Integritetspolicy för slutanvändare

Senast uppdaterad: 8 juni 2022

Vad är syftet med detta dokument?

InnoGames GmbH (”InnoGames”) tar skyddet av dina personuppgifters integritet och säkerhet på stort allvar.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra mobilappar, onlinespel, portaler och webbplatser.

Den gäller alla slutanvändare, både betalande och icke-betalande.

Innehåll

 1. Inledning
 2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress
 3. Dataskyddsombudets namn och adress
 4. Allmän information om behandlingen av personuppgifter
 5. Tillhandahållandet av våra tjänster och skapandet av loggfiler
 6. Frågor via kontaktformulär, e-post och supportverktyg
 7. Nyhetsbrev
 8. Pushnotiser
 9. Användning av cookies
 10. Överföring av personuppgifter till tredje part
 11. Användning av tredjepartsinloggning (”social inloggning”)
 12. Användning av tredjepartsanalyser
 13. Användning av tredjepartsannonser
 14. Användning av tredjepartstjänster
 15. Den registrerades rättigheter
 16. Slutbestämmelser

I. Inledning

InnoGames GmbH (”InnoGames”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och tar skyddet av och respekten för din integritet på största allvar när du använder våra mobilappar, onlinespel, portaler och webbplatser (tillsammans kallade ”tjänsterna”). Denna integritetspolicy hjälper dig förstå vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den klargör hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att hantera dina personuppgifter. Vi ber dig lägga en liten stund på att läsa integritetspolicyn noggrant och bekanta dig med dess innehåll. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i slutet av integritetspolicyn.

Observera att våra tjänster kan innehålla länkar från och till andra webbplatser som kan vara ägda av partnerbolag och annonsörer. Om du följer en länk till en av dessa webbplatser bör du vara medveten om att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte ansvarar för deras behandling av dina personuppgifter. Se därför till att du läser deras integritetspolicyer innan du ger dem dina personuppgifter.

Våra tjänster erbjuds endast till spelare som är minst 16 år gamla. Vi kommer därmed inte med avsikt rikta vår marknadsföring mot eller begära in personuppgifter från barn under 16 år.

II. Den personuppgiftsansvariges namn och adress

Personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen, andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna och andra dataskyddsbestämmelser är:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland
Fax: +49 40 7889335-200
E-Mail: privacy@innogames.com
Webbplats: www.innogames.com

III. Dataskyddsombudets namn och adress

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Jurist och specialist inom IT-rätt med certifiering från en tysk advokatkammare
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Tyskland
E-Mail: dpo@innogames.com
Webbplats: www.graef.eu

IV. Allmän information om behandlingen av personuppgifter

1. Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

I allmänhet sparar vi endast de personuppgifter du anger när du använder tjänsterna som en del av din inloggning eller registrering, och eventuellt vid användningen av betaltjänster. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om personliga eller faktiska förhållanden. När du loggar in och registrerar dig som användare på vår webbplats behöver du endast ange en e-postadress och, om tillämpligt, ett användarnamn och ett lösenord. När du registrerar dig för vissa tjänster samlas e-postadresser inte in under själva registreringen utan först senare, när du använder tjänsten. Lösenordet sparas i krypterad form som gör det omöjligt att lista ut det faktiska lösenordet.

När användaravtalet implementeras, särskilt med avseende på de eventuella betaltjänster du valt, kan det krävas att du anger ytterligare personuppgifter, exempelvis fullständigt namn, adress, kontouppgifter, kreditkortsnummer, etc. Det är ibland också nödvändigt att begära personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att behandla frågor från dig eller ge dig support. InnoGames kommer att hantera dessa uppgifter med sekretess och i enlighet med de lagliga dataskyddsbestämmelserna. I princip kommer InnoGames inte att yppa denna information till tredje man utan ditt tillstånd, om det inte är nödvändigt för att implementera och underteckna avtalet, behandla en fråga från dig, ge dig support eller inhämta ett juridiskt tillstånd.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den utsträckning vi inhämtar den registrerades samtycke till behandlingen av personuppgifter utgör artikel 6.1 a i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part utgör artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen rättslig grund. Detta gäller även för den behandling som krävs för att genomföra de åtgärder som krävs innan avtalet ingås.

I den utsträckning behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt bolag utgör artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen rättslig grund.

I den utsträckning behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person utgör artikel 6.1 d i dataskyddsförordningen rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt bolags eller en tredje parts berättigade intressen, och om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än ovan nämnda intressen, utgör artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen rättslig grund.

3. Radering av personuppgifter och lagringens varaktighet

Den registrerades personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så fort ändamålet för lagringen inte längre finns kvar. Lagring kan dessutom förekomma om det föreskrivs av en europeisk eller nationell lagstiftare i en EU-förordning, lag eller annan förordning som gäller den personuppgiftsansvarige. Blockeringen eller raderingen av personuppgifter kommer även att ske när den lagringsperiod som anges i ovanstående förordning avslutas, såvida inte personuppgifterna måste lagras ytterligare för att ingå eller fullgöra ett avtal.

4. Datasäkerhet

InnoGames vidtar rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till och obehörig användning av dina personuppgifter och förhindra att de förfalskas, samt för att minimera motsvarande risker. Oavsett om det sker personligen, per telefon eller via internet innebär alltid det alltid risker att lämna ut sina personuppgifter, och inget tekniskt system kan vara helt fritt från risken av manipulation eller sabotage.

InnoGames behandlar den information som inhämtats från dig i enlighet med tysk och europeisk dataskyddslagstiftning. Alla medarbetare måste efterleva bestämmelserna om sekretess och skydd för personuppgifter och har fått instruktioner om detta. Dina personuppgifter överförs i krypterad form med SSL-metoden.

V. Tillhandahållandet av våra tjänster och skapandet av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter

Varje gång någon besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in personuppgifter och information från den besökande datorns datorsystem.

Följande personuppgifter samlas då in:

Personuppgifterna sparas även i loggfiler i vårt system. Dessa personuppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

När man använder mobilappar samlas följande personuppgifter och information in:

Om ett fel uppstår vid användningen av våra tjänster och vi vill åtgärda detta kan det hända att vi även samlar in annan information, exempelvis spelar-ID och användarnamn.

