Personvernerklæring for Sluttbrukere

Sist oppdatert: 08. Juni 2022

Hva er formålet med dette dokumentet?

InnoGames GmbH («InnoGames») er opptatt av å beskytte personvernet og sikkerheten rundt dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og anvender dine personopplysninger når du bruker våre mobile apper, onlinespill og portaler og nettsteder.

Den gjelder for alle sluttbrukere, herunder betalende og ikke-betalende brukere.

Innhold

 1. Innledning
 2. Den ansvarliges navn og adresse
 3. Navn og adresse til personvernombudet
 4. Generell informasjon om databehandling
 5. Besørgelse av våre tjenester og opprettelse av loggfiler
 6. Forespørsler via kontaktskjema , e-post og støtteverktøy
 7. Levering av nyhetsbrev
 8. Levering av push-meldinger
 9. Bruk av informasjonskapsler [cookies]
 10. Overføring av personopplysninger til tredjeparter
 11. Bruk av tredjeparts innloggingstjenester («sosiale innlogginger»)
 12. Bruk av tredjeparts analysetjenester
 13. Bruk av tredjeparts annonsetjenester
 14. Bruk av andre tredjeparters tjenester
 15. Den registrertes rettigheter
 16. Sluttbestemmelser

I. Innledning

InnoGames GmbH («InnoGames», «Vi») er dataansvarlige hva gjelder dine personopplysninger og er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt og din personlige integritet når du bruker de mobile appene og onlinespillene samt portalene og nettstedene vi tilbyr (samlet «Tjenester»). Denne Personvernerklæringen hjelper deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi bruker dem. Den tydeliggjør hvordan du kan utøve dine rettigheter når du overlater til oss å håndtere dine personopplysninger for deg. Vi ber om at du bruker litt tid på å lese denne Personvernerklæringen grundig og å sette deg inn i innholdet. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt på slutten av denne Personvernerklæringen.

Legg merke til at våre Tjenester vil kunne inneholde linker fra og til nettsteder som kan eies av partnerselskaper og annonsører. Hvis du følger en link til noen av disse nettstedene eller bruker disse tredjepartstjenestene, skal du legge merke til at de har sine egne personvernerklæringer, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for deres behandling av dine personopplysninger. Derfor skal du sørge for å lese deres personvernerklæringer før du gir dine personopplysninger til dem.

Vi tilbyr våre Tjenester kun til spillere som er minst 16 år. Derfor, kommer vi ikke til å markedsføre personopplysninger til eller å lokke personopplysninger fra barn under 16 år.

II. Den ansvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til General Data Protection Regulation [I Norge: Personopplysningsforordningen] og andre nasjonale datavernlovverk i medlemsstatene samt andre, lovbestemte datavernbestemmelser, er:

InnoGames GmbH
Friesenstraße 13
20097 Hamburg
Tyskland
Fax: +49 40 7889335-200
E-post: privacy@innogames.com
Nettsted: www.innogames.com

III. Navn og adresse til personvernombudet

Personvernombudet hos den ansvarlige er:

Advokat og spesialist i informasjonsteknologilovverk med møterett for domstolene
Dr. Christian Rauda
GRAEF Rechtsanwälte Digital PartG mbB
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg
Tyskland
E-post: dpo@innogames.com
Nettsted: www.graef.eu

IV. Generell informasjon om databehandling

1. Omfanget av behandling av personopplysninger

Generelt registrer vi kun personopplysninger som du fremlegger når du bruker Tjenestene som en del av innloggingen eller registreringen din og mulig under bruken av avgiftsbaserte tjenester. Personopplysninger er slike som inneholder informasjon om personlige og faktiske forhold. Når du logger deg inn og registrerer deg som en bruker av nettstedet vårt, trenger du kun å gi en e-postadresse og, hvis det passer, et brukernavn og et passord. Når du registrerer deg for visse Tjenester, samles e-postadresser ikke inn under registreringen, men kun senere under bruken av Tjenestene. Passordet lagres i kryptert form som alltid umuliggjør inngrep i det aktuelle passordet.

