Ogólne Warunki Handlowe

Spis treści

 1. § 1 Zakres ważności OWH, zmiany OWH
 2. § 2 Zawarcie umowy, bezpłatna Umowa Licencyjna
 3. § 3 Aplikacje
 4. § 4 Nazwa
 5. § 5 Konta
 6. § 6 Wymagania sprzętowe
 7. § 7 Zakres oferty
 8. § 8 Umowa Licencyjna Premium
 9. § 9 Prawo do odwołania, pouczenie dotyczące odwołania Usług Premium
 10. § 10 Czas trwania Umowy i wypowiedzenie Umowy
 11. § 11 Bezpieczeństwo, cheating
 12. § 12 Obowiązki Użytkownika
 13. § 13 Udzielenie praw; Aplikacje
 14. § 14 Dostępność
 15. § 15 Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności
 16. § 16 Ochrona danych
 17. § 17 Informacja w sprawie rozstrzygania sporów online (Online Dispute Resolution)
 18. § 18 Wybór prawa / Właściwość miejscowa sądu

§ 1 Zakres ważności OWH, zmiany OWH

 1. 1.1 Firma InnoGames GmbH, adres: Friesenstraße 13, 20097 Hamburg („InnoGames”), jest m.in. operatorem gier online („Gier”) umieszczonych na różnych domenach najwyższego poziomu, jak również subdomenach i aliasach tych domen. Użytkownicy („Użytkownicy”) mogą korzystać z Gier poprzez aplikacje na urządzenia mobilne („Aplikacje”) lub w przeglądarce.

  Usługi związane z Grami, w tym dostęp do profili Użytkowników, forów i do umieszczania przez Użytkowników treści, takich jak teksty, zdjęcia, obrazy i animacje, oraz do korzystania z systemu pocztowego w Grach (zwanych dalej łącznie „Usługami”) podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym („OWH”). Z OWH można zapoznać się przed pobraniem danej Aplikacji, jak również na stronach www Gier. W każdej chwili możliwy jest wgląd w treść OWH i ich wydrukowanie. Poza OWH, Użytkowników obowiązują zasady i instrukcje do poszczególnych Gier, jeżeli są one dostępne w pobranej Aplikacji lub opublikowane na stronach www Gier. W przypadku gdy postanowienia OWH są sprzeczne z zasadami lub instrukcjami poszczególnych Gier, za wiążące uznaje się postanowienia OWH. Poszczególne Gry i ich warianty mogą zawierać dodatkowe warunki użytkowania. W takich wypadkach Użytkownik jest powiadamiany o tym fakcie w odpowiedniej formie przed skorzystaniem z oferty i zaakceptowaniem jej warunków.
 2. 1.2 Poprzez akceptację postanowień OWH strony zawierają między sobą Umowę Licencyjną. W przypadku wersji Gry na przeglądarkę, Użytkownik akceptuje postanowienia OWH związane z Usługami InnoGames przez zaznaczenie pola przy tekście „Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe” (lub podobnym) i kliknięcie przycisku rejestracji.
 3. 1.3 W przypadku Aplikacji, Użytkownik wyraża akceptację postanowień OWH przez pobranie danej Aplikacji. Ogólne warunki handlowe Użytkownika nie będą stanowić części umowy.
 4. 1.4 InnoGames zastrzega sobie prawo do zmian OWH oraz innych warunków ze skutkiem na przyszłość. InnoGames dokona tych zmian tylko w przypadkach uzasadnionych, w szczególności związanych z rozwojem technicznym, rozszerzeniem oferty InnoGames, zmianami w prawie lub w orzecznictwie, lub w innych równie istotnych przypadkach. W sytuacjach gdy zmiany mogłyby poważnie zachwiać umowną równowagą pomiędzy stronami, zmiany takie nie wejdą w życie. W pozostałych przypadkach wprowadzenie zmian będzie wymagało zgody Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w OWH podczas logowania się do danej Gry, poprzez system pocztowy danej Gry lub drogą elektroniczną na ostatni podany przez Użytkownika adres e-mail. Jeżeli w ciągu 8 tygodni od otrzymania informacji o zmianach („Okres Wypowiedzenia”) Użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w formie pisemnej (np. poprzez wiadomość e-mail lub faks), wówczas uznaje się to za wyrażenie zgody na zmiany. InnoGames powiadamia Użytkownika o możliwości wypowiedzenia w przypadku wszelkich zmian. W celu zachowania dowodu takiego wypowiedzenia, Użytkownikom zaleca się przesyłanie wypowiedzeń do zespołu InnoGames w formie pisemnej lub w postaci wiadomości e-mail. W przypadku wypowiedzenia drogą elektroniczną, w temacie wiadomości należy podać nazwę Gry oraz Nazwę Użytkownika.
 5. 1.5 Jeżeli Użytkownik nie wyśle zespołowi InnoGames sprzeciwu wobec zmian OWH podczas Okresu Wypowiedzenia lub będzie korzystał z Gry mimo wejścia w życie zmian, wówczas Użytkownik taki będzie podlegał nowym, zmienionym OWH.