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Rättslig grund för den tillfälliga lagringen av personuppgifter och loggfiler är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att tjänsterna ska kunna levereras till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress lagras under hela sessionen.

Lagringen av loggfiler sker för att säkerställa tjänsternas funktionalitet. Dessutom använder vi personuppgifter för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten i våra IT-system. I detta sammanhang sker ingen utvärdering av informationen i marknadsföringssyfte. Endast en statistisk utvärdering av uppsättningen data sker.

InnoGames förbehåller sig rätten att lagra IP-adresser och loggfiler under en maximal period på 30 dagar efter att webbplatsen användes för att bevaka efterlevnaden med spelets användarvillkor och regler. Denna process används särskilt för att förhindra eller komma tillrätta med missbruk och, i enskilda fall, för att i detta syfte vidarebefordra personuppgifter till undersökande myndigheter. I övrigt sker alla andra analyser av data så långt som möjligt i anonym form. I slutet av perioden kommer IP-adressen och loggfilerna att raderas helt om det inte finns bindande lagkrav på lagring eller om en utredning eller process pågår om åtal eller missbruk.

Dessa ändamål utgör även våra berättigade och övervägande intressen av personuppgiftsbehandlingen, i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

4. Lagringens varaktighet

Personuppgifterna raderas så fort de inte längre är nödvändiga för insamlingens ändamål. Om personuppgifter samlats in för att tillhandahålla webbplatsen sker detta när den aktuella sessionen är slut.

Loggfiler som innehåller personuppgifter raderas normalt efter senast sju dagar. Ytterligare lagring kan förekomma vid så kallade felloggar för att vi ska kunna rätta fel. Dessa felloggar raderas efter maximalt 30 dagar; insamlade IP-adresser anonymiseras efter 30 dagar.

5. Möjlighet att göra invändningar samt radering

Insamlingen av personuppgifter i syfte att tillhandahålla webbplatsen samt lagringen av personuppgifter i loggfiler är av yttersta vikt för driften av webbplatsen. Det finns därför ingen möjlighet för användarna att invända mot detta.

VI. Frågor via kontaktformulär, e-post och supportverktyg

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter

a) Kontaktformulär

På vår webbsida finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss på elektronisk väg. Om en användare väljer detta alternativ kommer de personuppgifter som läggs in i formuläret att överföras till oss och lagras. Dessa personuppgifter är:

Dessutom lagras följande uppgifter vid den tidpunkt då meddelandet skickas:

Med avseende på behandlingen av personuppgifter görs en hänvisning till denna integritetspolicy i samband med processen för inskickandet.

b) E-post

Det är även möjligt att kontakta oss via e-post till våra angivna e-postadresser. I så fall lagras de av avsändarens personuppgifter som skickas med e-postmeddelandet.

c) Supportverktyg

Du kan även kontakta oss via det integrerade supportverktyget i vår tjänst. Det kommer då att lagra dina användaruppgifter och innehållet i begäran om support, liksom tiden för begäran.

Inga personuppgifter överförs till tredje part i detta sammanhang. Personuppgifterna används endast för att behandla konversationen.

2. Rättslig grund

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Om e-postkontakten är avsedd att säga upp eller ingå ett avtal utgörs ännu en rättslig grund för behandlingen av artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter används endast för att behandla kontakten och begäran om support. Övriga personuppgifter som behandlas under ansökningsprocessen är till för att förebygga att kontaktformuläret används på fel sätt och säkerställa säkerheten hos våra IT-system.

4. Lagringens varaktighet

Personuppgifterna raderas så fort de inte längre är nödvändiga för insamlingens ändamål.

5. Möjlighet göra invändningar samt radering

När som helst efter att du kontaktat oss har du möjlighet att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter, oavsett om detta har skett via ett kontaktformulär, e-post eller ett supportverktyg. I sådana fall kan konversationen inte fortsätta och ditt problem kanske inte kan lösas slutgiltigt. Alla personuppgifter som lagras i samband med kontakten kommer i så fall att raderas. Detta gäller inte om det bryter mot obligatoriska arkiveringsperioder.

VII. Nyhetsbrev

På våra webbplatser och i våra spel kan du prenumerera på ett nyhetsbrev om respektive spel. I sådana fall behöver vi få din e-postadress.

Vi måste dessutom verifiera, med hänsyn till bestämmelser i lag, att du är den faktiska ägaren av den angivna e-postadressen och önskar få nyhetsbrevet. I detta syfte skickar vi dig ett valideringsmeddelande med e-post.

Våra nyhetsbrev innehåller en pixelstor bild (spårningspixel) som hämtas av en av avsändarnas servrar när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning kommer teknisk information, exempelvis information om din webbläsare, ditt operativsystem, din IP-adress, din position och tiden för hämtningen, att samlas in. Denna information är anonymiserad och utvärderas oberoende av individen.

Då nyhetsbrevet bara kan skickas ut och tas emot med ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till insamlandet och lagringen av dina personuppgifter utan att behöva ange anledningen till detta. Om du vill göra detta, använd den länk för att avsluta prenumerationen som finns i slutet av våra nyhetsbrev.

Du kan även avstå från att ta emot nyhetsbrev i dataanvändningsfönstret under ”Alternativ” i något av våra spel.

VIII. Pushnotiser

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter

Om du har gjort lämpliga inställningar på din enhet kan InnoGames skicka pushnotiser till din mobila enhet med uppdateringar om spel och andra relevanta nyheter. Du hanterar pushnotiser på sidan ”Alternativ” eller ”Inställningar” i mobilappen eller i inställningarna på din enhet.

2. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Rättslig grund för behandlingen av personutgifter när det finns ett avtal är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Pushnotiser är särskilda meddelanden som visas direkt i din mobila enhet. Notiserna kan exempelvis innehålla ett meddelande om att en av dina byggnader i ett spel har blivit klar. I regel innehåller pushnotiserna korta meddelanden med fokus på det viktiga.