I sammenheng med implementeringen av den inngåtte brukerkontrakten, især i sammenheng med de avgiftsbaserte Tjenestene du har valgt, vil fremleggingen av flere data som fullt navn, adresse, kontodetaljer, kredittkortnummer osv. kunne bli påkrevd. Av og til er det òg nødvendig å be om personopplysninger som ditt navn, din adresse, e-postadresse og ditt telefonnummer med det for øye å behandle dine forespørsler eller gi deg støtte. InnoGames kommer til å behandle disse dataene konfidensielt og i samsvar med rettslige datavernbestemmelser. I prinsippet kommer InnoGames ikke til å fremvise slik informasjon til tredjeparter uten din tillatelse med mindre det er påkrevd for å implementere og gjennomføre kontrakten, for å behandle din forespørsel eller for å gi deg støtte, eller i tilfelle det finnes en rettslig tillatelse.

2. Rettslig grunnlag for personopplysningsbehandling

I den grad vi skaffer oss samtykke fra den registrerte til å behandle personopplysninger, tjener Art. 6(1)(a) i EUs General Data Protection Regulation (GDPR) som rettslig grunnlag for personopplysningsbehandlingen.

Art. 6(1)(b) GDPR tjener som rettslig grunnlag for personopplysningsbehandling som trengs for å oppfylle en kontrakt der den registrerte er en part. Dette gjelder òg den behandlingen som er nødvendig for å utføre handlinger forut for kontrakten.

I den grad personopplysningsbehandling er nødvendig for å oppfylle en lovbestemt plikt som selskapet vårt er pålagt, tjener Art. 6(1)(c) GDPR som rettslig grunnlag.

Hvis viktige interesser for den registrerte eller en annen, fysisk person krever personopplysningsbehandling, tjener Art. 6(1)(d) GDPR som rettslig grunnlag.

Hvis behandling er nødvendig for å beskytte legitime interesser for vårt selskap eller for en tredjepart, og hvis interessen, de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte ikke har forrang overfor interessene nevnt først, tjener Art. 6(1)(f) som rettslig grunnlag for behandlingen.

3. Sletting av data og varighetstid for lagringen

Den registrertes personopplysninger slettes eller blokkeres straks formålet med lagringen ikke lenger er til stede. I tillegg vil slik lagring kunne finne sted hvis dette er bestemt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EU-direktiver, lovverk eller andre reguleringer som den ansvarlige er underlagt. Blokkeringen eller slettingen av data skjer også hvis lagringsperioden foreskrevet i de forannevnte reguleringene, utløper, inntil ytterligere lagring av dataene trengs for inngåelsen eller oppfyllelsen av en kontrakt.

4. Datasikkerhet

InnoGames gjør rimelige anstrengelser for å hindre uautorisert tilgang til personopplysningene dine samt uautorisert bruk eller forfalskning av disse dataene og for å redusere de risikoer som følger med. Men det å besørge personopplysninger, enten personlig, via telefon eller Internett, innebærer alltid risikoer, og intet teknologisystem er fullt ut uten mulighet for å bli manipulert eller sabotert.

InnoGames behandler den informasjonen som er samlet inn fra deg, i samsvar med tysk og europeisk datavernlovgivning. Alle ansatte har plikt til å etterleve bestemmelser om datahemmelighold og datavern og er blitt instruert om dette. Dataene dine overføres i kryptert form ved bruk av SSL-metoden.

V. Besørgelse av våre tjenester og opprettelse av loggfiler

1. Beskrivelse av databehandlingens omfang

Hver gang nettstedet vårt aksesseres, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra datamaskinsystemet til den datamaskinen som aksesserer.

Følgende data samles inn her:

Dataene lagres òg i loggfilene i systemet vårt. Lagringen av disse dataene sammen med andre personopplysninger for brukeren, finner ikke sted.

Når mobiltelefoner aksesseres, samles følgende data og opplysninger inn:

Hvis en feil inntreffer under bruken av våre Tjenester, og vi ønsker å korrigere denne, kan det også hende at vi samler inn andre data, f.eks. Spiller-ID og brukernavn.

2. Rettslig grunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget for den midlertidige lagringen av data og loggfiler finnes i Art. 6(1)(f) GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Systemets midlertidige lagring av IP-adressen er nødvendig for å muliggjøre levering av Tjenestene til brukerens datamaskin. For dette formålet må brukerens IP-adresse lagres så lenge økten varer.

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre at Tjenestene virker. I tillegg brukes dataene for å optimalisere nettstedet og for å sørge for sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer. Evaluering av dataene for markedsføringsformål skjer ikke i denne sammenhengen. Kun en statistisk evaluering av datasett finner sted.

