Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Obsah

 1. § 1 Platnost VOP, změny VOP
 2. § 2 Uzavření smlouvy, bezplatné licenční ujednání
 3. § 3 Mobilní aplikace
 4. § 4 Jméno
 5. § 5 Účty
 6. § 6 Potřebné technické vybavení
 7. § 7 Obsah služeb
 8. § 8 Licenční ujednání k prémiovým službám
 9. § 9 Právo na zrušení a poučení o zrušení ve vztahu k prémiovým službám
 10. § 10 Doba platnosti smlouvy a vypovězení smlouvy
 11. § 11 Zabezpečení, podvádění
 12. § 12 Tvé povinnosti
 13. § 13 Přiznání práv, software mobilní aplikace
 14. § 14 Dostupnost
 15. § 15 Odpovědnost za vady a omezení odpovědnosti
 16. § 16 Ochrana osobních údajů
 17. § 17 Informace ohledně online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution)
 18. § 18 Rozhodné právo / soudní příslušnost

§ 1 Platnost VOP, změny VOP

 1. 1.1 Společnost InnoGames GmbH, se sídlem Friesenstraße 13, 20097 Hamburk, Německo (dále jen „my"), provozuje na různých doménách nejvyšší úrovně i na dílčích doménách a aliasech těchto domén různé online hry (dále jen „hry"). Tyto hry můžeš coby uživatel (dále jen „uživatel“) používat prostřednictvím mobilních aplikací (déle jen „mobilní aplikace“) nebo internetového prohlížeče.

  Služby a výkony poskytnuté v rámci her, včetně zobrazování stránky s profilem, tvé účasti na diskuzních fórech, zobrazování obsahu generovaného uživateli, jako jsou texty, fotky, grafika či pohyblivé obrázky, zpřístupnění systémů zasílání zpráv v rámci hry (dále jen „služby“), jsou poskytovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou v případě mobilních aplikací zveřejňovány při jejich nákupu a navíc jsou k dispozici na webových stránkách her. Tam jsou kdykoliv k nahlédnutí a lze je i vytisknout. Navíc k těmto VOP platí (existují-li) příslušná pravidla hry a návod ke hře, které jsou k dispozici prostřednictvím stažené aplikace nebo jsou uvedeny na webových stránkách hry. V případě rozporu mezi VOP a pravidly hry, popř. návodem ke hře mají přednost VOP. Pro některé jednotlivé hry a zvláštní varianty her mohou platit zvláštní podmínky používání. V takovém případě budeš jakožto uživatel na tyto podmínky vhodnou formou upozorněn ještě před využitím příslušné nabídky.
 2. 1.2 Na základě přijetí VOP s tebou uzavíráme licenční ujednání. Při používání her prostřednictvím webového prohlížeče přijímáš jakožto uživatel VOP pro naše služby zaškrtnutím políčka u nápisu „Přijímám všeobecné obchodní podmínky“ a následným kliknutím na tlačítko pro přihlášení.
 3. 1.3 Při používání her prostřednictvím mobilních aplikací přijímáš VOP stažením příslušné mobilní aplikace. Tvé všeobecné obchodní podmínky výslovně nejsou součástí smlouvy.
 4. 1.4 Máme právo s budoucí platností měnit VOP a další podmínky. Tyto změny budeme provádět pouze z pádných důvodů, zejména pak na základě technického rozvoje, rozšíření našich služeb, změny zákonů či soudní pravomoci nebo z jiných obdobných důvodů. Změna nenastane, pokud by měla zásadně narušovat smluvní rovnováhu mezi tebou a námi. Kromě toho vyžadují změny tvůj souhlas. Jakožto uživatel souhlasíš, že budeš o změnách VOP informován při přihlášení k příslušné herní platformě, prostřednictvím herních zpráv nebo e-mailem na poslední oznámenou e-mailovou adresu. Změny jsou považovány za schválené, pokud proti nim nevzneseš námitku do 8 týdnů od jejich oznámení, a to písemně nebo v textové formě (např. e-mailem nebo faxem) (dále jen „odvolací lhůta“). Na tuto okolnost speciálně upozorníme při sdělování změn. Doporučujeme ti předat nám nesouhlas písemně nebo e-mailem, aby jeho odeslání bylo doložitelné. V případě e-mailu je vhodné do předmětu zadat název hry a tvé jméno.
 5. 1.5 Pokud jako uživatel změněné VOP během odvolací lhůty neodmítneš nebo pokud budeš hry navzdory doručení oznámení o změně nadále používat, budou změněné nebo rozšiřující VOP vůči tobě platné.