4. Lagringens varaktighet

Notiserna lagras inte.

5. Möjlighet att göra invändningar samt radering

Så här stänger du av notiserna:

a) Android

Öppna Inställningar > Appar och notiser > Notiser > Appnotiser > Appens namn. På denna skärm kan du styra om och hur pushnotiser ska visas för dig.

b) iOS

Öppna Inställningar > Notiser > Appens namn. På denna skärm kan du styra om och hur pushnotiser ska visas för dig.

c) Data Usage Window

Du kan även avstå från att ta emot pushnotiser i dataanvändningsfönstret under ”Alternativ” i något av våra spel.

IX. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter

För att säkerställa att du får den mest relevanta informationen och bästa möjliga service när du besöker webbplatsen kommer information och personuppgifter att samlas in med hjälp av cookies. De hjälper oss (och andra behöriga tredje parter) att ge dig en personligt anpassad upplevelse när du besöker vår webbplats och gör det möjligt för oss att förbättra vår service och göra det lätt för dig att hitta det du söker. Vi vill att du ska förstå hur vi använder cookies. Därför förklarar vi de slags tekniker vi använder, vad de gör och de val du har när det gäller deras användning.

Cookies är små bitar av information (textfiler) som skickas från din webbläsare till en webbserver och även lagras på din enhet, så att webbplatsen kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies – beständiga cookies och tillfälliga cookies (”sessionscookies”). En beständig cookie lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. En sessionscookie placeras tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats men raderas när du stänger sidan. Om du inte vill acceptera cookies kan du justera inställningarna i din webbläsares säkerhetsinställningar; se mer information om detta nedan.

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda följande kategorier av cookies:

a) Nödvändiga cookies

Dessa cookies är helt nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi kan exempelvis använda sådana cookies för att autentisera och identifiera våra medlemmar när de använder vår webbplats så att vi kan tillhandahålla våra tjänster. Utan dessa cookies kan vi inte känna igen dig och ge dig tillgång till våra tjänster. De hjälper oss även att genomdriva våra villkor och upprätthålla säkerheten hos våra tjänster.

b) Prestanda- och funktionscookies

Dessa cookies är inte helt nödvändiga men gör det möjligt för oss att ge dig en personligt anpassad upplevelse av vår webbplats. De kan exempelvis göra det möjligt för oss att minnas dina preferenser och innebär att du inte behöver skriva in information på nytt som du redan har gett oss, exempelvis när du anmälde dig till våra tjänster. Vi använder även dessa cookies för att samla in information (exempelvis populära sidor, visningsmönster, genomklickningar) om hur våra besökare använder våra tjänster så att vi kan förbättra webbplatsen och våra tjänster och göra marknadsundersökningar. Om du väljer att radera dessa cookies kommer du att ha begränsad funktionalitet när du använder våra tjänster.

c) Annonscookies

Dessa cookies använder information om din användning av vår webbplats och andra webbplatser, exempelvis om vilka sidor du besöker eller hur du reagerar på annonser, för att tillhandahålla annonser som är bättre anpassade för dig, både på vår webbplats och på andra sajter. Denna typ av annonser kallas intressebaserad annonsering. Många av dessa cookies tillhör våra tjänsteleverantörer. Om du vill veta mer om våra tredjepartsannonsörer, se nedan.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi använder information från cookies för att göra vår webbplats användarvänlig och göra det möjligt för oss att ge dig personligt anpassade rekommendationer. Vi tillåter även att vissa behöriga tredje parter placerar cookies på vår webbplats med avseende på de tjänster de levererar (tredjepartscookies).

Vi kan använda sessionscookies för att du ska kunna ta dig mellan olika sidor på vår webbplats utan behvöva lägga in information på nytt.

Beständiga cookies används på ett antal olika sätt, exempelvis:

Vi (och våra behöriga tredje parter) kan använda icke-personlig information från både beständiga cookies och sessionscookies i statistikändamål, enligt följande:

Vi placerar och läser egna cookies för följande funktionalitet (förstapartscookies):

a) Kom ihåg mig-cookie

För att ge dig ”kom ihåg mig”-funktionalitet: Vi gör det möjligt för användare att logga in till spelet med hjälp av denna cookie. Den kan avaktiveras genom att välja bort ”Kom ihåg mig” vid manuell inloggning. Om du väljer ”Kom ihåg mig”-funktionen kommer en beständig cookie att installeras på den enhet du använder, så att du inte behöver logga in på nytt när du använder tjänsterna. Om du loggar ut ur en tjänst kommer cookien att raderas igen.

b) Språkcookie

Säkerställer att spelet visas för dig på rätt språk.

c) Portalcookie

Gör det möjligt för oss att optimera vår landningssida och förbättra vår marknadsföring: vi lagrar information om den landningssida du besökt tillsammans med en identifierare i en cookie.

d) Tredjepartsavsnittscookie

Vi har placerat en cookie som spelar in ditt beslut när det gäller spårningsavsnitt och cookies från tredje part.

Vi använder även ett antal tredjepartscookies som en del av våra tjänster. Dessa cookies styrs av respektive webbplats och kontrolleras inte av oss. Du kan stänga av installationen av vissa av dessa cookies i dina allmänna webbläsarinställningar, men för vissa andra måste du gå till respektive webbplats och följa instruktionerna.

Det kryssas exempelvis i vilket språk du använder när du besöker våra tjänster. Om du får reda på våra tjänster genom en av våra partners lagrar vi information om vilken partner det var.

Tredjepartsannonsörer: Vi kan använda annonsörer, tredjepartsannonsnätverk och andra annonsbyråer för att visa annonser i våra tjänster. Observera att dessa annonsbyråer kan samla in information om ditt besök på våra tjänster eller andra webbplatser för att göra det möjligt för annonsbyråerna i fråga att marknadsföra produkter eller tjänster till dig, bevaka vilka annonser som visas i din webbläsare och vilka webbplatser du besöker när annonserna visas. Om du vill ha mer information om tredjepartsannonsörer, klicka här (direktlänk). Observera att tredje parts insamling och användning av information inte täcks av denna integritetspolicy.