InnoGames forbeholder seg retten til å lagre IP-adresser og loggfiler i maksimalt 30 dager etter at nettstedet er brukt, for å overvåke etterlevelse av bestemmelsene for bruk og spillets regler. Især brukes denne prosedyren for å hindre alle tilfeller av misbruk eller for å løse dem og på fra-sak-til-sak-basis, å videresende dataene for dette formålet til etterforskningsmyndigheter. Bortsett fra det, skjer så mye som mulig alle andre dataanalyser anonymt. Etter utløpet av perioden, slettes IP-adressen og loggfiler fullstendig med mindre det finnes obligatoriske, lovbestemte lagringskrav eller spesifikke tiltale og misbruksetterforskningsskritt er i gang.

Formålene utgjør òg våre legitime og fremherskende interesser i databehandling i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR.

4. Lagringsvarighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Hvis dataene samles inn for besørgelsen av nettstedet, er dette tilfelle når den respektive økten er over.

Loggfiler som inneholder personopplysninger, slettes normalt senest etter sju dager. Ekstralagring er mulig i tilfelle såkalte feillogger som lar oss rette opp feil. Disse feilloggene slettes etter maksimalt 30 dager, innsamlede IP-adresser anonymiseres etter 30 dager.

5. Mulighet for å protestere og å fjerne

Innsamlingen av data for å besørge nettstedet og lagringen av data i loggfiler er viktig for driften av nettstedet. Følgelig finnes det ingen protestmulighet for brukeren.

VI. Forespørsler via kontaktskjema , e-post og støtteverktøy

1. Beskrivelse av databehandlingens omfang

a) Kontaktskjema

På nettstedet vårt er et kontaktskjema tilgjengelig som kan brukes for å kontakte oss elektronisk. Skulle en bruker anvende dette alternativet, kommer dataene satt inn i inndatamasken, til å bli overført til oss og lagret. Disse dataene er:

I tillegg, når meldingen sendes, lagres følgende data:

For behandlingen av dataene gjøres en henvisning til denne personvernerklæringen i sammenheng med innsendingsprosessen.

b) E-post

Eventuelt er det mulig å kontakte oss via de e-postadressene vi oppgir. I så fall lagres brukerens personopplysninger overført med e-posten.

c) Støtteverktøy

Eventuelt kan du kontakte oss via vårt støtteverktøy integrert i Tjenesten vår. Det kommer da til å lagre dine brukerdata og innholdet i støtteforespørselen samt tiden for forespørselen.

Ingen data blir overført til tredjeparter i denne sammenhengen. Dataene brukes kun for behandlingen av konversasjonen.

2. Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for databehandlingen er Art. 6(1)(f) GDPR. Hvis e-postkontakten har som målsetting å inngå en kontrakt eller tjener kontraktsutøvelsen, er Art. 6(1)(b) GDPR et ytterligere, rettslig grunnlag.

3. Målsetting med databehandlingen

Behandlingen av personopplysninger skjer kun for å behandle kontrakten og støtteforespørselen. De andre personopplysningene som behandles under innsendingen, er for å hindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sørge for sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer.

4. Lagringsvarighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for.

5. Mulighet for å protestere og å fjerne

Du har når som helst etter å ha kontaktet oss, muligheten for å protestere mot personopplysningsbehandlingen uansett om dette skjedde via et kontaktskjema, en e-post eller et støtteverktøy. I så fall kan konversasjonen ikke fortsette, og ditt anliggende blir kanskje ikke håndtert til en avslutning. Alle personopplysninger lagret i løpet av kontakten, kommer i så fall til å bli slettet. Andre normer gjelder hvis obligatoriske, lovbestemte lagringsperioder tilsidesetter dette.

VII. Levering av nyhetsbrev

Du kan på våre nettsteder eller i våre spill abonnere på nyhetsbrev om det respektive spillet. For dette trenger vi e-postadressen din.

I tillegg må vi, idet vi tar de relevante, rettslige bestemmelsene med i vurderingen, verifisere at du er den faktiske eieren av den oppgitte e-postadressen og ønsker å motta nyhetsbrevet. Med det for øye sender vi deg en validerings-e-post.

Nyhetsbrevene våre inneholder et pikselstørrelsesbilde (sporingspiksler) som hentes inn igjen av en server hos nyhetsbrevsenderen når nyhetsbrevet åpnes. Som en del av denne innhentingen innsamles teknisk informasjon slik som informasjon om din nettleser og ditt operativsystem samt din IP-adresse, sted og tiden for innhentingen. Denne informasjonen anonymiseres og evalueres uavhengig av enkeltpersonen.

