Allmänna villkor

Innehåll

 1. § 1 Giltigheten för de Allmänna villkoren, ändringar av de Allmänna villkoren
 2. § 2 Avtalsingående, kostnadsfritt licensavtal
 3. § 3 Mobilappar
 4. § 4 Namn
 5. § 5 Konton
 6. § 6 Nödvändig teknisk utrustning
 7. § 7 Tjänsteinnehåll
 8. § 8 Premium-licensavtal
 9. § 9 Ångerrätt, återkallelsemeddelande beträffande premium-tjänster
 10. § 10 Avtalets löptid och uppsägning
 11. § 11 Säkerhet, fusk
 12. § 12 Dina skyldigheter
 13. § 13 Dina rättigheter; Mobilapp-mjukvara
 14. § 14 Tillgänglighet
 15. § 15 Garantiåtagande och ansvarsbegränsning
 16. § 16 Dataskydd
 17. § 17 Information gällande tvistlösning online
 18. § 18 Laga forum / juridisk hemvist

§ 1 Giltigheten för de Allmänna villkoren, ändringar av de Allmänna villkoren

 1. 1.1 InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg ("Vi"), bedriver olika onlinespel bl.a. under olika topdomäner och under olika subdomäner till dessa domäner och alias ("Spelen"). Spelen kan användas av dig som användare ("User") genom mobilappar ("Mobile Apps") eller webbläsare.De inom ramen för Spelen tillhandahållna tjänsterna och funktionerna, inklusive visning av din profilsida, ditt deltagande i olika forum, visning av användargenererat innehåll som text, foton, grafik eller rörliga bilder, tillhandahållande av meddelanden i spelen ("tjänsten") tillhandahålls exklusivt grundat på de allmänna villkoren (Allmänna villkor). Dessa Allmänna villkor blir åtkomliga för mobilappar vid beställning av respektive app och dessutom på spelens webbsidor. De är alltid tillgängliga där och kan skrivas ut. Dessutom gäller utöver de Allmänna villkoren – i förekommande fall – de respektive tillämpliga spelreglerna och spelanvisningarna i Spelet, som finns tillgängliga i den respektive nedladdade appen eller på webbsidorna. I händelse av motsägelser mellan dessa Allmänna villkor och spelreglerna resp. Spelanvisningarna, har de Allmänna villkoren företräde. För enstaka Spel och särskilda varianter av Spel kan särskilda användningsvillkor gäller. Om detta är fallet, meddelas du som användare i lämplig form om dessa villkor innan du antar det respektive erbjudandet.
 2. 1.2 Genom denna kungörelse om de Allmänna villkoren sluter vi ett licensavtal med dig. När spelen nyttjas genom webbläsare accepterar du som användare de Allmänna villkoren för våra tjänster genom att kryssa för "Jag accepterar de allmänna villkoren" och klicka på Acceptera-knappen.
 3. 1.3 När spelen nyttjas genom mobilappar accepterar du de Allmänna villkoren i och med nedladdningen av respektive mobilapp. De Allmänna villkoren är inte uttryckligen en del av avtalet.
 4. 1.4 Vi har rätt att göra ändringar av de Allmänna villkoren och andra villkor med verkan för framtiden. Vi genomför sådana ändringar endast av driftsskäl, specifikt för att följa den tekniska utvecklingen, utöka våra tjänster, till följd av lagändringar eller domstolsbeslut eller andra liknande skäl. Om den avtalsmässiga jämvikten mellan dig och oss märkbart störs genom ändringen, så uteblir ändringar. I övrigt kräver ändringar ditt medgivande. Du som användare tillåter att bli informerad om ändringar i de Allmänna villkoren vid inloggning på respektive spelplattform, per meddelanden i spelet eller per e-post som skickas till dig till den senaste ae-mailngivna E-postadressen. De betraktas som godkända, om du inte inom 8 veckor efter åtkomst, skriftligt eller i textform (t.ex. per e-post eller fax) motsätter dig ("motsättandefrist"). Vid ändringsmeddelanden kommer vi informera separat om denna omständighet. Vi rekommenderar dig som användare, att skriftligen eller per e-post, i dokumentationssyfte, skicka oss ditt meddelande om motsättande till oss. I det senare fallet uppmanas du att i ämnesraden ange namnet på spelet och ditt namn.
 5. 1.5 Om du som användare inte motsätter dig de ändrade Allmänna villkoren inom motsättandefrist eller om du använder spelen trots att meddelande om ändring nått dig, så kommer de ändrade eller kompletterande Allmänna villkoren att anses som giltiga.

