Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

 1. § 1 Platnosť VOP, Zmeny VOP
 2. § 2 Uzavretie dohody, Licenčná zmluva zdarma
 3. § 3 Mobilné aplikácie
 4. § 4 Meno hráča
 5. § 5 Účty
 6. § 6 Vyžadované technické vybavenie
 7. § 7 Obsah služieb
 8. § 8 Prémiová licenčná zmluva
 9. § 9 Právo na zrušenie, Poučenie o zrušení týkajúce sa Prémiových služieb
 10. § 10 Doba platnosti zmluvy a výpoveď
 11. § 11 Bezpečnosť, podvádzanie
 12. § 12 Tvoje povinnosti
 13. § 13 Udelenie práv, klientsky softvér pre mobilné aplikácie
 14. § 14 Dostupnosť
 15. §15 Zodpovednosť za chyby a obmedzenie zodpovednosti
 16. § 16 Ochrana osobných údajov
 17. § 17 Informácie týkajúce sa online riešenia spotrebiteľských sporov (Online Dispute Resolution)
 18. § 18 Výber práva/príslušný súd

§ 1 Platnosť VOP, Zmeny VOP

 1. 1.1 Spoločnosť InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg (ďalej „my“) prevádzkuje okrem rôznych domén najvyššej úrovne a rôznych subdomén a aliasov týchto domén aj rôzne online hry (ďalej „Hry“). Tieto Hry môžuš ako používateľ („Používateľ“) používať prostredníctvom mobilných telefónov („mobilné aplikácie“) alebo prehliadača.

  Naše služby poskytnuté v rámci Hier, vrátane ukážky tvojej profilovej stránky, tvojej účasti na fórach, ukážky obsahu nami generovaných textov, fotografií, grafík či pohyblivých obrázkov alebo či okamžitý prístup k systému správ („služby“) sú poskytované výhradne na základe Všeobecných obchodných podmienok („VOP“). Tieto VOP pre mobilné aplikácie sú zverejnené už pri objednávke príslušnej aplikácie aj na webovej stránke Hry. Kedykoľvek si ich možno prezrieť aj vytlačiť. Ak existujú, okrem VOP sú v stiahnutých aplikáciách a na webových stránkach zverejnené aj platné herné pravidlá a herný návod, ktorý je k dispozícii pri každe stiahnutej aplikácii alebo na webovej stránke. V prípade rozporu medzi týmito VOP a hernými pravidlami či herným návodom platia VOP. Pre špeciálne hry a pre zvláštne varianty Hier môžu platiť osobitné podmienky používania. Ak nastane takýto prípad, budeš o týchto podmienkach ako Používateľ vhodnou formou informovaný.
 2. 1.2 Prijatím VOP s tebou uzatvárame Licenčnú zmluvu. Používateľ hrajúci Hru prostredníctvom prehliadača prijme VOP a naše služby začiarknutím políčka pri texte „Prijímam Všeobecné obchodné podmienky“ a kliknutím na tlačidlo prihlásenia.
 3. 1.3 Ak používaš Hry prostredníctvom mobilných aplikácií, VOP prijmeš stiahnutím príslušnej mobilnej aplikácie. Tvoje Všeobecné obchodné podmienky nie sú vyslovene súčasťou zmluvy.
 4. 1.4 Máme právo na zmeny VOP a ďalších podmienok s účinnosťou do budúcnosti. Takéto zmeny budeme vykonávať len zo závažných dôvodov, najmä na základe nových technologických zmien, rozširovania našich služieb, legislatívnych a právnych zmien a z podobných dôvodov. Ak by sa kvôli zmenám silne narušila zmluvná rovnováha medzi tebou a nami, zmeny nebudú platné. Koniec koncov, pri všetkých zmenách je potrebné tvoje povolenie. Ty ako Používateľ súhlasíš, že budeš informovaný o zmenách vo VOP po prihlásení v príslušnej hernej platforme, správou in-Game alebo prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na poslednú e-mailovú adresu uvedenú tebou ako Používateľom. Zmeny budú považované za prijaté v prípade, že proti nim nebudeš namietať v písomnej alebo textovej forme (napr. e-mailom alebo faxom) do 8 týždňov od ich prijatia („Lehota na vyjadrenie nesúhlasu“). Na túto okolnosť zvlášť upozorňujeme pri oznámeniach o zmenách. Tebe ako Používateľovi odporúčame, aby si nám svoj nesúhlas adresoval v písomnej forme alebo e-mailom, aby bol dôkazne k dispozícii. V tomto prípade odporúčame uviesť v predmete správy názov hry a tvoje meno.
 5. 1.5 Ak ty ako Používateľ nevyjadríš nesúhlas so zmenami vo VOP v rámci Lehoty na vyjadrenie nesúhlasu alebo budeš pokračovať v používaní Hier i napriek prístupu k oznámeniu o zmenách, zmenené alebo doplnené VOP sa budú považovať za záväzné.