Da leveringen og mottaket av nyhetsbrevet avhenger av ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket og lagringen av dine data uten å gi noen grunn for dette. For dette formålet skal du bruke bortvalgslinken som finnes på slutten av nyhetsbrevet vårt.

I tillegg har du muligheten til å velge bort mottaket av nyhetsbrev i Databrukvinduet inne i alle våre spill under «Valg».

VIII. Levering av push-meldinger

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

Hvis du har valgt de egnede innstillingene på enheten din, kan InnoGames sende push-meldinger til mobilenheten din for å gi deg oppdateringer for spill og andre relevante nyheter. Du kan administrere push-meldinger på siden «Valg» eller «Innstillinger» i mobilappen eller i innstillingene for enheten din.

2. Rettslig grunnlag for databehandling

Det rettslige grunnlaget for behandlingen hvis det finnes en kontrakt, er i henhold til Art. 6(1)(b) GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Push-meldinger er spesielle meldinger som vises direkte på mobilenheten din. Meldingene inneholder for eksempel informasjonen om at en av bygningene dine i spillet er blitt ferdig. Som regel inneholder push-meldinger korte beskjeder som setter fokus på det som er viktig.

4. Lagringsvarighet

Beskjedene lagres ikke.

5. Mulighet for å protestere og å fjerne

Du kan skru av push-meldinger på følgende måte:

a) Android

Åpne Innstillinger > Apper og meldinger > Meldinger > App-meldinger > Navn på appen. På dette skjermbildet kan du kontrollere hvordan Push-Meldinger vises.

b) iOS

Åpne innstillinger > Meldinger > Navn på appen. På dette skjermbildet kan du kontrollere hvordan Push-Meldinger vises.

c) Databrukvindu

I tillegg har du muligheten til å velge bort mottaket av push-meldinger i Databrukvinduet inne i alle våre spill under «Valg».

IX. Bruk av informasjonskapsler [cookies]

1. Beskrivelse og omfanget av databehandlingen

For å sikre at du mottar relevant informasjon og den beste tjenesten når du besøker Nettstedet, kommer informasjon og data til å bli samlet inn ved bruk av informasjonskapsler. Det hjelper oss (og andre autoriserte tredjeparter) til å gi deg en personliggjort opplevelse når du besøker Nettstedet vårt, og det gjør det òg mulig å forbedre Tjenesten vår og sørge for at du lett finner det du ønsker. Vi ønsker at du forstår vår bruk av informasjonskapsler. Derfor forklarer vi de teknologitypene vi bruker, hva de gjør og dine valg når det gjelder bruken av dem.

Informasjonskapsler er små databiter (tekstfiler) som sendes til nettleseren din fra en nettserver og lagres på enheten din slik at nettstedet kan gjenkjenne enheten din. Det finnes to typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige (eller «øktrelaterte») informasjonskapsler. Permanente nettkapsler lagres som en fil på datamaskinen eller mobilenheten din i en lengre periode. Øktrelaterte informasjonskapsler plasseres midlertidig på datamaskinen din når du besøker Nettstedet vårt, men slettes når du stenger siden. Hvis du ikke ønsker å godta informasjonskapsler, kan du justere innstillingene dine i nettleserpreferansene. Se mer informasjon om dette nedenfor.

Vi og tjenesteleverandørene våre skal kunne bruke følgende informasjonskapselkategorier:

a) Viktige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er strengt nødvendig for oss for å levere Tjenestene våre. For eksempel skal vi kunne bruke disse informasjonskapslene for å autentifisere og identifisere våre medlemmer når de bruker Nettstedet vårt slik at vi kan besørge Tjenestene våre. Uten disse informasjonskapslene vil vi ikke kunne gjenkjenne deg, og du ville ikke kunne aksessere våre Tjenester. De hjelper oss òg å håndheve våre Vilkår og Bestemmelser og opprettholde sikkerheten for våre Tjenester.