  Om du som användare motsätter dig inom fristen, så är både du och vi berättigade, att säga upp licensavtalet resp. premium-licensavtalet enligt § 10i dessa Allmänna villkor och, efter en eventuell uppsägningsfrist, radera kontot. Eventuella förskottsbetalningar inom uppsägningsfristen kommer ersättas dig pro-rata eller tillgodoräknas dig på andra spel. Vi kommer i avisering om ändringar att informera specifikt om möjligheten att motsätta sig samt om uppsägningen, fristen och det rättsliga läget, specifikt med avseende på ett uteblivet motsättande.

§ 2 Avtalsingående, kostnadsfritt licensavtal

 1. 2.1 Du kan som användare sluta ett avtal om kostnadsfritt nyttjande av Spelen genom webbläsare eller genom mobilappar ("Licensavtal"). Du kan varken göra anspråk på ett licensavtal eller anspråk på nyttjande av tjänsterna eller premium-tjänsterna. Licensavtalet kan närsomhelst sägas upp av oss eller av dig, utan att ange skäl och tjänsterna kan alltid upphöra utan uppgift om orsak.
 2. 2.2 Vi tillhandahåller bara våra spel till personer över 16 år. Personer yngre än detta är inte tillåtna att spela våra spel.
 3. 2.3 Licensavtalet om ett kostnadsfritt nyttjande av tjänsterna med webbläsare, träder i kraft genom de uppgifter som du anger i anmälningsformuläret och skickar till oss och aktiveringen av kontot av oss och ditt accepterande av dessa Allmänna villkor enligt § 1.2. Licensavtalet är kostnadsfritt.
 4. 2.4 Förutom det i 2.3 angivna kostnadsfria licensavtalet, erbjuder vi kostnadsbaserade tjänster mot betalning ("Premium-tjänster"). Du har som användare valet att nyttja dessa tjänster eller inte. Före aktiveringen meddelas du om betalningsskyldigheten genom en tydlig avisering och du måste uttryckligen bekräfta aktiveringen. Ytterligare detaljer och information om premium-tjänster, specifikt om ingående av avtal, beskrivning av respektive premium-tjänster, om ersättning och återkallandemeddelande, finns i § 8 under "Premium-licensavtal".
 5. 2.5 Licensavtalet ingås med InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg som avtalspartner. Mer information om oss, specifikt våra kontaktuppgifter (telefon, e-post), handelsregisternummer och namn på firmatecknare finns under "Imprint/Impressum" på våra websidor.
 6. 2.6 Du har som användare av enskilda spel möjlighet att nyttja tjänster från våra samarbetspartners. I dessa fall kommer ett separat avtal mellan dig och vår samarbetspartner att ingås, för vilket särskilda villkor gäller, vilka kommer att meddelas dig före avtalsingående av samarbetspartnern.