  Ak nám y ako Používateľ v stanovenom čase vyjadríš svoj nesúhlas, obe strany majú právo ukončiť Licenčnú zmluvu, resp. Prémiovú licenčnú zmluvu podľa § 10 týchto VOP a po uplynutí výpovednej lehoty vymazať účet. Všetky prípadné poplatky zaplatené vopred na obdobie po ukončení zmluvy ti ako Používateľovi budú vrátené úmerným dielom alebo pripísané v tvoj prospech v rámci iných Hier. V každom upozornení o zmenách výslovne uvedieme podmienky vyjadrenia nesúhlasu, možnosť ukončenia, ako aj výpoveď, lehotu a právne dôsledky, najmä v prípade neoznámenia nesúhlasu.

§ 2 Uzavretie dohody, Licenčná zmluva zdarma

 1. 2.1 Ty ako Používateľ môžeš s nami uzatvoriť zmluvu o bezplatnom používaní Hier prostredníctvom prehliadača alebo mobilnej aplikácie („Licenčná zmluva"). Nemôžeš si nárokovať Licenčnú zmluvu ani na používanie služieb či Prémiových služieb. Licenčná zmluva môže byť kedykoľvek ukončená buď nami alebo tebou, bez udania dôvodu, a takisto poskytovanie služieb je možné kedykoľvek prerušiť bez udania dôvodu.
 2. 2.2 Naše hry sú určené pre ľudí starších, než 16 rokov. Osoby mladšie nie sú oprávnené hrať naše hry.
 3. 2.3 Licenčnú zmluvu o bezplatnom používaní služieb prostredníctvom prehliadača získaš prenosom údajov z prihlasovacieho formulára, ktorý si vyplnil a odoslal nám, aktiváciou Účtu a vyjadrením súhlasu s týmito VOP podľa § 1.2 Licenčná zmluva je bezplatná.
 4. 2.4 Okrem bezplatnej Licenčnej zmluvy popísanej v článku 2.3 ponúkame aj spoplatnené služby („Prémiové služby“). Ty ako Používateľ máš možnosť využiť tieto služby na základe vlastného rozhodnutia. Pred takýmto využitím budeš jasne upozornený na svoju povinnosť zaplatiť za tieto služby a takisto budeš musieť výslovne potvrdiť takéto využívanie. Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom Prémiových služieb, najmä ohľadom uzavretia dohody, popisu Prémiových služieb, odmeny, Poučenia o zrušení sú uvedené v § 8 pod názvom „Prémiová licenčná zmluva“.
 5. 2.5 Licenčná zmluva sa uzatvára so spoločnosťou InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg ako so zmluvným partnerom. Ďalšie informácie o nás, hlavne naše kontaktné údaje (fax, e-mail), identifikačné číslo organizáciea mená zastupujúcich osôb nájdeš na našej webovej stránke v časti „Tiráž“.
 6. 2.6 Ty ako Používateľ máš pri niektorých hrách možnosť požadovať výkony od našich partnerov. V takýchto prípadoch uzatvoríš separátnu Zmluvu medzi tebou a naším partnerom. Táto zmluva má špeciálne podmienky, ktoré ti však budú oznámené ešte pred uzatvorením zmluvy s naším partnerom.