b) Ytelses og Funksjonalitetsinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er ikke strengt nødvendige, men gjør det mulig å personliggjøre din onlineopplevelse på Nettstedet vårt. For eksempel gjør de det mulig for oss å huske dine preferanser og betyr at du ikke på nytt behøver å sette inn informasjon du allerede har gitt, f.eks. når du melder deg på Tjenestene våre. Vi bruker òg disse informasjonskapslene for å samle inn informasjon (f.eks. populære sider, visningsmønstre, klikk-gjennom) om våre besøkendes bruk av Tjenestene våre slik at vi kan forbedre vårt Nettsted og våre Tjenester og gjennomføre markedsundersøkelse. Hvis du velger å slette disse informasjonskapslene, kommer du til å få begrenset funksjonalitet fra Tjenestene våre.

c) Annonseinformasjonskapsler

Disse informasjonskapslene anvender informasjon om din bruk av vårt Nettsted og andre nettsteder, f.eks. sidene du besøker eller dine reaksjoner på annonser, for å levere annonser som er mer skreddersydde for deg, både på og utenfor Nettstedet vårt. Disse annonsetypene kalles «Interessebasert Annonsering». Mange av disse informasjonskapselstypene tilhører våre tjenesteleverandører. For tredjepartsannonsører, se mer nedenfor.

2. Rettslig grunnlag for databehandlingen

Det rettslige grunnlaget for personopplysningsbehandlingen ved bruk av informasjonskapsler er Art. 6(1)(f) GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Vi bruker informasjonen fra informasjonskapsler for å gjøre vårt Nettstedbrukervennlig og for å sette oss istand til å gi deg personliggjorte anbefalinger. Vi skal òg kunne bruke et antall autoriserte tredjeparter som legger inn informasjonskapsler på vårt Nettstedfor å levere tjenester som de besørger (tredjepartsinformasjonskapsler).

Vi skal kunne bruke øktrelaterte informasjonskapsler for å la deg bevege deg mellom sider på vårt Nettsted uten å måtte sette informasjon inn på nytt.

Permanente informasjonskapsler brukes på en rekke måter, herunder:

Vi (og våre autoriserte tredjeparter) skal kunne bruke ikke-personlig informasjon fra både permanente informasjonskapsler og øktrelaterte informasjonskapsler for statistikkformål som følger:

Vi innstiller og avleser våre egne informasjonskapsler for å gi følgende funksjonalitet (førstepartsinformasjonskapsler).

a) Husk meg-informasjonskapsel

For å gi deg ‘husk-meg’-funksjonalitet: Vi lar brukere logge seg inn til spillet via denne informasjonskapselen. Dette kan deaktiveres ved å velge bort «Husk Meg» på manuell innlogging. Hvis du velger funksjonen «Velg Meg», blir en permanent informasjonskapsel installert i den enheten du bruker slik at du ikke behøver logge deg inn på nytt når du surfer gjennom Tjenestene. Hvis du logger deg ut av en Tjeneste, blir informasjonen slettet igjen.

b) Språkversjoninformasjonskapsel

For å sørge for rett språkversjon i spillet som vises for deg.

c) Portalinformasjonskapsel

For å la oss optimalisere våre startsider og forbedre markedsføringen: Vi lagrer detaljer om startsiden du besøkte samt en identifikator i en informasjonskapsel.

d) Tredjeparts snippet-informasjonskapsel

Vi setter inn en informasjonskapsel for å registrere din beslutning om tredjeparts sporings-snippetter og informasjonskapsler.

Vi bruker også en del tredjepartsinformasjonskapsler som del av Tjenestene våre. Disse informasjonskapslene styres av de respektive nettstedene og kontrolleres ikke av oss. Du kan skru av installasjonen av noen av disse informasjonskapslene i dine generelle nettleserinnstillinger. For andre må du gå til de respektive nettstedene og følge de instruksjonene som gis.

For eksempel er det avmerket hvilken språkversjon du bruker for å aksessere Tjenestene våre. Hvis du ble oppmerksom på våre Tjenester gjennom en av partnerne våre, lagrer vi informasjonen om hvem partneren er.

Tredjepartsannonsører: Vi skal kunne bruke annonsører, tredjepartsannonsenettverk og andre annonseselskaper for å levere annonser på Tjenestene våre. Legg merke til at slike annonseselskaper vil kunne samle inn informasjon om ditt besøk til våre Tjenester eller andre nettsteder for å gjøre det mulig for slike annonseselskaper å markedsføre produkter eller tjenester til deg, for å overvåke hvilke annonser som er blitt gitt til nettleseren din og hvilke nettsider du så på da slike annonser ble gitt. Hvis du ønsker mer informasjon om tredjepartsannonsører, skal du klikke her. Legg merke til at tredjepartenes innsamling og bruk av informasjon ikke omfattes av denne personvernerklæringen.

