Privacybeleid voor eindgebruikers

Laatste update: 8 juni 2022

Wat is het doel van dit document?

InnoGames GmbH (“InnoGames”) zet zich in om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze mobiele apps, online games, portals en websites gebruikt.

Het geldt voor alle eindgebruikers, waaronder zowel betalende als niet-betalende gebruikers.

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
 3. Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris
 4. Algemene informatie over gegevensverwerking
 5. Levering van onze diensten en aanmaken van logbestanden
 6. Vragen via het contactformulier, e-mail en ondersteuningstool
 7. Nieuwsbrieven
 8. Pushmeldingen
 9. Gebruik van cookies
 10. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
 11. Gebruik van inlogdiensten van derden ("social logins")
 12. Gebruik van analysediensten van derden
 13. Gebruik van reclamediensten van derden
 14. Gebruik van andere diensten van derden
 15. Rechten van de betrokkene
 16. Slotbepalingen

I. Inleiding

InnoGames GmbH (“InnoGames”, wij, we) is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft uw persoonsgegevens en is toegewijd aan de bescherming en het respecteren van uw privacy en persoonlijke integriteit wanneer u gebruikmaakt van de door ons aangeboden mobiele apps en online games, alsook portals en websites (gezamenlijk “diensten” genoemd). Dit privacybeleid helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom deze worden verzameld en hoe deze door ons worden gebruikt. Het beschrijft welke rechten u hebt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij verzoeken u even de tijd te nemen om dit privacybeleid aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat onze diensten links kunnen bevatten van en naar websites die kunnen worden beheerd door partnerbedrijven en adverteerders. Als u een link volgt naar een van deze websites of gebruik maakt van diensten aangeboden van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun verwerking van uw persoonsgegevens. Lees daarom zeker eerst hun privacybeleid voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Wij bieden onze diensten alleen aan spelers die minstens 16 jaar oud zijn. Daarom verkopen wij niet bewust aan en vragen wij ook niet bewust om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

II. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens van de lidstaten, alsook enige andere wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Duitsland
Fax: +49 40 7889335-200
E-Mail: privacy@innogames.com
Website: www.innogames.com

III. Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris

De gegevensbeschermingsfunctionaris is:

Advocaat en specialist in informaticarecht
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Duitsland
E-Mail: dpo@innogames.com
Website: www.graef.eu

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen registreren wij alleen de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u gebruikmaakt van de diensten als deel van uw aanmelding of registratie en mogelijk tijdens het gebruik van diensten tegen vergoeding. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Wanneer u als gebruiker inlogt op onze website of zich als gebruiker registreert op onze website hoeft u alleen maar een e-mailadres en eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Wanneer u zich registreert voor bepaalde diensten wordt uw e-mailadres niet verzameld tijdens de registratie, maar pas later tijdens het gebruik van de dienst. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, zodat het nooit kan worden herleid tot het werkelijke wachtwoord.

In het kader van de uitvoering van de afgesloten gebruikersovereenkomst, meer bepaald in het kader van de door u gekozen diensten tegen vergoeding, kan bekendmaking van verdere gegevens, zoals uw volledige naam, adres, rekeninggegevens, creditcardnummers enz. vereist zijn. Soms is het ook nodig om persoonsgegevens op te vragen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om uw vragen te kunnen verwerken of u kunnen helpen. InnoGames zal deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandelen. In principe zal InnoGames dergelijke informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken, tenzij dit nodig is voor de realisatie en uitvoering van de overeenkomst, voor de verwerking van uw verzoek of voor uw ondersteuning of in het geval dit wettelijk is vereist.

2. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, dient artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6(1)(b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting door ons bedrijf, dient artikel 6(1)(c) van de AVG als rechtsgrond.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon ons dwingen om de persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6(1)(d) van de AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking is vereist ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde partij, en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet derogeren aan de eerstgenoemde belangen, dient artikel 6(1)(f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de gegevensopslag is gerealiseerd. Bovendien kan een dergelijke opslag plaatsvinden, indien de Europese of nationale wetgever hierin voorziet in de EU-regelgeving, -wetgeving of andere regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist op het moment dat de in de genoemde regelgeving voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

4. Gegevensbeveiliging

InnoGames levert redelijke inspanningen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en ongeoorloofd gebruik of vervalsing van deze gegevens te voorkomen en de daaraan verbonden risico's tot een minimum te beperken. Het verstrekken van persoonsgegevens, zowel persoonlijk, telefonisch als via internet, brengt echter altijd risico's met zich mee en er is helaas geen enkel technologisch systeem dat niet kan worden gemanipuleerd of gesaboteerd.

InnoGames verwerkt de van u verzamelde informatie in overeenstemming met de Duitse en Europese gegevensbeschermingswetten. Alle medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen inzake geheimhouding en gegevensbescherming en zijn hierover geïnstrueerd. Uw gegevens worden versleuteld verzonden met behulp van de SSL-methode.

V. Levering van onze diensten en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens als onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang tot de website verkrijgt.

Hier worden de volgende gegevens verzameld:

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij toegang tot mobiele apps worden de volgende gegevens en informatie verzameld:

Als er zich een fout voordoet tijdens het gebruik van onze diensten en we dit willen rechtzetten, kunnen we ook andere gegevens verzamelen, bijv. de Player ID en de gebruikersnaam.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6(1)(f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres van een gebruiker door het systeem is nodig om de diensten te leveren aan de computer van de gebruiker. Dit vereist dat het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijft.

De opslag in logbestanden dient om de functionaliteit van de diensten te waarborgen. De gegevens helpen ons ook de website te optimaliseren en de veiligheid van onze computersystemen te garanderen. Er vindt in dit kader geen evaluatie van de gegevens plaats voor marketingdoeleinden. Er vindt alleen een statistische evaluatie van datasets plaats.