§ 3 Mobilné aplikácie

 1. 3.1 Hry si môžeš zadarmo stiahnuť ako mobilné aplikácie od viacerých poskytovateľov (ďalej „Obchod“) (napr. iTunes - App Store a Google - Google Play Store). Ty ako Používateľ Hier môžeš používať mobilnú aplikáciu, ak si si danú mobilnú aplikáciu stiahol z obchodu do svojho koncového zariadenia.
 2. 3.2 Licenčnú zmluvu o bezplatnom používaní mobilnej aplikácie získaš stiahnutím mobilnej aplikácie do svojho koncového zariadenia a vyjadrením súhlasu s týmito VOP podľa § 1.2.
 3. 3.3 Okrem bezplatnej Licenčnej zmluvy popísanej v článku 3.2 ti ako Používateľovi v rámci mobilných aplikácií ponúkame aj Prémiové služby, ktoré získaš v Obchodoch (sú to tzv. nákupy In-App). Máš možnosť využiť nákupy In-App. Pred takýmto využitím budeš jasne upozornený na svoju povinnosť zaplatiť za tieto Služby a takisto to budeš musieť výslovne potvrdiť kliknutím na políčko „Kúpiť“.
 4. 3.4 Pri používaní spoplatnených Prémiových služieb platia okrem podmienok používania obchodu aj naše VOP. Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom Prémiových služieb, najmä ohľadom uzavretia dohody, popisu Prémiových služieb, odmeny, Poučenia o zrušení sú uvedené v § 8 pod názvom „Prémiová licenčná zmluva“.
 5. 3.5 Zmluva o bezplatnom používaní mobilnej aplikácie alebo o spoplatnenom používaní Prémiových služieb sa uzatvára so spoločnosťou InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg ako so zmluvným partnerom, a nie s daným obchodom. Nie obchod, ale My sami sme zodpovedení za licencovanú mobilnú aplikáciu a jej obsah. Ak máš nejaké sťažnosti, nároky či otázky týkajúce sa mobilnej aplikácie, obráť sa na nás. Ďalšie informácie o nás, hlavne naše kontaktné údaje (fax, e-mail), identifikačné číslo organizácie a mená zastupujúcich osôb nájdeš na našej webovej stránke v časti „Tiráž“.
 6. 3.6 Ty ako Používateľ sa zaväzuješ, že nebudeš používať mobilnú aplikáciu spôsobom, ktorý je v rozpore s používateľskými a licenčnými podmienkami alebo inými zmluvami a ktoré obchodu odporujú alebo ho môžu poškodiť.
 7. 3.7 Príslušné obchody nie sú zodpovedné za poskytovanie údržby a podpory súvisiacich s mobilnou aplikáciou.
 8. 3.8 Všetky tvoje nároky ohľadom spoplatnených Prémiových služieb, najmä (no nielen) z dôvodu zodpovednosti za chyby alebo iných práv chybného plnenia, si uplatňuješ voči nám ako zmluvnému partnerovi, a nie voči obchodu. Platia nariadenia týchto VOP. Predpisy týkajúce sa záručných práv a rozsah našej zodpovednosti sú uvedené v § 15 týchto VOP.
 9. 3.9 V prípade, že mobilná aplikácia a/alebo Licenčná zmluva s tebou ako Používateľom poruší práva tretej strany, sme my sami, a nie obchod, cez ktorý bola mobilná aplikácia stiahnutá, zodpovední za vyrovnanie nárokov za ochranu a urovnanie autorských práv.
 10. 3.10 Pri sťahovaní mobilnej aplikácie z obchodu je dôležité dbať na nasledovné upozornenia:
  Stiahnutie mobilnej aplikácie sa neuskutoční, ak si rezidentom takej krajiny, na ktorú uvalila vláda USA embargo alebo ktorá je podľa vlády USA zaradená do zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Ak sťahuješ mobilnú aplikáciu prostredníctvom obchodu, prehlasuješ ako Používateľ a zaručujes, že
  • nie si rezidentom krajiny, na ktorú uvalila vláda USA embargo alebo ktorá je zaradená do zoznamu krajín podporujúcich terorizmus; a
  • nie si na zozname „zakázaných alebo obmedzeniu podliehajúcich osôb“ (prohibited or restricted parties) vypracovaného vládou USA.
 11. tretia zmluvná stranatretia zmluvná stranatretia zmluvná strana3.11 Obchody, prostredníctvom ktorých si získal mobilnú aplikáciu, sú oprávnenou treťou zmluvnou stranou medzi nami a tebou a ako tretia zmluvná strana sú oprávnení uplatniť túto zmluvu voči tebe.

§ 4 Meno hráča

 1. 4.1 Ty ako Používateľ si zvolíš meno hráča potrebné na účasť v Hre („Meno používateľa"). Používateľ si nesmie nárokovať na pridelenie určitého mena používateľa.
 2. 4.2 Máme právo na zmenu alebo vymazanie tebou zvoleného mena používateľa z technických, etických alebo právnych dôvodov, a to aj bez tvojho súhlasu.

§ 5 Účty

 1. 5.1 Ty ako Používateľ obdržíš spolu s Licenčnou zmluvou používateľský účet („Účet“). Účet môžeš používať na zmenu svojich údajov a správu Hier.
 2. 5.2 Účet môže byť vytvorený na našom hernom portáli, na príslušnej webovej stránke Hry alebo na tvojom koncovom zariadení, kde je stiahnutá mobilná aplikácia.
 3. 5.3 Prenos Účtu nie je možný bez nášho výslovného súhlasu, a to zadarmo ani za poplatok.
 4. 5.4 Každý Používateľ môže mať len jeden Účet na jeden herný svet (jedna sekcia Hry). Do účtu sa môžeš prihlásiť aj pomocou tebou stiahnutej aplikácie alebo príslušnej webovej stránky hry. Vlastníctvo viacerých Účtov („Multi-účty“) jedným hráčom v jednom hernom svete je zakázané (je jedno, či sú stiahnuté cez mobilnú aplikáciu alebo cez webovú stránku Hry) a môže mať za následok okamžité zablokovanie hráča alebo potrestanie mimoriadnym vypovedaním Licenčnej zmluvy. Všetky tvoje nároky sú v tomto prípade vylúčené.
 5. 5.5 Ty ako Používateľ sa zaväzuješ chrániť prihlasovacie údaje, heslá a prístupové údaje k svojmu Účtu (ďalej súhrnne „Prístupové údaje“) a bez meškania nás informovať v prípade, keď sa dozvieš alebo máš podozrenie, že k týmto údajom má prístup neoprávnená tretia strana. V takomto prípade ty ako Používateľ údaje zmeníš alebo nás požiadaš o ich zmenu. Máme takisto právo ti prístup dočasne zablokovať. Ty ako Používateľ budeš mať opäť umožnený prístup po vylúčení podozrenia zo zneužitia prístupových údajov tebou alebo treťou stranou.
 6. 5.6 Ak tretia strana získala prístup k tvojim prístupovým údajom a využíva Účet, prípad bude posudzovaný, akoby si takto konal ty.
 7. 5.7 Používanie Účtu iného Používateľa je zakázané okrem prípadov, keď to vyslovene dovoľujú herné pravidlá (napr. „Zastupovanie v čase dovolenky“).
 8. 5.8 Ak máme podozrenie, že tretia strana získala informácie o prístupových údajoch, máme právo, nie však povinnosť, zmeniť prístupové údaje alebo zablokovať Účet bez predchádzajúceho upozornenia. O tomto fakte ťa bezodkladne upovedomíme a na požiadanie ti v primeranej lehote poskytneme nové prístupové údaje. Ďalšie nároky od teba z dôvodu dočasného zablokovania Účtu či zmeny prístupových údajov sú vylúčené.
 9. 5.9 Neaktívne Účty môžeme na základe príslušných herných pravidiel vymazať. V takom prípade Licenčná zmluva automaticky končí.