  Jeżeli Użytkownik sprzeciwi się zmianom w ciągu Okresu Wypowiedzenia, wówczas obie strony będą miały prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium zgodnie z§ 10 niniejszych OWH, a po upłynięciu ewentualnego Okresu Wypowiedzenia do usunięcia konta Użytkownika. Ewentualne zakupione przez Użytkownika przed Okresem Wypowiedzenia odpłatne usługi zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części lub zapisane na konto innej Gry. W swoich powiadomieniach InnoGames będzie zwracać uwagę na zmiany OWH, możliwość sprzeciwu lub wypowiedzenia, a także terminy i skutki prawne, w szczególności skutki braku wyrażenia sprzeciwu.

§ 2 Zawarcie umowy, bezpłatna Umowa Licencyjna

 1. 2.1 Użytkownik ma prawo zawrzeć z InnoGames umowę o darmowe korzystanie z Gier poprzez przeglądarkę lub Aplikacje (zwaną dalej „Umową Licencyjną”). Użytkownik nie ma natomiast prawa do roszczeń względem Umowy Licencyjnej ani względem korzystania z Usług oraz Usług Premium. Umowa Licencyjna może zostać wypowiedziana przez InnoGames lub przez Użytkownika w dowolnej chwili oraz bez podania przyczyn, a świadczenie Usług przerwane – również w dowolnej chwili i bez podania przyczyn.
 2. 2.2 Dostarczamy nasze gry tylko dla osób powyżej 16 roku życia. Osoby młodsze nie mogą grać w nasze gry.
 3. 2.3 Umowa o bezpłatne korzystanie z Usług („Umowa Licencyjna”) przez przeglądarkę wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez InnoGames podanych w formularzu rejestracji danych Użytkownika, uruchomienia przez InnoGames konta Użytkownika oraz akceptacji niniejszych OWH przez Użytkownika zgodnie z § 1.2. Umowa Licencyjna jest darmowa.
 4. 2.4 Poza usługami bezpłatnej Umowy Licencyjnej zgodnie z § 2.3, InnoGames świadczy również Usługi odpłatne („Usługi Premium”). Użytkownik ma prawo, lecz nie jest zobowiązany, do korzystania z Usług Premium. Przed nabyciem Usługi Premium Użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty przy pomocy czytelnego komunikatu, po czym będzie musiał wyraźnie potwierdzić nabycie Usługi Premium. Szczegóły dotyczące Usług Premium, w szczególności zawieranie umowy, opis danych Usług Premium, ich odpłatność i informacje o możliwości odwołania się, opisane są w § 8 – „Umowa Licencyjna Premium”.
 5. 2.5 Umowa Licencyjna zawierana jest z firmą InnoGames GmbH, adres: Friesenstraße 13, 20097 Hamburg. Więcej informacji o InnoGames, w szczególności dane kontaktowe (telefaks, e-mail), numer w rejestrze handlowym oraz nazwiska przedstawicieli, można znaleźć na naszych stronach www w zakładce „Kontakt”.
 6. 2.6 W ramach poszczególnych Gier, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług wspólników biznesowych InnoGames. W takich przypadkach, pomiędzy Użytkownikiem a wspólnikiem biznesowym zawierana jest oddzielna umowa określająca zobowiązania Użytkownika wobec danego wspólnika biznesowego. Użytkownik jest powiadamiany o tych zobowiązaniach przed zawarciem takiej umowy przez wspólnika biznesowego.