För dessa ändamål utgörs även våra berättigade intressen av att behandla personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

4. Lagringens varaktighet

Personuppgifterna raderas så fort de inte längre är nödvändiga för insamlingens ändamål.

5. Möjlighet att göra invändningar samt radering

Om du inte vill att dessa cookies ska lagras på din dator eller om du vill få information om deras lagring kan du förhindra installationen av cookies genom att göra motsvarande ändring i din webbläsare genom att välja alternativet ”acceptera inte cookies” i dina webbläsarinställningar eller avslå användningen av tredjepartsspårning vid det första besöket på webbplatsen. Det företag sin tillverkar din webbläsare kan ge dig mer information om hur detta fungerar (eller besök https://www.aboutcookies.org). Vi vill dock påpeka att om du avstår från cookies är det inte säkert att du kan använda alla webbplatsens funktioner fullt ut.

Du kan även avstå från att ta emot tredjepartsspårningscookies i dataanvändningsfönstret under ”Alternativ” i något av våra spel.

a) Android

Öppna inställningarna i din applista och tryck på ”annonsknappen”. När du väl har öppnat annonsfönstret kan du avaktivera Google Advertising ID.

b) iOS

Öppna inställningarna i din mobila enhet (exempelvis iPhone eller iPad) och välj menyalternativet ”Skydd för personuppgifter”. Under alternativet ”Annonsering” kan du stänga av annonsspårning.

X. Överföring av personuppgifter till tredje part

InnoGames kommer endast att överföra dina personuppgifter och/eller uppgifter som rör fakturering till tredje man, med avseende på bolag som samarbetar med InnoGames eller externa tjänsteleverantörer, i den utsträckning detta behövs för att fullgöra avtalet, för att behandla betalningar och för att skydda andra användare, och i den utsträckning det är tillåtet eller påbjudet enligt lag.

Detta gäller särskilt behandlingen av betalningar via externa tjänsteleverantörer du själv valt ut (exempelvis banker, kortföretag, leverantörer av betalningslösningar såsom Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung och Worldpay). Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med lagens krav. Externa tjänsteleverantörer måste behandla dina personuppgifter med sekretess och säkerhet, och de får endast använda dina personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullgöra deras uppgifter.

Vid betalningsförseningar kan det hända att vi anlitar ett inkassoföretag eller en jurist för att driva in den utestående skulden. I detta syfte kommer alla nödvändiga personuppgifter att vidarebefordras och användas i enlighet med alla dataskyddsriktlinjer.

Dessutom kommer dina personuppgifter att delas om det krävs för att skydda andra användare eller för att motverka hot mot staten eller den allmänna säkerheten eller för brottsåtal och är tillåtet enligt de rättsliga bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med lagens krav. Observera att InnoGames kan vara tvunget att uppge personuppgifter på grund av krav i lag eller, exempelvis, efter ett domstolsbeslut (exempelvis yppa personuppgifterna till utredande myndigheter). Ett sådant yppande kommer endast att ske om det är nödvändigt och tillåtet eller påbjudet enligt lag.

XI. Användning av tredjepartsinloggning

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen av personuppgifter

Våra spel erbjuder möjligheten att logga in till våra tjänster via tredjepartsinloggning. Om du använder dem är ytterligare registrering för våra tjänster inte nödvändig. Du kommer att bli omdirigerad till en extern tjänst där du kan logga in med ditt konto. Detta länkar ditt konto på externa tjänster med ett gästkonto för våra tjänster. Genom länken får vi automatiskt personuppgifter från den externa tjänsten. Följande uppgifter överförs till oss: Din e-postadress som används för att registrera dig hos den externa tjänsten och all eventuell ytterligare information du väljer för att dela under autentiseringen. När du använder inloggning via Apple kan du dessutom välja om vi ska ta emot din verkliga e-postadress eller en e-postadress som har skapats slumpvis och som länkar till ditt konto. Följande inloggningar via sociala medier är tillgängliga beträffande vår tjänst:

a) Inloggning via Apple

Vi erbjuder möjligheten att logga in till våra tjänster via ditt Apple-konto. Detta är en tjänst från Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland). Mer information: https://support.apple.com/en-us/HT210318.

b) Inloggning via Facebook

Vi erbjuder dig möjligheten att logga in till våra tjänster via ditt Facebook-konto. Detta är en tjänst från Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Mer information: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Inloggning via Google

Vi erbjuder dig möjligheten att logga in till våra tjänster via ditt Google-konto. Detta är en tjänst från Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Mer information: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå eller genomföra avtal enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ingått dataskyddsavtal med de parter som erbjuder inloggningstjänsterna.

3. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Tredjepartsinloggningen hjälper oss att förenkla inloggningen för nya användare som inte vill skapa ett nytt konto för våra tjänster.

4. Lagringstid

Lagringen av uppgifterna varar så länge ditt konto för tjänsterna existerar.

5. Bestridande och borttagning

Du kan bestrida denna behandling genom att ta bort länken från ditt konto på tredjepartsinloggningstjänsten från ditt gästkonto på våra tjänster. Mer information finner du på:

Du kan ta bort alla uppgifter som har lagrats under behandlingen av våra tjänster genom att ta bort ditt konto enligt beskrivningen nedan i punkt XV.4.

XII. Användning av analystjänster från tredjepart

1. 24metrics Fraudshield

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Våra spels landningssidor använder Fraudshield. Fraudshield är en tjänst för bedrägeribekämpning som erbjuds av 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlin, Tyskland). När du besöker en av våra spels landningssidor, behandlar Fraudshield personuppgifter såsom din IP-adress som är relevant för att identifiera marknadsföringsbedrägeri. Detta görs genom att placera en funktionscookie i din webbläsares cacheminne som kommunicerar med 24metrics. Som en del av detta överförs relevanta personuppgifter till 24metrics. 24metrics överför en hotbedömning baserat på dess uppgifter till oss.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är att ingå eller uppfylla avtal enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ingått dataskyddsavtal med 24metrics.

c) Syfte med databehandlingen

Tjänsten hjälper oss att upptäcka, undersöka och förebygga bedrägligt beteende såsom botar/emulatorer, klick-spam, IP-duplicering, proxyservrar/VPN:er som bryter mot våra villkor.

d) Lagringstid

Uppgifterna lagras under 6 månader.

e) Bestridande och borttagning

Du kan inte bestrida denna behandling eller begära borttagning av uppgifter eftersom detta är en obligatorisk säkerhetsåtgärd.