§ 6 Vyžadované technické vybavenie

 1. Hry je možné používať len pomocou softvéru nainštalovaného lokálne alebo internetového spojenia na tvojom počítači, tablete, smartfóne alebo inom koncovom zariadení („Koncové zariadenie“). Medzi požiadavky patrí internetový prehľadávač, pripojenie na internet, operačný systém, prípadné doplnky, napr. Java alebo Flash, ako aj prípadne vyžadovaní klienti na používanie Hry. Si zodpovedný za pokrývanie nákladov za tento softvér a jeho používanie, ako aj nákladov za používanie internetového pripojenia. Udržiavanie koncového zariadenia v stave, ktorý umožňuje používanie Hier, je tvojou záležitosťou. My neposkytujeme na tieto účely nijakú pomoc.

§ 7 Obsah služieb

 1. 7.1 Poskytujeme Hry a ďalšie typy služieb v rámci svojich technických a prevádzkových možností. Služby Hier sú dostupné pre Používateľov, ktorí uzavreli Licenčnú zmluvu a majú otvorený Účet.
 2. 7.2 Všetky Hry, služby, Prémiové služby, predmety alebo meny, ktoré ponúkame, sa modifikujú a aktualizujú s cieľom zachovať ich atraktívnosť pre čo najširší okruh Používateľov. Pre účasť všetkých Používateľov hry je potrebné, aby každý Používateľ mohol používať rovnaké verzie hry, služby, Prémiové služby, predmety alebo menu. Preto máš možnosť zúčastniť sa každej Hry, služby, Prémiovej služby, predmetu alebo meny len v práve aktuálnom znení.
 3. 7.3 Vyhradzujeme si právo na prerušenie prevádzky Hier alebo ich častí bez udania dôvodu.
 4. 7.4 Vyhradzujeme si výlučné právo napadnúť zmluvu, pokiaľ bola uzavretá, a to v prípade, že okolnosti, ako sú napríklad technické problémy, narúšanie ponuky zavinené treťou stranou alebo podobné situácie viedli k nepravdivým ponukám pre teba (napr. nesprávne alebo mylné označenie ceny prémiových bodov), a žiadať o vrátenie Služieb, najmä udelených prémiových bodov, výmenou za vrátenie tebou zaplatenej sumy. Ty ako Používateľ máš rovnaké právo.