I de forannevnte formålene består òg vår legitime interesse i personopplysningsbehandlingen i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR.

4. Lagringsvarighet

Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for.

5. Mulighet for å protestere og å fjerne

Hvis du ikke ønsker at disse informasjonskapslene lagres på datamaskinen din eller ønsker å bli informert om lagringen av dem, kan du hindre installasjonen av informasjonskapsler med en tilhørende justering av nettleserprogramvaren din ved å velge alternativet «ikke aksepter informasjonskapsler» i nettleserinnstillingen eller å avvise bruken av tredjepartssporing ved det første besøket til nettstedet, Nettleserprodusentens instruksjoner gir deg flere detaljer om hvordan dette virker (eller se https://www.aboutcookies.org. ). Men vi ønsker å peke på at ved å hindre informasjonskapsler, kan det hende du opplever at du ikke kan bruke alle nettstedets funksjoner fullt ut.

I tillegg har du muligheten til å velge bort bruken av tredjepartssporing i Databrukvinduet inne i alle våre spill under «Valg».

a) Android

Åpne innstillinger i appen din og kakk på knappen «Annonse». Når du har åpnet annonsevinduet, kan du deaktivere Google Advertising ID.

b) iOS

Åpne innstillingene på mobilisluttenheten din (f.eks. iPhone eller iPad) og velg menyalternativet «Datavern». Under alternativet «Annonsering» kan du skru av annonsesporingen.

X. Overføring av personopplysninger til tredjeparter

InnoGames kommer kun til å overføre dine person og/eller fakturarelaterte data til tredjeparter i form av selskaper som samarbeider med InnoGames eller eksterne tjenesteleverandører i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten, for betalingsbehandling samt for å beskytte andre brukere og er rettslig tillatt eller foreskrevet.

Dette gjelder især behandlingen av betalinger gjort via eksterne tjenesteleverandører du har valgt (f.eks. banker, kredittkortselskaper, betalingstjenesteleverandører som Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo, PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). Dine rettslig beskyttede interesser blir vurdert i henhold til lovgitte bestemmelser. De eksterne tjenesteleverandørene må behandle dine data konfidensielt og sikkert og skal kun kunne bruke dine data i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine oppgaver.

I tilfelle en betalingsforsinkelse, skal vi kunne gi et inkassobyrå eller en advokat i oppdrag å kreve inn den utestående gjelden. For dette formålet, kommer de nødvendige dataene til å bli videresendt og brukt i samsvar med alle datavernveiledninger.

I tillegg kommer dine personopplysninger til å bli delt hvis det er nødvendig for å beskytte andre brukere eller å motstå trusler mot staten eller den allmenne sikkerheten eller for å rettsforfølge kriminalitet, og hvis det er tillatt i de rettslige datavernbestemmelsene. Dine rettslig beskyttede interesser blir vurdert i henhold til lovgitte bestemmelser. Legg merke til at InnoGames skal kunne bli pålagt å fremvise data som følge av lovbestemmelser eller for eksempel et rettslig pålegg (f.eks. fremlegging til etterforskningsorganer). Fremlegging skjer alltid kun såfremt det er nødvendig og rettslig tillatt eller foreskrevet.

XI. Bruk innloggingstjenester fra tredjeparter

1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Spillene våre tilbyr muligheten til å logge inn på Tjenestene våre via tjenester fra tredjeparter. Hvis du bruker disse, trenger du ikke å registrere deg på våre Tjenester. Du vil bli videresendt til en ekstern tjeneste som lar deg logge inn med kontoen din. Denne tilknytter kontoen på den eksterne tjenesten med en gjestekonto på Tjenestene våre. Gjennom denne lenken mottar vi automatisk personlig informasjon fra den eksterne tjenesten. Følgende data blir overført til oss: E-postadressen din, som ble brukt til å registrere deg på en eksterne tjeneste, og enhver tilleggsinformasjon du har valgt å dele under autentiseringen. Når du bruker pålogging med Apple kan du også velge om vi skal motta den faktiske e-postadressen din eller en tilfeldig opprettet e-postadresse som er knyttet til kontoen din. Følgende sosiale innlogginger er tilgjengelig på våre Tjenester:

a) Logg inn med Logg på med Apple

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich für unsere Dienste über Ihr Apple-Konto anzumelden Dies ist eine Dienstleistung der Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland). Weitere Informationen unter: https://support.apple.com/en-us/HT210318

b) Logg inn med Logg på med Facebook

Vi gir deg muligheten til å logge inn på tjenestene våre via Apple-kontoen din. Dette er en tjeneste levert av Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland). Mer informasjon: https://www.facebook.com/help/2230503797265156.

c) Logg inn med Logg på med Google

Vi gir deg muligheten til å logge inn på tjenestene våre via Google-kontoen din. Dette er en tjeneste levert av Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Mer informasjon: https://support.google.com/accounts/answer/10130420.

2. Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av kontrakten i henhold til Art. 6(1)(b) GDPR. Vi har inngått databehandlingsavtaler med tredjepartsleverandører av påloggingstjenester.

3. Formålet med databehandlingen

Påloggingen via tredjepartstjenester hjelper oss med å forenkle påloggingen for nye brukere som ikke ønsker å opprette en ny konto på Tjenestene våre.

4. Lagringsvarighet

Informasjonen blir oppbevart så lenge kontoen din på Tjenestene våre eksisterer.

5. Protest og sletting

Du kan protestere denne behandlingen ved å fjerne tilkoblingen av kontoen din til påloggingstjenester fra tredjeparter fra gjestekontoen din på Tjenestene våre. Mer informasjon finner du her:

Du kan slette lagret informasjon som har blitt lagret under behandlingen på våre Tjenester ved å slette kontoen din som forklart under i XV.4.

XII. Bruk analysetjenester fra tredjeparter

1. 24metrics Fraudshield

a) Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Frontsidene til spillet vårt bruker Fraudshield. Fraudshield er en svindelgjenkjenningstjeneste fra 24metrics GmbH (Tieckstraße 25, 10115 Berlin, Tyskland). Når du besøker en av spillsidene våre, behandler Fraudshield personlig informasjon som IP-adressen din for å gjenkjenne annonsebasert svindel («annonsesvindel»). Dette gjøres ved å sette på plass en funksjonsbasert informasjonskapsel i mellomlageret til nettleseren din som kommuniserer med 24metrics. Som en del av dette blir personlig informasjon overført til 24metrics. 24metrics overfører en trusselvurdering basert på denne informasjonen til oss.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt i henhold til Art. 6(1)(b) GDPR. Vi har inngått en databehandlingsavtale med 24metrics.

c) Formålet med databehandlingen

Tjenesten hjelper oss med å oppdage, undersøke og forhindre svindel som botter/emulatorer, klikk-spam, IP-duplisering, proxy-/VPN-tjenester som bryter med våre vilkår og betingelser.

d) Lagringsvarighet

Informasjonen oppbevares i 6 måneder.

e) Protest og sletting

Du kan ikke protestere denne behandlingen eller be om at informasjonen slettes fordi det er et nødvendig sikkerhetstiltak.

2. Adjust

a) Beskrivelse og omfang av databehandling

Våre mobileapper bruker Adjust. Adjust er en målingstjeneste for mobil tilbudt av adjust GmbH, (Saarbrücker St. 38a, 10405 Berlin, Germany). Når du bruker en mobil enhet til å få tilgang til Tjenestene våre, behandler Adjust den personlige informasjonen din. Følgende data blir behandlet: Hashverdien til IP-adressen din, mobilidentifikatorer som ID for annonsører (IDFA) eller Google Advertising ID (GAID), installasjon og første åpning av mobilappen vår på den mobile enheten din, dine samhandlinger med appen (f.eks. kjøp i appen, registrering), informasjon om hvilke reklame du har sett eller trykket på. Mer informasjon: https://www.adjust.com/privacy-policy.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har inngått en databehandlingsavtale med Adjust.

c) Formålet med databehandlingen

Tjenesten hjelper oss med å analysere ytelsen til markedsføringskampanjer og opprette prestasjonsrapporter.

d) Lagringsvarighet

Informasjonen oppbevares så lenge kontoen din på Tjenestene våre eksisterer.

e) Protest og sletting

Du kan protestere denne behandlingen ved å konfigurere den mobile enheten din som beskrevet ovenfor i IX.5. Du kan slette lagret informasjon som har blitt lagret under behandlingen ved å slette kontoen din som forklart under i XV.4.