InnoGames behoudt zich het recht voor om IP-adressen en logbestanden op te slaan voor een maximale periode van 30 dagen nadat de website is gebruikt om naleving van de gebruiksvoorwaarden en spelregels te controleren. Deze procedure wordt met name toegepast om gevallen van misbruik te voorkomen of op te lossen en, per geval, om de gegevens voor dit doel aan de onderzoeksautoriteiten door te geven. Daarnaast gebeurt elke andere gegevensanalyse zoveel mogelijk in anonieme vorm. Na het verstrijken van deze periode worden de IP-adres- en logbestanden volledig gewist, tenzij er verplichte wettelijke opslagvereisten bestaan of specifieke vervolgings- en misbruikonderzoeken lopen.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigde en overwegende belang bij gegevensverwerking volgens artikel 6(1)(f) van de AVG.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer gegevens worden verzameld om de website beschikbaar te stellen, worden deze gewist als de desbetreffende sessie is beëindigd.

Logbestanden die persoonsgegevens bevatten, worden over het algemeen uiterlijk na zeven dagen verwijderd. Bijkomende opslag is mogelijk in het geval van zogenaamde foutlogs die ons in staat stellen fouten te herstellen. Deze foutlogs worden na maximum 30 dagen verwijderd, en de verzamelde IP-adressen worden na 30 dagen geanonimiseerd.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen

Het verzamelen van de gegevens met het oog op het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is een essentiële vereiste voor de werking van de website. Bijgevolg kan de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

VI. Vragen via het contactformulier, e-mail en ondersteuningstool

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

a) Contactformulier

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze optie gebruikmaakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

Bovendien worden op het moment dat het bericht wordt verzonden de volgende gegevens opgeslagen:

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar dit privacybeleid in verband met de indiening.

b) E-mail

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via onze opgegeven e-mailadressen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

c) Ondersteuningstool

U kunt ook contact met ons opnemen via het in onze diensten geïntegreerde ondersteuningstool. Het zal dan uw gebruikersgegevens en de inhoud van het verzoek om ondersteuning opslaan, evenals het tijdstip van de aanvraag.

In dit verband worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6(1)(f) van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6(1)(b) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens dient uitsluitend voor de verwerking van het contact en het verzoek tot ondersteuning. De overige persoonsgegevens die tijdens de indiening van het verzoek worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen

Na contact met ons hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ongeacht of dit contact via een contactformulier, e-mail of de ondersteuningstool heeft plaatsgevonden. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet en kan uw probleem mogelijk niet definitief worden afgehandeld. Alle persoonsgegevens die tijdens het contact worden opgeslagen, zullen in dit geval worden gewist. Dit geldt niet indien dwingende wettelijke opslagperiodes dit uitsluiten.

VII. Nieuwsbrieven

U kunt zich op onze websites of in onze spellen abonneren op een nieuwsbrief voor het respectievelijke spel. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig.

Bovendien moeten wij met krachtens de wettelijke bepalingen controleren of u de werkelijke eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u de nieuwsbrief wel degelijk wenst te ontvangen. Hiervoor sturen wij u een e-mail ter validatie.

Onze nieuwsbrieven bevatten een pixelafbeelding (tracking pixels), die bij het openen van de nieuwsbrief door een server van de nieuwsbriefverzender wordt opgehaald. Als onderdeel van deze opvraging wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser of besturingssysteem, evenals uw IP-adres, locatie en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt geanonimiseerd en onafhankelijk van de persoon geëvalueerd.

Aangezien het versturen en ontvangen van de nieuwsbrief afhankelijk is van uw toestemming, kunt u deze toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. Gebruik hiervoor de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrief.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven in het gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] in een van onze spellen onder "Opties".

VIII. Pushmeldingen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u de juiste instellingen op uw apparaat hebt geselecteerd, kan InnoGames pushmeldingen naar uw mobiele apparaat sturen met updates voor spellen en ander relevant nieuws. U kunt de pushmeldingen beheren op de pagina "Opties" of "Instellingen" in de mobiele app of in de instellingen van uw apparaat.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is het bestaan van een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6(1)(b) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Pushmeldingen zijn speciale meldingen die direct op uw mobiele apparaat worden weergegeven. De meldingen bevatten bijvoorbeeld informatie dat één van uw gebouwen in het spel is voltooid. Doorgaans bevatten pushmeldingen korte berichten gericht op essentiële zaken.

4. Opslagduur

De berichten worden niet opgeslagen.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen

U kunt de pushmeldingen als volgt uitschakelen:

a) Android

Open Instellingen > Apps & Meldingen > Meldingen > App-meldingen > Naam van de app. Op dit scherm kunt u controleren of en hoe pushmeldingen aan u worden getoond.

b) iOS

Open instellingen > Meldingen > Naam van de app. Op dit scherm kunt u controleren of en hoe pushmeldingen aan u worden getoond.

c) Gegevensgebruikvenster [Data Usage Window]

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor pushmeldingen in het gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] in een van onze spellen onder "Opties".

IX. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om ervoor te zorgen dat u de meest relevante informatie ontvangt en de beste service krijgt wanneer u de website bezoekt, worden informatie en gegevens verzameld door middel van cookies. Het helpt ons (en andere gemachtigde derden) om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om onze service te verbeteren en ervoor te zorgen dat u gemakkelijk kunt vinden wat u zoekt. Het is belangrijk dat u begrijpt waarom en waarvoor we cookies gebruiken. Daarom leggen we uit welke technologieën we gebruiken, wat ze doen en wat uw keuzes zijn met betrekking tot het gebruik ervan.

Cookies zijn kleine stukjes gegevens (tekstbestanden) die vanaf een webserver naar uw browser worden gestuurd en op uw apparaat worden opgeslagen, zodat de website uw apparaat kan herkennen. Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke cookies (of "sessiecookies”). Permanente cookies worden gedurende een langere periode als bestand op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk op uw computer geplaatst wanneer u onze website bezoekt, maar worden gewist wanneer u de pagina afsluit. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u de instellingen in de beveiligingsvoorkeuren van uw webbrowsers aanpassen, zie meer informatie hierover hieronder.