§ 8 Prémiová licenčná zmluva

 1. 8.1 Zmluva na Prémiové služby („Prémiová licenčná zmluva“) sa uzatvára pre hry hrané prostredníctvom prehliadača aj mobilných aplikácií, ak ty ako Používateľ po výbere Prémiovej služby klikneš na tlačidlo „Zaplatiť teraz“ (alebo podobné tlačidlo) a prijmeš ponuku odoslaním potvrdenia objednávky prostredníctvom hernej správy alebo e-mailom.
 2. 8.2 Prémiové služby zahŕňajú konkrétne, avšak nie výlučne, poskytovanie virtuálnej meny (napr. „prémiové body, zlato“) alebo používanie herných výhod prostredníctvom virtuálnych predmetov („predmety“).
 3. 8.3 Obsah, funkcie a podmienky Prémiových služieb sú platné tak, ako sú v čase vykonania objednávky uvedené na našich internetových stránkach, v mobilných aplikáciách aplikácia v príslušných nákupných sekciách.
 4. 8.4 Vo všeobecnosti platí, že ty ako Používateľ môžeš využívať predmety istý vymedzený čas. Predmety môžeš v Hre takisto stratiť, napríklad ak budú v priebehu Hry zničené alebo odobrané inými Používateľmi.
 5. 8.5 Prémiové služby sú spoplatnené jednorázovou platbou. Nevzniká povinnosť trvalých alebo opakujúcich sa platieb za Prémiové služby.
 6. 8.6 Ceny za prehliadačové Hry sú platné tak, ako sú v čase objednávky uvedené v príslušných nákupných sekciách a boli oznámené potvrdením objednávky. V cenách je už zahrnutá daň z pridanej hodnoty.
 7. 8.7 V niektorých prípadoch nemusia byť do ceny zahrnuté náklady alebo poplatky niektorých spracovateľov platieb. V prípade, že ty ako Používateľ budeš musieť uhradiť dodatkové poplatky alebo náklady zvolenému spracovateľovi platieb, budeš na túto skutočnosť výslovne upozornený. V hrách na prehliadači budeš môcť ešte pred vykonaním procesu platby zmeniť spracovateľa platieb. Nemáme nijaký vplyv na náklady alebo poplatky účtované spracovateľom platieb. Záväzné informácie o vzniknutých poplatkoch a nákladoch môže poskytnúť výlučne spracovateľ platieb.
 8. 8.8 Ceny pri mobilných aplikáciách platia tak, ako sú v čase objednávky uvedené v daných obchodoch (napr. App Store alebo Google Play Store). V cenách je už zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Pri mobilných aplikáciách sa ceny odvíjajú od každého obchodu. V týchto prípadoch platia používateľské a platobné podmienky daného obchodu a ako doplnok tieto VOP. V prípade rozporu VOP obchodu a našimi VOP majú prednosť používateľské a platobné podmienky obchodu.
 9. 8.9 Keď sa v Hrách vyskytujú simulácie peňažných mien, napríklad prémiové body, vzťahujú sa na Prémiové služby a nie na skutočné peniaze. Spiatočná konverzia Prémiových služieb (napr. mien a pod.) na skutočné peniaze je možná, len keď je prevádzka našich webových stránok a mobilných aplikácií spolu natrvalo odstavená. V takomto prípade ti bude vrátená zaplatená cena, ak ešte nebola použitá na Prémiové služby alebo predmety.
 10. 8.10 Poplatky za služby sú splatné vopred pri nákupe Prémiovej služby.
 11. 8.11 Ty ako Používateľ nemáš právo vyberať si určitú platobnú metódu.
 12. 8.12 Si zodpovedný voči nám za všetky stornované platby alebo spiatočné dlžoby, ktoré si spôsobil, napríklad v prípade nedostatočných prostriedkov na Účte. Ďalej znášaš následné pravidelné náklady (napr. poplatky účtované spracovateľmi platieb), ako aj vzniknutý manipulačný poplatok vo výške 4,00 eur. Sme oprávnení stiahnuť tieto sumy spolu s pôvodným poplatkom z tvojho Účtu. Máš právo dokázať, že nebola spôsobená nijaká škoda alebo že nevznikla škoda vo výške požadovanej sumy.
 13. 8.13 V prípade meškania platby máme právo zastaviť poskytovanie Služieb a zablokovať ti účet, a to bez ohľadu na tvoje pokračujúce platobné záväzky. Počas tohto obdobia sa neúčtuje nijaký poplatok za služby. Máme však právo po úplnom zaplatení dlžnej sumy účtovať manipulačný poplatok vo výške 3,00 eur za zrušenie zablokovania tvojho Účtu. Poplatok účtujeme v prípade, že si zodpovedný za omeškanie platby. Máš právo dokázať, že nebola spôsobená nijaká škoda alebo že nevznikla škoda vo výške požadovanej sumy. V každom prípade sme však oprávnení účtovať si zákonný úrok za omeškané platby vo výške 5 percentuálnych bodov nad aktuálne platnou základnou úrokovou sadzbou.
 14. 8.14 S ohľadom na prispôsobenie a aktualizácie Hier si na základe § 7.2 a § 7.3 týchto podmienok používania vyhradzujeme právo ponúknuť pre ďalšiu účasť v hre nové Prémiové služby, predmety alebo meny, existujúce zmeniť alebo celkom zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia sa zaväzujeme poskytnúť ti možnosť využiť zaplatené Prémiové služby, ako aj predmety či meny vo vopred oznámenej lehote. Prípadne ti môžeme ako Používateľovi ponúknuť zmenu zaplatených Prémiových služieb, predmetov a mien na kredity, ktoré je možné použiť iným spôsobom. V prípade zrušenia určitej hry máš právo vymeniť zaplatené Prémiové služby, predmety a meny na kredity a tie použiť v inej Hre. Ďalšie nároky z tvojej strany sú vylúčené.
 15. 8.15 Máme právo zmeniť ceny za Prémiové služby podľa vlastného rozhodnutia.