§ 3 Aplikacje

 1. 3.1 Gry można pobrać bezpłatnie jako Aplikacje z programów („Sklepów”) danych dostawców (np. App Store firmy iTunes lub Google Play Store firmy Google). Aby Użytkownik mógł korzystać z Gier przez Aplikacje, musi pobrać ze Sklepu Aplikację danej gry na urządzenie końcowe Użytkownika.
 2. 3.2 Umowa Licencyjna o bezpłatne korzystanie z Usług przez Aplikację wchodzi w życie z chwilą pobrania Aplikacji na urządzenie końcowe Użytkownika oraz akceptacji niniejszych OWH przez Użytkownika zgodnie z § 1.2.
 3. 3.3 Poza korzystaniem z usług dotyczących opisanej w 3.2 bezpłatnej Umowy Licencyjnej, Użytkownik może również nabywać odpłatne Usługi Premium danej Aplikacji w wybranym Sklepie. Decyzja o nabyciu odpłatnych Usług Premium danej Aplikacji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed nabyciem Usługi Premium Użytkownik zostanie powiadomiony o konieczności uiszczenia opłaty przy pomocy czytelnego komunikatu, po czym będzie musiał wyraźnie potwierdzić nabycie Usługi Premium (np. klikając przycisk „Kup”).
 4. 3.4 W ramach korzystania z odpłatnych Usług Premium zastosowanie mają zarówno warunki handlowe Sklepu, jak i niniejsze OWH. Szczegóły dotyczące Usług Premium, w szczególności zawieranie umowy, opis danych Usług Premium, ich odpłatność i informacje o możliwości odwołania się, opisane są w § 8 – „Umowa Licencyjna Premium”.
 5. 3.5 Umowa o darmowym korzystaniu z Aplikacji lub o odpłatnym korzystaniu z Usług Premium zawierana jest z firmą InnoGames GmbH, adres: Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, a nie z danym Sklepem. Za licencjonowane Aplikacje InnoGames oraz zawarte w nich treści odpowiedzialna jest wyłącznie firma InnoGames (a nie Sklepy). Zażalenia, roszczenia lub pytania dotyczące Aplikacji Użytkownik powinien kierować do zespołu InnoGames. Więcej informacji o InnoGames, w szczególności dane kontaktowe (telefaks, e-mail), numer w rejestrze handlowym oraz nazwiska przedstawicieli, można znaleźć na naszych stronach www w zakładce „Kontakt”.
 6. 3.6 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z postanowieniami umowy użytkowania, Umowy Licencyjnej lub innej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem, i w żadnym wypadku nie łamiący postanowień tych umów.
 7. 3.7 Wspomniane Sklepy nie są odpowiedzialne za zapewnienie pomocy technicznej Aplikacji.
 8. 3.8 Wszelkie roszczenia Użytkownika względem odpłatnych Usług Premium, w tym roszczenia względem gwarancji dotyczącej wad lub innych praw związanych z niewykonaniem Usług, należy kierować do InnoGames jako strony umowy, a nie do Sklepów. W takich wypadkach zastosowanie mają postanowienia niniejszych OWH. Postanowienia gwarancyjne i ograniczenie odpowiedzialności InnoGames można znaleźć w § 15 niniejszych OWH.
 9. 3.9 W przypadku gdy Aplikacja i/lub Umowa Licencyjna z Użytkownikiem naruszy prawa osób trzecich, to firma InnoGames (a nie Sklepy) będzie odpowiedzialna za obronę Użytkownika, który pobrał Aplikację, oraz za rozwiązanie roszczeń z tytułu praw autorskich.
 10. 3.10 Pobieranie Aplikacji ze Sklepów ma następujące ograniczenia:
  Pobranie Aplikacji nie jest dozwolone w krajach, na które rząd USA nałożył embargo, lub które rząd USA ocenił jako kraje wspierające terroryzm. Pobierając Aplikację ze Sklepu, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
  • nie przebywa obecnie w kraju, na które nałożone zostało embargo rządu USA, ani w kraju, który rząd USA ocenił jako kraj wspierający terroryzm; oraz
  • Użytkownik nie znajduje się na liście „zabronionych lub ograniczonych stron” („prohibited or restricted parties”) rządu USA.
 11. 3.11 Sklepy, z których pobierana jest Aplikacja, są trzecią stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a InnoGames i, jako trzecia strona umowy, uprawnione są do wykonania postanowień niniejszej umowy.

§ 4 Nazwa

 1. 4.1 Użytkownik wybiera w Grach nazwę gracza jako pseudonim, którym posługuje się w Grach („Nazwa”). Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw do przydziału konkretnej Nazwy.
 2. 4.2 InnoGames zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia bez zgody Użykownika wybranej przez niego Nazwy z przyczyn technicznych, etycznych lub prawnych.

§ 5 Konta

 1. 5.1 W ramach Umowy Licencyjnej Użytkownik otrzymuje konto Użytkownika („Konto”). Przy pomocy Konta Użytkownik może zarządzać Grami i edytować swoje dane.
 2. 5.2 Konto można założyć na portalu Gier InnoGames, na stronach www poszczególnych Gier lub w pobranej na urządzenie mobilne Aplikacji.
 3. 5.3 Zabrania się przekazywania Konta innym osobom, nieodpłatnie lub odpłatnie, bez uzyskania wyraźnej zgody InnoGames.
 4. 5.4 Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w jednym świecie Gry (Gry są podzielone na obszary, zwane światami). Na Konto można logować się zarówno poprzez pobraną Aplikację, jak i poprzez stronę www danej Gry. Zarówno w pobranej Aplikacji, jak i na stronie www danej Gry, korzystanie z wielu kont przez jednego Użytkownika (tzw. „multi-accounting”) w jednym świecie Gry jest zabronione i może skutkować natychmiastowym zablokowaniem Użytkownika lub nadzwyczajnym wypowiedzeniem Umowy Licencyjnej. Jakiekolwiek roszczenia Użytkownika są w takim przypadku wykluczone.
 5. 5.5 Użytkownik będzie utrzymywał dane logowania, hasła i inne dane dostępu (zwane dalej łącznie „Danymi Dostępu”) w tajemnicy i niezwłocznie powiadomi InnoGames w przypadku, gdy osoba trzecia pozna Dane Dostępu lub w wypadku podejrzeń co do wystąpienia takiej sytuacji. W takich przypadkach Użytkownik zmieni Dane Dostępu lub pozwoli zmienić je zespołowi InnoGames. InnoGames zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Użytkownik odzyska prawo do korzystania z Usług, gdy tylko, według oceny InnoGames, ryzyko nadużyć Danych Dostępu Użytkownika przez osoby trzecie zostanie wykluczone.
 6. 5.6 Jeżeli osoba trzecia będzie korzystać z Konta Użytkownika, ponieważ z jego winy uzyskała ona dostęp do Danych Dostępu Użytkownika, wówczas będzie to traktowane tak, jakby to Użytkownik osobiście korzystał z Konta.
 7. 5.7 Zabronione jest korzystanie z Konta innego Użytkownika, chyba że zasady danej Gry stanowią inaczej (np. „zastępstwo w czasie urlopu”).
 8. 5.8 W przypadku podejrzeń, że Dane Dostępu zostały przejęte przez osoby trzecie, InnoGames ma prawo, ale nie obowiązek, do niezapowiedzianej zmiany Danych Dostępu lub zablokowania Konta. InnoGames niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i na żądanie, po upłynięciu odpowiedniego czasu, przekaże Użytkownikowi nowe Dane Dostępu. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń w przypadku tymczasowej blokady Konta lub zmiany Danych Dostępu.
 9. 5.9 InnoGames ma prawo usuwać nieaktywne Konta zgodnie z zasadami danej Gry. W takich przypadkach Umowa Licencyjna zostaje rozwiązana automatycznie.

