Γενικοί όροι συναλλαγών

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2022

Περιεχόμενα

 1. § 1 Ισχύς των ΓΟΣ, τροποποίηση των ΓΟΣ
 2. § 2 Σύναψη σύμβασης, σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης
 3. § 3 Mobile App
 4. § 4 Όνομα
 5. § 5 Λογαριασμοί
 6. § 6 Απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός
 7. § 7 Υπηρεσίες
 8. § 8 Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium
 9. § 9 Δικαίωμα ανάκλησης, ενημέρωση ανάκλησης σε σχέση με τις υπηρεσίες premium
 10. § 10 Διάρκεια σύμβασης και καταγγελία
 11. § 11 Ασφάλεια, απάτη
 12. § 12 Υποχρεώσεις του χρήστη
 13. § 13 Παραχώρηση δικαιωμάτων, λογισμικό Mobile App
 14. § 14 Προσβασιμότητα
 15. § 15 Εγγύηση για τυχόν ελαττώματα και περιορισμός ευθύνης
 16. § 16 Προστασία δεδομένων
 17. § 17 Πληροφορίες σχετικά με την Online υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution)
 18. § 18 Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου/ τόπος εκδίκασης

§ 1 Ισχύς των ΓΟΣ, τροποποίηση των ΓΟΣ

 1. 1.1 Η InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg («InnoGames»), εκτός των άλλων, δραστηριοποιείται στον τομέα online παιχνιδιών («Παιχνίδια») σε διάφορους top-level-domain (τομείς ανώτατου επιπέδου), καθώς και διάφορους subdomain (υποτομείς) και alias αυτών των τομέων. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα παιχνίδια ως χρήστης («Χρήστης») μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές («Mobile App») ή μέσω φυλλομετρητή (browser).

  Οι υπηρεσίες και οι παροχές στα πλαίσια των παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της εμφάνισης της σελίδας προφίλ χρήστη, της συμμετοχής σε φόρουμ, της εμφάνισης περιεχομένων που αφορούν στο χρήστη, όπως κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά ή κινούμενες εικόνες, της παροχής συστημάτων ενημέρωσης εντός του παιχνιδιού («Υπηρεσίες»), διέπονται αποκλειστικά από τους Γενικούς όρους συναλλαγών («ΓΟΣ»). Αυτοί οι ΓΟΣ δημοσιεύονται για Mobile App, κατά τη διαδικασία παραγγελίας της εκάστοτε εφαρμογής, ενώ γενικά δημοσιεύονται και στις ιστοσελίδες των παιχνιδιών. Μέσα από τις σελίδες είναι δυνατή οποτεδήποτε η εμφάνισή τους, καθώς και η εκτύπωσή τους. Παράλληλα με τους ΓΟΣ ισχύουν, εφόσον υπάρχουν, οι εκάστοτε κανόνες και οι οδηγίες του παιχνιδιού, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην εκάστοτε εφαρμογή ή έχουν αναρτηθεί στους ιστότοπους. Σε περίπτωση αντιθέσεων μεταξύ των παρόντων ΓΟΣ και των κανόνων ή/και των οδηγιών του παιχνιδιού υπερισχύουν όσα αναφέρονται στους ΓΟΣ. Για μεμονωμένα παιχνίδια και ειδικές εκδόσεις παιχνιδιών ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο τρόπο για τους όρους αυτούς πριν από την αποδοχή της εκάστοτε προσφοράς.
 2. 1.2 Με την αποδοχή των ΓΟΣ, τα μέρη συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης. Σε περίπτωση χρήσης των παιχνιδιών μέσω φυλλομετρητή (browser), ο χρήστης αποδέχεται τους ΓΟΣ για τις υπηρεσίες που προσφέρει η InnoGames επιλέγοντας το πεδίο «Αποδέχομαι τους Γενικούς όρους συναλλαγών» και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο εγγραφής.
 3. 1.3 Σε περίπτωση χρήσης των παιχνιδιών μέσω Mobile App, ο χρήστης αποδέχεται τους ΓΟΣ με τη λήψη της εκάστοτε εφαρμογής. Οι Γενικοί όροι συναλλαγών του χρήστη δεν αποτελούν μέρος της συγκεκριμένης σύμβασης.
 4. 1.4 Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων των ΓΟΣ και λοιπών όρων με μελλοντική ισχύ. Η InnoGames θα προχωρήσει σε τροποποιήσεις μόνο για βάσιμους λόγους, κυρίως σε περίπτωση νέων τεχνολογικών εξελίξεων, επεκτάσεων των υπηρεσιών που παρέχει η InnoGames, τροποποιήσεων της νομοθεσίας ή της νομολογίας ή λοιπών εξίσου βάσιμων λόγων. Σε περίπτωση που μία τροποποίηση επηρεάζει αισθητά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των μερών, δεν θα πραγματοποιηθεί. Κατά τα άλλα, οι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από το χρήστη. Ο χρήστης δέχεται να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΣ κατά τη σύνδεση στην εκάστοτε πλατφόρμα παιχνιδιού, μέσω μηνυμάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή μέσω email στην τελευταία διεύθυνση email που δήλωσε. Οι τροποποιήσεις θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές εφόσον ο χρήστης δεν καταθέσει την ένστασή του εγγράφως εντός 8 εβδομάδων από την ενημέρωση («Προθεσμία ένστασης»). Κατά την ενημέρωση για τις τροποποιήσεις, η InnoGames θα σας ενημερώσει σχετικά με αυτήν την επιλογή. Ο χρήστης θα παροτρυνθεί να καταθέσει τυχόν ενστάσεις εγγράφως ή/και μέσω email, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό. Στη δεύτερη περίπτωση θα του ζητηθεί να αναφέρει στη γραμμή του θέματος το όνομα του παιχνιδιού, καθώς και το όνομα χρήστη.
 5. 1.5 Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν υποβάλει στην InnoGames την ένστασή του όσον αφορά στους τροποποιημένους ΓΟΣ εντός της προθεσμίας ένστασης ή συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα παιχνίδια και μετά τη λήψη της ενημέρωσης για τις τροποποιήσεις, τότε θα ισχύσουν οι τροποποιημένοι ή συμπληρωμένοι ΓΟΣ.