  Pokud jako uživatel změnu v řádné lhůtě odmítneš, jsme ty i my oprávněni licenční ujednání, popř. licenční ujednání k prémiovým službám řádně vypovědět dle § 10 těchto VOP a po uplynutí případné výpovědní lhůty smazat příslušný účet. Případné platby za služby zaplacené předem během ukončovacího období ti budou poměrně vráceny, nebo převedeny na jiné hry. V rámci oznámení o změnách speciálně upozorníme na možnost nesouhlasu a vypovězení, na výpovědní lhůtu a právní následky, zejména pak v případě neprojeveného nesouhlasu.

§ 2 Uzavření smlouvy, bezplatné licenční ujednání

 1. 2.1 Jakožto uživatel s námi můžeš uzavřít smlouvu o bezplatném používání her prostřednictvím prohlížeče nebo mobilních aplikací (dále jen „licenční ujednání“). Nemáš žádný nárok na licenční ujednání ani na používání služeb či prémiových služeb. Licenční ujednání můžeme my i ty kdykoliv bez udání důvodů vypovědět a poskytování služeb může být kdykoli bez udání důvodů ukončeno.
 2. 2.2 Naše hry poskytujeme pouze osobám starším 16 let. Mladší osoby nemají povolení hrát naše hry.
 3. 2.3 Licenční ujednání o bezplatném využívání služeb prostřednictvím prohlížeče bude naplněno tím, že přijmeme data z přihlašovacího formuláře, který vyplníš a zašleš nám, a tím, že otevřeme účet a ty dle § 1.2 přijmeš tyto VOP. Licenční ujednání je bezplatné.
 4. 2.4 Vedle bezplatného licenčního ujednání popsaného v bodě 2.3 nabízíme zpoplatněné služby („prémiové služby“). Jakožto uživatel si můžeš zvolit, zda tyto služby budeš nebo nebudeš využívat. Před zahájením využívání těchto služeb tě na povinnost uhradit náklady zřetelně upozorní oznámení a ty musíš jejich využívání výslovně potvrdit. Další podrobnosti a informace k prémiovým službám, obzvláště k uzavření smlouvy, popis jednotlivých prémiových služeb, jejich zpoplatnění a poučení k odvolání upravuje část „Licenční ujednání k prémiovým službám“ v § 8.
 5. 2.5 Licenční ujednání jsou uskutečňována se společností InnoGames GmbH se sídlem Friesenstraße 13, 20097 Hamburk, jakožto smluvním partnerem. Další informace o nás, obzvláště naše kontaktní údaje (fax, e-mail), číslo v obchodním rejstříku a jména zástupců si lze zobrazit pod položkou „Impresum“ na našich webových stránkách.
 6. 2.6 Jakožto uživatel můžeš u některých her volitelně využívat služby našich partnerů. V takových případech bude mezi tebou a naším partnerem uzavřena samostatná smlouva založená na specifických podmínkách, které ti náš partner sdělí před uzavřením smlouvy.