§ 6 Wymagania sprzętowe

 1. Użytkowanie Gier możliwe jest tylko przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem („Urządzenie”). Do oprogramowania tego zalicza się przeglądarka internetowa, połączenie z Internetem, system operacyjny, ewentualne dodatki, np. Java i Flash, oraz tzw. klienci konieczni do korzystania z danej Gry. Koszty takiego oprogramowania, jego instalacji, jak również połączenia z Internetem ponosi Użytkownik. Utrzymanie Urządzenia w stanie umożliwiającym korzystanie z Gier należy do Użytkownika. InnoGames nie oferuje w tym względzie pomocy technicznej.

§ 7 Zakres oferty

 1. 7.1 InnoGames udostępnia Gry i pozostałe Usługi w zakresie swoich możliwości technicznych i eksploatacyjnych. Z Gier może korzystać każdy Użytkownik, który zawarł z InnoGames Umowę Licencyjną i tym samym posiada Konto.
 2. 7.2 Wszystkie oferowane przez InnoGames Gry, Usługi, Usługi Premium, jak również Przedmioty i waluty w Grach, będą, według uznania InnoGames, przerabiane i aktualizowane, aby były atrakcyjne dla możliwie największego kręgu Użytkowników. Aby brać udział w Grach, wszyscy Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z tej samej wersji Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów oraz waluty. W związku z tym Użytkownik ma możliwość korzystania z danej Gry, Usług, Usług Premium, Przedmiotów i waluty tylko w przypadku posiadania aktualnej wersji danej Gry.
 3. 7.3 InnoGames zastrzega sobie prawo do przerwania obsługi Gier lub jakichkolwiek ich części bez podania powodu.
 4. 7.4 W przypadku problemów technicznych, naruszenia oferty wskutek działań osób trzecich lub podobnej sytuacji prowadzącej do powstania nieprawidłowości w ofercie kierowanej do Użytkownika (np. podawanie nieprawidłowej ceny punktów Premium), InnoGames wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakwestionowania ewentualnej umowy oraz zażądania zwrotu udzielonych Użytkownikowi Usług w zamian za zwrot wpłaconej przez Użytkownika kwoty, a w szczególności zwrotu przyznanych Użytkownikowi punktów Premium. Takie samo prawo przysługuje Użytkownikowi.