  Εάν ο χρήστης υποβάλει την ένστασή του εντός της προθεσμίας, τότε και τα δύο μέρη έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης ή της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης premium σύμφωνα με το § 10 των παρόντων ΓΟΣ, καθώς και διαγραφής του λογαριασμού μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας. Για τυχόν προπληρωμένες υπηρεσίες που ισχύουν πέρα από το χρονικό διάστημα τερματισμού της σύμβασης, το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται μερικώς ή πιστώνεται σε άλλα παιχνίδια. Στην ενημέρωση περί τροποποιήσεων, η InnoGames συμπεριλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης και καταγγελίας, την προθεσμία, καθώς και τις νομικές συνέπειες, κυρίως όσον αφορά σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

§ 2 Σύναψη σύμβασης, σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης

 1. 2.1 Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης σύμβασης δωρεάν χρήσης παιχνιδιών μέσω φυλλομετρητή (browser) ή Mobile App («Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης»). Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αξίωσης παραχώρησης άδειας χρήσης, ούτε δικαίωμα αξίωσης χρήσης των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών premium. Η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης μπορεί να τερματιστεί από την InnoGames και από το χρήστη ανά πάσα στιγμή δίχως αναφορά των λόγων. Επίσης, οι υπηρεσίες μπορούν να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή δίχως αναφορά των λόγων.
 2. 2.2 Τα παιχνίδια μας απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Άτομα μικρότερης ηλικίας δεν επιτρέπεται να παίζουν στα παιχνίδια μας.
 3. 2.3 Η σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης των υπηρεσιών μέσω φυλλομετρητή (browser) συνάπτεται με την πρόσβαση στα δεδομένα μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της φόρμας εγγραφής και μέσω της ενεργοποίησης του λογαριασμού από την InnoGames, καθώς και μέσω της αποδοχής των παρόντων ΓΟΣ σύμφωνα με το § 1.2. Η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης παρέχεται δωρεάν.
 4. 2.4 Πέρα από τη σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης, για την οποία γίνεται αναφορά στο 2.3, η InnoGames παρέχει υπηρεσίες με χρέωση («Υπηρεσίες premium»). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. Πριν από τη χρήση, ο χρήστης ενημερώνεται για την υποχρέωση πληρωμής με ξεκάθαρη επισήμανση και θα πρέπει να αποδεχτεί ρητά τη χρήση. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες premium, κυρίως όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης, στην περιγραφή των υπηρεσιών premium, στη χρέωση και στην ενημέρωση ανάκλησης, ρυθμίζονται στο § 8, στη ενότητα «Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium».
 5. 2.5 Οι συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης συνάπτονται με την InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg ως συμβαλλόμενο μέρος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την InnoGames, κυρίως όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας (φαξ, email), στον αριθμό εμπορικού μητρώου και στο όνομα των ατόμων με δικαίωμα εκπροσώπησης αναγράφονται στην ενότητα «Σχετικά με εμάς» στους ιστότοπούς μας.
 6. 2.6 Για μεμονωμένα παιχνίδια, στο χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα να επιλέξει υπηρεσίες από συνεργαζόμενες εταιρίες της InnoGames. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνάπτεται μία ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης εταιρίας, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς όρους, για τους οποίους ο χρήστης ενημερώνεται από τη συνεργαζόμενη εταιρία πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