2. Adjust

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Våra mobilappar använder Adjust. Adjust är en mobilmätningstjänst som erbjuds av Adjust GmbH (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Tyskland). När du använder en mobil enhet för att komma åt våra tjänster, behandlar Adjust dina personuppgifter. Följande uppgifter behandlas: Krypterad IP-adress, mobilens identitetsbeteckningar såsom ID For Advertisers (IDFA) eller GAID (Google Advertising ID), installation och första tillfället då vår mobilapp öppnades på din mobila enhet, din interaktion med vår app (till exempel köp i appen, registrering), information beträffande vilka annonser du har sett eller klickat på. Mer information: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ingått dataskyddsavtal med Adjust.

c) Syfte med databehandlingen

Tjänsten hjälper oss att analysera marknadsföringskampanjers prestation och att skapa prestationsrapporter.

d) Lagringstid

Uppgifterna kommer lagras under så lång tid som ditt konto relaterat till våra tjänster existerar.

e) Bestridande och borttagning

Du kan bestrida denna behandling genom att konfigurera din mobilenhet enligt beskrivningen ovan i punkt IX.5. Du kan ta bort alla uppgifter som har lagrats under behandlingen genom att ta bort ditt konto enligt beskrivningen nedan i punkt XV.4.

3. Google Analytics

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Avsnittet ”Karriär” på innogames.com använder Google Analytics. I tillägg använder våra appar Google Analytics för Firebase. Google Analytics och Google Analytics för Firebase (gemensamt kallade ”Google Analytics”) är tjänster som erbjuds av Google Ireland Ltc. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). När du besöker avsnittet ”Karriär” på innogames.com eller får åtkomst till våra tjänster via en mobilapp, behandlar Google Analytics dina personuppgifter.

Följande uppgifter behandlas av Google Analytics: Identifierare av applikationsinstans, IP-adress. Mer information: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Följande uppgifter behandlas av Google Analytics för Firebase: Öppningar och uppdateringar av appar, enhetsmodell, första lansering, geografi, köp i appen, antal användare och sessioner, operativsystem, sessionernas varaktighet. Mer information: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Både Google Analytics och Google Analytics för Firebase använder IP-anonymisering. Detta innebär att den senaste oktetten i din Ipv4-adress eller de sista 80 bitarna i din Ipv6-adress, beroende på vad som gäller i ditt fall, kommer att anges som nollor i minnet kort efter att de har skickats till Google Analytics. Den fullständiga IP-adressen skrivs aldrig på disken i detta fall.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

c) Syfte med databehandlingen

Tjänsten hjälper oss att analysera marknadsföringskampanjers prestation och att skapa prestationsrapporter.

d) Lagringstid

Uppgifterna kommer lagras av Google Analytics under 14 månader.

Personuppgifterna lagras av Google under max fjorton månader eller så länge de behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna. Inga personuppgifter lagras av oss, förutom om du aktivt har kommunicerat med oss.

Uppgifterna kommer lagras av Google under 26 månader. På grund av förkortningen av IP-adresserna kommer inga personuppgifter att lagras.

e) Bestridande och borttagning

Du kan välja bort behandling, bestrida behandling eller begära borttagning av dina uppgifter i våra sekretessinställningar.

Du har möjlighet att förhindra lagring av cookies på din enhet genom att göra lämpliga inställningar på din webbläsare. Det finns ingen garanti för att du kommer att ha möjlighet att komma åt alla funktioner på denna webbplats utan begräsningar om du inte tillåter webbkakor. Vidare kan du använda ett tilläggsprogram för att förhindra att information som samlas in av webbkakor (inkluderat din IP-adress) skickas till och används av Google. Följande länk tar dig till ett sådant tilläggsprogram som krävs: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mer information om hur Google använder dina uppgifter finns här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Google Firebase är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Firebase är en utvecklingsplattform för mobilappar och webbappar. Firebase erbjuder oss ett kit för utveckling av programvara. Tjänsten använder Firebase SDK som vi har implementerat i spelets kod. SDK skickar allmän information, som begärs av stödtjänster för Firebase som vi använder, till en Google-server och lagras där. Firebase tillhandahåller verktyg och infrastrukturer som gör det möjligt att tillhandahålla enkla och mer effektiva funktioner genom att använda gränssnitt för programmering på flera plattformar. På grund av integritetsskydd använder vi inte alla stödtjänster för Firebase. Vi använder följande tjänster: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting och Crashlytics. Vi använder Google Firebase Realtime Database för att spåra alla händelser i spelet på alla mobilenheter för att skapa användarrelaterad statistik över aktivitet. Dessa statistiska uppgifter inkluderar genomsnittlig speltid, uppdelat i statistiska värderingar. Vi använder Firebase Hosting för att skapa och skicka push-notiser till spelaren. Vi använder Crashlytics för att mäta vår nuvarande spelversions stabilitet och kompatibilitet.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Användningen av Firebase Realtime Database,, Firebase Hosting och Crashlytics databehandling sker på grundval av lagligt godtagbara skäl, såsom genomförande av avtal, genom att säkerställa drift, tillgänglighet och att spelen kan spelas av alla spelare, i enlighet med artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessutom har vi ingått ett databehandlingsavtal med Google.

c) Syfte med databehandlingen

Firebase-tjänsterna är väsentliga för att driva våra spel. Firebase mäter prestanda på olika versioner av enheter och spelares reaktion på förändringar av versioner, etc. Crashlytics är nödvändig för att förbättra stabiliteten i våra spel och för att förbättra prestationen genom att samla in systeminformation, speldata från en enhet där en krasch har inträffat. Firebase Realtime Database hjälper oss att förstå det övergripande beteendet hos användare. Det gör det möjligt för oss att se en statistisk översikt av hur många spelare som har uppnått vissa framsteg i spelet eller köpt premium-tjänster i butiken. Det låter oss definiera vilken specifik kategori av beteende vi vill spåra. Denna kunskap hjälper oss att förfina, förbättra och redigera spelet till förmån för spelarna. Vi använder Firebase Hosting Players för att meddela spelaren och för att förbättra användarupplevelsen när vi anpassar våra spel.

d) Lagringstid

Personuppgifterna lagras av Google under max fjorton månader eller så länge de behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna. Inga personuppgifter lagras av oss, förutom om du aktivt har kommunicerat med oss.

e) Bestridande och borttagning

Du kan välja bort behandling, bestrida behandling eller begära borttagning av dina uppgifter i våra sekretessinställningar.