§ 3 Mobilappar

 1. 3.1 Spelen erbjuds kostnadsfritt av olika leverantörer som mobilappar som laddas ned (t.ex. iTunes App Store och Googles Google Play Store) ("Butiker"). Du kan som användare använda spelen genom mobilappar, genom att du laddar ner de respektive mobilapparna från en butik till din enhet.
 2. 3.2 Licensavtalet om kostnadsfri användning av mobilappen träder i kraft nedladdning av mobilappen på din användningsenhet och att du accepterar dessa Allmänna villkor § 1.2.
 3. 3.3 Utöver det i 3.2 angivna kostnadsfria licensavtalet kan du som användare genom mobilapparna köpa premium-tjänster i respektive butik (så kallade I-App-köp). Du har valet att göra köp i appen eller inte. Du informeras tydligt om din betalningsskyldighet och måste uttryckligen acceptera detta genom att klicka i fältet kallat "Köp" eller liknande.
 4. 3.4 Beträffande nyttjande av de betalningspliktiga premium-tjänsterna gäller jämte nyttjandevillkoren för butikerna, också dessa Allmänna villkor. Ytterligare detaljer och information om premium-tjänster, specifikt om ingående av avtal, beskrivning av respektive premium-tjänster, om ersättning och återkallandemeddelande, finns i § 8 under "Premium-licensavtal".
 5. 3.5 Avtalet om kostnadsfritt nyttjande av en mobilapp eller det betalningspliktiga nyttjandet av premium-tjänster sluts med InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg som avtalspartner och inte med respektive butik. Vi ensamma och inte butikerna är ansvariga för den licensierade mobilappen och dess innehåll. V.g. kontakta oss vid problem, krav eller frågor om mobilapparna. Mer information om oss, specifikt kontaktuppgifterna (telefon, e-post), handelsregisternummer och namn på firmatecknare finns under "Imprint"/"Impressum" på våra websidor.
 6. 3.6 Du samtycker som användare till att inte använda mobilappen på något sätt som bryter mot eller inkräktar på användar- och licensvillkoren eller andra avtal mellan dig och butikerna.
 7. 3.7 De respektive butikerna är inte ansvariga för att tillhandahålla underhåll och support av mobilappar.
 8. 3.8 Samtliga krav från dig beträffande betalningspliktiga premium-tjänster, specifikt men inte uteslutande på grund av garantiåtaganden eller andra konsumenträttigheter, skall inte ställas mot butikerna, utan mot oss som avtalspartner. Bestämmelserna i dessa Allmänna villkor gäller. Regler för omfånget av garantin och vårt ansvar finns under § 15 i dessa Allmänna villkor.
 9. 3.9 Om mobilappen och/eller licensavtalet med dig som användare skulle inkräkta på tredje parts rättigheter, är vi ensamma, och inte butiken där mobilappen laddats ned, ansvariga för att försvara och bilägga upphovsrättsliga krav.
 10. 3.10 Vid en butiksnedladdad mobilapp ska följande begränsningar beaktas:
  En nedladdning av mobilappar är inte tillåtet om du bor i ett land, som är underkastat sanktioner av USA:s regering eller vilket av USA:s regering klassas som ett terrorismstödjande land. Genom att ladda ner mobilappar i butiken förklarar och försäkrar du som användare därför att
  • du inte bor i ett land, som är underkastat sanktioner av USA:s regering eller som av USA:s regering klassas som "terrorismunderstödjande"; och
  • att du inte står på en lista med "Förbjudna eller med begränsningar underkastade personer" (prohibited or restricted parties) från USA:s regering.
 11. 3.11 Butikerna genom vilka mobilapparna köps, är tredjepartsförmånstagare genom avtalet mellan dig och oss, och de är som tredjepartsförmånstagare berättigade, att genomdriva detta kontrakt gentemot dig.

§ 4 Namn

 1. 4.1 Du väljer som användare ett spelarnamn som pseudonym för deltagande i Spelen ("Username"). Du har ingen rätt att få just ett specifikt användarnamn.
 2. 4.2 Vi är berättigade att ändra eller radera det av dig valda användarnamnet, av såväl tekniska som etiska eller rättsliga skäl, utan att detta kräver ditt medgivande.

§ 5 Konton

 1. 5.1 Med licensavtalet erhåller du som användare ett användarkonto ("Konto"). På detta konto kan du ändra dina uppgifter och administrera spelen.
 2. 5.2 Ett konto kan upprättas antingen på spelportalen av oss eller på spelets respektive webbsida, eller genom den nedladdade appen på din användarenhet.
 3. 5.3 Ett konto är inte överförbart utan uttryckligt medgivande från oss, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte.
 4. 5.4 Du kan som användare bara ha ett konto per spelvärld (ett delområde i ett spel). Förutom i de nedladdade apparna kan du även logga in på ditt konto genom spelets respektive webbsida. Att skapa flera konton ("multi-konton") i en spelvärld (oavsett om genom nedladdade mobilappar eller spelens websidor) är förbjudet och kan beivras med omedelbar spärrning eller med extraordinär uppsägning av licensavtalet. Eventuella krav från dig i detta fall kommer inte att beaktas.
 5. 5.5 Du förpliktigar dig som användare, att hemlighålla inloggningsuppgifter, lösenord och åtkomstuppgifter (tillsammans "åtkomstuppgifter") för ditt konto och omgående informera oss, så snart du får kännedom om eller förmodar att obehörig tredje part känner till åtkomstuppgifter. I detta fall ska du ändra dina uppgifter eller låta oss ändra dem. Vi har i sådana fall dessutom rätt att tillfälligt spärra din åtkomst. Du kan som användare återuppta användning, så snart misstankar om missbruk av inloggningsuppgifterna av dig eller tredje part kan avskrivas av oss.
 6. 5.6 Om en tredje part nyttjar ett konto, och denne har kommit åt dina inloggningsuppgifter genom din förskyllan, betraktas detta som om det vore dina egna handlingar.
 7. 5.7 Det är förbjudet att använda en annan användares konto, förutom om detta explicit medges i spelreglerna (t.ex. "semesterersättare").
 8. 5.8 Om vi misstänker att inloggningsuppgifterna kommit tredje part tillkänna, har vi rätt, men inte skyldighet, att utan föregående avisering ändra inloggningsuppgifterna eller spärra kontot. Vi kommer informera dig omgående om detta och på begäran, inom rimlig tid, ge dig nya inloggningsuppgifter. Andra krav från dig till följd av tillfällig spärrning av ditt konto eller ändringar av dina inloggningsuppgifter kommer inte att beaktas.
 9. 5.9 Inaktiva konton kan raderas av oss enligt villkoren i de respektive spelreglerna. Licensavtalet upphör därmed automatiskt.