§ 9 Právo na zrušenie, Poučenie o zrušení týkajúce sa Prémiových služieb

 1. Pri zrušení e-mailom zadaj kvôli rýchlejšiemu spracovaniu svoje meno používateľa a názov hry.
 2. Poučenie o zrušení
 3. Právo na zrušenie
 4. Máš právo zrušiť zmluvu v priebehu štrnástich dní bez udania dôvodu.
 5. Lehota na zrušenie je štrnásť dní a začína plynúť dňom uzatvorenia zmluvy.
 6. Ak chceš využiť svoje Právo na zrušenie, musíš nás o tom informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom, faxom alebo e-mailom), ktoré nám zašleš (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; Tel: +49 40 7889335-0; Fax: +49 40 7889335-200; E-Mail: info@innogames.com ). Na zrušenie môžeš požiť tento vzorový formulár, nie je to však podmienkou.
 7. Za účelom dodržania lehoty Práva na zrušenie zmluvy sa odporúča zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy ešte pred uplynutím lehoty.
 8. Dôsledky zrušenia
 9. Ak zrušíš zmluvu, sme povinní vrátiť ti zaplatenú sumu (s výnimkou dodacích nákladov, ktoré vznikli použitím iného ako nami navrhnutého najlacnejšieho štandardného dodania) najneskôr do štrnástich dní od dňa obdržania zrušenia zmluvy. Na vrátenie sumy použijeme ten istý spôsob platby, ako si použil ty, iba ak by bolo vyslovene niečo iné s tebou dohodnuté. V žiadnom prípade ti nebudú pri vrátení sumy účtované poplatky.
 10. Koniec Poučenia o zrušení.
 11. Zvláštne upozornenie na predčasné Právo na zrušenie:
 12. Tvoje Právo na zrušenie zanikne predčasne v prípade, že k plneniu zmluvy došlo ešte pred uplynutím lehoty na zrušenie a ty ako Používateľ si vyslovil súhlas a vzal na vedomie, že v dôsledku začatia plnenia zmluvy stratíš svoje Právo na zrušenie.
 13. Zvláštne upozornenie k textu zmluvy:
 14. Tebe ako Používateľovi potvrdíme uzatvorenie zmluvy prostredníctvom e-mailu, a to zaslaním faktúry a uložením textu zmluvy.

§ 10 Doba platnosti zmluvy a výpoveď

 1. 10.1 Licenčná zmluva a/alebo Prémiová licenčná zmluva medzi tebou a nami sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke stanovené inak. Pre poskytovanie Prémiových služieb môžu platiť iné podmienky.
 2. 10.2 Ak nebola dohodnutá určitá doba platnosti Licenčnej zmluvy, možno ju vypovedať kedykoľvek, odôvodnenie nie je potrebné.
 3. 10.3 Prémiovú zmluvu je možné riadne vypovedať tebou alebo nami v lehote troch (3) mesiacov. Pri riadnom vypovedaní nie je potrebné udanie dôvodu.
 4. 10.4 Právo strán na vypovedanie Licenčnej zmluvy alebo Prémiovej licenčnej zmluvy kedykoľvek zo závažného dôvodu nie je dotknuté ustanoveniami uvedenými vyššie.
 5. 10.5 Máme osobitné, avšak nie výlučné, právo na vypovedanie Licenčnej zmluvy alebo Prémiovej licenčnej zmluvy zo závažného dôvodu, ak
 6. 10.6 Ak príslušná Hra neponúka možnosť vypovedania (napríklad funkciu vymazania), musí mať vypovedanie textovú formu (listom, faxom, e-mailom). Pri mimoriadnom vypovedaní sa vyžaduje udanie dôvodu vypovedania.
 7. 10.7 Konečné vymazanie Účtu a tvojich používateľských dát je z technických príčin možné len s časovým oneskorením niekoľkých dní.
 8. 10.8 V prípade riadneho vypovedania zmluvy tebou alebo nami zo závažného dôvodu nie si oprávnený po nadobudnutí účinnosti tohto vypovedania žiadať o vrátenie platieb. Ty ako Používateľ máš možnosť až do ukončenia účinnosti použiť a spotrebovať Prémiové body ako aj zaplatené predmety, lebo potom už nemáš nárok na kompenzáciu voči nám, napr. za doteraz nevyužité Prémiové služby. Takisto nemáš viac nárok na poskytovanie Prémiových služieb. Ďalej máme oprávnenie vyžadovať od teba zaplatenie všetkých poplatkov, ktoré si ešte mal zaplatiť (najmä za už objednané Prémiové služby). Týmto nie je dotknuté tvoje právo dokázať, že nebola spôsobená nijaká škoda alebo že vzniknutá škoda bola oveľa nižšia.

§ 11 Bezpečnosť, podvádzanie

 1. 11.1 Ty ako Používateľ nemáš právo používať mechanizmy, softvér, programy a iné rutiny, ktoré môžu poškodiť naše systémy. Nesmieš používať nijaké opatrenia, ktoré by viedli k neprijateľnému preťaženiu systémov. Používanie špeciálneho softvéru, najmä s cieľom systematickej alebo automatickej správy Hier alebo špeciálnych herných funkcií (bot, makro) na reprodukovanie alebo hodnotenie Hier, nie je povolené.
 2. 11.2 Zakazuje sa využívanie chýb (bugs) v programovaní Hier a pri hraní, ktoré by mohli pre Používateľa predstavovať výhodu, na vlastné účely a/alebo účely tretích strán. V prípade, že zistíš akékoľvek chyby, si povinný neodkladne nám to oznámiť. V prípade, že si takýmto spôsobom získal výhody, budú ti odobraté, nakoľko to bude možné. Úmyselné využitie chýb alebo ich zverejnenie na internete či prostredníctvom mobilného telefónu môže mať za následok vypovedanie Licenčnej zmluvy a vymazanie Účtu.
 3. 11.3 Používanie softvéru, ktorý umožňuje „získavanie údajov“ (Datamining) alebo akýmkoľvek iným spôsobom zbiera informácie týkajúce sa Hier, je zakázané.
 4. 11.4 Používanie predmetov mimo Hru, ich predaj alebo nákup za skutočné peniaze, ako aj ich vymieňanie je zakázané.