Wij en onze dienstenverrichters kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

a) Essentiële cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor ons om onze diensten te verlenen. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om onze leden te authenticeren en te identificeren wanneer zij onze site gebruiken, zodat wij onze diensten kunnen leveren. Zonder deze cookies zouden wij u niet kunnen herkennen en zou u geen toegang hebben tot onze diensten. Ze helpen ons ook om onze Algemene Voorwaarden te handhaven en de veiligheid van onze diensten te waarborgen.

b) Prestatie- en functionaliteitscookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk, maar stellen ons in staat om uw online ervaring van onze site te personaliseren. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeuren te onthouden en zorgen ervoor dat u niet opnieuw informatie hoeft in te voeren die u al hebt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten. We gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen (bijvoorbeeld populaire pagina's, kijkpatronen, doorklikken) over het gebruik van onze diensten door onze bezoekers, zodat we onze site en diensten kunnen verbeteren en marktonderzoek kunnen uitvoeren. Als u ervoor kiest om deze cookies te verwijderen, zal dit de functionaliteit van onze diensten voor u beperken.

c) Reclamecookies

Deze cookies gebruiken informatie over uw gebruik van onze site en andere websites, bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt of uw reactie op advertenties, om advertenties te leveren die beter op u zijn afgestemd, zowel op als buiten onze site. Dit soort advertenties worden "Interest-Based Advertising" genoemd, advertenties gebaseerd op uw interesses. Veel van dit soort cookies zijn eigendom van onze dienstenverrichters. Voor externe adverteerders, zie meer hieronder.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6(1)(f) van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de informatie uit cookies om onze website gebruikersvriendelijk te maken en om ons in staat te stellen u gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. We kunnen ook gebruik maken van een aantal gemachtigde derden die cookies op onze website plaatsen om diensten te leveren die zij leveren (cookies van derden).

We kunnen sessiecookies gebruiken om u in staat te stellen van de ene pagina naar de andere te gaan op onze website te gaan zonder dat u opnieuw informatie hoeft in te voeren.

Permanente cookies worden onder andere op verschillende manieren gebruikt:

Wij (en onze door ons gemachtigde derden) kunnen niet-persoonlijke informatie van zowel permanente cookies als sessiecookies als volgt voor statistische doeleinden gebruiken:

Wij stellen onze eigen cookies in en lezen deze voor de volgende functies (first-party cookies):

a) “Onthoud mij”-cookie

Om u de functie 'onthoud mij' te kunnen aanbieden: Via dit cookie laten we gebruikers inloggen in het spel. U kunt dit uitschakelen door bij handmatig inloggen de optie "Mij onthouden" uit te schakelen. Als u de functie "Mij onthouden" selecteert, wordt een permanent cookie geïnstalleerd op het apparaat dat u gebruikt, zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen tijdens het browsen op onze sites. Als u zich afmeldt bij een service, wordt het cookie opnieuw verwijderd.

b) Taalversiecookie

Om ervoor te zorgen dat de juiste taalversie van het spel aan u wordt getoond.

c) Portaalcookie

Om onze landingspagina's te optimaliseren en onze marketing te verbeteren: wij slaan gegevens op van de door u bezochte landingspagina en een identificator in een cookie.

d) Cookiefragment van derden

We hebben een cookie ingesteld om uw beslissing over het volgen van fragmenten en cookies van derden vast te leggen.

We gebruiken ook een aantal cookies van derden als onderdeel van onze diensten. Deze cookies worden beheerd door de respectievelijke sites en worden niet door ons gecontroleerd. U kunt het plaatsen van sommige van deze cookies in uw algemene browserinstellingen uitschakelen, voor andere moet u naar de respectievelijke websites gaan en de daar genoemde instructies opvolgen.

Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd welke taalversie u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Als u via een van onze partners in contact bent gekomen met onze diensten, slaan we de informatie op over wie de partner is.

Externe adverteerders: We kunnen adverteerders, externe advertentienetwerken en andere reclamebedrijven inschakelen om advertenties op onze diensten te plaatsen. Houd er rekening mee dat dergelijke reclamebedrijven informatie kunnen verzamelen over uw bezoek aan onze diensten of andere sites om producten of diensten aan u aan te bieden, om bij te houden welke advertenties aan uw browser zijn getoond en te zien welke webpagina's u bekeek toen dergelijke advertenties werden geleverd. Wilt u meer informatie over externe adverteerders, klik dan hier. Houd er rekening mee dat de verzameling en het gebruik van gegevens door externe adverteerders niet aan bod komt in dit privacybeleid

In de bovengenoemde gevallen hebben wij ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6(1)(f) van de AVG.

4. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Mogelijkheid om bezwaar te maken en de gegevens te (laten) wissen

Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen of als u op de hoogte wilt worden gehouden van de opslag ervan, kunt u de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware zodanig aan te passen. Kies in uw browserinstellingen de optie "geen cookies accepteren" of weiger bij het eerste bezoek aan de website het gebruik van tracking door derden. In de instructies van de fabrikant van uw browser vindt u meer informatie over hoe dit werkt (of zie https://www.aboutcookies.org). Wij willen u er echter op wijzen dat u door het weigeren cookies niet alle functies van de website zult kunnen gebruiken.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor tracking door derden in het gegevensgebruikvenster [Data Usage Window] in een van onze spellen onder "Opties".

a) Android

Open de instellingen in uw app-lijst en tik op de advertentieknop [Ads]. Nadat u het advertentievenster hebt geopend, kunt u de Google Advertising ID uitschakelen.

b) iOS

Open de instellingen op uw mobiele eindapparaat (bijv. iPhone of iPad) en kies de menuoptie "Gegevensbescherming". Onder de optie "Reclame” of “Advertentie(s)” kunt u het volgen van advertenties uitschakelen.

X. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

InnoGames zal uw persoonsgegevens en/of facturatiegegevens alleen aan derden doorgeven, indien dit bedrijven die samenwerken met InnoGames of externe dienstenverrichters zijn, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de verwerking van betalingen, voor de bescherming van andere gebruikers en indien dit wettelijk is toegestaan of voorgeschreven.

Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van betalingen via door u gekozen externe dienstenverrichters (bijv. banken, creditcardmaatschappijen, betaaldienstverleners zoals Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Er wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw wettelijk beschermde belangen. De externe dienstenverrichters zijn verplicht uw gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk is.

In geval van betalingsachterstand kunnen wij een incassobureau of een advocaat opdragen de openstaande vordering te incasseren. Daartoe zullen de nodige gegevens worden doorgegeven en gebruikt met inachtneming van alle gegevensbeschermingsrichtlijnen.

Bovendien worden uw persoonsgegevens gedeeld indien dit noodzakelijk is om andere gebruikers te beschermen of om zaken die een bedreiging vormen voor de staat of de openbare veiligheid tegen te gaan of om strafbare feiten te vervolgen en indien dit is toegestaan krachtens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Er wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden met uw wettelijk beschermde belangen. InnoGames kan verplicht zijn gegevens vrij te geven als gevolg van wettelijke bepalingen of, bijvoorbeeld, krachtens een gerechtelijk bevel (bijv. doorgifte aan onderzoeksinstanties). Gegevens worden uitsluitend bekendgemaakt voor zover dit noodzakelijk is en wettelijk toegestaan of voorgeschreven is.

XI. Gebruik van inlogdiensten van derden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze spellen bieden de mogelijkheid om in te loggen op onze diensten via inlogdiensten van derden. Indien u deze gebruikt, is een aanvullende registratie voor onze diensten niet nodig. U wordt doorgestuurd naar een externe dienst waar u kunt inloggen met uw account. Hiermee koppelt u uw account van de externe dienst aan een gastaccount op onze diensten. Via de koppeling ontvangen wij automatisch persoonsgegevens van de externe dienst. De volgende gegevens worden aan ons overgedragen: uw e-mailadres dat gebruikt werd om u te registreren bij de externe dienst en eventuele aanvullende informatie die u tijdens de verificatie selecteert om te delen. Wanneer u Log in met Apple gebruikt, kunt u bovendien kiezen of we uw werkelijke e-mailadres ontvangen of een willekeurig gegenereerd e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is. De volgende sociale logins zijn beschikbaar op onze diensten:

a) Inloggen via Log in met Apple

Wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen op onze diensten via uw Apple-account. Dit is een dienst van Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland). Meer informatie: https://support.apple.com/en-us/HT210318

b) Inloggen via Facebook

Wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen op onze diensten via uw Facebook-account. Dit is een dienst van Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Meer informatie: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Inloggen via Google

Wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen op onze diensten via uw Google-account. Dit is een dienst van Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland). Meer informatie: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is het aangaan of uitvoeren van een contract volgens art. 6(1)(b) AVG. Met de inlogdiensten van derden hebben wij gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten.

3. Doel van de gegevensverwerking

De inlogdiensten van derden helpen ons om het inloggen te vereenvoudigen voor nieuwe gebruikers die geen nieuw account op onze diensten willen aanmaken.

4. Opslagduur

De gegevens worden bewaard zolang uw account bij onze diensten bestaat.

5. Bezwaar en verwijdering

U kunt tegen deze verwerking bezwaar maken door uw account op de inlogdienst van derden te ontkoppelen van uw gastaccount op onze diensten. Verdere informatie is te vinden op:

U kunt alle gegevens die tijdens de verwerking op onze diensten zijn opgeslagen, verwijderen door uw account te verwijderen zoals hieronder beschreven bij XV. 4.

XII. Gebruik van analysediensten van derden

1. 24metrics Fraudshield

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze spel-landingspagina's gebruiken Fraudshield. Fraudshield is een fraudedetectiedienst die aangeboden wordt door 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlijn, Duitsland). Wanneer u een van onze spel-landingspagina's bezoekt, verwerkt Fraudshield persoonsgegevens zoals uw IP-adres die relevant zijn voor het identificeren van advertentiefraude ("advertentiefraude"). Dit gebeurt door een functionele cookie in de cache van uw browser te plaatsen die met 24metrics communiceert. Als onderdeel hiervan worden relevante persoonsgegevens doorgegeven aan 24metrics. 24metrics stuurt ons een dreigingsanalyse op basis van deze gegevens.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is het aangaan of uitvoeren van een contract volgens art. 6(1)(b) AVG. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met 24metrics afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

De dienst helpt ons bij het detecteren, onderzoeken en voorkomen van frauduleus gedrag zoals bots/emulators, klikspam, IP-duplicatie, proxy's/VPN's die in strijd zijn met onze Algemene voorwaarden.

d) Opslagduur

De gegevens worden 6 maanden bewaard.

e) Bezwaar en verwijdering

U kunt geen bezwaar maken tegen deze verwerking of verzoeken om verwijdering van gegevens omdat dit een verplichte beveiligingsmaatregel is.

2. Adjust

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze mobiele apps gebruiken Adjust. Adjust is een mobiele meetdienst die wordt aangeboden door adjust GmbH, (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlijn, Duitsland). Wanneer u een mobiel apparaat gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, verwerkt Adjust uw persoonsgegevens. De volgende gegevens worden verwerkt: gehasht IP-adres, mobiele identifiers zoals de ID For Advertisers (IDFA) of Google Advertentie-ID (GAID), installatie en eerste opening van onze mobiele app op uw mobiele apparaat, uw interacties binnen onze app (bijv. aankopen in de app, registratie), informatie over welke advertenties u bekeken hebt of waarop u geklikt hebt. Meer informatie: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Adjust afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

De dienst helpt ons de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en prestatierapporten te genereren.

d) Opslagduur

De gegevens worden bewaard zolang uw account bij onze diensten bestaat.

e) Bezwaar en verwijdering

U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door uw mobiele apparaat te configureren zoals hierboven beschreven bij IX. 5. U kunt alle gegevens die tijdens de verwerking zijn opgeslagen, verwijderen door uw account te verwijderen zoals hieronder beschreven bij XV. 4.