§ 6 Nödvändig teknisk utrustning

 1. Nyttjande av spelen är endast möjligt med lokalt installerad mjukvara på din dator, platta, smartphone eller annan användningsenhet ("användningsenheter") och en internetanslutning. Hit räknas en webbläsare, en anslutning till Internet, ett operativsystem, eventuella plug-ins, t.ex. Java eller Flash och eventuella klienter som krävs för att använda Spelet. Du bär kostnaderna för denna mjukvara och dess användning och kostnaderna för internetanslutning. Det åligger dig att hålla användningsenheten i ett sådant tillstånd att spelen kan användas. Vi erbjuder ingen support för detta syfte.

§ 7 Tjänsteinnehåll

 1. 7.1 Vi ställer spelen och andra tjänster till förfogande inom ramen för våra tekniska och driftsmässiga möjligheter. Speltjänsterna är tillgängliga för användare som har ett licensavtal och ett konto.
 2. 7.2 Alla av oss tillhandahållna spel, tjänster, premium-tjänster, objekt eller valutor kommer att omarbetas och uppdateras efter vår bedömning, för att göra dem attraktivast möjliga för en stor användarkrets. För att alla användare ska kunna spela krävs det att alla användare använder samma version av spelet, tjänsterna, premium-tjänsterna, objekten eller valutorna. Därför finns endast möjligheten att använda respektive spel, tjänst, premium-tjänst, objekt eller valuta i den vid var tid aktuella versionen.
 3. 7.3 Vi förbehåller oss rätten att avbryta driften av spelen eller delar av det utan att ange skäl till detta.
 4. 7.4 Vi förbehåller oss för den händelse att det, t.ex. till följd av tekniska problem eller till följd av en störning i tjänsten genom ingrepp av tredje part eller liknande händelser, uppkommer felaktiga erbjudanden till dig (t.ex. oriktig resp. felaktigt prissättning av premium-poäng), uttryckligen rätten att hålla dig förpliktigad mot avtalet, såvida sådant alls ingåtts, och återkräva de till dig tillhandahållna tjänsterna mot betalning, och specifikt att kräva tillbaka beviljade premium-poäng. Samma rätt tillkommer dig som användare.

