Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. § 1 Geldigheid van de algemene voorwaarden, wijziging van de algemene voorwaarden
 2. § 2 Sluiten van de overeenkomst, gratis licentieovereenkomst
 3. § 3 Mobiele Apps
 4. § 4 Naam
 5. § 5 Accounts
 6. § 6 Vereiste technische uitrusting
 7. § 7 Inhoud van de prestaties
 8. § 8 Premium-licentieovereenkomst
 9. § 9 Herroepingsrecht, verwijzing naar herroepingsrecht met betrekking tot premium-diensten
 10. § 10 Duur van de overeenkomst en opzegging
 11. § 11 Veiligheid, cheating
 12. § 12 Uw plichten
 13. § 13 Verlening van rechten; Mobiele Apps software
 14. § 14 Bereikbaarheid
 15. § 15 Vrijwaring voor gebreken en beperking van de aansprakelijkheid
 16. § 16 Gegevensbescherming
 17. § 17 Informatie over online-geschillenbeslechting.
 18. § 18 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

§ 1 Geldigheid van de algemene voorwaarden, wijziging van de algemene voorwaarden

 1. 1.1 InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 13, 20097 Hamburg („Wij”) verdeelt o.a. onder meerdere topniveaudomeinen en meerdere subdomeinen en aliassen van deze domeinen meerdere online spellen („spellen”). De spellen kunnen door u als gebruiker ("gebruiker") via mobiele apps ("Mobiele apps") of via een Browser worden gebruikt.

  De in het kader van de spellen geleverde diensten en prestaties, met inbegrip van bijvoorbeeld het tonen van uw profielpagina, deelneming aan forums, het tonen van door de gebruiker gecreëerde inhoud zoals teksten, foto´s, grafieken of films, het ter beschikking stellen van in-game systemen („diensten”), worden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden geleverd. Deze algemene voorwaarden worden voor Mobiele Apps bij de bestelling van de respectievelijke app en voorts ook op de websites van de spellen gepubliceerd. Zij kunnen daar op elk ogenblik worden ingezien en kunnen worden afgedrukt. Naast deze algemene voorwaarden gelden – indien voorhanden – de toepasselijke spelregels en de spelinstructies van het spel, die beschikbaar zijn via de respectievelijke gedownloade app of die op de websites vermeld staan. Bij tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de spelregels en spelinstructies hebben de algemene voorwaarden voorrang. Voor individuele spellen en bijzondere varianten van spellen kunnen bijzondere gebruiksvoorwaarden gelden. Indien dat het geval is, wordt u vóór gebruikmaking van het aanbod op passende wijze attent gemaakt op die voorwaarden.
 2. 1.2 Door instemming met de algemene voorwaarden wordt door ons een licentieovereenkomst met u gesloten. Bij gebruik van de spellen via de browser erkent u als gebruiker de algemene voorwaarden voor onze diensten door het aanvinken van "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" en op de inschrijvingsknop te klikken.
 3. 1.3 Bij gebruik van de spellen via Mobiele Apps aanvaardt u de algemene voorwaarden door het downloaden van de Mobiele App. Uw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk geen bestanddeel van de overeenkomst.
 4. 1.4 Wij hebben het recht om de algemene voorwaarden en andere voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen alleen om gegronde redenen aanbrengen, in het bijzonder op grond van nieuwe technische ontwikkelingen, de uitbreiding van diensten van ons, wetswijzigingen of wijzigingen in de rechtspraak of om andere gelijkwaardige redenen. De verandering vindt niet plaats indien door die wijziging het contractuele evenwicht tussen ons aanzienlijk wordt verstoord. Voor het overige is voor wijzigingen uw toestemming noodzakelijk. Als gebruiker stemt u ermee in om over wijzigingen van de algemene voorwaarden op de hoogte te worden gebracht bij het inloggen op het spelplatform of per e-mail aan het laatste door u meegedeelde e-mailadres. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien u er niet binnen 8 weken na ontvangst schriftelijk (bijv. per e-mail of fax) bezwaar tegen maakt („bezwaartermijn”). Wij zullen u bij de mededeling van de wijziging afzonderlijk daarop wijzen. Het wordt aanbevolen om met het oog op het bewijs het bezwaar schriftelijk of per e-mail aan ons mee te delen. Indien een e-mail wordt gestuurd, is het raadzaam om in het onderwerp van de e-mail de naam van het spel en uw naam te vermelden.
 5. 1.5De gewijzigde of aanvullende algemene voorwaarden worden tegenover de gebruiker van kracht indien u niet binnen de bezwaartermijn tegenover ons bezwaar maakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden of indien u de spellen gebruikt, ondanks het feit dat u mededeling van de wijziging heeft ontvangen.