3. Google Analytics

a) Beschrijving van de omvang van de gegevensverwerking

De sectie 'Carrière' van innogames.com maakt gebruik van Google Analytics. Bovendien gebruiken onze mobiele apps Google Analytics voor Firebase. Google Analytics en Google Analytics voor Firebase (gezamenlijk "Google Analytics") zijn diensten die worden aangeboden door Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland). Wanneer u de sectie 'Carrière' van innogames.com bezoekt of onze diensten opent via een mobiele app, verwerkt Google Analytics uw persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden door Google Analytics verwerkt: App-instance-identifier, IP-adres. Meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. De volgende gegevens worden verwerkt door Google Analytics voor Firebase: app geopend, app-updates, apparaatmodel, eerste release, geografie, in-app-aankopen, aantal gebruikers en sessies, besturingssystemen, sessieduur. Meer informatie: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Zowel Google Analytics als Google Analytics voor Firebase gebruiken IP-anonimisering. Dit betekent dat het laatste octet van uw IPv4-adres of de laatste 80 bits van uw IPv6-adres - indien van toepassing - kort nadat het naar Google Analytics verzonden is, in het geheugen in nullen wordt veranderd. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit naar schijf geschreven.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

De dienst helpt ons de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en prestatierapporten te genereren.

d) Opslagduur

De gegevens worden door Google Analytics 14 maanden bewaard.

De persoonsgegevens worden door Google maximaal veertien maanden bewaard of voor zolang als nodig is om u diensten te kunnen leveren. InnoGames bewaart geen persoonsgegevens, tenzij u actief met ons heeft gecommuniceerd.

De gegevens worden door Google gedurende 26 maanden bewaard; door de afkorting van de IP-adressen worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

e) Bezwaar en verwijdering

U kunt in onze privacyinstellingen zich afmelden voor de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door uw browser dienovereenkomstig te configureren. Wij kunnen echter niet garanderen dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken indien uw browser geen cookies toestaat. Bovendien kunt u een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google. De volgende link brengt u naar de gewenste plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Beschrijving van de omvang van de gegevensverwerking

Google Firebase is een dienst welke aangeboden wordt door Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland). Firebase is een ontwikkelplatform voor mobiele en webapplicaties. Firebase verstrekt ons een software development kit. De dienst maakt gebruik van de Firebase SDK die we geïmplementeerd hebben in de code van het spel. De SDK stuurt algemene informatie en informatie die wordt gevraagd door de ondersteunende diensten van Firebase die we gebruiken, naar een server van Google en wordt daar opgeslagen. Firebase biedt tools en infrastructuren die het mogelijk maken om eenvoudige en meer efficiënte functies te bieden met behulp van programmeerinterfaces op verschillende platforms. Om redenen van gegevensprivacy gebruiken we niet alle aanvullende diensten van Firebase. Wij maken gebruik van de volgende diensten: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting en Crashlytics. We gebruiken Google Firebase Realtime Database om evenementen in het spel op alle mobiele apparaten bij te houden om gebruikersgerelateerde activiteitsstatistieken te creëren. Die statistieken omvatten gemiddelde speeltijden, crashes in statistische waarden. We gebruiken Firebase Hosting om pushmeldingen te maken en naar de speler te verzenden. We gebruiken Crashlytics om de stabiliteit en compatibiliteit van onze huidige spelversie te meten.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Het gebruik van Firebase Realtime Database, Firebase Hosting en Crashlytics-gegevensverwerking vindt plaats op basis van rechtsgronden, zoals de uitvoering van het contract, door spellen voor alle spelers te waarborgen volgens Art. 6(1)(b) AVG. Daarnaast hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

De Firebase-diensten zijn essentieel om onze spellen te laten functioneren. Firebase meet de prestaties op verschillende versies van apparaten en de reactie van de speler op versiewijzigingen, enz. Crashlytics is nodig om de stabiliteit van onze spellen te verbeteren en om de prestaties te verbeteren door systeeminformatie en spelgegevens te verzamelen van een apparaat waarop een crash zich heeft voorgedaan. Firebase Realtime Database helpt ons het algemene gedrag van gebruikers te begrijpen. Het stelt ons in staat om een statistisch overzicht te krijgen van hoeveel spelers wat voor soort voortgang in het spel hebben gearchiveerd of premium diensten in de Store hebben gekocht. We kunnen ermee definiëren welke specifieke categorie wat betreft gedrag we willen volgen. Die kennis helpt ons om het spel te finetunen, te verbeteren en aan te passen in het voordeel van de spelers. We gebruiken Firebase Hosting Players om de speler op de hoogte te stellen en om de gebruikerservaring te verbeteren wanneer we onze spellen aanpassen.

d) Opslagduur

De persoonsgegevens worden door Google maximaal veertien maanden bewaard of voor zolang als nodig is om u diensten te kunnen leveren. InnoGames bewaart geen persoonsgegevens, tenzij u actief met ons heeft gecommuniceerd.

e) Bezwaar en verwijdering

U kunt in onze privacyinstellingen zich afmelden voor de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