§ 8 Premium-licensavtal

 1. 8.1 Avtalsingåendet om premium-tjänster ("premium-licensavtal") träder i kraft såväl vid webbläsarspel som med mobilappar, om du efter val av premium-tjänsten klickar på knappen "Betala nu" eller liknande och antar erbjudandet genom utskick av en uppdragsbekräftelse med In-game-meddelande eller e-post.
 2. 8.2 Premium-tjänster omfattar specifikt, men inte uteslutande, tillhandahållande av virtuell valuta (t.ex. premium-poäng, guld), nyttjande av spelfördelar i form av virtuella objekt (objekt/items).
 3. 8.3 Innehållet, funktionerna och förutsättningarna för premium-tjänsterna gäller vid tidpunkten för beställningen, såsom den visas på våra webbsidor och i mobilapparna och i motsvarande varukorg och uppdragsbekräftelse.
 4. 8.4 I regel kan du som användare använda objekt under en viss löptid. Du kan även förlora objekten i själva spelet, t.ex. genom att de där förstörs eller tas ifrån dig av andra användare.
 5. 8.5 Premiumtjänster erhålls endast genom specifika beställningar. En varaktig eller återkommande förpliktelse om att köpa premium-tjänster finns inte.
 6. 8.6 Beträffande nyttjande av spelen via webbläsare gäller priserna vid tidpunkten för beställningen, såsom de visas i motsvarande kundkorg och på uppdragsbekräftelsen för respektive beställning. Priserna innehåller eventuellt gällande respektive moms.
 7. 8.7 Ev. respektive avgifter från olika betalningstjänster är inte inkluderade i priset. Om du debiteras ytterligare avgifter av en betalningstjänst, hänvisar vi uttryckligen till detta. Du kan med webbläsaren i spelet ändra betalningstjänst innan du slutför betalningsproceduren. Vi har inget inflytande på betalningstjänstens avgifter och kostnader. Endast betalningstjänsten kan ge riktiga upplysningar om de tillkommande avgifterna och kostnaderna.
 8. 8.8 Beträffande mobilappar gäller de priser som visas i respektive butiker (t.ex. App Store eller Google Play Store) och i uppdragsbekräftelsen till respektive beställning. Priserna innehåller eventuellt gällande respektive moms. I mobilapparna slutförs betalningarna genom de respektive butikerna. För detta syfte gäller användnings- och betalningsvillkoren för butikerna och därutöver dessa Allmänna villkor. I händelse av konflikter mellan de Allmänna villkoren för butikerna och dessa Allmänna villkor har användnings- och betalningsvillkoren i butikerna företräde.
 9. 8.9 Om t.ex. premium-poäng simulerar valutor i spelet, handlar detta härvidlag om premium-tjänster och inte reella pengar. En återomvandlig från premium-tjänster (bl.a. valutor) till reella pengar är endast möjligt, om driften av våra webbsidor och mobilappar är fullständigt och permanent nedlagd. I detta fall kommer du ersättas med den betalade summan, som ännu inte förbrukats, för att aktivera premium-tjänster eller köpa objekt.
 10. 8.10 Kostnaderna för tjänsten förfaller till betalning i förskott i och med köp av premium-tjänster.
 11. 8.11 Du har som användare ingen rätt till en bestämd betalningsmetod.
 12. 8.12 Du ansvarar gentemot oss för inställda betalningar eller motdebiteringar, t.ex. på grund av saknad kontotäckning. Du bär de återkommande resulterande kostnaderna (t.ex. avgifter till betalningstjänsten) och den tillkommande administrationsavgiften om 4,00 euro. Vi har rätt att debitera detta, tillsammans med det ursprungliga beloppet, från ditt konto. Du har rätt till möjligheten att bevisa att ingen eller mindre än den påstådda skadan har uppstått.
 13. 8.13 I händelse av betalningsdröjsmål är vi, oaktat din fortfarande gällande betalningsskyldighet, berättigade att ställa in våra tjänster och spärra kontot. Ersättning utgår inte under denna period. Vi är dock berättigade att ta ut en administrationsavgift om 3,00 euro för att häva spärrningen i händelse av att fullständig betalning erläggs, om du är ansvarig för dröjsmålet. Du har möjligheten att bevisa att inga eller ringa skada uppstått. Vidare är vi i alla händelser berättigade att debitera den lagliga dröjsmålsräntan om 5 procentenheter utöver den alltid gällande basräntan.
 14. 8.14 Vi kommer inom ramen för anpassningen och uppdateringen av spelen enligt § 7.2 och § 7.3i dessa nyttjandevillkor, erbjuda, permanent ändra eller helt upphöra med nya premiumtjänster, objekt eller valutor för framtida deltagande i spelen. Vi förpliktigar oss i händelse av sådana ändringar eller upphörande att ge dig möjligheten att förbruka eller nyttja de mot betalning förvärvade premium-tjänsterna, objekten eller valutorna inom den tidigare angivna fristen. Vi kan alternativt ge dig som användare möjligheten, att omvandla de mot betalning förvärvade premium-tjänsterna, objekten och valutorna i ett tillgodohavande, som kan användas på annat sätt. I händelse av att ett visst spel upphör, har du rätt att omvandla premium-tjänster, objekt och valutor förvärvade fram till det faktiska upphörandet, till ett tillgodohavande, som kan användas i ett annat spel. Ytterligare krav från dig kommer inte att beaktas.
 15. 8.15 Vi är berättigade att ändra priserna för premium-tjänster efter egen bedömning.