  Indien u als gebruiker tijdig tegen de algemene voorwaarden bezwaar maakt, bent u net als wij gerechtigd om de licentieovereenkomst of de premium-licentieovereenkomst regulier overeenkomstig § 10 van deze algemene voorwaarden op te zeggen en na afloop van een eventuele opzeggingstermijn de account te verwijderen. Eventuele te hoge voorafbetalingen voor diensten worden u proportioneel terugbetaald of op andere spellen bijgeschreven. Wij zullen in de berichten over de wijzigingen in het bijzonder wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken en de overeenkomst op te zeggen, alsook op de termijn en de rechtsgevolgen ervan, in het bijzonder wat betreft het ontbreken van bezwaar.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst, gratis licentieovereenkomst

 1. 2.1 U kunt als gebruiker met ons een overeenkomst over het gratis gebruik van de spellen sluiten via de browser of via de Mobiele Apps ("licentieovereenkomst"). U hebt geen recht op een licentieovereenkomst, noch een recht om de diensten of de premium-diensten te gebruiken. De licentieovereenkomst kan door ons en door u op elk ogenblik zonder vermelding van redenen worden opgezegd en de diensten kunnen op elk ogenblik zonder opgaaf van redenen worden stopgezet.
 2. 2.2 We bieden onze games enkel aan aan spelers boven de 16 jaar. Personen jonger dan deze leeftijd mogen onze spellen niet spelen.
 3. 2.3 De licentieovereenkomst voor het gratis gebruik van de diensten via de browser wordt gesloten door de ontvangst van de gegevens uit het door u ingevulde en ons teruggestuurde inschrijvingsformulier en de vrijschakeling van de account door ons en uw aanvaarding van de algemene voorwaarden overeenkomstig § 1.2. De licentieovereenkomst is gratis.
 4. 2.4 Naast de in 2.3 genoemde licentieovereenkomst bieden wij ook diensten tegen betaling aan („premium-diensten”). U kunt als gebruiker kiezen of u van deze diensten gebruik maakt. Vóór gebruikmaking ervan wordt u erop attent gemaakt dat het diensten tegen betaling zijn en moet u de gebruikmaking ervan uitdrukkelijk bevestigen. Verdere details en informatie inzake de premium-diensten, in het bijzonder inzake het sluiten van de overeenkomst, de beschrijving van de respectievelijke premium-diensten, de vergoeding en de verwijzing naar herroepingsrecht zijn in § 8 onder "premium-licentieovereenkomst" geregeld.
 5. 2.5 Licentieovereenkomsten worden gesloten met InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg als contractspartner. Verdere informatie over ons, in het bijzonder onze contactgegevens (fax, e-mail), handelsregisternummer en naam van de vertegenwoordigingsbevoegde personen kunnen onder "Impressum" worden geraadpleegd.
 6. 2.6 Bij bepaalde spellen kunt u als gebruiker gebruik maken van diensten van samenwerkingspartners van ons. In deze gevallen wordt een aparte overeenkomst tussen u en de samenwerkingspartner gesloten, welke overeenkomst bijzondere voorwaarden bevat die u dan vóór het sluiten van de overeenkomst door de samenwerkingspartner worden meegedeeld.