§ 3 Mobile App

 1. 3.1 Τα παιχνίδια παρέχονται δωρεάν προς λήψη σε μορφή Mobile App από διάφορους παρόχους (π.χ. iTunes μέσω του App Store και Google μέσω του Google Play Store) («Store»). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τα παιχνίδια, πραγματοποιώντας λήψη της εκάστοτε Mobile App στην τερματική συσκευή από ένα Store.
 2. 3.2 Η σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης της Mobile App συνάπτεται με τη λήψη της Mobile App στην τερματική συσκευή του χρήστη και την αποδοχή των ΓΟΣ σύμφωνα με το § 1.2.
 3. 3.3 Πέρα από τη σύμβαση παραχώρησης άδειας δωρεάν χρήσης που περιγράφεται στο σημείο 3.2, ο χρήστης μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες premium και μέσω των Mobile App από το εκάστοτε Store (πρόκειται για τις λεγόμενες αγορές In-App). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν θα πραγματοποιήσει τις αγορές In-App. Ο χρήστης ενημερώνεται για την υποχρέωση πληρωμής με ξεκάθαρη επισήμανση και θα πρέπει να αποδεχτεί ρητά τη χρήση κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αγορά» ή σε κάποιο παρόμοιο πεδίο.
 4. 3.4 Όσον αφορά στη χρήση των υπηρεσιών premium με χρέωση, πέρα από τους όρους χρήσης του Store, ισχύουν συμπληρωματικά οι παρόντες ΓΟΣ. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες premium, κυρίως όσον αφορά στη σύναψη σύμβασης, στην περιγραφή των υπηρεσιών premium, στη χρέωση και στην ενημέρωση ανάκλησης, ρυθμίζονται στο § 8, στη ενότητα «Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium».
 5. 3.5 Η σύμβαση δωρεάν χρήσης μιας Mobile App ή των υπηρεσιών premium με χρέωση συνάπτεται με την InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg ως συμβαλλόμενο μέρος και όχι με το εκάστοτε Store. Αποκλειστική ευθύνη για την αδειοδοτημένη Mobile App και το περιεχόμενό της φέρει η InnoGames και όχι το εκάστοτε Store. Σε περίπτωση παραπόνων, αξιώσεων ή ερωτήσεων σχετικά με τα Mobile App, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην InnoGames. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την InnoGames, κυρίως όσον αφορά στα στοιχεία επικοινωνίας (φαξ, email), στον αριθμό εμπορικού μητρώου και στο όνομα των ατόμων με δικαίωμα εκπροσώπησης αναγράφονται στην ενότητα «Σχετικά με εμάς» στους ιστότοπούς μας.
 6. 3.6 Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Mobile App με οποιονδήποτε τρόπο που να αντιβαίνει ή να παραβιάζει τους όρους χρήσης και άδειας ή λοιπές συμβάσεις μεταξύ του χρήστη και τα Store.
 7. 3.7 Τα εκάστοτε Store δεν φέρουν ευθύνη για τη συντήρηση και την υποστήριξη της Mobile App.
 8. 3.8 Για οποιαδήποτε αξίωση του χρήστη όσον αφορά στις υπηρεσίες premium με χρέωση, κυρίως αλλά χωρίς να περιορίζεται στα πλαίσια εγγύησης για τυχόν ελαττώματα ή λοιπά δικαιώματα σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων, δεν φέρουν ευθύνη τα Store, αλλά η InnoGames ως συμβαλλόμενο μέρος. Ισχύουν οι όροι των παρόντων ΓΟΣ. Τα δικαιώματα εγγύησης και ευθύνης ρυθμίζονται στο § 15 των παρόντων ΓΟΣ.
 9. 3.9 Σε περίπτωση που η Mobile App ή/και η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης με το χρήστη παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ευθύνη για την υπεράσπιση και την επίλυση διαφορών, που αφορούν σε αξιώσεις ιδιοκτησίας, φέρει αποκλειστικά η InnoGames και όχι το Store από το οποίο πραγματοποιήθηκε λήψη της Mobile App.
 10. 3.10 Για μια Mobile App, η λήψη της οποίας πραγματοποιήθηκε από ένα Store, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ακόλουθος περιορισμός:
  Δεν επιτρέπεται η λήψη της Mobile App, σε περίπτωση που ο χρήστης διαμένει σε μια χώρα που τελεί υπό εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει διαβαθμιστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που στηρίζει την τρομοκρατία. Κατά τη λήψη Mobile App μέσω του Store, ο χρήστης δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι
  • δεν διαμένει σε μια χώρα που τελεί υπό εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει διαβαθμιστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που στηρίζει την τρομοκρατία, καθώς και ότι
  • δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε λίστα με άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί απαγορεύσεις ή περιορισμοί (prohibited or restricted parties) από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
 11. 3.11 Τα Store, μέσω των οποίων αποκτούνται οι Mobile App, αποτελούν δικαιούχους τρίτους της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της InnoGames και ως δικαιούχοι τρίτοι δικαιούνται να επιβάλλουν στο χρήστη την παρούσα σύμβαση.

§ 4 Όνομα

 1. 4.1 Για τη συμμετοχή στα παιχνίδια, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει ένα ψευδώνυμο για χρήση ως όνομα παίκτη («Όνομα χρήστη»). Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αξίωσης ενός συγκεκριμένου ονόματος χρήστη.
 2. 4.2 Η InnoGames έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει το επιλεγμένο από το χρήστη όνομα χρήστη για τεχνικούς, ηθικούς ή και νομικούς λόγους, χωρίς να απαιτείται η άδεια του χρήστη.

§ 5 Λογαριασμοί

 1. 5.1 Ο χρήστης λαμβάνει έναν λογαριασμό χρήστη («Λογαριασμός») με τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης. Σε αυτόν το λογαριασμό μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία του και να διαχειρίζεται τα παιχνίδια.
 2. 5.2 Ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί είτε στο portal παιχνιδιών από την InnoGames είτε στον εκάστοτε ιστότοπο του παιχνιδιού είτε στην Mobile App που βρίσκεται στην τερματική συσκευή του χρήστη.
 3. 5.3 Δίχως τη ρητή άδεια της InnoGames δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, με ή χωρίς χρέωση.
 4. 5.4 Κάθε χρήστης μπορεί να διαθέτει έναν μόνο λογαριασμό ανά κόσμο παιχνιδιού (ένα τμήμα ενός παιχνιδιού). Η πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη είναι δυνατή μέσω των εφαρμογών που έχει κατεβάσει ο χρήστης, καθώς και μέσω του εκάστοτε ιστότοπου του παιχνιδιού. Απαγορεύονται οι πολλαπλοί λογαριασμοί του ίδιου παίκτη («Multi-Account») εντός ενός κόσμου παιχνιδιού (μέσω της ληφθείσας Mobile App ή των ιστότοπων των παιχνιδιών) και ενδέχεται να οδηγήσουν σε άμεσο αποκλεισμό του χρήστη ή/και την τιμωρία του με έκτακτη καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για οποιαδήποτε αξίωση.
 5. 5.5 Ο χρήστης υποχρεούται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία εισόδου, κωδικούς και στοιχεία πρόσβασης (όλα μαζί αναφερόμενα ως «Στοιχεία πρόσβασης») στο λογαριασμό του, καθώς και να ενημερώνει άμεσα την InnoGames σε περίπτωση που καταλάβει ή υποψιαστεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι γνωρίζουν τα στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα αλλάξει τα στοιχεία του ή θα ζητήσει την αλλαγή τους από την InnoGames. Στις περιπτώσεις αυτές, η InnoGames έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση στο χρήστη. Η χρήση θα επιτραπεί εκ νέου στο χρήστη μόλις η InnoGames διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πλέον υποψία κατάχρησης των στοιχείων πρόσβασης από τον ίδιο τον χρήστη ή τρίτους.
 6. 5.6 Σε περίπτωση χρήσης ενός λογαριασμού από τρίτο, αφού αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία πρόσβασης με υπαιτιότητα του ίδιου του χρήστη, τότε ο χρήστης θα αντιμετωπιστεί σα να καταχράται ο ίδιος το λογαριασμό.
 7. 5.7 Απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού άλλου χρήστη εκτός εάν προβλέπεται ρητά από τους κανόνες του παιχνιδιού (π.χ. «Επιτηρητής λογαριασμού»).
 8. 5.8 Εάν υπάρχουν υποψίες από την InnoGames ότι κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία πρόσβασης, η InnoGames έχει το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη, να αλλάξει τα στοιχεία πρόσβασης ή/και να κλειδώσει το λογαριασμό. Η InnoGames θα ενημερώσει το χρήστη άμεσα και θα του δώσει νέα στοιχεία πρόσβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν αίτησής του. Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση από το χρήστη σε περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού του λογαριασμού ή τροποποίησης των στοιχείων πρόσβασης.
 9. 5.9 Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής μη ενεργών λογαριασμών σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες του παιχνιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, τερματίζεται αυτόματα η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης.