5. LinkedIn Analytics

a) Beschrijving van de omvang van de gegevensverwerking

De sectie 'Carrière' van onze bedrijfswebsite en onze LinkedIn-bedrijfspagina gebruiken LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics is een webanalysedienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland). Wanneer u de sectie 'Carrière' op onze website bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens. Dit gebeurt door een functionele cookie in de cache van uw browser te plaatsen die communiceert met de servers van LinkedIn. Indien u een LinkedIn-gebruiker bent, stuurt LinkedIn ons een geanonimiseerde samenvatting van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden. Wanneer u onze bedrijfspagina op LinkedIn bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens en stuurt een geanonimiseerde samenvatting van uw persoonsgegevens naar ons voor statistische doeleinden. Wanneer u met ons communiceert op LinkedIn-pagina's of berichten, zal LinkedIn ook uw profielnaam aan ons doorgeven. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang volgens art. 6(1)(f) AVG. Daarnaast hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met LinkedIn afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

De dienst helpt ons te begrijpen hoe onze Carrière-sectie en LinkedIn-pagina gebruikt worden en hoe effectief onze vacatures zijn. Het helpt u ook om met ons te communiceren over sollicitatiemogelijkheden.

d) Opslagduur

De persoonsgegevens worden door LinkedIn bewaard zolang uw LinkedIn-account bestaat of voor zo lang als nodig is om u diensten te leveren. Er worden door InnoGames geen persoonsgegevens bewaard, tenzij u actief met ons gecommuniceerd hebt op onze LinkedIn-pagina. In dat geval worden uw persoonsgegevens bewaard totdat u de communicatie of uw LinkedIn-account verwijdert.

e) Bezwaar en verwijdering

U kunt zich afmelden voor de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om verwijdering van uw gegevens in uw LinkedIn privacy-instellingen of op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

We gebruiken mobiele trackingtechnologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, VS). Met behulp van deze diensten verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van onze diensten om deze continu te verbeteren. Wanneer u onze apps of websites gebruikt, stuurt uw apparaat ons informatie die wij verzamelen en analyseren. De volgende gegevens worden verzameld: geanonimiseerd IP-adres, geanonimiseerde ID for Advertisers (IDFA) van Apple of Google Advertentie-ID (GAID) evenals geolocatie-informatie, gegevens over het gedrag en gebruikspatronen van de eindgebruikers van mobiele applicaties. Er zijn geen directe persoonlijke identificatoren. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De met de trackingtechnologie verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de gebruiker van onze diensten persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Singular Labs op: https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Singular Labs afgesloten.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel is om uw gebruikerservaring met onze diensten te verbeteren en ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Daarnaast worden de verzamelde gegevens gebruikt om de prestaties van marketingcampagnes te analyseren en prestatierapporten te genereren.

d) Opslagduur

De gegevens worden door ons bewaard voor de duur van het gebruik van de dienst. Singular Labs bewaart uw onderzoeksinformatie, analyse-informatie en contactgegevens zo lang als nodig is voor zakelijke doeleinden, en daarna voor zover als nodig is voor het bijhouden van gegevens.

e) Bezwaar en verwijdering

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment voor de toekomst worden stopgezet door uw mobiele apparaat te configureren zoals hierboven beschreven in IX. 5. U kunt eveneens bezwaar maken of verzoeken om verwijdering van uw gegevens bij Singular Labs door contact met hen op te nemen via privacy@singular.net.

XIII. Gebruik van reclamediensten van derden

1. Algemene informatie

De website kan af en toe advertenties van derden en interactieve links naar websites van derden bevatten waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij hebben meer bepaald geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van de externe sites waarnaar u via deze site wordt doorverwezen of de websites waarnaar u via deze sites wordt doorverwezen. Voor de inhoud en vormgeving van deze websites en de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. Adverteerders gebruiken af en toe technologieën die advertenties die op onze websites verschijnen rechtstreeks naar uw browser sturen en automatisch uw IP-adres doorgeven. De betrokken adverteerders maken soms ook gebruik van cookies en andere technische hulpmiddelen om de efficiëntie van hun advertenties te meten of hun inhoud te optimaliseren. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor het classificeren van websites naar bepaalde belangencategorieën binnen uw internetgebruik. Er wordt geen verband gelegd tussen deze gegevens en uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Daar hebben we geen invloed op. De verwerking van gegevens door deze derden valt derhalve niet onder deze gegevensbeschermingsverklaring. Neem daarom rechtstreeks contact op met de betreffende aanbieder voor informatie over hun gegevensbeschermingvoorschriften. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser (zie hierboven).

Wij sturen uw geanonimiseerde toestel-ID (IDentifier For Advertisers - IDFA of Google Advertiser ID - GAID) naar enkele van onze marketingpartners binnen en buiten Europa (bijvoorbeeld in de VS) om met behulp van onze partners advertenties te genereren voor bepaalde gebruikersgroepen of om gebruikers uit te sluiten van bepaalde advertentiecampagnes. U kunt de verzameling, opslag en doorgifte van gegevens herroepen door de instellingen van uw mobiele apparaat aan te passen zoals hierboven beschreven.

2. AppNexus

InnoGames maakt gebruik van de advertentieweergavediensten van de externe verkoper AppNexus Inc, 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, VS, https://www.appnexus.com (“AppNexus”). Hiervoor hebben we de AppNexus trackingpixel (een codefragment) in onze website geïntegreerd. De trackingpixel maakt het mogelijk om de acties van spelers te volgen op onze website. Er wordt geen persoonlijke referentie vastgesteld. Er worden alleen statistische gegevens verzameld en aan AppNexus doorgegeven. Dit is bedoeld om de reclamecampagnes te optimaliseren en advertenties te versturen die voor internetgebruikers van belang zijn. Als u dat niet wilt, kunt u AppNexus-tracking uitschakelen door op de afmeldknop (opt-out) te tikken op https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Meer informatie over gegevensbescherming bij AppNexus vindt u op: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Vanwege onze gerechtvaardigde belangen in de analyse, optimalisatie en werking van onze diensten en voor deze doeleinden, maken onze diensten gebruik van een tracker die”Facebook-pixel" wordt genoemd van het sociale netwerk Facebook, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten of, als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

De Facebook-pixel is een codefragment dat op onze website wordt geplaatst.