§ 3 Mobiele Apps

 1. 3.1 De spellen worden als Mobiele Apps via verschillende leveranciers (bijv. iTunes, resp. App Store en Google Play Store ("Stores")) als gratis download aangeboden. Als gebruiker kunt u de spellen via Mobiele Apps gebruiken door de Mobiele App vanuit een Store op uw eindtoestel te downloaden.
 2. 3.2 De licentieovereenkomst voor het gratis gebruik van de Mobiele App wordt gesloten door het downloaden van de Mobiele App op een eindtoestel en uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden overeenkomstig § 1.2.
 3. 3.3 Ook bij Mobiele Apps kunt u naast de in 3.2 vermelde gratis licentieovereenkomst als gebruiker premium-diensten in de respectievelijke Store kopen (zo geheten In-App-aankopen). U hebt de keuze om al dan niet In-App-aankopen te verrichten. Uw aandacht wordt duidelijk gevestigd op de betalingsplicht via een duidelijke vermelding en u moet het gebruik maken hiervan uw betalingsplicht uitdrukkelijk bevestigen door te klikken op "Kopen" of dergelijke.
 4. 3.4 Betreffende het gebruik van premium-diensten tegen betaling gelden deze algemene voorwaarden aanvullend naast de gebruiksvoorwaarden van de store. Verdere details en informatie inzake de premium-diensten, in het bijzonder inzake het sluiten van de overeenkomst, de beschrijving van de respectievelijke premium-diensten, de vergoeding en de verwijzing naar herroepingsrecht zijn in § 8 onder "premium-licentieovereenkomst" geregeld.
 5. 3.5 De overeenkomst voor het gratis gebruik van een Mobiele App of het gebruik van premium-diensten tegen betaling wordt gesloten met InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg als contractspartner en niet met de Stores. Alleen wij en niet de Stores zijn verantwoordelijk voor de Mobiele App waarvoor een licentie is verleend en de inhoud ervan. Gelieve bij klachten, vorderingen of vragen over de Mobiele Apps met ons contact op te nemen. Verdere informatie over ons, in het bijzonder onze contactgegevens (fax, e-mail), handelsregisternummer en naam van de vertegenwoordigingsbevoegde personen kunnen onder "Impressum" worden geraadpleegd.
 6. 3.6 U stemt er als gebruiker mee in dat u de Mobiele App niet gebruikt op een manier die in strijd is met de gebruiks-en licentievoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en de Stores of deze schendt.
 7. 3.7 De respectievelijke Stores zijn niet verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het onderhoud of support voor de Mobiele Apps.
 8. 3.8 Alle rechten van u in verband met de premium-diensten tegen betaling, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten wegens vrijwaring voor gebreken of andere rechten op grond van wanprestatie moeten niet worden ingesteld tegen de Stores, maar tegen ons als uw contractspartner. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Regelingen inzake rechten van vrijwaring en inzake de omvang van de aansprakelijkheid zijn te vinden onder § 15 van deze algemene voorwaarden.
 9. 3.9 Indien de Mobiele App en/of de licentieovereenkomst met u als gebruiker rechten van derden zou schenden, zijn alleen wij en niet de Store waarover de Mobiele App werd gedownload verantwoordelijk voor de verdediging en voor de bijlegging van auteursrechtelijke vorderingen.
 10. 3.10 Bij een via de Store gedownloade Mobiele App moet de volgende beperking in aanmerking worden genomen:
  Mobiele Apps downloaden is niet toegestaan wanneer u in een land woont dat onderworpen is aan een embargo van de regering van de VS of dat door de regering van de VS wordt ingedeeld als een land dat terrorisme ondersteunt. Bij de download van Mobiele Apps via een Store verklaart en verzekert u dat
  • u niet in een land gevestigd bent dat onderworpen is aan een embargo van de VS-regering, of dat door de VS-regering is vastgelegd als een land dat "terrorisme" ondersteunt; en
  • u niet staat op een lijst van "personen die onderworpen zijn aan verboden of beperkingen" (prohibited or restricted parties) van de VS-regering.
 11. 3.11 De Stores via welke de Mobiele Apps aangekocht worden zijn derde begunstigden van de overeenkomst tussen u en ons en als derde begunstigde zijn zij gerechtigd om deze overeenkomst tegenover u uit te voeren.

§ 4 Naam

 1. 4.1 Als gebruiker kiest u een spelersnaam als pseudoniem voor de deelname aan de spellen ("gebruikersnaam"). U heeft geen recht op de toekenning van een bepaalde gebruikersnaam.
 2. 4.2 Wij hebben het recht om de door de gebruiker gekozen gebruikersnaam zowel om technische redenen als om ethische redenen te wijzigen of te wissen, zonder dat daartoe uw toestemming vereist is.

§ 5 Accounts

 1. 5.1 Met de licentieovereenkomst krijgt u als gebruiker een gebruikersaccount ("Account"). U kunt deze account gebruiken om uw gegevens te wijzigen en de spellen te beheren.
 2. 5.2 Een account kan worden aangemaakt, ofwel op het spellenportaal van ons, ofwel op de website van het spel, dan wel via een op een eindtoestel gedownloade Mobiele App.
 3. 5.3 Voor de overdracht van een account, al dan niet tegen betaling, is de uitdrukkelijke toestemming van ons vereist.
 4. 5.4 Als gebruiker mag u per spelwereld (een deel van een spel) slechts één account hebben. U kunt via de door u gedownloade apps en via de website van het spel op uw account inloggen. Meerdere accounts van u ("multi-accounts") binnen één spelwereld (via de gedownloade Mobiele App of de websites van de spellen) zijn verboden en kunnen met een onmiddellijke blokkering of een buitengewone opzegging van de licentieovereenkomst worden bestraft. Eventuele rechten van u zijn in een dergelijk geval uitgesloten.
 5. 5.5 U verbindt zich ertoe om log-in-gegevens, wachtwoorden en toegangsgegevens (samen „toegangsgegevens”) voor uw account geheim te houden en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra u weet of vermoedt dat onbevoegde derden de toegangsgegevens kennen. In dit geval moet u uw gegevens wijzigen of door ons laten wijzigen. Wij hebben in een dergelijk geval voorts het recht om uw toegang tijdelijk te blokkeren. Als gebruiker mag u de website weer gebruiken zodra wij van mening zijn dat het vermoeden dat de toegangsgegevens door u of derden worden misbruikt uit de wereld is geholpen.
 6. 5.6 Indien een derde een account gebruikt omdat hij door uw fout uw toegangsgegevens heeft verkregen, wordt u zo behandeld alsof u zelf had gehandeld.
 7. 5.7 Het is verboden om de account van een andere gebruiker te gebruiken, tenzij de spelregels daar expliciet in voorzien (bijvoorbeeld „invallen tijdens de vakantie”).
 8. 5.8 Indien wij vermoeden dat derden kennis hebben gekregen van toegangsgegevens, hebben wij het recht, maar niet de plicht, om zonder voorafgaande kennisgeving de toegangsgegevens te wijzigen of de account te blokkeren. Wij zullen u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en u op verzoek binnen redelijke termijn nieuwe toegangsgegevens doen toekomen. Meer uitgebreide rechten van u ingevolge de voorbijgaande blokkering van uw account of een wijziging van uw toegangsgegevens zijn uitgesloten.
 9. 5.9 Inactieve accounts kunnen door ons met inachtneming van de respectievelijke spelregels worden gewist. Daarmee komt automatisch een einde aan de licentieovereenkomst.