§ 3 Mobilní aplikace

 1. 3.1 Hry jsou nabízeny zdarma ke stažení jako mobilní aplikace prostřednictvím různých dodavatelů (např. iTunes a App Store nebo společnost Google a její Google Play Store) (dále jen „obchody“). Jakožto uživatel můžeš hry využívat prostřednictvím mobilních aplikací tak, že si příslušnou mobilní aplikaci stáhneš z některého z obchodů do svého koncového zařízení.
 2. 3.2 Licenční ujednání o bezplatném využívání mobilní aplikace se naplní poté, co si danou mobilní aplikaci stáhneš do koncového zařízení a přijmeš tyto VOP dle § 1.2.
 3. 3.3 Vedle bezplatného licenčního ujednání můžeš jakožto uživatel získat v příslušném obchodu prémiové služby také prostřednictvím mobilních aplikací (tzv. nákupy v rámci aplikací). Můžeš si zvolit, zda nákupy v rámci aplikací využiješ či nikoliv. Na povinnost uhradit náklady tě zřetelně upozorní oznámení a ty musíš jejich využívání výslovně potvrdit kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo podobnou volbu.
 4. 3.4 Pro využívání zpoplatněných prémiových služeb platí vedle podmínek použití daného obchodu doplňkově tyto VOP. Další podrobnosti a informace k prémiovým službám, obzvláště k uzavření smlouvy, popis jednotlivých prémiových služeb, jejich zpoplatnění a poučení k odvolání upravuje část „Licenční ujednání k prémiovým službám“ v § 8.
 5. 3.5 Smlouva o bezplatném používání mobilní aplikace nebo bezplatném využívání prémiových služeb se uzavírá se společností InnoGames GmbH se sídlem Friesenstraße 13, 20097 Hamburk, Německo jakožto smluvním partnerem, nikoliv s příslušným obchodem. Za licencovanou mobilní aplikaci a její obsah jsme zodpovědní pouze my, nikoliv obchody. V případě stížností, požadavků či otázek týkajících se mobilních aplikací se obracej na nás. Další informace o nás, obzvláště naše kontaktní údaje (telefax, e-mail), číslo v obchodním rejstříku a jména zástupců si lze zobrazit pod položkou „Impresum“ na našich webových stránkách.
 6. 3.6 Jakožto uživatel potvrzuješ, že nebudeš mobilní aplikace používat způsobem, který by byl v rozporu s podmínkami použití a licenčními podmínkami nebo jinými smlouvami mezi tebou a obchody, případně který by je porušoval.
 7. 3.7 Příslušné obchody nejsou zodpovědné za zajištění údržby a podpory mobilních aplikací.
 8. 3.8 Veškeré nároky ohledně zpoplatněných prémiových služeb, obzvláště, nikoli však výlučně nároky plynoucí ze záruky za vady nebo kvůli ze závad v plnění, je třeba vznášet nikoliv vůči obchodům, nýbrž vůči smluvním partnerům. Platí ustanovení těchto VOP. Záruku a ujednání k rozsahu našeho ručení upravuje § 15 těchto VOP.
 9. 3.9 Pro případ, že by měla mobilní aplikace anebo licenční ujednání s tebou jakožto uživatelem porušit práva třetích stran, jsme za obhajobu a vyřešení nároků na základě autorského práva odpovědní pouze my, nikoliv obchod, prostřednictvím kterého byla mobilní aplikace stažena.
 10. 3.10 Pro mobilní aplikace stažené prostřednictvím obchodu platí následující omezení:
  Stažení mobilní aplikace ti nebude umožněno, pokud bydlíš v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo kterou vláda USA zařadila mezi země podporující terorismus. Jakožto uživatel při stažení mobilní aplikace přes obchod prohlašuješ a zaručuješ, že
  • nebydlíš v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo kterou vláda USA zařadila mezi země podporující terorismus, a
  • nenacházíš se na seznamu „zakázaných a omezením podléhajících osob“ (prohibited and restricted parties) vlády USA.
 11. 3.11 Obchody nabízející mobilní aplikace jsou třetími stranami oprávněnými ze smlouvy mezi tebou a námi a jako takové mají právo tuto smlouvu vůči tobě uplatňovat.

§ 4 Jméno

 1. 4.1 Jakožto uživatel si volíš jméno hráče coby pseudonym pro hraní her („jméno uživatele“). Nemáš nárok na přidělení konkrétního jména uživatele.
 2. 4.2 Jméno uživatele, které si zvolíš, jsme oprávnění z technických, etických či právních důvodů změnit nebo smazat, aniž bychom k tomu potřebovali tvůj souhlas.

§ 5 Účty

 1. 5.1 Na základě licenčního ujednání získáváš jakožto uživatel uživatelský účet („účet“). Prostřednictvím tohoto účtu můžeš měnit údaje o sobě a spravovat hry.
 2. 5.2 Účet můžeme buď zřídit my na herním portálu, nebo může být zřízen na stránkách příslušné hry či prostřednictvím mobilní aplikace stažené do koncového zařízení.
 3. 5.3 Účet je bez našeho výslovného souhlasu, ať už zdarma či za úplatu, nepřenosný.
 4. 5.4 Jakožto uživatel můžeš mít na každém herním světě (dílčí oblast hry) pouze jeden účet. Ke svému účtu se můžeš přihlásit prostřednictvím stažené aplikace nebo příslušné webové stránky. Mít větší počet účtů (dále jen „vícenásobné účty“) v rámci jednoho herního světa (ať už prostřednictvím stažené mobilní aplikace nebo herního webu) je zakázáno a může být potrestáno jejich okamžitým zablokováním či mimořádným vypovězením licenčního ujednání. Jakékoli nároky z tvé strany jsou v tomto případě vyloučené.
 5. 5.5 Jakožto uživatel se zavazuješ udržovat přihlašovací údaje, hesla a přístupové údaje (dále hromadně jen „přístupové údaje“) v tajnosti a neprodleně nás informovat, pokud se dozvíš nebo se jen domníváš, že jsou známy nepovolaným třetím osobám. V takovém případě si své údaje změníš, nebo je necháš změnit nás. Vedle toho máme v takové situaci právo tvůj přístup dočasně zablokovat. Jakožto uživatel budeš moci účet znovu používat, jakmile se dle našeho posouzení vyřeší podezření ze zneužití přístupových údajů tebou nebo třetí osobou.
 6. 5.6. Pokud třetí osoba použije tvůj účet, protože se ke tvým přístupovým údajům dostala kvůli tvému pochybení, bude s tebou nakládáno, jako kdybys tak jednal(a) vědomě.
 7. 5.7 Je zakázáno používat účet jiného uživatele, pokud to pravidla hry výslovně neumožňují (např. „zastoupení během dovolené“).
 8. 5.8 Máme-li podezření, že se přístupové údaje dostaly do rukou třetí osobě, můžeme, ale nemusíme přístupové údaje bez předchozího oznámení změnit nebo účet zablokovat. O takovém jednání tě budeme neprodleně informovat a na tvou žádost ti v přiměřené době pošleme nové přístupové údaje. Tvé další nároky v důsledku přechodného zablokování účtu nebo změny přístupových údajů jsou vyloučeny.
 9. 5.9 Neaktivní účty můžeme v souladu s příslušnými pravidly hry smazat. Licenční ujednání tím automaticky končí.