§ 12 Tvoje povinnosti

 1. 12.1 Ty ako Používateľ musíš zaručiť, že informácie, ktoré si nám poskytol pri registrácii a v rámci využívania Prémiových služieb, sú pravdivé a kompletné. Zaväzuješ sa informovať nás o zmenách v poskytnutých údajoch a na požiadanie potvrdiť ich správnosť.
 2. 12.2 Zaväzuješ sa dodržiavať ustanovenia týchto VOP, riadiť sa hernými návodmi Hier a riadiť sa aj našimi pokynmi a pokynmi našich spolupracovníkov. Patria sem i pokyny správcov a moderátorov (komunitní manažéri, technici) na herných fórach.
 3. 12.3 Ty ako Používateľ sa zdržíš konania, ktoré ohrozuje alebo narúša prevádzku a funkčnosť Hier a úspešnú spoluprácu s ostatnými Používateľmi. Osobitne sa ti zakazuje,
 4. 12.4 Úmyselné falošné údaje, používanie alebo umiestňovanie zakázaného obsahu, porušovanie § 11 a § 12.3, ako aj zneužívanie údajov nás oprávňuje na mimoriadne zrušenie bez výpovednej lehoty. Tu si vyhradzujeme právo na ďalšie riešenie súdnou cestou.
 5. 12.5 Máme právo vymazať obsah vytvorený tebou ako Používateľom. Platí to osobitne v prípade obsahu, ktorý je v rozpore s týmito VOP.

§ 13 Udelenie práv, klientsky softvér pre mobilné aplikácie

 1. 13.1 Mobilné aplikácie a Hry vyžadujú inštaláciu softvéru na tvojom koncovom zariadení („Klientsky softvér pre mobilné aplikácie“). Ako Používateľ musíš si byť vedomý toho, že všetky práva spojené s klientskym softvérom pre mobilné aplikácie patria nám alebo držiteľovi licencie. My ti tento softvér pre mobilné aplikácie poskytneme a udelíme ti príslušné jednoduché používateľské právo na súkromné používanie na tvojom koncovom zariadení. Nie je však povolené kopírovanie alebo uchovávanie klientského softvéru pre mobilné aplikácie na internete, v sieti a na nosičoch dát z iných než tu uvedených dôvodov. Takisto nie je povolené jeho komerčné využívanie. Jeho upravovanie, opätovné zostavovanie, rozoberanie a spätné inžinierstvo sú takisto zakázané. Rovnako je zakázané na to nabádať tretie strany alebo poskytovať im pri tom pomoc. Tieto udelené práva môžeme kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť. V takom prípade si ako Používateľ povinný vymazať klientsky softvér pre mobilné aplikácie zo svojho koncového zariadenia. Autorizácia na výkon udelených práv zaniká najneskôr v momente ukončenia platnosti tvojej Licenčnej zmluvy.
 2. 13.2 Pokiaľ ide o mobilné aplikácie, platia okrem § 13.1 týchto VOP i používateľské podmienky obchodov a v nich platné právne nariadenia. Ako Používateľovi ti bude na základe stiahnutých mobilných aplikácií, resp. klientskeho softvéru pre mobilné aplikácie poskytnuté jednoduché používateľské právo na súkromné používanie na tvojom koncovom zariadení, ktoré vlastníš a kontroluješ.
 3. 13.3 Ak sprístupníš v rámci Hier alebo akýchkoľvek fór prevádzkovaných našou spoločnosťou informácie prostredníctvom textov, fotografií, grafiky, videí, odkazov, hudby a pod. („obsah“), udeľuješ našej spoločnosti bezplatné, jednoduché, priestorovo neobmedzené právo na kopírovanie obsahu a jeho verejné sprístupnenie v rámci Hier a fór. Za tieto informácie si zodpovedný ty sám. Nad obsahom nemáme kontrolu a nepovažujeme ho za svoj vlastný. Tieto obsahy nekontrolujeme. V prípade, že však zistíme prítomnosť nelegálneho obsahu alebo obsahu podľa § 12.3, takýto obsah bude okamžite odstránený.
 4. 13.4 Ty ako Používateľ nás oslobodzuješ od akýchkoľvek nárokov, vrátane nárokov na úhradu škôd, ktoré uplatňujú iní Používatelia alebo tretie strany voči našej spoločnosti z dôvodu porušenia ich práv tvojím konaním a/alebo kvôli obsahu či údajom, ktoré si uverejnil. Musíš nám tiež primerane nahradiť spôsobené náklady a najmä náklady vzniknuté v prípade potreby právnej obrany. Všetky ostatné práva a nároky na odškodnenie zostávajú nedotknuté. Vyššie uvedené povinnosti neplatia, ak nie si zodpovedný za dané porušenie. V prípade porušenia práv tretích strán obsahom, ktorý si zverejnil, poskytneš nám do najvyššej možnej miery na tvoje náklady právo používať obsah alebo upraviť obsah tak, aby bol oslobodený od práv na jeho ochranu. Ak narušíš práva tretích strán z dôvodu používania služieb, na našu žiadosť okamžite ukončíš používanie, ktoré je v rozpore so zmluvou a/alebo zákonnými nariadeniami.