5. LinkedIn Analytics

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Avsnittet ”Karriär” på vårt företags webbplats och vår företagsprofil på LinkedIn använder LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av LinkedIn Ireland Unlimited Company, (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). När du besöker avsnittet ”Karriär” på vår webbplats, behandlar LinkedIn dina personuppgifter. Detta görs genom att placera en funktionscookie i din webbläsares cacheminne som kommunicerar med LinkedIns servrar. Om du är LinkedIn-användare kommer LinkedIn överföra en anonymiserad sammanfattning av dina personuppgifter till oss för statistiska syften. När du besöker vår företagssida på LinkedIn, behandlar LinkedIn dina personuppgifter och överför en anonymiserad sammanfattning av dina personuppgifter till oss för statistiska syften. När du kommunicerar med oss på LinkedIns sidor eller publikationer, kommer LinkedIn även att överföra ditt profilnamn till oss. För mer information se LinkedIns integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessutom har vi ingått ett databehandlingsavtal med LinkedIn.

c) Syfte med databehandlingen

Tjänsten hjälper oss att förstå hur vårt avsnitt karriär och LinkedIn-sidan används och hur effektiva våra jobbannonser är. Den hjälper oss också att interagera med oss beträffande anställningsmöjligheter.

d) Lagringstid

Personuppgifterna lagras av LinkedIn under så lång tid som ditt konto existerar eller så länge det behövs för att tillhandahålla dig tjänster. Inga personuppgifter lagras av InnoGames, förutom om du aktivt har kommunicerat med oss på vår LinkedIn-sida. I så fall kommer dina personuppgifter lagras tills du har tagit bort kommunikationen eller ditt LinkedIn-konto.

e) Bestridande och borttagning

Du kan välja bort behandling, bestrida behandlingen eller begära borttagning av dina uppgifter i dina sekretessinställningar på Linkedin eller på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi använder mobilspårningstekniker. För detta använder vi tjänster från Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Med hjälp av dessa tjänster samlar vi in statistiska uppgifter om användningen av våra tjänster för att ständigt förbättra dem. När du använder våra appar eller webbplatser, skickar din enhet information till oss som vi samlar och analyserar. Följande uppgifter samlas in: anonymiserad IP-adress, anonymiserat IDFA (Apple ID for Advertisers) eller Google Advertising ID (GAID), och geolokaliseringsinformation, uppgifter om beteende och användarmönster hos slutanvändare av mobilapplikationer. Det finns inga direkta identitetsbeteckningar. Uppgifterna som samlas in på detta sätt används för att skapa anonyma användarprofiler. Uppgifterna som samlas med spårningstekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera användare av våra tjänster utan uttryckligt samtycke från den berörda personen. För mer information se Singular Labs integritetspolicy på: https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Singular Labs.

c) Syfte med databehandlingen

Syftet är att förbättra din användarupplevelse med våra tjänster och att göra vårt utbud mer attraktivt för dig. Dessutom används de insamlade uppgifterna för att analysera prestationen hos marknadsföringskampanjer och skapa prestationsrapporter.

d) Lagringstid

Uppgifterna kommer lagras hos oss under tiden tjänsterna används. Singular Labs kommer lagra din information, analysinformation och kontaktuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt för affärssyften, och därefter vid behov för registreringssyften.

e) Bestridande och borttagning

Datainsamling och lagring kan när som helst avbrytas med framtida verkan genom att konfigurera din mobilenhet enligt beskrivningen ovan i punkt IX.5. Du kan också bestrida eller begära borttagning av dina uppgifter hos Singular Labs genom att kontakta dem på privacy@singular.net.

XIII. Användning av tredjepartsannonser

1. Allmän information

Webbplatsen kan någon gång innehålla tredjepartsannonser och interaktiva länkar till tredjepartswebbplatser som vi inte ansvarar för. Vi saknar allt inflytande över innehållet på och designen av de externa webbplatser som det finns länkar till eller de webbplatser du eventuellt kommer till via dessa webbplatser. Respektive leverantör ansvarar för innehållet på och designen av dessa webbplatser liksom för efterlevnaden med dataskyddsreglerna. Det händer att annonsörer använder teknik som skickar annonser som visas direkt i din webbläsare automatiskt överför din IP-adress. Dessa annonsörer använder ibland även cookies och andra tekniska metoder för att säkerställa att deras marknadsföring är effektiv eller för att optimera innehållet. Detta gäller särskilt, men inte bara, klassificeringen av webbplatser i vissa intressekategorier inom ramen för din internetanvändning. Ingen koppling kommer att göras mellan denna information och ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress. Vi saknar inflytande över detta. Hanteringen av data av dessa tredje parter täcks därför inte av denna dataskyddsdeklaration. Kontakta därför varje leverantör direkt för information om deras dataskyddsregler. Du kan avaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar (se ovan).

Vi vidarebefordrar ditt anonymiserade enhets-ID (Identifier for Advertisers – IDFA eller Google Advertiser ID – GAID) till vissa av våra marknadsföringspartners i och utanför Europa (exempelvis i USA) för att skapa annonser för vissa användargrupper med hjälp av våra partners eller för att utesluta användare från vissa annonskampanjer. Du kan avsluta datainsamlingen, lagringen och överföringen genom att ändra inställningarna på din mobila enhet enligt beskrivningen ovan.