§ 6 Vereiste technische uitrusting

 1. De spellen kunnen uitsluitend worden gebruikt indien bepaalde software plaatselijk op de computer, tablet of smartphone of een ander eindtoestel („eindtoestel”) van de gebruiker is geïnstalleerd en er een internetverbinding beschikbaar is. Dit omvat een internetbrowser, een verbinding met internet, een besturingssysteem, eventuele plug-ins, bijvoorbeeld Java of Flash, en eventuele voor het gebruik van het spel nodige clients. De kosten voor deze software en het gebruik ervan, alsook de kosten die door de verbinding met internet ontstaan, komen ten laste van u. Het is aan u om uw computer in een staat te behouden die het gebruik van de spellen mogelijk maakt. Wij bieden daarvoor geen support.

§ 7 Inhoud van de prestaties

 1. 7.1 Wij bieden de spellen en andere diensten aan in het kader van onze technische en operationele mogelijkheden. De spellen worden aangeboden aan gebruikers die een licentieovereenkomst hebben gesloten en dus een account hebben.
 2. 7.2 Alle door ons aangeboden spellen, diensten, premium-diensten, items of valuta werden door ons naar goeddunken aangepast en geactualiseerd om deze voor een zo groot mogelijke groep gebruikers attractief te maken. Voor een deelneming van alle gebruikers aan het spel is het noodzakelijk dat alle gebruikers dezelfde versie van een spel, dienst, premium-dienst, item of een valuta gebruiken. Daarom bestaat voor u uitsluitend de mogelijkheid om in de actuele versie aan het spel, de dienst, premium-dienst, het item of de valuta deel te nemen.
 3. 7.3 Wij behouden ons het recht voor om het aanbod spellen of delen ervan zonder opgaaf van redenen stop te zetten.
 4. 7.4 Indien wegens technische problemen of wegens een storing in het aanbod door ingrepen van derden of soortgelijke gebeurtenissen fouten vermeld staan in het aanbod (bijvoorbeeld foute of verkeerde prijsvermeldingen van premium-punten), behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst, indien een overeenkomst is gesloten, aan te vechten en de aan u als gebruiker geleverde diensten tegen terugbetaling van het eventueel door u betaalde bedrag, in het bijzonder verleende premium-punten, terug te vorderen. Hetzelfde recht heeft u als gebruiker.