§ 8 Umowa Licencyjna Premium

 1. 8.1 Zawarcie umowy o świadczenie Usług Premium („Umowa Licencyjna Premium”), zarówno w przeglądarkowej wersji Gry jak i Aplikacji, następuje po wyborze Usługi Premium przez kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” (lub podobny) oraz akceptacji Usługi przez wysłanie zespołowi InnoGames potwierdzenia pocztą w Grze lub e-mailem.
 2. 8.2 Do Usług Premium należy w szczególności, lecz nie wyłącznie, udostępnienie wirtualnej waluty w Grze (np. punktów Premium, złota), umożliwiającej dostęp do dodatkowych korzyści oraz zakup wirtualnych dóbr („Przedmiotów”).
 3. 8.3 Nabycie Usług Premium dotyczy treści, funkcji i wymagań Usług Premium dostępnych w chwili złożenia zamówienia na stronach www InnoGames lub w Aplikacjach oraz w odpowiednich koszykach towarów, a także treści, funkcji i wymagań Usług Premium określonych w otrzymanym potwierdzeniu nabycia tych Usług.
 4. 8.4 Z reguły Użytkownik może korzystać z Przedmiotów przez określony czas. W toku Gry Użytkownik może utracić przedmioty poprzez zniszczenie ich lub utratę na rzecz innego Użytkownika.
 5. 8.5 Usługi Premium można nabywać tylko poprzez każdorazowe zamówienie. Nie istnieje możliwość złożenia zlecenia stałego ani uiszczania regularnych wpłat w celu nabycia Usług Premium.
 6. 8.6 W przypadku korzystania z Gry w przeglądarce, za cenę Usługi Premium uznaje się jej cenę w chwili złożenia zamówienia w odpowiednich koszykach towarów oraz cenę widoczną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W ceny wliczone są ewentualne podatki.
 7. 8.7 Część opłat i kosztów pobieranych przez niektórych operatorów płatności może nie być wliczona w podaną cenę. Jeżeli wybrany przez Użytkownika operator płatności będzie żądał dodatkowych opłat lub pokrycia kosztów, Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony. W przypadku Gry poprzez przeglądarkę, przed dokonaniem płatności Użytkownik może zmienić operatora płatności. InnoGames nie ma wpływu na narzucane przez operatora płatności opłaty lub koszty. Wiążących prawnie informacji o pobieranych opłatach i kosztach może udzielić wyłącznie dany operator płatności.
 8. 8.8 W przypadku Aplikacji obowiązują ceny podane w danym Sklepie (np. App Store lub Google Play Store) oraz ceny widoczne w potwierdzeniu danego zamówienia. W ceny wliczone są ewentualne podatki. W przypadku Aplikacji, płatności są realizowane przez dany Sklep. W takich przypadkach, poza niniejszymi OWH, zastosowanie mają również warunki użytkowania i płatności danego Sklepu. Jeśli postanowienia OWH oraz postanowienia warunków korzystania i płatności danego Sklepu się wykluczają, wówczas zastosowanie mają warunki korzystania i płatności danego Sklepu.
 9. 8.9 Symulowane w Grach waluty (np. punkty Premium) stanowią Usługi Premium i nie są prawdziwymi pieniędzmi. Wymiana Usług Premium (m.in. wirtualnych walut) z powrotem na prawdziwe pieniądze możliwa jest tylko wówczas, gdy InnoGames na stałe i całkowicie zawiesi obsługę swoich stron www i Aplikacji. W takim wypadku zapłacona przez Użytkownika kwota zostanie mu zwrócona w odpowiedniej części, która to część nie została jeszcze wykorzystana do odblokowania Usług Premium lub Przedmiotów.
 10. 8.10 Za zakup Usług Premium Użytkownik płaci z góry.
 11. 8.11 Użytkownik nie ma prawa wyboru dowolnej metody płatności.
 12. 8.12 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec InnoGames za wszelkie koszty związane z anulowaniem transakcji lub ponownym obciążeniem, np. ze względu na brak środków na koncie. W takich sytuacjach Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty związane z taką opłatą (np. opłaty pobierane przez operatora płatności) oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 4,00 euro. InnoGames zastrzega sobie prawo do pobrania tych opłat łącznie z początkową opłatą za Usługę Premium z Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie powstała lub miała niższą wartość.
 13. 8.13 W przypadku zwlekania z płatnością InnoGames zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Użytkownika i zablokowania jego Konta. Nie ma to wpływu na obowiązek uiszczenia płatności przez Użytkownika. W okresie tym nie zostaną naliczone żadne opłaty za świadczenie usług. InnoGames zastrzega sobie jednak prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 3,00 euro za odblokowanie Konta po uiszczeniu pełnej zaległej kwoty. Użytkownik ma prawo udowodnić, że strata nie powstała lub miała niższą wartość. Ponadto InnoGames ma prawo do każdorazowego pobrania ustawowych odsetek za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej.
 14. 8.14 W ramach aktualizacji Gier zgodnie z § 7.2 i § 7.3 niniejszych OWH, InnoGames zastrzega sobie przyszłe prawo do wprowadzania nowych, jak również zmiany i usuwania dotychczasowych Usług Premium, Przedmiotów lub walut. W przypadku takich zmian lub przerwania Usług, InnoGames pozostawi Użytkownikowi ustalony wcześniej okres czasu na wykorzystanie punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut. Ponadto InnoGames zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi zamiany punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut na bony, które można wykorzystać w inny sposób. W przypadku usunięcia danej Gry, Użytkownik ma prawo do zamiany odpłatnie nabytych punktów Premium, zakupionych Przedmiotów i walut (po faktycznym usunięciu danej Gry) na bony, które można wykorzystać w innych Grach. Użytkownik nie ma prawa do dalszych roszczeń.
 15. 8.15 InnoGames ma prawo do zmiany cen Usług Premium według własnego uznania.