2. AppNexus

InnoGames använder annonsvisningstjänster från den externa säljaren AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com („AppNexus“). För detta ändamål har vi implementerat AppNexus spårningspixel (det vill säga ett kodavsnitt) på vår webbplats). Spårningspixeln gör det möjligt att spåra spelarnas handlande på vår webbplats. Ingen personlig referens etableras. Endast statistisk information samlas in och överförs till AppNexus. Detta är avsett att optimera marknadsföringskampanjer och visa annonser som är av intresse för internetanvändare. Om du inte vill detta kan du avaktivera AppNexus spårning genom att klicka på avaktiveringsknappen på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices deaktivieren. För ytterligare information om dataskydd på AppNexus, besök: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

På grund av vårt berättigade intresse av analys, optimering och ekonomisk drift av våra tjänster och för dessa ändamål använder våra tjänster en spårningsmekanism som kallas ”Facebook-pixel” som tillhandahålls av Facebooks sociala nätverk som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, eller om du bor i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Facebook-pixeln är ett kodavsnitt som placerats på vår webbplats.

Facebook-pixeln gör det möjligt för Facebook att identifiera besökare till vårt webbinnehåll som målgrupp för att visa annonser (kallade ”Facebook-annonser”). Vi använder därför Facebook-pixeln för att visa våra Facebook annonser enbart för Facebook-användare som visat intresse för våra tjänster eller delar vissa faktorer (exempelvis intressen av vissa ämnen eller produkter, vilket avgörs med avseende på besökta webbplatser) som vi för över till Facebook (kända som anpassade målgrupper). Facebookpixeln hjälper oss också att förstå effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och i marknadsundersökningssyfte, genom att visa om användarna har hänvisats till våra tjänster efter att ha klickat på en Facebook-annons (detta kallas konvertering och gör det möjligt för oss att bedöma på vilka enheter en användare vidtar en handling) för att skapa så kallade lookalike-målgrupper eller statistiska tvillingar (det vill säga visa annonser för målgrupper som liknar befintliga kunder) och erhålla omfattande statistik om webbplatsens användning. Facebook-pixeln etablerar en direkt koppling till Facebooks servrar när du besöker vår webbplats. På så vis meddelas Facebookservern när du har besökt vår webbplats, och Facebook kopplar denna information till ditt personliga Facebook-konto.

Facebook har certifierats enligt avtalet Privacy Shield Agreement och erbjuder därför en garanti om efterlevnad med europeiska dataskyddslagar: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

För ytterligare information om Facebooks insamling och användning av personuppgifter och dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller din integritet, se Facebooks dataskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/update. För specifik information om Facebook-pixeln och hur den fungerar, besök Facebooks hjälpavsnitt på https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan avaktivera denna funktion som visas på https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink eller på https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra detta.

4. Google DoubleClick

DoubleClick är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland (”Google”)). DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Din webbläsare tilldelas en ID-nummerpseudonym (ID) som används för att kontrollera vilka annonser som visats i din webbläsare och vilka annonser du klickat på. Dessa cookies innehåller inte någon personlig information. Användningen av DoubleClick-kakor gör det möjligt ör Google och dess partnersajter baserat på tidigare besök på vår webbplats eller andra webbplatser på internet. Den information som skapas av dessa cookies skickas av Google till en server och lagras för analys. Du kan neka till användningen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att detta kan begränsa ditt den fulla funktionaliteten av vår webbplats för dig. Du kan även förhindra att Google samlar in eller behandlar personuppgifter som samlats in via cookies och rör din användning av webbplatsen genom att avaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar (se ovan). Du kan även välja bort att intressebaserad information samlas in och kategoriseras genom att avaktivera det på sidan för DoubleClicks cookieinställningar på: https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Användning av tredjepartstjänster

1. Episerver Campaign (tidigare optivo Broadmail)

Våra nyhetsbrev skickas via Episerver Campaign (tidigare optivo broadmail), en plattform för marknadsföring via e-post som tillhandahålls av Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Tyskland.

E-postadresserna till våra nyhetsbrevsprenumeranter och andra personuppgifter som framgår av detta meddelande lagras temporärt för detta ändamål i datacentraler i Tyskland, och de är föremål för den tyska dataskyddslagen. Episerver använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrev å våra vägnar. Episerver kan även använda denna information för att förbättra sina egna tjänster, exempelvis för teknisk optimering av nyhetsbrevens utskick och presentation. Episerver använder emellertid inte våra nyhetsbrevsprenumeranters personuppgifter för att skriva till dem, och bolaget vidarebefordrar aldrig information till tredje part om det inte krävs enligt lag. Episerver Campaigns säkerhetssystem för multikanalsamordningen och epostmarknadsföringsmolnet är ISO 27001-certifierat. För ytterligare information, besök: https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Våra nyhetsbrev innehåller en pixelstor bild (pixelkod) som hämtas av en av Episervers servrar när nyhetsbrevet öppnas. Teknisk information samlas in som en del av denna inhämtning, exempelvis information om din webbläsare, ditt operativsystem och din IP-adress samt tid och plats för inhämtandet. Denna information är anonymiserad och utvärderas utan personuppgifter.

2. Google Kartor

Vår webbplats använder kartor från Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). När du besöker en av våra sidor där det finns en karta hämtas kartinformation från Googles servrar. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan Google slå samman information om ditt webbläsarbeteende med annan information. Användningen av Google Kartor är avsett för att ge en förståelig representation av våra tjänster. Detta utgör ett berättigat intresse enligt innebörden i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Googles dataskyddspolicy gäller: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

3. LinkedIn

Vår webbplats använder knappar från LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Innehållet på LinkedIns servar hämtas när du besöker en av våra sidor som har en sådan knapp. Om du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn slå samman information om ditt webbläsarbeteende med annan information. Användningen av LinkedIn-knappar är till för att utbyta information om våra tjänster och förbättra dem. Detta utgör ett berättigat intresse enligt innebörden i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. LinkedIns dataskyddspolicy gäller: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus är en tjänst som tillhandahålls av Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) för att analysera e-post. Våra nyhetsbrev innehåller en pixelstor bild (pixelkod) som hämtas av en av Litmus servrar när nyhetsbrevet öppnas. Teknisk information samlas in som en del av denna inhämtning, exempelvis information om din webbläsare, ditt operativsystem och din IP-adress samt tid och plats för inhämtandet. Denna information är anonymiserad och utvärderas utan personuppgifter.

