Zawarliśmy umowę z MTG i wszystkimi spółkami z Grupy, w której określono zasady naszego współadministrowania, a także tak zwane standardowe klauzule umowne, które gwarantują, że dane osobowe podmiotów europejskich są odpowiednio chronione, gdy są przekazywane między nami a spółką z Grupy, która nie ma siedziby w Unii Europejskiej lub kraju uznawanym za posiadający taki sam poziom ochrony danych jak Unia Europejska.

A) Fuzje i przejęcia

1. Opis i zakres przetwarzania

MTG, spółki z Grupy i my możemy wspierać się nawzajem przy zakupie lub sprzedaży przedsiębiorstwa. W takich przypadkach ściśle ograniczona liczba pracowników zaangażowanych w taką transakcję może uzyskać dostęp do danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail, unikalnych identyfikatorów) zawartych w odpowiedniej dokumentacji udostępnionej przez potencjalnego sprzedawcę; osoby te mogą też określić, które dane osobowe będą udostępniane potencjalnemu nabywcy i w jaki sposób należy to zrobić. Zasadniczo dane osobowe są anonimizowane przed ich ujawnieniem, a w przypadku konieczności ujawnienia danych osobowych, ujawnienie to będzie ograniczone do minimum.

2. Cel przetwarzania danych

Celem powyższej współpracy jest przegląd odpowiednich materiałów udostępnionych nam przez potencjalnego sprzedawcę, abyśmy my lub MTG, lub zaangażowane spółki z Grupy mogli podejmować dobre decyzje biznesowe bądź aby umożliwić to potencjalnemu nabywcy podczas udostępniania mu takich danych. Jest to prawnie uzasadniony interes nasz, MTG, zaangażowanych spółek z Grupy oraz potencjalnych sprzedających lub kupujących.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów fuzji i przejęć stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych w celu obsługi kwestii prawnych lub sporów podlega odpowiedniemu okresowi przedawnienia, który pozwala nam wystarczająco bronić się przed roszczeniami, oraz odpowiednim prawnym obowiązkom przechowywania dokumentów. Jeśli transakcja zakończyła się powodzeniem, możemy być zobowiązani do przechowywania odpowiednich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w którym to przypadku będziemy przechowywać dokumenty zgodnie z okresami zatrzymywania określonymi w takich przepisach. Dane osobowe, które nie są już istotne, jeśli transakcja nie doszła do skutku, zostaną usunięte, jeśli nie są istotne dla innego celu zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być nasi dostawcy narzędzi biurowych, dostawcy data roomów, a także zewnętrzni doradcy finansowi i prawni, MTG, zaangażowane spółki z Grupy oraz potencjalny nabywca. Możemy otrzymać dane osobowe użytkownika od spółki z Grupy lub potencjalnego sprzedawcy, w którym to przypadku zastosowanie mogą mieć ci sami odbiorcy.

B) Analiza biznesowa

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Udostępniamy MTG ograniczoną ilość danych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik gra w nasze gry i co mu się w nich podoba, abyśmy mogli je ulepszać. Obejmuje to wewnętrzny unikalny identyfikator grupy, tytuł gry, czas instalacji, platformę, kod kraju wg instalacji, kanał/kategorię marketingową i kampanię marketingową, informacje o przeglądarce, zaangażowanie w grę (sesje logowania), kwotę wydaną w grze oraz skuteczność kampanii marketingowej.

2. Cel przetwarzania danych

Lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownik gra w nasze gry i co mu się w nich podoba, pomaga nam je ulepszać i poprawiać sposób, w jaki je sprzedajemy. Dla nas, jako studia tworzącego gry, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, w jaki sposób gra się w gry i jak skuteczne są nasze działania marketingowe; dzięki temu możemy zagwarantować, że nasze gry lubi wystarczająco dużo graczy abyśmy mogli je nadal tworzyć. Interes ten jest wspólny dla MTG i spółek z Grupy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów analizy biznesowej stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest aktywnym graczem. Dane użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane po 3 latach braku aktywności, a okres ten liczony jest od daty ostatniej gry użytkownika.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych jest nasza spółka dominująca, MTG. Informacje te nie są udostępniane spółkom z Grupy.

C) Działania w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

MTG wspiera nas w działaniach związanych z ochroną danych. Możemy wspólnie przetwarzać dane osobowe użytkownika wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych, np. imiona i nazwiska, adresy e-mail, nazwy użytkownika, unikatowe identyfikatory (np. identyfikatory graczy). Na przykład może to mieć miejsce, gdy użytkownik zwraca się do nas z żądaniem dotyczącym ochrony danych osobowych, a my szukamy wsparcia MTG, aby odpowiedzieć stosownie i terminowo.

2. Cel przetwarzania danych

Chcemy oferować wysoki poziom ochrony danych podczas grania w nasze gry. Aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, otrzymujemy wsparcie od MTG. Jest to prawnie uzasadniony interes nasz, MTG, innych spółek z Grupy oraz użytkownika.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach działań w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres, w którym musimy być w stanie udowodnić, że przestrzegamy przepisów o ochronie danych. W związku z tym żądania dotyczące ochrony danych osobowych złożone przez użytkownika będą przechowywane przez (...) lat.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być nasi dostawcy narzędzi biurowych oraz MTG.