§ 8 Premium-licentieovereenkomst

 1. 8.1 Het sluiten van de overeenkomst voor premium-diensten ("premium-licentieovereenkomst") komt zowel bij browserspellen als bij Mobiele Apps tot stand wanneer u na keuze van de premiumdiensten op de knop "Nu betalen" of dergelijke klikt en door de verzending van een orderbevestiging via een Ingame-bericht of een e-mail betreffende aanvaarding van het aanbod.
 2. 8.2 De premium-diensten omvatten in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het aanbieden van virtuele valuta (bijvoorbeeld „premium-punten, Gold”), het gebruik van spelvoordelen in de vorm van virtuele goederen („items”).
 3. 8.3 De inhouden, functionaliteiten en voorwaarden van de premium-diensten zijn van toepassing zoals geafficheerd op onze websites en in de Mobiele Apps en in de respectievelijke winkelmandjes op het ogenblik van de bestelling, en zoals in de orderbevestiging meegedeeld.
 4. 8.4 In principe mag u als gebruiker items gedurende een bepaalde periode gebruiken. U kunt tijdens een spel ook items verliezen, bijvoorbeeld omdat zij in het kader van het verloop van het spel worden vernietigd of door andere gebruikers worden weggenomen.
 5. 8.5 Premium-diensten worden uitsluitend via afzonderlijke bestelling gekocht. Er bestaat geen langdurige of wederkerende verplichting tot aankoop van premium-diensten.
 6. 8.6 Betreffende het gebruik van de spellen via de browser gelden de prijzen op het tijdstip van de bestelling, zoals in de respectievelijke winkelmandjes geafficheerd en in de ontvangstbevestiging op het tijdstip van de bestelling overgemaakt. In de prijzen is de eventueel verschuldigde wettelijke omzetbelasting inbegrepen.
 7. 8.7 In een aantal gevallen zijn de bij verschillende betalingsproviders verschuldigde bijdragen of kosten nog niet in de prijs inbegrepen. Indien voor u bij de door u gekozen betalingsprovider bijkomende bijdragen of kosten verschuldigd zijn, wordt u hierop uitdrukkelijk attent gemaakt. U kunt bij spellen in een Browser vóór de voltooiing van de betalingstransactie de betalingsprovider wijzigen. Wij hebben geen invloed op de door de betalingsprovider geïnde vergoedingen of kosten. Uitsluitend de betalingsproviders kunnen bindende informatie geven over de verschuldigde vergoedingen en kosten.
 8. 8.8 Betreffende Mobiele Apps gelden de prijzen die op de respectievelijke Stores (bijv. App Store of Google Play Store) worden geafficheerd en in de orderbevestiging van de bestelling worden meegedeeld. In de prijzen is de eventueel verschuldigde wettelijke omzetbelasting inbegrepen. Bij de Mobiele Apps worden de betalingen via de respectievelijke Stores afgewikkeld. Hiervoor gelden de gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de Stores en aanvullend de algemene voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de Stores en onderhavige algemene voorwaarden hebben de gebruiks- en betalingsvoorwaarden van de Stores voorrang.
 9. 8.9 Indien in de spellen valuta, zoals premium-punten, worden gesimuleerd, betreft het hierbij premium-diensten en geen echt geld. Een omzetting van premium-diensten (o.a. valuta) in echt geld is uitsluitend mogelijk wanneer de activiteit van onze websites en Mobiele Apps in zijn geheel wordt stopgezet. In een dergelijk geval wordt de door u betaalde vergoeding terugbetaald in de mate waarin deze nog niet werd gebruikt voor de activering van premium-diensten of items.
 10. 8.10 De vergoedingen voor prestaties zijn bij de verwerving van het premium-gebruik vooraf verschuldigd.
 11. 8.11 U hebt als gebruiker geen recht op een bepaalde betalingsmethode.
 12. 8.12 U staat tegenover ons in voor de door u veroorzaakte annuleringen of stornoboekingen, bijvoorbeeld wegens onvoldoende dekking van de rekening. U draagt de normale kosten die daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld bijdragen van betalingsproviders) en de verschuldigde administratievergoeding van 4,00 euro. Wij zijn gerechtigd om deze bedragen samen met de oorspronkelijke vergoeding van de rekening van de gebruiker af te schrijven. U heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade of geen schade ten belope van het gevorderde bedrag is ontstaan.
 13. 8.13 Bij late betaling zijn wij ongeacht uw nog steeds bestaande betalingsverplichting gerechtigd om onze prestaties stop te zetten en de account te blokkeren. Gedurende deze periode is geen vergoeding voor prestaties verschuldigd. Wij zijn echter gerechtigd om een administratievergoeding van 3,00 euro te innen voor de opheffing van de blokkering na volledige betaling, voor zover u verantwoordelijk bent voor het verzuim. U heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat geen schade of geringere schade is ontstaan. Voorts hebben wij in elk geval het recht om de wettelijke rente wegens te late betaling van 5 procentpunten op de geldende basisrente te innen.
 14. 8.14 Wij zullen in het kader van de aanpassing en actualisering van de spellen overeenkomstig § 7.2 en § 7.3 van deze gebruiksvoorwaarden voor de toekomstige deelname aan de spellen, nieuwe premium-diensten, items of valuta aanbieden, bestaande wijzigen of volledig stopzetten. In het geval van dergelijke wijziging of stopzetting verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om tegen betaling de verworven premium-diensten, items of valuta binnen een vooraf aangekondigde termijn in te zetten en te gebruiken. Wij kunnen u als gebruiker alternatief de mogelijkheid bieden om tegen betaling verworven premium-diensten, items en valuta om te zetten in een tegoed dat op een andere manier kan worden gebruikt. Indien een bepaald spel wordt stopgezet, heeft u het recht om tegen betaling verworven premium-diensten, items en valuta tot de feitelijke stopzetting te gebruiken en deze in een tegoed om te zetten dat voor een ander spel kan worden gebruikt. Andere rechten van u zijn uitgesloten.
 15. 8.15 Wij zijn gerechtigd om de prijzen voor premium-diensten naar eigen goeddunken te wijzigen.