§ 6 Potřebné technické vybavení

 1. Hru lze hrát pouze prostřednictvím softwaru lokálně nainstalovaného na tvém počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jiném koncovém zařízení (dále jen „koncové zařízení“) a s připojením k internetu. K potřebnému vybavení patří internetový prohlížeč, připojení k internetu, operační systém, případné zásuvné moduly, jako jsou např. Java nebo Flash, a případně také klienty potřebné k hraní hry. Náklady na tento software a jeho použití i náklady na připojení k internetu poneseš ty. Je na tobě, abys koncové zařízení udržoval ve stavu, který umožňuje hraní her. V tomto ohledu neposkytujeme žádnou podporu.

§ 7 Obsah služeb

 1. 7.1 Hry a další nabídky služeb dáváme k dispozici v rámci svých technických a provozních možností. Služby ve hrách jsou k dispozici uživatelům, kteří souhlasili s licenčním ujednáním a díky tomu disponují účtem.
 2. 7.2 Všechny námi nabízené hry, služby, prémiové služby, položky nebo měny jsou dle našeho uvážení přepracovávány a aktualizovány tak, aby byly atraktivní pro co nejširší okruh uživatelů. Aby se hry mohli účastnit všichni hráči, je nezbytné, aby používali stejnou verzi hry, služeb, prémiových služeb, položek a měny. Proto se můžeš účastnit příslušné hry a využívat služby, prémiové služby, položky nebo měny vždy pouze v aktuální verzi.
 3. 7.3 Vyhrazujeme si právo ukončit provozování her nebo jejich částí bez udání důvodů.
 4. 7.4 Pro případ, že by např. technické problémy nebo narušení nabídky třetí osobou nebo podobné události vedly k chybným nabídkám (např. špatné nebo chybné uvedení ceny prémiových bodů), si si výslovně vyhrazujeme právo smlouvu, pokud vůbec byla uzavřena, napadnout a požadovat po tobě vrácení služeb poskytnutých za úplatu, obzvláště pak vrácení udělených prémiových bodů. Stejné právo přísluší tobě jakožto uživateli.