§ 6 Απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός

 1. Η χρήση των παιχνιδιών είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω λογισμικού που εγκαθίσταται τοπικά στον υπολογιστή, tablet, smartphone ή μέσω λοιπών τερματικών συσκευών («Τερματική συσκευή») του χρήστη. Επίσης, απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται φυλλομετρητές (browser), σύνδεση στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα, τυχόν plug-in, π.χ. Java ή Flash και ενδεχομένως απαιτούμενοι για τη χρήση του παιχνιδιού client. Τα έξοδα για το λογισμικό και τη χρήση, καθώς και τα έξοδα για τη σύνδεση στο διαδίκτυο επιβαρύνουν το χρήστη. Είναι ευθύνη του χρήστη να διατηρεί την τερματική συσκευή σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η χρήση των παιχνιδιών. Η InnoGames δεν παρέχει σχετική υποστήριξη.

§ 7 Υπηρεσίες

 1. 7.1 Η InnoGames παρέχει τα παιχνίδια, καθώς και λοιπές υπηρεσίες στα πλαίσια των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων της. Οι υπηρεσίες των παιχνιδιών είναι διαθέσιμες για στους χρήστες που διαθέτουν σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και, ως εκ τούτου, έναν λογαριασμό.
 2. 7.2 Η επεξεργασία και η αναβάθμιση όλων των παιχνιδιών, υπηρεσιών, υπηρεσιών premium, αντικειμένων ή χρημάτων που παρέχει η InnoGames βρίσκονται στη διακριτική ευχέρειά της ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά για όσο το δυνατό πιο πολλούς χρήστες. Για τη συμμετοχή όλων των χρηστών στο παιχνίδι, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έκδοση ενός παιχνιδιού, μιας υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας premium, αντικειμένων ή χρημάτων. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να συμμετέχει στο εκάστοτε παιχνίδι, καθώς και να χρησιμοποιεί μια υπηρεσία, μια υπηρεσία premium, ένα αντικείμενο ή χρήμα αποκλειστικά στην τρέχουσα έκδοση.
 3. 7.3 Η InnoGames επιφυλάσσεται της διακοπής λειτουργίας παιχνιδιών ή μέρους αυτών δίχως αναφορά των λόγων.
 4. 7.4 Η InnoGames επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσβάλει τη σύμβαση, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση π.χ. τεχνικών προβλημάτων ή προβληματικών προσφορών στους χρήστες από επέμβαση τρίτων ή άλλων παρόμοιων λόγων (π.χ. λανθασμένη ή προβληματική αναγραφή τιμών των πόντων premium), καθώς και να απαιτήσει ανάκληση των υπηρεσιών με επιστροφή του ποσού που έχει καταβάλλει ο χρήστης, κυρίως όσον αφορά σε πόντους premium. Το ίδιο δικαίωμα ισχύει για το χρήστη.