Facebook Pixel stelt Facebook in staat om bezoekers van onze onlinecontent te identificeren als doelgroep voor het tonen van advertenties (bekend als “Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken we Facebook Pixel om onze geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze diensten of die bepaalde factoren delen (zoals interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van bezochte webpagina's), die we doorgeven aan Facebook (dat bekend staat als Custom Audiences). Facebook Pixel helpt ons ook om de doeltreffendheid van Facebook-advertenties te begrijpen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te laten zien of gebruikers zijn omgeleid naar onze diensten na het klikken op een Facebook-advertentie (bekend als conversie, en om te bepalen op welke apparaten een gebruiker een handeling uitvoert), om een zogenaamd lookalike-publiek of statistische tweeling te creëren (dat wil zeggen om advertenties te tonen aan doelgroepen die vergelijkbaar zijn met bestaande klanten) en om uitgebreide statistieken over het gebruik van de website te verkrijgen. Facebook Pixel brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer u onze website bezoekt. Zo wordt de Facebook-server op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website en wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Facebook is gecertificeerd op basis van het EU-VS-privacyschild en garandeert daarmee dat het zich zal houden aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en opties voor de bescherming van uw privacyrechten vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/update. Ga voor specifieke informatie en details over Facebook Pixel en hoe het werkt naar de Facebook-helpsectie op https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Deze functie kunt u deactiveren, zoals weergegeven op https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink of https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Hiervoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

4. Google DoubleClick

DoubleClick is een dienst die wordt geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ('Google')). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties die voor u relevant zijn weer te geven. Aan uw browser wordt een pseudoniem (ID) toegekend om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn bekeken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Door het gebruik van DoubleClick-cookies kunnen Google en zijn partnerwebsites alleen advertenties weergeven die zijn gebaseerd op eerdere bezoeken aan onze site of andere websites op het internet. De door cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server verzonden en daar opgeslagen voor analyse. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er echter rekening mee dat dit de volledige functionaliteit van onze website voor u kan beperken. U kunt ook voorkomen dat Google door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website verzamelt en verwerkt door het gebruik van cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen (zie hierboven). U kunt zich ook afmelden voor het verzamelen en categoriseren van informatie gebaseerd op uw interesses door dit uit te schakelen op de DoubleClick cookie-instellingenpagina op https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Gebruik van andere diensten van derden

1. Episerver Campaign (voorheen optivo Broadmail)

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Episerver Campaign (voorheen optivo broadmail), een e-mailmarketingplatform van Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland.

De e-mailadressen van onze ontvangers van nieuwsbrieven en andere gegevens die in dit bericht worden beschreven, worden voor dit doel tijdelijk opgeslagen op Episerver-servers in datacentra in Duitsland en zijn onderworpen aan de Duitse wet op de gegevensbescherming. Episerver gebruikt deze informatie om namens ons nieuwsbrieven te versturen en te beoordelen. Episerver kan deze informatie ook gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren, zoals het technisch optimaliseren van de verzending en presentatie van nieuwsbrieven. Episerver gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om schriftelijk te communiceren met hen en geeft de informatie nooit door aan derden als dit niet wettelijk vereist is. Het beveiligingsprogramma van Episerver Campaign voor het Omni-kanaal en de e-mailmarketingcloud is ISO 27001-gecertificeerd. Meer informatie vindt u op https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Onze nieuwsbrieven bevatten een pixelafbeelding (pixelcode) die door een Episerver-server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Als onderdeel van deze opvraging wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser of besturingssysteem, evenals uw IP-adres, locatie en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt geanonimiseerd en zonder de persoonlijke informatie beoordeeld.

2. Google Maps

Onze websites maken gebruik van kaarten van Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Wanneer u een van onze pagina's met een relevante kaart bezoekt, wordt de kaartinhoud opgehaald van de servers van Google. Als u bent aangemeld met uw Google-account, kan Google uw surfgedrag koppelen met andere informatie. Wij gebruiken Google Maps om onze diensten op een begrijpelijke manier te kunnen weergeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. Het gegevensbeschermingsbeleid van Google is van toepassing: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. LinkedIn

Onze websites bevatten knoppen van LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. De inhoud van LinkedIn-servers wordt opgehaald wanneer u één van onze pagina's met een relevante knop bezoekt. Als u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw surfgedrag koppelen met andere informatie. Wij gebruiken LinkedIn-knoppen om informatie over onze diensten te kunnen uitwisselen en deze te verbeteren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. Het gegevensbeschermingsbeleid van LinkedIn is van toepassing: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus is een dienst verstrekt door Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, VS) voor het analyseren van e-mails. De nieuwsbrieven bevatten een pixelafbeelding (pixelcode) die bij het openen van de nieuwsbrief door een Litmus-server wordt opgehaald. Als onderdeel van deze opvraging wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser of besturingssysteem, evenals uw IP-adres, locatie en tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt geanonimiseerd en zonder de persoonlijke informatie beoordeeld.

5. Mailgun

Mailgun is een dienst verstrekt door Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107,VS) voor het versturen van onze e-mails. Deze dienst kan ook informatie verzamelen over de datum en het tijdstip waarop berichten door de gebruiker werden gelezen en wanneer de gebruiker interageert met inkomende berichten (bijvoorbeeld door te klikken op de links daarin). Het bedrijf is partij bij de “Safe Harbour”-overeenkomst met de EU en zet zich in voor de naleving van de Europese normen inzake gegevensbescherming ( https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Onze websites bevatten knoppen van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. De inhoud van Pinterest-servers wordt opgehaald wanneer u één van onze pagina's bezoekt met een relevante knop. Als u bent ingelogd op uw Pinterest-account, kan Pinterest uw surfgedrag koppelen met andere informatie. Het gegevensbeschermingsbeleid van Pinterest is van toepassing: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Onze websites kunnen bevatten van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. De inhoud van Twitter-servers wordt opgehaald wanneer u één van onze pagina's bezoekt met een relevante knop. Als u bent ingelogd op uw Twitter-account, kan Twitter uw surfgedrag koppelen met andere informatie. Wij gebruiken Twitter-knoppen om informatie over onze diensten te kunnen uitwisselen en deze te verbeteren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. Het gegevensbeschermingsbeleid van Twitter is van toepassing: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Onze websites bevatten video's van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een onderneming van Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Door een van onze sites via een YouTube-video te laden, wordt de inhoud van YouTube geladen. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, heeft YouTube de mogelijkheid om uw navigatiegedrag te koppelen met andere gegevens. Het gebruik van You-Tube-video's is bedoeld om een begrijpelijke weergave van onze diensten te bieden. Het gegevensbeschermingsbeleid van YouTube is van toepassing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Xing