§ 9 Prawo do odwołania, pouczenie dotyczące odwołania Usług Premium

 1. Aby przyspieszyć czas realizacji w przypadku wysyłania odwołania drogą e-mail, należy w temacie wiadomości podać Nazwę Użytkownika oraz nazwę Gry.
 2. Pouczenie dotyczące odwołania
 3. Prawo do odwołania
 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez podania powodu w ciągu 14 dni.
 5. 14-dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.
 6. Aby wypowiedzieć umowę, należy przesłać zespołowi InnoGames (InnoGames GmbH, adres: Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; tel: +49 40 7889335-0; faks: +49 40 7889335-200; e-mail: info@innogames.com ) jednoznaczne oświadczenie (np. wysłany pocztą list, telefaks lub e-mail) o decyzji rozwiązania Umowy. W takim przypadku można (choć nie jest to wymagane) skorzystać z tego formularza.
 7. Dla zachowania ważności okresu wypowiedzenia wystarczy terminowe wysłanie wypowiedzenia.
 8. Skutki wypowiedzenia
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy, firma InnoGames jest zobowiązana zwrócić wszystkie otrzymane od Użytkownika opłaty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z tego, że Użytkownik wybrał inny sposób dostawy, niż oferowaną przez InnoGames ekonomiczną dostawę standardową) bezzwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym dotarło do nas wypowiedzenie. InnoGames zwróci należne opłaty stosując ten sam środek płatności, z którego skorzystał Użytkownik podczas pierwotnej transakcji, chyba że InnoGames ustali z Użytkownikiem inny sposób zwrotu. W żadnym wypadku zwrot nie spowoduje dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
 10. Koniec pouczenia dotyczącego wypowiedzenia.
 11. Dodatkowe pouczenie dotyczące wcześniejszego wygaśnięcia prawa do wypowiedzenia:
 12. Prawo do wypowiedzenia Umowy wygasa przed upływem wspomnianego terminu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik rozpocznie wykonywanie Umowy przed upływem tego terminu, jak również potwierdzi przyjęcie do wiadomości i wyrazi zgodę na to, że w przypadku rozpoczęcia wykonywania Umowy, utraci prawo do wypowiedzenia Umowy.
 13. Dodatkowe pouczenie dotyczące treści Umowy:
 14. InnoGames potwierdza zawarcie Umowy z Użytkownikiem drogą e-mail poprzez wysłanie rachunku i zapisanie treści Umowy.

§ 10 Czas trwania Umowy i wypowiedzenie Umowy

 1. 10.1 Umowa Licencyjna i/lub Umowa Licencyjna Premium zostaje zawarta między Użytkownikiem a InnoGames na czas nieokreślony, chyba że postanowienia konkretnej oferty InnoGames stanowią inaczej. Świadczenie Usług Premium może podlegać innym postanowieniom.
 2. 10.2 Umowa Licencyjna jest zawierana na czas nieokreślony, ale może być wypowiedziana w każdej chwili bez podania powodu.
 3. 10.3 Umowa Licencyjna Premium może być wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez InnoGames lub przez Użytkownika z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie w trybie zwyczajnym nie wymaga podania powodu.
 4. 10.4 Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium w dowolnej chwili z ważnego powodu.
 5. 10.5 InnoGames ma szczególne, lecz nie wyłączne prawo do wypowiedzenia Umowy Licencyjnej lub Umowy Licencyjnej Premium z ważnych powodów, gdy:
 6. 10.6 Jeżeli dana Gra nie uwzględnia możliwości wypowiedzenia (np. funkcji usunięcia Konta), wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (list, faks, e-mail). Takie wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym wymaga podania powodu wypowiedzenia.
 7. 10.7 Ze względów technicznych, całkowite usunięcie Konta i danych Użytkownika następuje z kilkudniowym opóźnieniem.
 8. 10.8 W przypadku zwyczajnego wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika lub wypowiedzenia przez InnoGames z podaniem ważnego powodu, z chwilą wejścia w życie wypowiedzenia Użytkownik traci prawo do odzyskania uiszczonych płatności. Użytkownik ma prawo korzystać z punktów Premium i odpłatnie nabytych Przedmiotów aż do wejścia w życie wypowiedzenia. Po wejściu w życie wypowiedzenia Użytkownik nie ma prawa wysuwać wobec InnoGames żadnych roszczeń o zwrot, w szczególności o zwrot niewykorzystanych Usług Premium. W takim wypadku Użytkownik traci również prawo ubiegania się o świadczenie Usług Premium. Ponadto firma InnoGames jest upoważniona żądać od Użytkownika uiszczenia opłat za wszelkie nieuregulowane należności (w szczególności za zamówione Usługi Premium). Nie narusza to prawa Użytkownika do próby udowodnienia, że strata nie powstała lub powstała w mniejszym stopniu.