§ 8 Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium

 1. 8.1 Η σύναψη σύμβασης για υπηρεσίες premium («Σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium») συνάπτεται τόσο παιχνίδια σε φυλλομετρητή (browser) όσο και για Mobile App, μόλις ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Πληρωμή τώρα» (ή παρόμοιο πλήκτρο) μετά την επιλογή της υπηρεσίας premium και την αποδοχή της προσφοράς μέσω μηνύματος επιβεβαίωσης στο παιχνίδι ή email.
 2. 8.2 Οι υπηρεσίες premium περιλαμβάνουν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τη διάθεση εικονικών χρημάτων (π.χ. «Πόντοι premium, χρυσός»), και τη χρήση πλεονεκτημάτων στο παιχνίδι με τη μορφή εικονικών αγαθών («Αντικείμενα»).
 3. 8.3 Ισχύουν τα περιεχόμενα, οι λειτουργίες και οι προϋποθέσεις των υπηρεσιών premium τη χρονική στιγμή της παραγγελίας, όπως εμφανίζονται στους ιστότοπους της InnoGames και στις Mobile App, στα αντίστοιχα καλάθια αγορών, καθώς και στην εκάστοτε επιβεβαίωση εντολής.
 4. 8.4 Κατά κανόνα, το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί αντικείμενα, είναι καθορισμένο. Ο χρήστης ενδέχεται να χάσει αντικείμενα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, π.χ. εάν καταστραφούν στο πλαίσιο του παιχνιδιού ή εάν του αφαιρεθούν από άλλους χρήστες.
 5. 8.5 Κάποιες υπηρεσίες premium παρέχονται αποκλειστικά με ειδική παραγγελία. Δεν ισχύει κάποια μόνιμη ή επαναλαμβανόμενη υποχρέωση για τις υπηρεσίες premium.
 6. 8.6 Όσον αφορά στη χρήση των παιχνιδιών μέσω φυλλομετρητή (browser), ισχύουν οι τιμές τη χρονική στιγμή της παραγγελίας, όπως εμφανίζονται στα αντίστοιχα καλάθια αγορών, καθώς και στην επιβεβαίωση εντολής της αντίστοιχης παραγγελίας. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι νόμιμοι φόροι.
 7. 8.7 Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις των διάφορων παρόχων ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην τιμή. Εάν προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για το χρήστη από τους αντίστοιχους παρόχους, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Σε περίπτωση παιχνιδιών σε φυλλομετρητή (browser), ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον πάροχο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής. Η InnoGames δεν μπορεί να επηρεάσει τις πρόσθετες χρεώσεις των παρόχων. Δεσμευτική ενημέρωση σχετικά με τις πρόσθετες χρεώσεις μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά οι διάφοροι πάροχοι.
 8. 8.8 Όσον αφορά σε Mobile App, ισχύουν οι τιμές που εμφανίζονται στο εκάστοτε Store (π.χ. App Store ή Google Play Store) και στην επιβεβαίωση εντολής της εκάστοτε παραγγελίας. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι νόμιμοι φόροι. Η διεκπεραίωση των πληρωμών σε περίπτωση Mobile App πραγματοποιείται μέσω του εκάστοτε Store. Ισχύουν οι όροι χρήσης και πληρωμής των Store σε συνδυασμό με τους παρόντες ΓΟΣ. Σε περίπτωση αντιθέσεων μεταξύ των ΓΟΣ των Store και των παρόντων ΓΟΣ, ισχύουν οι όροι χρήσης και πληρωμής των Store.
 9. 8.9 Σε περίπτωση που πραγματοποιείται προσομοίωση διάφορων ποσών στα παιχνίδια, όπως π.χ. οι πόντοι premium, πρόκειται για υπηρεσίες premium και όχι για πραγματικά χρήματα. Η μετατροπή των υπηρεσιών premium (εκτός των άλλων, χρημάτων) σε πραγματικά χρήματα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση μόνιμης συνολικής παύσης λειτουργίας των ιστότοπων και των Mobile App της InnoGames. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό που έχει καταβάλλει ο χρήστης επιστρέφεται μόνο εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση υπηρεσιών premium ή αντικειμένων.
 10. 8.10 Η πληρωμή υπηρεσίας πραγματοποιείται προκαταβολικά με την αγορά των υπηρεσιών premium.
 11. 8.11 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να καθορίσει συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής.
 12. 8.12 Ο χρήστης είναι υπόλογος απέναντι στην InnoGames σε περίπτωση ακυρώσεων ή χρεώσεων εξ αναστροφής, π.χ. λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου. Θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που προκύπτουν (π.χ. πρόσθετες χρεώσεις του παρόχου) και το φόρο επεξεργασίας της τάξης των 4,00 ευρώ. Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα να τραβήξει τα ποσά αυτά μαζί με το αρχικό ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν έχει υπάρξει ζημιά ή ότι η ζημιά δεν αντιστοιχεί σε αυτό το απαιτούμενο ποσό.
 13. 8.13 Στην περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης πληρωμής, η InnoGames έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να κλειδώσει το λογαριασμό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η υποχρέωση πληρωμής παραμένει για το χρήστη. Δεν ισχύει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών για αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, η InnoGames έχει το δικαίωμα να απαιτήσει φόρους επεξεργασίας της τάξης των 3,00 ευρώ για το ξεκλείδωμα σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής, εφόσον για την καθυστέρηση ευθύνεται ο χρήστης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι δεν έχει υπάρξει ζημιά ή ότι η ζημιά αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσό. Επιπλέον, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η InnoGames δικαιούται να απαιτήσει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας της τάξης των 5 % επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού επιτοκίου.
 14. 8.14 Στα πλαίσια της προσαρμογής και της ενημέρωσης των παιχνιδιών βάσει των § 7.2 και § 7.3 των παρόντων όρων χρήσης, για τη μελλοντική συμμετοχή σε παιχνίδια ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν υπηρεσίες premium, αντικείμενα ή χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση, η InnoGames είναι υποχρεωμένη να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες premium, τα αντικείμενα ή τα χρήματα που έχει αγοράσει εντός ενός χρονικού διαστήματος που προηγουμένως θα ανακοινώσει. Εναλλακτικά, η InnoGames επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα μετατροπής σε πιστωτικό υπόλοιπο υπηρεσιών premium, αντικειμένων και χρημάτων που έχει αγοράσει, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες premium, αντικείμενα και χρήματα που έχει αγοράσει μέχρι την τελική διακοπή λειτουργίας και να τα μετατρέψει σε πιστωτικό υπόλοιπο για χρήση σε διαφορετικό παιχνίδι. Περαιτέρω αξιώσεις του χρήστη αποκλείονται.
 15. 8.15 Η InnoGames διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των υπηρεσιών premium κατά βούληση.