Onze websites bevatten knoppen van Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Door onze website te laden via één van deze knoppen wordt er content van Xing geladen. Voor zover bekend, worden er geen persoonsgegevens verzameld en wordt uw navigatiegedrag niet geanalyseerd. De voorschriften inzake gegevensbescherming voor Xing-knoppen zijn van toepassing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene zoals gedefinieerd door de AVG en heeft u de volgende rechten bij de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken u te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking bestaat, kunt u eisen dat de verwerkingsverantwoordelijke u de volgende informatie geeft:

 1. de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers en/of de categorieën ontvangers aan wie de desbetreffende persoonsgegevens bekend zijn of nog bekend worden gemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie niet kan worden verstrekt, criteria ter bepaling van de duur van de opslag;
 5. het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of de verwerkingsbeperking van persoonsgegevens van de betrokkene, dan wel tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
 8. het bestaan van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en in deze gevallen ten minste, zinvolle informatie over welke logica er ten grondslag ligt aan een eventuele automatische verwerking, alsook informatie over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over het feit of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. U kunt in dit verband verzoeken om te worden geïnformeerd over de van toepassing zijnde garanties op grond van artikel 46 van de AVG op voornoemde doorgifte.

Wij zullen verzoeken binnen een maand na ontvangst ervan beantwoorden.

2. Recht op correctie

U hebt ook recht op correctie en/of aanvulling ten overstaan van de verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de rechtzetting onmiddellijk uit te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende omstandigheden kunt u zich beroepen op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. indien de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. indien de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 4. indien de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(1) van de AVG in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de verwerkingsbeperking onder een van de bovenstaande omstandigheden is opgelegd, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering van gegevens

U heeft de mogelijkheid om zelf uw account te verwijderen op https://goodbye.innogames.com/login. Wij zullen dan al uw persoonsgegevens wissen, voor zover wij niet wettelijk gemachtigd zijn om ze op te slaan. Na een jaar van inactiviteit zullen wij ook uw account bij ons verwijderen.

a) Verplichting tot verwijdering

U hebt het recht te vorderen dat de verwerkingsverantwoordelijke alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging wist. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u hebt uw toestemming waarop de gegevensverzameling was gebaseerd ingetrokken overeenkomstig artikel 6(1)(a), of artikel 9(2)(a) van de AVG en er bestaan geen andere rechtsgronden voor de verwerking ervan.
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21(1) van de AVG en er geen zwaarwegende redenen zijn voor de verwerking, of u bezwaar aantekent tegen de verwerking op grond van artikel 21(1) van de AVG.
 4. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig zijn verwerkt;
 5. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert;
 6. de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8(1) van de AVG

b) Informatie voor derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17(1) van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, deze verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om het wissen van links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen:

Het recht op verwijdering is niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor:

 1. uitoefening van het recht van vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 2. naleving van een wettelijke verplichting die verwerking voorschrijft krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, voor vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 3. in het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9(2)(h) en 9(2)(i), alsook artikel 3 van de AVG;
 4. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1) van de AVG, op voorwaarde dat het recht op verwijdering beschreven sub (a) de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking niet onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.
 5. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op kennisgeving

Als u het recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking bij de verwerkingsverantwoordelijke doet gelden, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens over zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie, wissing of verwerkingsbeperking van deze gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 1. de verwerking berust op toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG of artikel 9(2)(a) van de AVG en onder artikel 6(1)(a) van de AVG, en
 2. de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens die betrekking hebben op u direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen door deze acties niet in het gedrang komen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag toevertrouwd aan de verwerkingsverantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie op basis van artikel 6(1)(a) of 6(1)(f), waaronder profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende en gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het doen gelden, effectueren of verdedigen van rechtsaanspraken.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van diensten van informatiemaatschappijen kunt u, niettegenstaande het bepaalde in Richtlijn 2002/58/EG, uw recht om met geautomatiseerde middelen en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen, uitoefenen.

8. Recht op intrekking van uw toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking ervan heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor u rechtsgevolgen zou hebben of op gelijke wijze aanzienlijke gevolgen voor u zou hebben. Het bovenstaande is niet van toepassing, indien het besluit

 1. vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen uzelf en een verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die tevens passende maatregelen
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming wordt gemaakt.

Besluiten als bedoeld in lid 2 zijn niet gebaseerd op de bijzondere categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9(1) van de AVG, tenzij artikel 9(2)(a) of (g) van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen.

In de gevallen bedoeld in de punten (1) en (3) neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht van de verwerkingsverantwoordelijke om tussenkomst van een persoon te verkrijgen, het recht om zijn/haar eigen mening te geven en het recht om tegen het besluit in beroep te gaan.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratiefrechtelijke of rechterlijke voorzieningen waarover u beschikt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name een autoriteit in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats hebt, waar u werkt of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid tot rechtsherstel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

XVI. Slotbepalingen

InnoGames kan deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde wijzigen. InnoGames zal deze wijzigingen via geschikte kanalen melden.

© Copyright InnoGames 2018. Alle rechten voorbehouden.