§ 8 Licenční ujednání k prémiovým službám

 1. 8.1 K uzavření smlouvy o prémiových službách (dále jen „licenční ujednání k prémiovým službám“) v případě prohlížečových her i mobilních aplikací dochází tím, že po vybrání příslušné prémiové služby klikneš na tlačítko typu „Nyní zaplatit“ a že následně nabídku přijmeš odesláním potvrzení objednávky prostřednictvím herní zprávy nebo e-mailu.
 2. 8.2 Prémiové služby zahrnují především, ale nikoli výlučně zřízení virtuální měny (např. prémiové body, zlaťáky) a použití herních výhod ve formě virtuálního zboží („položky“).
 3. 8.3 Platí obsah, funkce a předpoklady prémiových služeb k datu objednání tak, jak byly zobrazovány na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích, v příslušných nákupních koších a jak ti byly předány po potvrzení příslušné objednávky.
 4. 8.4 Jakožto uživatel můžeš používat položky po určitou dobu. Položky můžeš v průběhu hry také ztrácet, například jelikož se v průběhu hry zničí, nebo ti je vezmou ostatní uživatelé.
 5. 8.5 Prémiové služby lze získat na základě speciálních objednávek. Neexistuje trvalá nebo opakovaná povinnost čerpání prémiových služeb.
 6. 8.6 Pro používání her prostřednictvím prohlížeče platí ceny k datu objednávky, jak jsou uvedeny v příslušném nákupním košíku a v potvrzení objednávky. Ceny obsahují případnou zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty.
 7. 8.7 Ceny zčásti nezahrnují poplatky či náklady, které účtují různé platební systémy. Pokud by ti využitím služeb zvoleného platebního systému měly vzniknout další náklady či poplatky, výslovně na to upozorníme. Při hraní v prohlížeči můžeš před dokončením platby platební systém změnit. Na poplatky a náklady účtované za použití platebního systému nemáme žádný vliv. Závazné informace o vzniklých poplatcích a nákladech mohou poskytovat výhradně poskytovatelé platebních systémů.
 8. 8.8 Pro mobilní aplikace platí ceny zobrazené v příslušných obchodech (např. App Store či Obchod Play společnosti Google) a uvedené v potvrzení objednávky. Ceny obsahují případnou zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty. V případě mobilních aplikací jsou platby prováděny prostřednictvím příslušných obchodů. Pro tyto účely platí podmínky využívání služeb a platební podmínky daných obchodů a doplňkově také tyto VOP. V případě rozporu mezi VOP obchodů a těmito VOP mají přednost podmínky využívání služeb a platební podmínky daných obchodů.
 9. 8.9 Pokud se ve hře simuluje určitá měna, např. prémiové body, jedná se v takovém případě o prémiovou službu, nikoliv o reálné peníze. Zpětný převod prémiových služeb (mj. herní měny) na reálné peníze je možný pouze v případě kompletního a trvalého odstavení našich webových stránek a mobilních aplikací. V takovém případě bude tebou uhrazená částka vrácena v míře, v jaké prozatím nebyla použita ke zpřístupnění prémiových služeb či nákupu položek.
 10. 8.10 Příslušné částky na prémiové služby se hradí předem.
 11. 8.11 Jakožto uživatel nemáš nárok na žádný konkrétní způsob platby.
 12. 8.12 Pokud zapříčiníš storno či vrácení zaplacené částky na svůj účet, např. kvůli nedostatečnému množství prostředků na účtu, ručíš nám za to. Poneseš příslušné pravidelně vznikající náklady (např. poplatky poskytovateli platebního systému) a vzniklý poplatek za zpracování ve výši 4,00 eur. Máme právo tyto částky strhnout z tvého účtu společně s původní částkou. Máš právo prokázat, že škoda nevznikla, nebo že nevznikla v požadované výši.
 13. 8.13 V případě prodlení s platbou jsme – bez ohledu na tvou trvající povinnost zaplatit – oprávněni zastavit poskytování služeb a zablokovat tvůj účet. Odměna za služby se v tomto období neúčtuje. Máme však právo po kompletním doplacení vybrat manipulační poplatek ve výši 3,00 eur za zrušení blokace, pokud jsi prodlení zapříčinil(a) ty. Máš právo prokázat, že škoda nevznikla, nebo že vznikla v menší výši. Kromě toho jsme v každém případě oprávněni připočítat k platné základní úrokové sazbě zákonnou daň z prodlení ve výši 5 procentních bodů.
 14. 8.14 V rámci přizpůsobování a aktualizací her dle § 7.2 a § 7.3 těchto podmínek použití budeme pro hry nabízet nové prémiové služby, položky či měny a stávající budeme měnit nebo zcela rušit. Pro případ takové změny nebo takového rušení se zavazujeme poskytnout ti možnost využívat zakoupené prémiové služby, položky či měny během předem oznámené lhůty. Jakožto uživateli ti můžeme případně také nabídnout možnost převést zakoupené prémiové služby, položky a měny na zůstatek, který lze využít jinak. V případě ukončení konkrétní hry máš právo používat zakoupené prémiové služby, položky a měny až do samotného ukončení a přeměnit je na zůstatek, který lze použít v jiné hře. Jiné nároky z tvé strany jsou vyloučeny.
 15. 8.15 Máme právo dle vlastního uvážení měnit ceny prémiových služeb.