§ 9 Herroepingsrecht, verwijzing naar herroepingsrecht met betrekking tot premium-diensten

 1. Indien per e-mail wordt herroepen is het, met het oog op een snellere afwikkeling ervan, raadzaam om in het onderwerp van de e-mail uw gebruikersnaam en de naam van het spel te vermelden.
 2. Informatie over herroepingsrecht
 3. Herroepingsrecht
 4. U heeft het recht om binnen veertien dagen met opgaaf van de redenen deze overeenkomst te herroepen.
 5. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de overeenkomst is gesloten.
 6. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (InnoGames GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, tel: +49 40 7889335-0; fax: +49 40 7889335-200; E-Mail: info@innogames.com) via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u dit model-herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht.
 7. Het volstaat om de mededeling van de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn te versturen.
 8. Gevolgen van de herroeping
 9. Indien u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben gekregen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkopere standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als hetgene wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten aangerekend wegens deze terugbetaling.
 10. Einde van de verwijzing naar herroepingsrecht.
 11. Bijzondere opmerking inzake de vroegtijdige afloop van het herroepingsrecht:
 12. Aan uw herroepingsrecht komt vervroegd een eind wanneer u vóór afloop van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst bent begonnen, nadat u er als gebruiker uitdrukkelijk mee heeft ingestemd en er kennis van hebt genomen dat u als gevolg van het beginnen met de uitvoering van de overeenkomst uw herroepingsrecht verliest.
 13. Bijzondere opmerking inzake de tekst van de overeenkomst:
 14. Wij bevestigen u als gebruiker het sluiten van de overeenkomst per e-mail door verzending van een factuur en slaan de tekst van de overeenkomst op.

§ 10 Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. 10.1 De licentieovereenkomst en/of de premium-licentieovereenkomst tussen u en ons zijn voor onbepaalde duur gesloten voor zover in ons concrete aanbod niets anders is bepaald. Afwijkende bepalingen kunnen gelden voor de terbeschikkingstelling van premium-diensten.
 2. 10.2 Indien geen bepaalde duur is overeengekomen voor de licentieovereenkomst kan deze op elk ogenblik zonder opgaaf van redenen worden opgezegd.
 3. 10.3 De premium-overeenkomst kan door ons en door u met een opzegtermijn van drie (3) maanden worden opgezegd. Deze normale opzegging hoeft geen redenen voor de opzegging te vermelden.
 4. 10.4 Het recht u en van ons om de licentieovereenkomst of de premium-licentieovereenkomst op elk ogenblik om dringende redenen op te zeggen, blijft door deze bepalingen onaangetast.
 5. 10.5Wij hebben in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het recht om de licentieovereenkomst of de premium-licentieovereenkomst om dringende redenen op te zeggen, indien
 6. 10.6 Indien in het spel niet in een opzeggingsmogelijkheid is voorzien (bijvoorbeeld mogelijkheid om te wissen), moet de opzegging schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) plaatsvinden. Bij een buitengewone opzegging moeten de redenen van de opzegging worden vermeld.
 7. 10.7 Om technische redenen worden de account en de gebruikersgegevens pas na enkele dagen definitief verwijderd.
 8. 10.8 In het geval van gewone opzegging door u of een door ons uitgesproken opzegging om ernstige redenen, kunt u door u betaalde vergoedingen niet terugverlangen na de opzegging. U heeft als gebruiker de mogelijkheid om tot en met het tijdstip van de inwerkingtreding van de opzegging premium-punten en tegen betaling verworven items te gebruiken en op te gebruiken. Daarna heeft u geen rechten op terugbetaling tegenover ons, in het bijzonder niet wegens nog niet gebruikte premium-diensten. Evenmin bestaan er dan rechten op het verrichten van premium-diensten. Voorts mogen wij van u de som van alle vergoedingen vorderen die u (in het bijzonder voor reeds bestelde premium-diensten) nog had moeten betalen. Het recht van u om te bewijzen dat geen schade of een geringere schade is ontstaan, blijft onaangetast.

§ 11 Veiligheid, cheating

 1. 11.1 U heeft als gebruiker niet het recht om mechanismes, software, programma's of andere routines die onze systemen kunnen storen te gebruiken. U mag geen maatregelen treffen die zouden kunnen leiden tot een onaanvaardbare overbelasting van de systemen. Het gebruik van bijzondere software, in het bijzonder met het oog op de systematische of automatische sturing van de spellen of van afzonderlijke functionaliteiten van de spellen (bots, macros), of met het oog op reproductie of evaluatie van de spellen is verboden.
 2. 11.2Het is verboden om bugs of onregelmatigheden in de programmatie van de spellen en in het spelverloop, waaruit de gebruiker voordeel zou kunnen halen, te gebruiken voor eigen of andermans doeleinden. Indien u bugs ontdekt, moet u deze onmiddellijk meedelen. Indien u hieruit voordelen heeft getrokken, moeten deze - indien mogelijk - worden terugbetaald. Indien bugs of fouten opzettelijk werden gebruikt of via internet of Mobiele Apps werden gepubliceerd, kan dit tot gevolg hebben dat de licentieovereenkomst wordt opgezegd en de account wordt gewist.
 3. 11.3Het is verboden om software te gebruiken op basis waarvan „datamining” mogelijk is of op een andere wijze informatie in verband met de spellen wordt verzameld.
 4. 11.4 Het is verboden om items buiten de spellen te gebruiken, ze tegen echt geld te kopen of te verkopen of ze te ruilen.