§ 9 Ångerrätt, återkallelsemeddelande beträffande premium-tjänster

 1. Vid en återkallelse per e-post, snabbar det upp hanteringen om du i ämnesraden anger ditt användarnamn och namnet på spelet.
 2. Återkallelsemeddelande
 3. Ångerrätt
 4. Du har rätt att inom fjorton dagar, utan att uppge orsak, ångra ingåendet av detta avtal.
 5. Ångerfristen uppgår till fjorton dagar från datumet för ingåendet av avtalet.
 6. För att utöva din ångerrätt, måste du meddela oss (InnoGames GmbH, Friesenstrasse 13, 20097 Hamburg; tel.: +49 40 7889335-0; fax: +49 40 7889335-200 E-post: info@innogames.com) med ett entydigt uttalande (t.ex. per post, telefon eller e-post) om ditt beslut, att återkalla avtalet. Du kan använda detta återkallandeformulär för detta, men det är inte obligatoriskt.
 7. För att utnyttja ångerfristen räcker det att du meddelar att du utövar återkallanderätt före utgången av ångerfristen.
 8. Följder av återkallande
 9. Om du återkallar detta avtal, ska vi återbetala allt vi erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av extrakostnader som följer av att du valt ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna, mest gynnsamma standardleveransen), omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om ditt återkallande. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använt vid den ursprungliga transaktionen, förutom om vi uttryckligen överenskommit om annat med dig; i inget fall är du till följd av denna återbetalning berättigad till vederlag.
 10. Slut på återkallelsemeddelande.
 11. Särskilda anvisningar om förtida giltighetsutgång av återkallanderätt:
 12. Din ångerrätt upphör i förtid om du före utgången av ångerfristen påbörjar verkställandet av avtalet, efter det att du som användare uttryckligen gett medgivande till detta och har kännedom om att du till följd av att påbörja verkställandet av avtalet förlorar Ångerrätten.
 13. Särskilda anvisningar om avtalstexten:
 14. Vi informerar dig som användare av avtalsingåendet per e-post genom att skicka dig en räkning och spara avtalstexten.

§ 10 Avtalets löptid och uppsägning

 1. 10.1 Licensavtalet och/eller premium-licensavtalet mellan dig och oss sluts tillsvidare, såvida det inte i ett konkret erbjudandet från oss anges något annat. Avvikande bestämmelser kan gälla för tillhandahållande av premium-tjänster.
 2. 10.2 Om ingen bestämd löptid för licensavtalet överenskommits, kan detta alltid sägas upp, utan att någon särskild orsak behöver anges för detta.
 3. 10.3 Premiumöverenskommelsen kan sägas upp såväl av oss som av dig inom en frist på tre (3) månader. För en vanlig uppsägning behövs inga uppgifter om skäl.
 4. 10.4 Såväl vår som din rätt att när som helst säga upp licensavtalet eller premium-licensavtalet av någon viktig orsak förblir oberörd av ovanstående regler.
 5. 10.5 Vi är specifikt, men inte uteslutande berättigade att säga upp licensavtalet eller premium-licensavtalet av en viktig orsak, om
 6. 10.6 Om möjligheten till uppsägning inte finns i respektive spel (t.ex. borttagningsfunktion), skall en uppsägning i skriftlig form (brev, fax, e-post) ske. Vid en extraordinär uppsägning krävs uppgifter om orsakerna till uppsägningen.
 7. 10.7 Av tekniska skäl sker det slutliga raderandet av kontot och dina användardata först efter ett par dagar.
 8. 10.8 I händelse av en konventionell uppsägning från din sida eller en från oss uttalad uppsägning av viktig orsak, kan du vid ikraftträdandet av uppsägningen inte kräva tillbaka av dig betalat vederlag. Du har som användare möjligheten, att fram till ikraftträdandet av uppsägningen nyttja och förbruka premium-poäng och mot betalning förvärvade objekt; därefter kan du inte ställa ersättningsanspråk mot oss, i synnerhet inte på grund av ännu ej utnyttjade premium-tjänster. Det finns sedan heller ingen ytterligare rätt att erhålla premium-tjänster. Vidare är vi berättigade att av dig kräva in summan av alla beställda tjänster som du (specifikt för redan beställda premium-tjänster) ännu ej betalat. Din rätt att bevisa att inga eller väsentligt mindre skador uppstått förblir intakt.

§ 11 Säkerhet, fusk

 1. 11.1 Du som användare har inte rätt att använda mekanismer, mjukvara, program eller andra rutiner som kan störa vårt system. Du får inte vidta åtgärder som kan leda till otillbörlig överbelastning av systemet. Nyttjande av särskild mjukvara, specifikt för systematisk eller automatisk styrning av spelen eller enskilda spelfunktioner (bots, makron), för reproduktion eller utnyttjande av spelen är otillåtet.
 2. 11.2 Det är förbjudet att utnyttja buggar eller fel i programmeringen av spelen och i spelförloppet, som kan ge en fördel för användaren för egen del och/eller för andra syften. Upptäcker du buggar ska du meddela oss omgående. Såvida du dragit nyttja av detta, ska detta - så långt möjligt - reverseras. Har buggar eller fel avsiktligt utnyttjats eller gjorts tillgängliga på Internet eller via mobila applikationer, kan detta leda till omedelbar uppsägning av licensavtalet och att kontot raderas.
 3. 11.3 Det är förbjudet att använda mjukvara som möjliggör "datamining" eller på annat vis samlar information i samband med spelandet.
 4. 11.4 Det är förbjudet att nyttja, köpa för reella pengar eller sälja eller byta objekt utanför spelet.