§ 9 Právo na zrušení a poučení o zrušení ve vztahu k prémiovým službám

 1. Při rušení prostřednictvím e-mailové zprávy napomůže rychlejšímu vyřízení, pokud do předmětu zadáš své jméno uživatele a název hry.
 2. Poučení o zrušení
 3. Právo na zrušení
 4. Máš právo tuto smlouvu během 14 dnů bez udání důvodu zrušit.
 5. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.
 6. Chceš-li právo na zrušení uplatnit, musíš nás (společnost InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg, Německo; tel.: +49 40 7889335-0; fax: +49 40 7889335-200; e-mail: info@innogames.com ) o svém rozhodnutí informovat jednoznačným prohlášením (např. poštou odeslaným dopisem, faxem nebo e-mailovou zprávou). Pro tyto účely můžeš, avšak nemusíš použít tento vzorový formulář.
 7. Pro dodržení lhůty na zrušení postačí, když sdělení o uplatnění práva na zrušení odešleš před jejím uplynutím.
 8. Následky zrušení
 9. Pokud tuto smlouvu zrušíš, musíme ti neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení zrušení této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od tebe obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tvou volbou jiného než námi nabízeného nejvýhodnějšího standardního doručení). Pro tuto zpětnou úhradu používáme stejný platební prostředek, který jsi použil(a) při původní transakci, pokud jsme výslovně nesjednali něco jiného. V žádném případě ti za tuto zpětnou úhradu nebudeme nic účtovat.
 10. Konec poučení o zrušení.
 11. Zvláštní upozornění na předčasný zánik práva na zrušení:
 12. Tvé právo na zrušení předčasně zaniká, pokud před uplynutím lhůty pro zrušení započalo plnění smlouvy poté, co jsi k tomu jakožto uživatel udělil svůj výslovný souhlas a vzal jsi na vědomí, že v důsledku toho zahájením plnění smlouvy ztrácíš právo na zrušení.
 13. Zvláštní upozornění k textu smlouvy:
 14. Uzavření smlouvy ti jakožto uživateli potvrdíme odesláním e-mailu s fakturou a uložíme si text smlouvy.

§ 10 Doba platnosti smlouvy a vypovězení smlouvy

 1. 10.1 Licenční ujednání a licenční ujednání k prémiovým službám mezi tebou a námi se uzavírají na dobu určitou, pokud naše konkrétní nabídka nestanovuje něco jiného. Pro zpřístupnění prémiových služeb mohou platit jiná ujednání.
 2. 10.2 Pokud nebyla pro licenční ujednání dohodnuta určitá doba platnosti, může být kdykoliv vypovězeno bez udání důvodu.
 3. 10.3 Ujednání o prémiových službách můžeme my i ty řádně vypovědět ve lhůtě tří (3) měsíců. Řádná výpověď nevyžaduje udávání důvodů.
 4. 10.4 Naše i tvé právo kdykoliv vypovědět licenční ujednání, popř. licenční ujednání k prémiovým službám ze závažného důvodu zůstává předešlými ustanoveními nedotčeno.
 5. 10.5 Máme právo na vypovězení licenčního ujednání či licenčního ujednání k prémiovým službám ze závažného důvodu obzvláště, nikoli však výlučně v případě, že
 6. 10.6 Pokud daná hra nenabízí možnost vypovězení smlouvy (např. funkce smazání), výpověď musí proběhnout formou textu (dopis, fax, e-mail). V případě mimořádné výpovědi musejí být uvedeny její důvody.
 7. 10.7 Z technických důvodů proběhne konečné smazání tvého účtu a tvých uživatelských dat s několikadenním zpožděním.
 8. 10.8 V případě řádné výpovědi z tvé strany, nebo tebou či námi podané výpovědi ze závažného důvod, nemůžeš po nabytí platnosti výpovědi požadovat vrácení zaplacených částek. Jakožto uživatel máš možnost až do nabytí platnosti výpovědi používat a spotřebovávat prémiové body i zakoupené položky. Později už vůči nám nemáš žádný nárok na vrácení peněz, zejména pak za nevyužité prémiové služby. Poté už také neexistuje žádný nárok na poskytování prémiových služeb. Kromě toho jsme oprávněni od tebe požadovat součet všech částek (obzvláště za již objednané prémiové služby), které jsi ještě měl(a) zaplatit. Tvé právo doložit, že vznikla podstatně menší nebo dokonce žádná škoda, zůstává nedotčeno.

§ 11 Zabezpečení, podvádění

 1. 11.1 Jakožto uživatel nejsi oprávněn používat mechanismy, software, programy či jiné rutiny, které by mohly narušovat naše systémy. Nesmíš využívat žádné prostředky, které by mohly vést k neúnosnému přetížení našich systémů. Používání speciálního softwaru, obzvláště k systematickému či automatickému řízení her nebo jejich jednotlivých funkcí (boty, makra), k reprodukci nebo hodnocení hry je nepřípustné.
 2. 11.2 Je zakázáno využívat pro vlastní anebo cizí účely bugy či chyby v programování her a v jejich her, které mohou pro uživatele představovat určité zvýhodnění. Pokud objevíš nějaký bug, obratem nám to sdělíš. Pokud jsi z něj měl prospěch, je tento – pokud je to možné – třeba vrátit. Pokud bys bugy nebo chyby využíval záměrně, nebo pokud bys je zveřejnil na internetu či prostřednictvím mobilních aplikací, může to vést k okamžité výpovědi licenčního ujednání a smazání tvého účtu.
 3. 11.3 Je zakázáno používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiným způsobem shromažďuje informace související s hrami.
 4. 11.4 Je zakázáno používat položky jinde než ve hře, nakupovat či prodávat je za skutečné peníze nebo je vyměňovat.