§ 12 Uw plichten

 1. 12.1 U als gebruiker bent ervoor verantwoordelijk dat de door u bij de registratie en in het kader van het gebruik van de premium-diensten tegenover ons gedane verklaringen waarachtig en volledig zijn. U verbindt zich ertoe om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen van de gegevens en op verzoek te bevestigen dat de gegevens juist zijn.
 2. 12.2 U verbindt zich ertoe om de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven, de spelinstructies van de spellen in acht te nemen en de voorschriften van ons en onze medewerkers en vertegenwoordigers op te volgen. Dit omvat de aanwijzingen van de administrateurs en de moderatoren (community managers, supporters) in forums inzake het spel.
 3. 12.3 Als gebruiker dient u ook elk gedrag na te laten dat de werking en de wijze van functioneren van de spellen en de goede verstandhouding tussen de gebruikers in gevaar brengt of verstoort. Het is u in het bijzonder verboden,
 4. 12.4 Bij opzettelijk verkeerde vermeldingen, het gebruik of de instelling van niet toegelaten inhoud, schendingen overeenkomstig § 11 en§ 12.3 of bij misbruik van gegevens hebben wij het recht om de overeenkomst wegens ernstige redenen op te zeggen. Wij behouden ons bovendien het recht voor om andere juridische stappen te ondernemen.
 5. 12.5 Wij hebben het recht om door de gebruiker gegenereerde inhoud te verwijderen. Dit is in het bijzonder van toepassing op inhoud die de algemene voorwaarden schendt.

§ 13 Verlening van rechten; Mobiele Apps software

 1. 13.1 Mobiele Apps en spellen vereisen de installatie van software op een eindtoestel (Mobiele App Software"). U bent als gebruiker ervan op de hoogte dat alle rechten op de Mobiele App software en desgevallend onze licentiegevers aan ons toekomen. Wij stellen deze Mobiele App software ter beschikking aan u en kennen u uitsluitend gebruiksrechten voor het particuliere gebruik op uw eindtoestel toe. De Mobiele App software mag daarbuiten niet worden gereproduceerd of op het internet of via een netwerk publiek toegankelijk worden gemaakt of op gegevensdragers worden opgeslagen. Zij mag evenmin commercieel worden gebruikt of geëxploiteerd. Bovendien is het verboden om de software te bewerken, te decompileren of te desassembleren. Reverse-engineering is eveneens verboden. Het is eveneens verboden om derden tot dergelijke handelingen aan te zetten of om medeplichtige te zijn bij dergelijke handelingen. Deze verlening van rechten kan op elk ogenblik zonder vermelding van redenen weer worden herroepen door ons. In een dergelijk geval bent u als gebruiker verplicht om de Mobiele App software van uw eindtoestel te verwijderen. De bevoegdheid om de verleende rechten te gebruiken vervalt uiterlijk op het ogenblik waarop de licentieovereenkomst van de gebruiker vervalt.
 2. 13.2 In verband met de Mobiele App gelden aanvullend bij § 13.1 van deze algemene voorwaarden de gebruiksvoorwaarden van de Stores en de daarin geregelde verleningen van rechten. Dienovereenkomstig worden u als gebruiker inzake de gedownloade Mobiele Apps of software van de Mobiele Apps uitsluitend gebruiksrechten voor het particuliere gebruik op elk eindtoestel dat u bezit en controleert toegekend.
 3. 13.3 Indien u in het kader van de spellen of in forums die door ons worden beheerd informatie via teksten, foto´s, grafieken, video´s, links, muziek etc. („inhoud”) ter beschikking stelt, dan verleent u ons op die manier gratis het eenvoudige, ruimtelijk onbeperkte recht tot openbaarmaking en tot publieke terbeschikkingstelling in verband met de spellen en de forums. U bent zelf verantwoordelijk voor deze informatie. Wij hebben geen controle daarop en maken ons deze inhoud niet eigen. Wij voeren daarop geen controle uit. Indien wij kennis krijgen van onwettige inhoud of inhoud overeenkomstig § 12.3, dan wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.
 4. 13.4 U vrijwaart ons van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding die andere gebruikers of derden tegen ons doen gelden wegens schending van hun rechten door het gedrag van de gebruiker en/of door de door de gebruiker geplaatste inhoud of gegevens. U vergoedt ook de redelijke kosten die hierdoor voor ons zijn ontstaan, in het bijzonder de kosten die desgevallend noodzakelijk zijn voor onze verdediging in rechte. Meer uitgebreide rechten en rechten op schadevergoeding van ons blijven onaangetast. Bovenvermelde plichten gelden niet indien u niet aansprakelijk bent voor de betrokken inbreuk. Indien rechten van derden worden geschonden door uw inhoud, dan moet u ons op uw kosten en volgens de keuze van ons, voorzover mogelijk, recht verlenen op gebruik van de inhoud of de inhoud vrij van industriële eigendom inrichten. Indien rechten van derden worden geschonden door het gebruik van de diensten door u, dan moet u het gebruik in strijd met de overeenkomst en/of in strijd met de wet op verzoek van ons onmiddellijk stopzetten.