§ 9 Δικαίωμα ανάκλησης, ενημέρωση ανάκλησης σε σχέση με τις υπηρεσίες premium

 1. Σε περίπτωση ανάκλησης μέσω email, για την ταχύτερη διεκπεραίωση προτείνεται η αναγραφή του ονόματος χρήστη και του ονόματος του παιχνιδιού στο θέμα.
 2. Ενημέρωση ανάκλησης
 3. Δικαίωμα ανάκλησης
 4. Ο χρήστης δικαιούται να ανακαλέσει τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς αναφορά των λόγων.
 5. Η προθεσμία ανάκλησης είναι 14 ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
 6. Για να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει την InnoGames (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg, Τηλ.: +49 7889335-0, φαξ: +49 40 7889335-200, email: info@innogames.com) εγγράφως (π.χ. επιστολή, φαξ ή email) σχετικά με την απόφαση ανάκλησης της παρούσας σύμβασης. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Έντυπο ανάκλησης, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι δεσμευτικό.
 7. Για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης επαρκεί η αποστολή της κοινοποίησης της άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανάκλησης.
 8. Συνέπειες ανάκλησης
 9. Σε περίπτωση ανάκλησης της παρούσας σύμβασης, θα πρέπει να επιστραφούν στο χρήστη, άμεσα και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα λήψης της κοινοποίησης ανάκλησης της παρούσας σύμβασης στην InnoGames, όλες οι πληρωμές που έλαβε η InnoGames, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση μη επιλογής από το χρήστη της οικονομικότερης βασικής αποστολής που προτείνεται από την InnoGames). Για την επιστροφή χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος πληρωμής που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθούν τέλη στο χρήστη στα πλαίσια της επιστροφής.
 10. Τέλος ενημέρωσης ανάκλησης.
 11. Ειδική οδηγία σχετικά με την πρόωρη ακύρωση του δικαιώματος ανάκλησης:
 12. Το δικαίωμα ανάκλησης του χρήστη ακυρώνεται πρόωρα, εάν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανάκλησης, αφού ο χρήστης δεχτεί ρητά και ενημερωθεί ότι με την έναρξη ισχύος της σύμβασης χάνεται το δικαίωμα ανάκλησης.
 13. Ειδική οδηγία σχετικά με την οριστική σύμβαση:
 14. Η InnoGames επιβεβαιώνει στο χρήστη τη σύναψη της σύμβασης μέσω email με την αποστολή τιμολογίου και με την αποθήκευση της οριστικής σύμβασης.

§ 10 Διάρκεια σύμβασης και καταγγελία

 1. 10.1 Η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium μεταξύ του χρήστη και την InnoGames είναι αορίστου χρόνου, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά της InnoGames. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για την παροχή υπηρεσιών premium.
 2. 10.2 Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη διάρκεια για τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης, μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή, δίχως αναφορά των λόγων.
 3. 10.3 Η σύμβαση premium μπορεί να καταγγελθεί τόσο από την InnoGames όσο και από το χρήστη εντός τριών (3) μηνών κατόπιν ειδοποίησης. Για την καταγγελία δεν απαιτείται αναφορά των λόγων.
 4. 10.4 Το δικαίωμα των μερών για καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης premium ανά πάσα στιγμή για σοβαρό λόγο δεν επηρεάζεται από τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
 5. 10.5 Η InnoGames μπορεί ειδικά, άλλα όχι αποκλειστικά, να καταγγείλει τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης premium για σημαντικό λόγο, όταν
 6. 10.6 Εάν σε κάποιο παιχνίδι δεν προβλέπεται η δυνατότητα καταγγελίας (π.χ. λειτουργία διαγραφής), η καταγγελία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εγγράφως (επιστολή, φαξ, email). Σε περίπτωση έκτακτης καταγγελίας απαιτείται η αναφορά των λόγων καταγγελίας.
 7. 10.7 Για τεχνικούς λόγους, η οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των στοιχείων του χρήστη πραγματοποιείται με καθυστέρηση λίγων ημερών.
 8. 10.8 Σε περίπτωση κανονικής καταγγελίας από το χρήστη ή καταγγελίας για σημαντικό λόγο από την InnoGames, με την έναρξη ισχύος της καταγγελίας δεν είναι δυνατή από το χρήστη η απαίτηση επιστροφής χρημάτων που έχουν καταβληθεί. Έως την έναρξη ισχύος της καταγγελίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να καταναλώσει πόντους premium, καθώς και αντικείμενα που έχει αγοράσει. Στη συνέχεια, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αξίωσης επιστροφής, κυρίως σε περίπτωση υπηρεσιών premium που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης, δεν απορρέουν πλέον αξιώσεις για παροχή των υπηρεσιών premium. Επιπλέον, η InnoGames έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από το χρήστη το ποσό, το οποίο θα έπρεπε να έχει καταβάλλει ο χρήστης (κυρίως για υπηρεσίες premium που έχουν παραγγελθεί ήδη). Το δικαίωμα του χρήστη να αποδείξει ότι δεν έχει υπάρξει ζημιά ή ότι η ζημιά είναι πολύ μικρή δεν επηρεάζεται.

§ 11 Ασφάλεια, απάτη

 1. 11.1 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, λογισμικό, προγράμματα ή λοιπές ρουτίνες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία των συστημάτων της InnoGames. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να λάβει μέτρα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν υπερφόρτωση των συστημάτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικού λογισμικού, κυρίως συστηματικού ή αυτόματου χειρισμού των παιχνιδιών ή μεμονωμένων λειτουργιών των παιχνιδιών (bot, macro), για αναπαραγωγή ή αξιολόγηση των παιχνιδιών.
 2. 11.2 Απαγορεύεται η εκμετάλλευση σφαλμάτων (bug) ή/και λαθών στον προγραμματισμό των παιχνιδιών προς όφελος του χρήστη, για προσωπικούς ή/και λοιπούς λόγους. Εάν ο χρήστης ανακαλύψει σφάλματα, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την InnoGames. Εάν ο παίκτης είχε κάποια οφέλη, θα πρέπει να επιστραφούν στο βαθμό του δυνατού. Εάν χρησιμοποιήθηκαν τα σφάλματα ή/και τα λάθη με πρόθεση ή κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο ή μέσω κινητών εφαρμογών, ενδέχεται να καταγγελθεί η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης και να διαγραφεί ο λογαριασμός.
 3. 11.3 Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα «data mining» ή που συλλέγει πληροφορίες που έχουν σχέση με το παιχνίδι με λοιπούς τρόπους.
 4. 11.4 Απαγορεύεται η χρήση των αντικειμένων εκτός του παιχνιδιού, η αγορά τους, η πώλησή τους ή η ανταλλαγή τους για πραγματικά χρήματα.