5. Mailgun

Mailgun är en tjänst som tillhandahålls av Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) som vi använder för att skicka e-post. Tjänsten samlar även in information om det datum och den tid då ett meddelande läses av användaren och när användaren interagerar med inkommande meddelanden (exempelvis genom att klicka på llänkar i den). Bolaget har undertecknat avtalet Safe Harbour Agreement med EU och har åtagit sig att upprätthålla EU:s dataskyddsstandarder: https://www.mailgun.com/privacy.

6. Pinterest

Våra webbplatser använder knappar från Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Innehållet på Pinterests servar hämtas när du besöker en av våra sidor som har en sådan knapp. Om du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan Pinterest slå samman information om ditt webbläsarbeteende med annan information. Pinterests dataskyddspolicy gäller: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy.

7. Twitter

Våra webbplatser använder knappar från Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Innehållet Twitters servar hämtas när du besöker en av våra sidor som har en sådan knapp. Om du är inloggad på ditt Twitter-konto kan Twitter slå samman information om ditt webbläsarbeteende med annan information. Användningen av Twitter-knappar är till för att utbyta information om våra tjänster och förbättra dem. Detta utgör ett berättigat intresse enligt innebörden i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Twitters dataskyddspolicy gäller: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Våra webbplatser använder videoklipp från YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ett bolag som tillhör Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Genom att göra detta använder vi alternativet ”Enhanced Data Protection Mode” som YouTube tillhandahåller. Genom att öppna en av våra webbplatser via en YouTube-film kommer innehåll från YouTube att laddas. OM du är inloggad på ditt YouTube-konto har YouTube möjlighet att slå samman ditt navigeringsbeteende med andra personuppgifter. Användningen av YouTube-filmer gör att våra tjänster kan presenteras på ett förståeligt sätt. YouTubes integritetspolicy gäller: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=en.

9. Xing

Våra webbplatser använder knappar från Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. När man öppnar en av våra webbplatser med hjälp av dessa knappar kommer innehåll från Xing att laddas. Enligt vår vetskap samlas inga personuppgifter in, och ditt navigeringsbeteende kommer inte att analyseras. Dataskyddsbestämmelser för Xings knappar ska gälla: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad enligt definitionen i dataskyddsförordningen, och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till information

Du kan begära att den personuppgiftsansvarige bekräftar om dina personuppgifter behandlas.

Om sådan behandling förekommer kan du kräva att den personuppgiftsansvarige ger dig följande information:

 1. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter;
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlas;
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare som har eller fortsätter att ta del av personuppgifterna;
 4. Den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
 5. Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandlingen;
 6. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
 7. Om personuppgifterna inte har samlats in från den registrerade, tillgänglig information om deras källa;
 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Du ska ha rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter förs över till ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta avseende kan du begära att bli informerad om tillämpliga garantier enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen om överföringen ifråga.

Vi svarar på förfrågningar inom en månad efter att begäran mottogs.

2. Rätt till rättelse

Du har också rätt att begära att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål rättar eller kompletterar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att implementera sådana rättelser omedelbart.

3. Rätt till begränsning av behandling

Under följande omständigheter har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

 1. om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 2. om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 3. om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 4. om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen och det ännu inte har avgjorts huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina.

Om behandlingen har begränsats i får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

Om en begränsning av behandlingen ålagts på grund av någon av ovanstående omständigheter kommer du att underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

4. Rätt till radering

Du ska ha möjlighet att själv radera ditt konto på: https://goodbye.innogames.com/login. Vi kommer då att radera alla dina personuppgifter, förutsatt att vi inte måste lagra dem enligt lag. Efter ett års inaktivitet kommer vi även att radera ditt konto hos oss.

a) Skyldighet att radera

Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter, och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 2. Du har återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i dataskyddsförordningen.
 4. Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
 5. Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 6. Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i dataskyddsförordningen.

b) Information till tredje parter

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina personuppgifter och nu måste radera alla personuppgifter enligt artikel 17.1 i dataskyddsförordningen, då måste den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementering, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska steg, för att informera de personuppgiftsansvariga som behandlar de personuppgifter som du, den registrerade, har begärt att få raderade av de personuppgiftsansvariga, inklusive länkar till och kopior av de aktuella personuppgifterna.

c) Undantag

Rätten till radering ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 1. För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
 2. För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
 3. För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i dataskyddsförordningen.
 4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i dataskyddsförordningen, i den utsträckning som denna rätt sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.
 5. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt till information

Om du utövar din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige har denne skyldighet att underrätta varje mottagare till vilken dina personuppgifter har lämnats ut om eventuella rättelser, radering eller begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell kostnad.

Du har rätt att bli informerad m dessa mottagare av den personuppgiftsansvarige-

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

 1. behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, och
 2. behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt har du dessutom rätt till överföring av dina personuppgifter direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Dessa åtgärder får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätten till dataportabilitet ska inte påverka en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

7. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska du ha rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får du utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

9. Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Du ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Ovanstående ska inte tillämpas om beslutet

 1. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige
 2. tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd dina rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 3. grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

Beslut enligt punkt 2 får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen, såvida inte artikel 9.2 a eller g i dataskyddsförordningen gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda dina berättigade intressen har vidtagits

I fall som avses i punkt 1) och 3) ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa dina rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

10. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har du, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78 i dataskyddsförordningen.

XVI. Slutbestämmelser

InnoGames kan när som helst ändra dessa dataskyddsbestämmelser. InnoGames kommer att meddela sådana förändringar via lämpliga kanaler.

© Copyright InnoGames 2018. Alla rättigheter förbehålles