II - Inne rodzaje współpracy

Poza przypadkami, w których wspólnie przetwarzamy dane osobowe, współpracujemy w ramach grupy w następujących przypadkach:

A) Tworzenie lub dystrybucja gier

1. Opis i zakres przetwarzania danych

MTG może wspierać nas podczas opracowywania lub dystrybucji naszych gier (np. poprzez konsultacje dotyczące cech lub funkcjonalności gry). W trakcie tego możliwe jest ujawnienie MTG niektórych danych osobowych graczy naszych gier, takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, nazwy użytkownika lub unikatowe identyfikatory. Takie dane osobowe nie będą aktywnie przechowywane ani wykorzystywane przez MTG do celów powyższego wsparcia.

2. Cel przetwarzania danych

Ponieważ jesteśmy częścią tej samej grupy, a MTG jest naszą firmą macierzystą, oboje mamy prawnie uzasadniony interes w tworzeniu i dystrybucji świetnych gier. Aby to osiągnąć, ściśle ze sobą współpracujemy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów tworzenia i dystrybucji gier stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez nas zgodnie z obowiązującymi okresami zatrzymywania określonymi w niniejszej polityce prywatności (np. okres zatrzymywania danych konta).

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być nasi dostawcy narzędzi biurowych oraz MTG.

B) Wsparcie prawne

1. Opis i zakres przetwarzania danych

MTG wspiera nas poradami prawnymi dotyczącymi skarg prawnych, roszczeń, postępowań sądowych lub innych kwestii prawnych, z którymi możemy mieć do czynienia. W takich przypadkach MTG może otrzymywać od nas dane osobowe (np. imiona, nazwiska i dane kontaktowe powodów lub skarżących) osób zaangażowanych w takie kwestie prawne.

2. Cel przetwarzania danych

Ponieważ jesteśmy częścią tej samej grupy, a MTG jest naszą spółką dominującą, oboje mamy prawnie uzasadniony interes w skutecznym rozpatrywaniu skarg prawnych, roszczeń, postępowań sądowych lub innych kwestii prawnych, z którymi możemy mieć do czynienia. Aby to osiągnąć, ściśle ze sobą współpracujemy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów wsparcia prawnego stanowi prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania danych

Dane zostaną zatrzymane zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi (np. przepisami prawa pracy) lub naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na obronie przed roszczeniami.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być nasi dostawcy narzędzi biurowych oraz MTG.

21. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać, abyśmy poinformowali go o tym, które jego dane osobowe przetwarzamy. W przypadku istnienia takiego przetwarzania użytkownik może żądać, abyśmy przekazali mu następujące informacje:

 1. Cele przetwarzania;
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym stosowne dane osobowe zostały lub zostaną ujawniane;
 4. O ile to możliwe, planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub – jeżeli to niemożliwe – kryteria ustalania czasu przechowywania;
 5. Czy istnieje prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od użytkownika – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla użytkownika.
 9. Jeśli dane osobowe użytkownika są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO odnoszące się do przekazywania danych.

Będziemy odpowiadać na zapytania w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik może sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe, jeśli są one nieprawidłowe lub niepełne. Sprostujemy lub uzupełnimy dane bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Automatycznie usuwamy wszystkie konta po 3 latach braku aktywności. Ponadto użytkownik może w dowolnym momencie zażądać wcześniejszego usunięcia swojego konta i powiązanych z nim danych osobowych: https://goodbye.innogames.com/login. Żądanie usunięcia jest realizowane w ciągu 7 dni („całkowite usunięcie”). Do tego czasu użytkownik nadal może anulować żądanie, logując się do gry (okres karencji „usunięcia nietrwałego”).

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik może zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 1. Dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
 3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe użytkownika osobom trzecim, a zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować osoby trzecie przetwarzające te dane osobowe, że użytkownik żąda, by osoby te usunęły wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo do usunięcia danych nie uniemożliwi ani poważnie nie utrudni realizacji celów takiego przetwarzania;
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 1. jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ustalono jeszcze, czy nasze prawnie uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało nałożone w wyniku którejkolwiek z powyższych okoliczności, przed zniesieniem ograniczenia poinformujemy użytkownika.

5. Prawo do informowania

Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy o tym każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe użytkownika, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnego wysiłku. Na żądanie użytkownika poinformujemy go o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik ma prawo przenieść te dane do innego administratora bez ograniczenia ze strony administratora, czyli nas, o ile:

 1. podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub umowa, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności, swobody i prawa innych osób.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE użytkownik może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na podstawie prawa ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołałaby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie by na niego wpłynęła.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a nami,
 2. jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), wdrożymy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Decyzje, o których mowa powyżej, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

22. Przepisy końcowe

Okresowo możemy modyfikować, uzupełniać lub zastępować niniejszą Informację o ochronie prywatności i możemy to robić według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych. Wszelkie zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności będą publikowane tutaj pod adresem https://privacy.innogames.com a także w widocznym miejscu w usługach. Aby móc nadal korzystać z naszych usług, użytkownik musi potwierdzić otrzymanie Informacji o ochronie prywatności. Wszelkie zmienione zasady zastąpią poprzednie informacje o ochronie prywatności ze skutkiem od dnia ich opublikowania. Korzystanie z usług po opublikowaniu zmienionej Informacji o ochronie prywatności oznacza akceptację wszystkich takich zmian.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.