§ 11 Bezpieczeństwo, cheating

 1. 11.1 Użytkownikowi nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania, ani innych procedur mogących zakłócić pracę systemów InnoGames. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych środków, które mogą spowodować przeciążenie systemów. Niedozwolone jest korzystanie ze specjalnego oprogramowania (np. skryptów), w szczególności służącego do regularnego lub automatycznego sterowania Grami lub poszczególnymi ich funkcjami (boty, makra), jak również programów do odtwarzania lub analizy Gier.
 2. 11.2 Zabrania się wykorzystywania tzw. bugów lub błędów w programowaniu Gier do czerpania korzyści dla siebie i/lub innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać wszystkie wykryte bugi i błędy zespołowi InnoGames. Jeżeli Użytkownik zdążył już czerpać korzyści z błędu, wówczas, o ile to możliwe, powinien je zwrócić. Umyślne czerpanie korzyści z bugów lub błędów, jak również publikowanie sposobu ich wykorzystania w Internecie lub na urządzeniu przenośnym, może być podstawą nadzwyczajnego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej i usunięcia Konta.
 3. 11.3 Zabrania się korzystania z oprogramowania umożliwiającego tzw. datamining lub gromadzącego w inny sposób informacje związane z Grami.
 4. 11.4 Zabrania się korzystania z Przedmiotów poza Grami, kupowania lub sprzedawania Przedmiotów za prawdziwe pieniądze oraz wymieniania się nimi.

§ 12 Obowiązki Użytkownika

 1. 12.1 Użytkownik oświadcza, że podczas rejestracji i w ramach użytkowania Usług Premium przekazał InnoGames prawdziwe i pełne dane o sobie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać InnoGames o wszelkich zmianach tych danych i potwierdzać ich poprawność na żądanie InnoGames.
 2. 12.2 Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w OWH, w instrukcjach do Gier, jak również stosować się do wszelkich zaleceń InnoGames, jej pracowników, wykonawców i podwykonawców. Dotyczy to także zaleceń administratorów i moderatorów (Community Managers, pomoc/obsługa techniczna) na forach Gier.
 3. 12.3 Ponadto, niedozwolone są wszelkie czynności, które mogą zakłócić funkcjonowanie Gier i relacje pomiędzy Użytkownikami. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:
 4. 12.4 Umyślne umieszczanie fałszywych lub niedozwolonych treści, treści naruszających postanowienia § 11 i § 12.3 lub nadużywanie danych może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy. Ponadto InnoGames zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji prawnych na tle powyższych działań.
 5. 12.5 InnoGames ma prawo usuwać zamieszczane przez Użytkowników treści. Odnosi się to zwłaszcza do treści naruszających postanowienia OWH.

§ 13 Udzielenie praw; Aplikacje

 1. 13.1 Aby korzystać z Aplikacji i Gier, wymagane jest zainstalowanie specjalnego oprogramowania na Urządzeniu Użytkownika („Aplikacja”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do Aplikacji i naszych ewentualnych licencjodawców należą do InnoGames. InnoGames przekazuje Aplikacje do dyspozycji Użytkownika, udzielając mu praw do ich prywatnego użytku na Urządzeniu Użytkownika. Aplikacji nie wolno powielać, publikować w Internecie lub jakiejkolwiek sieci, ani zapisywać na nośnikach danych. Nie można też korzystać z Aplikacji w celach komercyjnych. Zabrania się przekształcania, dekompilacji, demontażu i inżynierii wstecznej Aplikacji. Niedozwolone jest również podżeganie do takich działań osób trzecich lub pomoc w takich działaniach. Udzielenie praw do korzystania z Aplikacji może być odwołane przez InnoGames w dowolnej chwili bez podania powodów. W takim wypadku Użytkownik zobowiązuje się usunąć Aplikację ze swojego Urządzenia. Prawo do korzystania z Aplikacji wygasa najpóźniej w chwili ustania Umowy Licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a InnoGames.
 2. 13.2 W odniesieniu do Aplikacji, jako uzupełnienie § 13.1 niniejszych OWH, obowiązują również warunki korzystania ze Sklepów oraz udzielane przez nie prawa. W odniesieniu do pobranych Aplikacji lub oprogramowania Aplikacji, Użytkownik otrzymuje zwyczajne prawo do ich prywatnego użytku dla każdego Urządzenia, które Użytkownik posiada i kontroluje.
 3. 13.3 Umieszczając w Grach lub na obsługiwanych przez InnoGames forach informacje w formie tekstów, zdjęć, grafik, filmów, linków, muzyki itd. (zwanych łącznie „Treściami”), Użytkownik udziela InnoGames nieodpłatnie zwyczajnego, nieograniczonego przestrzennie prawa do powielania i publikowania Treści w Grach i na obsługiwanych forach. Odpowiedzialność za Treści te ponosi Użytkownik. InnoGames nie ma kontroli nad Treściami i nie utożsamia się z nimi. InnoGames nie sprawdza Treści przed ich publikacją. Jeżeli InnoGames dowie się o łamiących prawo Treściach lub treściach niezgodnych z § 12.3, wówczas zostaną one niezwłocznie usunięte.
 4. 13.4 Użytkownik zwalnia InnoGames z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, które inni Użytkownicy lub osoby trzecie mogą mieć wobec InnoGames w związku z naruszeniem ich praw poprzez zachowanie Użytkownika i/lub zamieszczone przez Użytkownika Treści lub informacje. Użytkownik zwróci InnoGames wszelkie powstałe w ten sposób koszty, w szczególności ewentualne koszty procesowe, na które Użytkownik narazi InnoGames. Nie ma to wpływu na pozostałe prawa i roszczenia odszkodowawcze InnoGames. Powyższe obowiązki nie dotyczą Użytkownika, który nie jest odpowiedzialny za naruszenie prawa. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści naruszających prawa osób trzecich, Użytkownik na własny koszt udzieli firmie InnoGames według jej uznania prawa do wykorzystywania tych treści lub zmieni je na nienaruszające tych praw. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez użytkowanie Usług, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zaprzestać łamiących postanowienia Umowy i/lub prawo działań na żądanie InnoGames.