§ 12 Tvé povinnosti

 1. 12.1 Jakožto uživatel se zaručuješ, že údaje poskytnuté při registraci a v rámci využívání prémiových služeb jsou pravdivé a úplné. Zavazuješ se nás neprodleně informovat o změnách údajů a na požádání potvrdit jejich správnost.
 2. 12.2 Zavazuješ se řídit ustanoveními těchto VOP, respektovat návody k jednotlivých hrám a jednat dle našich pokynů a pokynů našich spolupracovníků i pomocníků. To zahrnuje pokyny administrátorů a moderátorů (Community Manager, Supporter) v herních diskuzních fórech.
 3. 12.3 Jakožto uživatel se vyvaruješ všeho, co by ohrožovalo nebo poškozovalo provozování a funkčnost her i svornost mezi uživateli. Obzvláště je ti zakázáno
 4. 12.4 Záměrné zadání chybných údajů, používání nebo nastavování nepřípustného obsahu nebo porušení § 11 a § 12.3 nebo zneužití údajů nás opravňují k okamžité výpovědi. Navíc si vyhrazujeme právo k vykonání dalších právních kroků.
 5. 12.5 Máme právo uživatelem generovaný obsah smazat. To platí zejména pro obsah, který je v rozporu s těmito VOP.

§ 13 Přiznání práv, software mobilní aplikace

 1. 13.1 Mobilní aplikace a hry vyžadují, aby byl na tvém koncovém zařízení nainstalován určitý software (dále jen „software mobilní aplikace“). Jakožto uživateli je ti známo, že nám náleží veškerá práva k softwaru mobilních aplikací a popř. k našim poskytovatelům licencí. Tímto ti dáváme k dispozici software mobilní aplikace a poskytujeme ti jednoduchá práva na jeho užívání pro soukromé použití na tvém koncovém zařízení. Kromě toho se software mobilní aplikace nesmí množit, zpřístupňovat na internetu či na síti, nebo ukládat na datové nosiče. Nesmí se ani používat či využívat ke komerčním účelům. Mimo to je také zakázáno jeho zpracování, dekompilace, rozkládání na části či zpětné inženýrství. Rovněž navádění třetích stran k takovému jednání nebo napomáhání k němu je zakázáno. Toto přiznání práv můžeme kdykoliv bez udání důvodu odvolat. V takovém případě je tvou povinností coby uživatele daný software mobilní aplikace ze svého koncového zařízení odstranit. Tvé oprávnění využívat poskytnutá práva zaniká nejpozději se zrušením licenčního ujednání.
 2. 13.2 Ohledně mobilních aplikací platí doplňkově k § 13.1 těchto VOP podmínky použití příslušných obchodů a tam uvedená poskytnutá práva. Potom ti jakožto uživateli budou poskytnuta ke staženým mobilním aplikacím, popř. softwaru mobilních aplikací jednoduchá uživatelská práva pro soukromé používání na každém koncovém zařízení, které vlastníš a ovládáš.
 3. 13.3 Pokud v rámci her nebo na námi provozovaných diskuzních fórech zpřístupňuješ informace formou textu, fotografií, obrázků, videí, odkazů, hudby atd. (dále jen „obsah“), poskytuješ nám tím zdarma jednoduché, prostorově neomezené právo k jejich množení a veřejnému zpřístupnění v souvislosti s hrami a na diskuzních fórech. Za tyto informace neseš zodpovědnost ty. My nad nimi nemáme žádnou kontrolu a tento obsah si nepřivlastňujeme. Nijak jej nepřekontrolováváme. Pokud se dozvíme, že obsah je v rozporu se zákonem nebo obsahuje prvky zmíněné v § 12.3, bude okamžité smazán.
 4. 13.4 Jakožto uživatel nás osvobozuješ od jakýchkoliv nároků, včetně nároků na náhradu škody, které vůči nám uplatňují ostatní uživatelé nebo jiné třetí osoby kvůli tomu, že jejich práva byla poškozena tvým chováním anebo obsahem či daty, která jsi zveřejnil. Také nám proplatíš takto vzniklé přiměřené náklady, obzvláště pak náklady, které nám případně vznikly v souvislosti s obhajobou. Všechna naše další práva a nároky na náhradu škody tímto zůstávají nedotčeny. Tvé výše zmíněné povinnosti neplatí, pokud jsi příslušné porušení zákona nezavinil(a). Pokud tvůj obsah poruší práva třetích stran, dle možnosti nám na základě našeho rozhodnutí a na své náklady zajistíš právo k využívání tohoto obsahu, nebo jej upravíš tak, aby neporušoval ochranné právo. Pokud tvé používání poruší práva třetích osob, na naši výzvu toto protismluvní anebo protizákonné používání ihned ukončíš.