§ 12 Υποχρεώσεις του χρήστη

 1. 12.1 Ο χρήστης δηλώνει ότι τα στοιχεία που έδωσε στην InnoGames κατά την εγγραφή και στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών premium είναι πραγματικά και ολοκληρωμένα. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την InnoGames άμεσα σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων, καθώς και να επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων σε περίπτωση που του ζητείται.
 2. 12.2 Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανονισμούς των παρόντων ΓΟΣ, να λαμβάνει και να τηρεί τις οδηγίες των παιχνιδιών και να ακολουθεί τις εντολές της InnoGames και των συνεργατών της, καθώς και των βοηθών της. Περιλαμβάνονται οι οδηγίες των διαχειριστών και των συντονιστών (Community Manager, Supporter) στα φόρουμ των παιχνιδιών.
 3. 12.3 Ο χρήστης, επίσης, δεν θα πρέπει να πράττει με τρόπο που να μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία και στον τρόπο λειτουργίας των παιχνιδιών, καθώς και στη σωστή συνύπαρξη των χρηστών. Κυρίως, απαγορεύεται στο χρήστη
 4. 12.4 Οι σκοπίμως ανακριβείς καταχωρήσεις, η χρήση ή η παρουσίαση παράνομου περιεχομένου ή οι παραβάσεις σύμφωνα με το § 11 ή το 12.3, καθώς και η κατάχρηση δεδομένων δίνουν το δικαίωμα στην InnoGames να προβεί σε έκτακτη καταγγελία. Η InnoGames επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα.
 5. 12.5 Η InnoGames έχει το δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή περιεχομένων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες. Αυτό ισχύει κυρίως για περιεχόμενα που αντιβαίνουν στους ΓΟΣ

§ 13 Παραχώρηση δικαιωμάτων, λογισμικό Mobile App

 1. 13.1 Για κάποια Mobile App και παιχνίδια απαιτείται η εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού στην τερματική συσκευή («Λογισμικό Mobile App»). Ο χρήστης γνωρίζει ότι η InnoGames και εάν χρειαστεί, οι δικαιοπάροχοι της InnoGames, διαθέτουν όλα τα δικαιώματα του λογισμικού Mobile App. Η InnoGames παρέχει στο χρήστη το λογισμικό Mobile App και δικαιώματα ιδιωτικής χρήσης στην τερματική συσκευή του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η παροχή δυνατότητας δημόσιας πρόσβασης στο διαδίκτυο ή σε άλλα δίκτυα ή η αποθήκευση σε μέσα αποθήκευσης του λογισμικού Mobile App. Παράλληλα, απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση. Πέραν τούτου, απαγορεύεται η επεξεργασία του, η αντίστροφη μεταγλώττιση και η αποσυναρμολόγηση. Επίσης, απαγορεύεται η ηθική αυτουργία ή η παροχή βοήθειας σε τέτοιες ενέργειες. Η παραχώρηση δικαιωμάτων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από την InnoGames δίχως αναφορά των λόγων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης υποχρεούται να διαγράψει το λογισμικό Mobile App από την τερματική συσκευή του. Η άδεια χρήσης των παραχωρημένων δικαιωμάτων καταργείται το αργότερο με την κατάργηση της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης.
 2. 13.2 Όσον αφορά στην Mobile App, συμπληρωματικά ως προς το § 13.1 των παρόντων ΓΟΣ ισχύουν οι όροι χρήσης των Store και οι ισχύουσες σε αυτούς παραχωρήσεις δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, όσον αφορά στις ληφθείσες Mobile App ή/και στο λογισμικό των Mobile App, στο χρήστη παραχωρούνται δικαιώματα ιδιωτικής χρήσης στην τερματική συσκευή που του ανήκει και ελέγχει.
 3. 13.3 Εάν, στα πλαίσια των παιχνιδιών ή στα φόρουμ που διαχειρίζεται η InnoGames, ο χρήστης δημοσιεύσει πληροφορίες μέσω κειμένου, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, συνδέσμων, μουσικής κτλ. («Περιεχόμενα»), αποδέχεται ότι η InnoGames έχει το απλό, απεριόριστο δικαίωμα αναπαραγωγής και δημοσιοποίησης σε συνδυασμό με τα παιχνίδια και τα φόρουμ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες αυτές. Η InnoGames δεν έχει τον έλεγχο αυτής της κατάστασης και δεν υιοθετεί αυτό το περιεχόμενο. Δεν διενεργείται έλεγχος από την InnoGames. Σε περίπτωση που η InnoGames διαπιστώσει παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο για το οποίο γίνεται αναφορά στο § 12.3, θα αφαιρείται άμεσα.
 4. 13.4 Ο χρήστης απαλλάσσει την InnoGames από οποιαδήποτε αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων αποζημιώσεων από άλλους χρήστες ή τρίτους προς την InnoGames λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους από τη συμπεριφορά του χρήστη ή/και από το περιεχόμενο ή τα στοιχεία του χρήστη. Ο χρήστης θα αποζημιώσει και την InnoGames για τυχόν έξοδα που προκύπτουν, κυρίως για την απαιτούμενη νομική υπεράσπιση της InnoGames. Περαιτέρω δικαιώματα, καθώς και αξιώσεις, αποζημιώσεως από την InnoGames δεν επηρεάζονται. Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις του χρήστη δεν είναι έγκυρες, εφόσον ο χρήστης δεν ευθύνεται για τη συγκεκριμένη παραβίαση δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του χρήστη παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ο χρήστης θα παραχωρεί στην InnoGames, εφόσον είναι εφικτό και εφόσον το επιθυμεί η InnoGames, και με έξοδα του χρήστη το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου ή τη δυνατότητα σχεδιασμού του περιεχομένου ώστε να μην διέπεται από δικαιώματα προστασίας. Σε περίπτωση που παραβιαστούν δικαιώματα τρίτων από τη χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη, ο χρήστης θα παύσει άμεσα τη χρήση που παραβαίνει τη σύμβαση ή/και τους νόμους, κατόπιν αιτήματος της InnoGames.