§ 12 Dina skyldigheter

 1. 12.1 Du är som användare ansvarig för att dina uppgifter vid registrering och inom ramen för nyttjandet av premium-tjänster är riktiga och kompletta. Du förpliktigar dig att underätta oss omgående om ändringar i uppgifterna och på begäran bekräfta korrektheten i uppgifterna.
 2. 12.2 Du förpliktigar dig att följa reglerna i dessa Allmänna villkor, beakta spelreglerna i spelen och följa våra och våra medarbetares bestämmelser och anvisningar från våra operatörer. Detta omfattar instruktioner från administratörer och moderatorer (community-managers, supportassistenter) i spelforum.
 3. 12.3 Du ska som användare undvika att göra allt som kan riskera eller störa driften och funktionen av spelen och andra användares spelupplevelse. Det är specifikt förbjudet
 4. 12.4 Avsiktligt felaktiga inlägg, användning eller inlägg av otillåtet innehåll eller överträdelser enligt § 11 och § 12.3eller missbruk av uppgifter, berättigar oss till omedelbar uppsägning. Vi behåller oss därutöver rätten till ytterligare rättsliga åtgärder.
 5. 12.5 Vi har rätt att radera användargenererat innehåll. Detta gäller framför allt innehåll som strider mot de allmänna villkoren.

§ 13 Dina rättigheter; Mobilapp-mjukvara

 1. 13.1 Mobilappar och spel krävs installation av en mjukvara på din användarenhet ("mobilappmjukvara"). Du är som användare medveten om att samtliga rättigheter till mobilapparnas mjukvara tillkommer oss och ev. våra licensgivare. Vi ställer denna mobilapp-mjukvara till förfogande och ger dig härmed en enkel nyttjanderätt för privat bruk på din användningsenhet. Mobilapp-mjukvaran får därutöver inte mångfaldigas eller göras offentligt åtkomlig på Internet eller över ett nätverk eller på sparas på datamedia. Den får inte heller nyttjas eller användas kommersiellt. Dessutom är bearbetning, dekompilering, deassemblering och reverse engineering förbjudet. Även anstiftan riktad mot tredje part eller assistans till sådana handlingar är förbjudet. Dessa rättigheter kan när som helst sägas upp av oss utan att vi behöver uppge skäl. I detta fall är du som användare förpliktigad att radera mobilapp-mjukvaran på din användningsenhet. Dina rättigheter beträffande detta upphör omedelbart när licensavtalet upphört att gälla.
 2. 13.2 Beträffande mobilappen gäller utöver § 13.1 i dessa Allmänna villkor, butikernas användningsvillkor och de rättigheter som däri regleras. Därefter får du som användare, rörande nedladdade mobilappar eller mjukvara på mobilapparna, en enskild nyttjanderätt för privat bruk på varje användningsenhet som du äger och kontrollerar.
 3. 13.3 Om du inom ramen för spelen eller i av oss administrerade forum gör information med text, foton, grafik, videos, länkar, musik m.m. (”innehåll”) åtkomligt, ger du oss den vederlagsfria enkla, geografiskt oinskränkta rätten till mångfaldigande och offentliggörande i samband med spelen och i forumen. Du är själv ansvarig för denna information. Vi har ingen kontroll över detta och betraktar inte detta innehåll som vårt. Ingen kontroll av detta genomförs. Skulle vi få kännedom om olagligt innehåll eller innehåll enligt § 12.3, kommer detta omgående tas bort.
 4. 13.4 Som användare håller du oss fria från samtliga krav, inklusive skadeståndsanspråk, som andra användare eller övriga tredje parter riktar mot oss på grund av inkräktade rättigheter genom ditt handlande och/eller genom av dig inlagt innehåll eller uppgifter. Du ersätter oss även för härigenom resulterande rimliga kostnader, specifikt kostnader som uppstår för oss genom eventuellt nödvändigt juridiskt försvar. Alla mer omfattande rättigheter och ev. rätt till skadestånd från oss förblir intakta. Dina ovanstående skyldigheter gäller inte, om du inte är ansvarig för överträdelsen. Om tredje parts rättigheter lider skada genom ditt innehåll, skall du på din bekostnad, om vi så beslutar, om möjligt ge oss nyttjanderätten till innehållet eller utforma innehållet utan rättsligt skydd. Om du genom ditt nyttjande av tjänsterna, kränker tredje parts rättigheter, skall du efter vår uppmaning genast upphöra med det avtalsvidriga och/eller lagvidriga nyttjandet.