§ 14 Dostupnosť

 1. Ručíme za dostupnosť Hier v priemere 98 % počas roka. Nie je tu zahrnutý čas na pravidelnú údržbu Hier, ktorá je možná len v offline režime, ani čas, ktorý nevieme ovplyvniť, napr. v dôsledku vyššej moci, externej manipulácie alebo iných problémov. Ručíme za nedostupnosť Hier len do tej miery, kde existuje úmysel alebo hrubá nedbanlivosť alebo ublíženie na zdraví, tele alebo živote.

§15 Zodpovednosť za chyby a obmedzenie zodpovednosti

 1. 15.1 Licenčná zmluva ti ako Používateľovi udeľuje právo na používanie Hier v aktuálnom znení. Si si vedomý toho, že nami ponúknuté Hry – rovnako ako každý iný softvér – nikdy nebudú celkom bezchybné.
 2. 15.2 Chyby, ktoré zistíš, budú okamžite riešené. Z dôvodu zachovania dôkazov je potrebné tieto chyby zdokumentovať v textovej forme a poslať nám upozornenie (faxom, listom alebo e-mailom). Pred odoslaním upozornenia o možnej chybe si prečítaš všetky stránky pomocníka a sekcie často kladených otázok na fóre.
 3. 15.3 Zo záruky sú vyňaté nedostatky zapríčinené vonkajšími vplyvmi, tebou spôsobenými chybami pri prevádzke alebo vyššou mocou.
 4. 15.4 Zaväzuješ sa v čo najväčšej miere spolupracovať na odstránení chýb v Hre.
 5. 15.5 Akákoľvek zodpovednosť z našej strany je v zásade vylúčená a môže nastať len za nasledovných podmienok.
 6. Povinnosť nahradiť škody a náklady („náhrada za škody“) spôsobené porušením zmluvných alebo mimozmluvných povinností máme len
 7. Náhrady za škody v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností sa obmedzujú na škody predvídateľné a typické v prípade zmlúv, pokiaľ nevznikli úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti alebo ak existuje zodpovednosť z dôvodu zranenia na živote, tele alebo zdraví, prevzatia záruky za kvalitu alebo zodpovednosti za vady výrobku.
 8. 15.6 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti v § 15.5 sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, členov personálu, orgánov a ich členov, komunitných manažérov, moderátorov, technikov a pomocníkov.
 9. 15.7 Ustanovenia uvedené vyššie nenaznačujú zmenu dôkazného bremena v tvoj neprospech.
 10. 15.8 Výslovne sa dištancujeme od obsahu všetkých webových lokalít, na ktoré existuje priamy alebo nepriamy odkaz (tzv. linky) z našej ponuky. Za tieto obsahy a stránky nepreberáme nijakú zodpovednosť. Za obsah týchto stránok sú zodpovední ich poskytovatelia.

§ 16 Ochrana osobných údajov

 1. Informácie týkajúce sa typu, rozsahu, miesta a účelu prieskumu, spracovania a používania údajov našou spoločnosťou pre potreby zmluvy, týkajúce sa osobných údajov potrebných na vybavovanie objednávok a posielanie newsletterov a informácie o tvojom práve na informácie a o práve na opravy, zablokovanie a vymazanie týchto údajov sa nachádzajú v dokumente Ustanovenia o ochrane osobných údajov.

§ 17 Informácie týkajúce sa online riešenia spotrebiteľských sporov (Online Dispute Resolution)

 1. 17.1 Pre hernú podporu a iné otázky týkajúce sa našich hier, kontaktujte prosím: Support.
 2. 17.2 Európska komisia zaviedla novú platformu pre online riešenie sporov (ODR), ktorá ponúka alternatívu počas riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a internetovými obchodníkmi. Viac informácií na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Môžete nás kontaktovať cez ODR. Zvyčajne vás potom kontaktujeme naspäť priamo, pretože nie sme povinní zúčastňovať sa postupu riešenia sporov pred orgánom spotrebiteľského rozhodcu.

§ 18 Výber práva/príslušný súd

 1. 18.1 Táto zmluva podlieha zákonom Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG), s výnimkou kolízneho práva.
 2. 18.2 V prípade sporov s tebou platí toto sídlo súdu, pokiaľ máš všeobecnú súdnu príslušnosť v Spolkovej republike Nemecko. V prípade sporov kvôli právnym úkonom s obchodníkmi, verejnoprávnymi právnickými osobami alebo verejnoprávnymi fondmi platí pre všetky prípady výlučná právomoc príslušného súdu v Hamburgu.

Dátum poslednej aktualizácie: 23. máj 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Všetky práva vyhradené.