§ 14 Dostępność

 1. InnoGames gwarantuje dostępność Gier przez 98% czasu w skali roku. Czas ten nie uwzględnia okresowych konserwacji Gier, które możliwe są tylko w trybie offline, jak również przerw spowodowanych siłą wyższą, manipulacją osób trzecich lub innymi problemami, na które InnoGames i jej podwykonawcy nie mają wpływu. InnoGames odpowiada za niedostępność Gier tylko w przypadku celowego powodowania niedostępności, rażącego zaniedbania lub spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia.

§ 15 Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

 1. 15.1 W ramach Umowy Licencyjnej Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z aktualnych wersji Gier. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferowane przez InnoGames Gry – jak każde oprogramowanie – nie są pozbawione błędów.
 2. 15.2 Po wykryciu braków, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zgłosić. Brak taki należy dokumentować w formie pisemnej i przesyłać do zespołu InnoGames (faksem, listem lub e-mailem). Przed zgłoszeniem ewentualnego błędu Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi stronami pomocy, stronami FAQ i wątkami na forum.
 3. 15.3 Gwarancja nie obejmuje braków spowodowanych działaniami zewnętrznymi, błędami użytkowania lub siłą wyższą.
 4. 15.4 W miarę możliwości Użytkownik zobowiązuje się współpracować z InnoGames w celu usunięcia braków.
 5. 15.5 Z zasady InnoGames zrzeka się odpowiedzialności innej, niż opartej na poniższych postanowieniach.
 6. Firma InnoGames odpowiada za roszczenia o rekompensatę i roszczenia odszkodowawcze (zwane łącznie „Roszczeniami”) z tytułu naruszenia umownych i innych obowiązków tylko w przypadku:
 7. Rekompensata za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód, o ile nie nastąpiło rażące zaniedbanie, inne umyślne działanie, zagrożenie życia lub zdrowia, przejęcie gwarancji jakości lub o ile nie wynika z odpowiedzialności cywilnej za produkt.
 8. 15.6 Wyłączenia odpowiedzialności w § 15.5 dotyczą również odpowiedzialności osobistej pracowników, współpracowników i przedstawicieli InnoGames, jak również udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, organów i ich członków, menedżerów społeczności (Community Managers), pracowników obsługi i ich zastępców.
 9. 15.7 Przeniesienie ciężaru dowodu na niekorzyść Użytkownika nie ma związku z powyższymi postanowieniami.
 10. 15.8 InnoGames nie bierze odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą bezpośrednie lub pośrednie odnośniki (tzw. linki) umieszczane na stronach InnoGames, a które nie należą do oferty InnoGames. InnoGames w żadnym stopniu nie odpowiada za treść tych stron. Odpowiedzialność za tę treść spoczywa na operatorach danych stron.

§ 16 Ochrona danych

 1. Informacje o sposobie, zakresie, miejscu i celu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych związanych z Umową, o danych wymaganych do dokonywania zamówień oraz o otrzymywaniu newsletterów InnoGames, jak również informacje o dostępie do danych Użytkownika oraz o prawie do edycji, zablokowania i usunięcia danych osobowych znajdują się w Przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 17 Informacja w sprawie rozstrzygania sporów online (Online Dispute Resolution)

 1. 17.1 By uzyskać pomoc związaną z naszymi grami, lub jeżeli masz jakiekolwiek pytania ich dotyczące, skontaktuj się z Supportem.
 2. 17.2 Komisja Europejska otworzyła nową platformę do rozstrzygania sporów online (ODR) jako alternatywne rozwiązanie w konfliktach między konsumentami i przedsiębiorcami internetowymi. Więcej na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Możesz dotrzeć do nas przez ODR. Zazwyczaj będziemy wówczas kontaktować się bezpośrednio z Tobą, ponieważ nie jesteśmy zobowiązani do brania udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

§ 18 Wybór prawa / Właściwość miejscowa sądu

 1. 18.1 Wszelkie spory będą rozpatrywane w oparciu o prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego (Kollisionsrecht).
 2. 18.2 W celu rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, za właściwość miejscową sądu ustala się ustawową właściwość miejscową, o ile ogólna właściwość miejscowa sądu Użytkownika znajduje się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów z podmiotami handlowymi, sporów z osobami prawnymi prawa publicznego lub reprezentującymi odrębny majątek publiczno-prawny, za właściwość miejscową sądu ustala się Hamburg.

Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018 r.
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.