§ 14 Tillgänglighet

 1. Vi säkerställer en tillgänglighet av spelen på 98 % på årsbasis. Undantaget är tidperioder för regelbundet underhåll av spelen, som bara är möjligt i offline-läge, och tider under vilka spelen inte är tillgängliga till följd av force majeur, eller utsätts för extern manipulation eller andra problem, som inte står under vårt eller våra ställföreträdares inflytande. Vi ansvarar endast för otillgängligheten för spelen såvida avsikt eller grov försumlighet föreligger, eller vid skada på liv, kropp eller hälsa.

§ 15 Garantiåtagande och ansvarsbegränsning

 1. 15.1 Med licensavtalet erhåller du som användare möjligheten att använda spelen i sin aktuella version. Du är medveten om att de av oss tillhandahållna spelen – såsom varje mjukvara – aldrig kan vara helt felfria.
 2. 15.2 De av dig konstaterade bristerna skall åtgärdas efter upptäckt omgående. Du skall dokumentera detta i skriftlig form av urkundssäkringskäl (t.ex. per fax, brev eller e-post) och skicka till oss. Du ska innan du meddelar ett eventuellt fel läsa alla Hjälp-sidor och FAQ-sidor och eventuella meddelanden i forumen.
 3. 15.3 Exkluderat från garantin är fel som beror på yttre påverkan, hanteringsfel från dig eller force majeur.
 4. 15.4 Du förpliktigar dig, inom ramen för det möjliga, att avhjälpa brister i spelen.
 5. 15.5 Principiellt frånsäger vi oss alla former av rättsligt ansvar, och sådant föreligger endast enligt villkoren i följande regler.
 6. Vårt ansvar för skadeersättning och ersättning för havda kostnader ("skadeersättning") till följd av brutna avtalsmässiga eller andra skyldigheter är endast begränsat
 7. Skadeersättningen för kränkningar av väsentliga avtalsförpliktelser begränsas till typiska för avtalet, förutsägbara skador, såvida inte avsikt eller grov försumlighet föreligger eller på grund av skada på liv, kropp eller hälsa eller övertagande av en kvalitetsgaranti eller produktansvar.
 8. 15.6 Ovanstående ansvarsbegränsningar i § 15.5 gäller även beträffande det personliga ansvaret för våra medarbetare, aktieägare, representanter, organ och deras medlemmar, community managers, moderatorer, supportassistenter och operativa ombud.
 9. 15.7 En ändring i bevisbördan till din nackdel följer inte av ovanstående regler.
 10. 15.8 Vi tar uttryckligen avstånd från innehållet på samtliga sidor, som direkt eller indirekt hänvisar (s.k. "länkar") till vårt innehåll. Vi tar inte på oss något ansvar för sådant innehåll och dessa sidor. För innehållet på dessa sidor är leverantören av respektive sida själv ansvarig.

§ 16 Dataskydd

 1. Information om typ, omfång, plats och syfte för upprättande, bearbetning och nyttjande, inom avtalets ram, av de personuppgifter som är nödvändiga för att verkställa beställningar, samt för nyhetsbrev, och din rätt till information och rätt till korrigering, spärrning och borttagande finns i dataskyddslagstiftningen.

§ 17 Information gällande tvistlösning online

 1. 17.1 För spelsupport och andra spelrelaterade problem, kontakta: Support
 2. 17.2 EU-kommissionen har öppnat sin nya plattform för tvistlösning online (ODR) för alternativ tvistlösning mellan konsumenter och E-handelsföretag. Gå till: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Du når oss via ODR. Normalt kommer vi att kontakta dig direkt, eftersom vi inte är skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsument skiljedomsorgan.

§ 18 Laga forum / juridisk hemvist

 1. 18.1 Förbundsrepubliken Tysklands lagar gäller med undantag för internationella köplagen (CISG).
 2. 18.2 För tvister med dig gäller den juridiska hemvisten som laga forum, förutsatt att du har juridisk hemvist i förbundsrepubliken Tyskland. Vid tvister om rättshandlingar med näringsidkare, juridiska personer inom offentlig rätt eller offentliga fonder, skall i alla händelser exklusivt laga forum vara Hamburg.

Senast uppdaterad: den 23 maj 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Med ensamrätt.