§ 14 Dostupnost

 1. V ročním průměru zaručujeme 98% dostupnost her. Do toho se nepočítá čas strávený pravidelnou údržbou her, která je možná pouze v režimu offline, a také doba, kdy hry nejsou dostupné kvůli vyšší moci, externí manipulaci nebo dalším problémům mimo naši oblast působnosti nebo oblast působnosti našich pověřenců. Za nedostupnost her ručíme pouze za předpokladu, že se jednalo o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo kvůli ohrožení života či zdraví.

§ 15 Odpovědnost za vady a omezení odpovědnosti

 1. 15.1 S licenčním ujednáním získáváš jakožto uživatel možnost využívat hry vždy v aktuální verzi. Uvědomuješ si, že námi nabízené hry nebudou – stejně jako každý software – vždy zcela bez chyby.
 2. 15.2 Nedostatky, které objevíš, je třeba neprodleně reklamovat. V zájmu doložitelnosti je vhodné takové nedostatky dokumentovat v textové formě (např. faxem, dopisem nebo e-mailem). Před nahlášením možné chyby si pročteš všechny stránky s nápovědou, často kladené dotazy a případná sdělení na diskuzních fórech.
 3. 15.3 Ze záruky jsou vyloučeny nedostatky v důsledku vnějších vlivů, tvého chybného užívání nebo vyšší moci.
 4. 15.4 Zavazuješ se v rámci možností spolupracovat na odstranění herních vad.
 5. 15.5 V zásadě je jakákoliv naše odpovědnost vyloučena a nastává pouze v souladu s následujícími ustanoveními.
 6. Za náhradu škody a náhradu zbytečně vynaložených nákladů (dále jen „náhrada škody“) kvůli porušení smluvních či mimosmluvních povinností ručíme pouze
 7. Náhrada škody za porušení podstatných smluvních povinností se omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu, pokud porušení nebylo záměrné či nedbalostní nebo pokud nevzniká odpovědnost z důvodu ohrožení života či zdraví, kvůli převzetí záruky za jakost, nebo na základě odpovědnosti za produkt.
 8. 15.6 Omezení odpovědnosti dle § 15.5 platí také s ohledem na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, podílníků, zástupců, orgánů a jejich členů, správců komunity, moderátorů, pracovníků podpory a pověřenců.
 9. 15.7 Změna důkazního břemene ve tvůj neprospěch se neváže na předchozí ustanovení.
 10. 15.8 Výslovně se distancujeme od obsahu jiných stránek, které přímo či nepřímo odkazují na naši nabídku. Za tento obsah stránky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za obsah těchto stránek jsou odpovědní sami jejich poskytovatelé.

§ 16 Ochrana osobních údajů

 1. Informace o druhu, rozsahu, místě a účelu námi shromažďovaných, zpracovávaných a používaných osobních údajů potřebných pro provádění objednávek a rozesílání novinek s ohledem na smlouvu i informace o tvém právu na informace a právu na opravy, blokování a smazání jsou k nalezení v Ujednáních o ochraně osobních údajů.

§ 17 Informace ohledně online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution)

 1. 17.1 Pro řešení herních problémů a jiných záležitostí týkajícch se hry kontaktujte prosím: Support.
 2. 17.2 Evropská kominse otevřela novou platformu online řešení sporů (ODR) pro alternativní řešení sporů mezi spotřebiteli a internetovými obchodníky. Více na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktovat nás můžete přes ODR. Za normálních okolností vás následně kontaktujeme zpátky, protože nejsme povinni se zúčastnit postupu řešení sporu před orgánem spotřebitelských sporů.

§ 18 Rozhodné právo / soudní příslušnost

 1. 18.1 Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN (CISG) a mezinárodního kolizního práva.
 2. 18.2 V případě sporů s tebou platí zákonná soudní příslušnost, pokud máš obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo. Při sporech ohledně právních úkonů s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo ohledně veřejnoprávního majetku se zvláštním právním postavením je pro všechny případy dohodnuta výlučně soudní příslušnost v Hamburku.

Poslední aktualizace: 23. května 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Všechna práva vyhrazena.