§ 14 Προσβασιμότητα

 1. Σε ετήσια βάση διασφαλίζουμε μέση προσβασιμότητα της τάξης του 98 % στα παιχνίδια. Εξαιρούνται οι χρόνοι για τη συντήρηση των παιχνιδιών, η οποία είναι δυνατή αποκλειστικά σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, καθώς και οι χρόνοι στους οποίους τα παιχνίδια δεν είναι διαθέσιμα λόγω ανωτέρας βίας, εξωτερικών παραγόντων ή λοιπών προβλημάτων, τα οποία βρίσκονται εκτός της επιρροής της InnoGames ή των βοηθών της. Αναλαμβάνουμε ευθύνη για τη μη προσβασιμότητα στα παιχνίδια μόνο στο βαθμό που παρατηρείται πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια ή λόγω της οποίας παρατηρείται παραβίαση του δικαιώματος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας.

§ 15 Εγγύηση για τυχόν ελαττώματα και περιορισμός ευθύνης

 1. 15.1 Με τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρήσης της τρέχουσας έκδοσης των παιχνιδιών. Ο χρήστης γνωρίζει ότι τα παιχνίδια που προσφέρονται από την InnoGames – όπως οποιοδήποτε λογισμικό – δεν είναι δυνατό να μην παρουσιάζει ποτέ ελαττώματα.
 2. 15.2 Τυχόν ελαττώματα που διαπιστώθηκαν από το χρήστη θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα. Για λόγους διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων, η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως (π.χ. μέσω φαξ, επιστολής ή email) και να αποστέλλεται στην InnoGames. Πριν από την αναφορά του ελαττώματος, ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει όλες τις σελίδες των περιεχομένων βοήθειας και συχνών ερωτήσεων (FAQ), καθώς και τις αναρτήσεις στο φόρουμ.
 3. 15.3 Από την εγγύηση αποκλείονται ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, σφάλματα χειρισμού του χρήστη ή σε ανωτέρα βία.
 4. 15.4 Ο χρήστης υποχρεούται, στα πλαίσια του δυνατού, να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελαττωμάτων των παιχνιδιών.
 5. 15.5 Κατά βάση, κάθε ευθύνη της InnoGames αποκλείεται και ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που ακολουθούν.
 6. Η InnoGames υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για έξοδα («Αποζημίωση») λόγω παράβασης συμβατικών ή εξωσυμβατικών ευθυνών αποκλειστικά
 7. Η αποζημίωση για την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε συνήθεις και προβλέψιμες ζημίες συμβάσεων, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια ή παραβίαση του δικαιώματος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας σε περίπτωση εγγύησης κατάστασης και ποιότητας ή σε περίπτωση ευθύνης από ελαττωματικό προϊόν.
 8. 15.6 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης στο § 15.5 ισχύουν και όσον αφορά στην προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των συνεργατών, των εκπροσώπων, των οργάνων και των μελών τους, των Community Manager, των συντονιστών και των βοηθών της InnoGames.
 9. 15.7 Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν αλλαγές στην ευθύνη απόδειξης εκ μέρους του χρήστη.
 10. 15.8 Η InnoGames ρητά δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των σελίδων που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα ( «Σύνδεσμοι») στην γκάμα των προϊόντων της InnoGames. Η InnoGames δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων τη φέρουν οι ίδιες οι σελίδες.

§ 16 Προστασία δεδομένων

 1. Πληροφορίες σχετικά με το είδος, το αντικείμενο, την τοποθεσία και το σκοπό της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων, για τη σύμβαση, για την εκτέλεση παραγγελιών, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων από την InnoGames, όπως επίσης για το δικαίωμα του χρήστη στην ενημέρωση, διόρθωση, αποκλεισμό και διαγραφή, θα βρείτε στους Όρους προστασίας δεδομένων.

§ 17 Πληροφορίες σχετικά με την Online υπηρεσία Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution)

 1. 17.1 Για υποστήριξη σχετικά με ζητήματα του παιχνιδιού παρακαλούμε επικοινωνήστε: Υποστήριξη.
 2. 17.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη νέα online πλατφόρμα επίλυσης ηλεκτρονικών διαφορών (ODR) για την εναλλακτική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Μετάβαση στη σελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω του ODR. Λογικά, θα επικοινωνήσουμε τότε απευθείας μαζί σου επειδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εμπλακούμε σε μια διαδικασία επίλυσης διαφορών μπροστά σε έναν καταναλωτή και σε μια επιτροπή διαιτησίας καταναλωτών.

§ 18 Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου/ τόπος εκδίκασης

 1. 18.1 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρούμενης της σύμβασης περί αγοραπωλησιών του ΟΗΕ (CISG) και εξαιρούμενου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
 2. 18.2 Για την επίλυση διαφορών με χρήστες ισχύει ο νόμιμος τόπος εκδίκασης, εφόσον οι χρήστες έχουν κοινό τόπο εκδίκασης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για την επίλυση διαφορών δικαιοπραξίας με εμπόρους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύματα δημοσίου δικαίου, σε όλες τις περιπτώσεις ορίζονται υπεύθυνα τα δικαστήρια του Αμβούργου.

© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.