§ 14 Bereikbaarheid

 1. Wij garanderen een bereikbaarheid van de spellen van 98 % gemiddeld in een jaar. Hiervan uitgesloten zijn tijden voor het regelmatige onderhoud van de spellen, dat uitsluitend in offline-modus mogelijk is, en tijden gedurende welke spellen op grond van overmacht, externe manipulatie of andere problemen waarop wij of onze medewerkers geen invloed hebben niet bereikbaar zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor de niet-bereikbaarheid van de spellen in geval van opzet of grove nalatigheid of wegens schade aan leven, lijf of gezondheid.

§ 15 Vrijwaring voor gebreken en beperking van de aansprakelijkheid

 1. 15.1 Met de licentieovereenkomst krijgt u als gebruiker de mogelijkheid om spellen in de actuele versie te gebruiken. U bent zich ervan bewust dat de door ons aangeboden spellen – en de software - nooit volledig foutloos kunnen zijn.
 2. 15.2 Indien u gebreken heeft vastgesteld, moet u deze onmiddellijk na de ontdekking ervan melden. Met het oog op het bewijs moet u dit schriftelijk (per fax, brief of e-mail) aan ons doen. Vooraleer u een eventuele onregelmatigheid meedeelt, moet u alle help-pagina´s en FAQ-pagina´s en het forum lezen
 3. 15.3Gebreken die gebaseerd zijn op externe invloed, verkeerd gebruik door u of overmacht, worden niet gevrijwaard.
 4. 15.4 U verbindt zich ertoe om in de mate van het mogelijke mee te werken om tekortkomingen van de spellen te corrigeren.
 5. 15.5 In beginsel is elke aansprakelijkheid van ons uitgesloten en bestaat de aansprakelijkheid van ons uitsluitend met inachtneming van de volgende bepalingen:
 6. wij zijn uitsluitend schadevergoeding en vergoeding van vergeefse uitgaven („schadevergoeding”) verschuldigd op grond van schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen
 7. De schadevergoeding wegens de schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de voorzienbare schade van een dergelijke overeenkomst, op voorwaarde dat geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of er aansprakelijkheid bestaat op grond van schade aan leven, lijf of gezondheid, de overname van een waarborg inzake de toestand of productaansprakelijkheid.
 8. 15.6 Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid in § 15.5 gelden ook in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, eigenaars van de aandelen, vertegenwoordigers, organen en de leden ervan, community managers, moderatoren, supporters en medewerkers.
 9. 15.7 Bovenvermelde bepalingen betekenen niet dat de bewijslast ten nadele van u wijzigt.
 10. 15.8 Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle pagina´s waarop directe of indirecte verwijzingen (zo geheten „links”) naar het aanbod van ons staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze inhoud en pagina´s. De aanbieders van deze pagina´s zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina´s.

§ 16 Gegevensbescherming

 1. Informatie over de wijze, omvang, plaats en doelstelling van het verzamelen, verwerken en gebruik van de opgevraagde persoonsgegevens voor de overeenkomst en voor de uitvoering van bestellingen en voor het verzenden van de newsletter door InnoGames, alsook het recht op informatie van de gebruiker en het recht op correctie, blokkering en verwijdering zijn te vinden in de bepalingen inzake gegevensbescherming.

§ 17 Informatie over online-geschillenbeslechting.

 1. 17.1Voor hulp met het spel of andere spelgerelateerde vragen, gelieve hier contact op te nemen: Support
 2. 17.2 De Europese Comissie opent zijn nieuw online platform voor online-geschillenbeslechting (ODR) platform voor alternatieve geschillenbeslechting tussen consumenten en handelaren. Ga naar: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Je kan ons bereiken via het ODR-platform. Aangezien we niet verplicht zijn deel te nemen aan een resolutieprocedure voor een arbitragecommissie zullen we direct contact met je opnemen.

§ 18 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. 18.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Kooprecht (CISG) en van de conflictregels.
 2. 18.2 Voor geschillen met u geldt de wettelijk bevoegde rechtbank voor zover u een algemeen bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. Bij geschillen op grond van overeenkomsten met handelaars, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, wordt voor alle gevallen overeengekomen dat uitsluitend de rechtbank van Hamburg bevoegd is.

Laatste update: 23 mei 2018
© Copyright InnoGames 2009 – 2024. Alle Rechte vorbehalten.