3. Google Analytics

a) Beskrivelse av omfanget av databehandlingen

«Karriere»-seksjonen på innogames.com bruker Google Analytics. I tillegg bruker våre mobile apper Google Analytics for Firebase. Google Analytics og Google Analytics for Firebase (samlet «Google Analytics») er tjenester tilbudt av Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Når du besøker «Karriere»-seksjonen på innogames.com eller bruker våre Tjenester i mobilappen, kan Google Analytics behandle din personlige informasjon.

Følgende data blir behandlet av Google Analytics: App-instansidentifikasjon, IP-adresse. Mer informasjon: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Følgende data blir behandlet av Google Analytics for Firebase: Åpninger av appen, appoppdateringer, enhetsmodell, første oppstart, geografi, kjøp i appen, antallet brukere og økter, operativsystem, øktvarighet. Mer informasjon: https://support.google.com/firebase/answer/6318039.

Både Google Analytics og Google Analytics for Firebase bruker IP-anonymisering. Dette innebærer at den siste oktetten av din Ipv4-adresse eller de siste 80 bitsene av din Ipv6-adresse – alt etter – blir satt til null i minnet kort tid etter at informasjonen er overført til Google Analytics. Den komplette IP-adressen blir aldri lagret i slike tilfeller.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.

c) Formålet med databehandlingen

Tjenesten hjelper oss med å analysere ytelsen til markedsføringskampanjer og opprette prestasjonsrapporter.

d) Lagringsvarighet

Informasjonen blir oppbevart av Google Analytics i 14 måneder.

Den personlige informasjon blir oppbevart av Google i maksimalt fjorten måneder eller etter behov for å levere tjenester til deg. Ingen personlig informasjon blir oppbevart av InnoGames, forutsatt at du ikke har aktivt kommunisert med oss.

Informasjonen blir oppbevart av Google Analytics i 26 måneder, på grunn av forkortelsen av IP-adressen, og ingen personlig informasjon blir lagret.

e) Protest og sletting

Du kan melde deg ut av behandlingen, protestere behandlingen eller be om at informasjonen din slettes via våre personvernsinnstillinger.

Du kan velge å forhindre at det oppbevares informasjonskapsler på enheten din ved å konfigurere nettleseren din i henhold til dette. Det finnes ingen garanti for at du kan bruke alle funksjoner på denne nettsiden, uten restriksjoner, hvis nettleseren din ikke tillater informasjonskapsler. Du kan bruke et nettlesertillegg til å forhindre at informasjonskapsler innhenter informasjon (inkludert IP-adressen din) og sender det videre til Google for behandling. Følgende lenke bringer deg til det nødvendige tillegget: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Mer informasjon om hvordan Google bruker din informasjon finner du her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

4. Google Firebase

a) Beskrivelse av omfanget av databehandlingen

Google Firebase er en tjeneste levert av Google Ireland Limited (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland). Firebase er en utviklingsplattform for mobil- og webapplikasjoner. Firebase gir oss en programvareutviklingspakke. Tjenestene bruker Firebase SDK-en som vi har implementert i koden til Spillet. SDK-en sender generell informasjon og informasjon etterspurt av undertjenestene vi bruker fra Firebase til bruk og oppbevaring på en Google-server . Firebase byr på verktøy og infrastrukturer som gjør det mulig å levere enkle og mer effektive funksjoner ved å bruke programmeringsgrensesnitt på forskjellige plattformer. Av personvernsmessige årsaker bruker vi ikke alle undertjenestene til Firebase. Vi benytter oss av følgende tjenester: Firebase Realtime Database, Firebase Hosting og Crashlytics. Vi bruker Google Firebase Realtime Database for å spore hendelser i spillet på alle mobile enheter for å skape brukerrelatert statistikk av aktivitet. Denne statistikken inkluderer gjennomsnittlig spilletid, krasjing i statistiske verdier. Vi bruker Firebase Hosting til å opprette og sende varselmeldinger til spilleren. Vi bruker Crashlytics for å måle stabiliteten og kompatibiliteten til gjeldende spillversjon.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Bruken av informasjonsbehandling fra Firebase Realtime Database, Firebase Hosting og Crashlytics tar sted på juridisk grunnlag, som bl.a. utførelsen av kontrakten, ved å sørge for driften, tilgjengeligheten og spillbarheten til spillene for alle spillere i henhold til Art. 6(1)(b) GDPR. I tillegg har vi inngått en databehandlingsavtale med Google.

c) Formålet med databehandlingen

Firebase-tjenestene er essensielle for driften av spillene våre. Firebase måler ytelsen til forskjellige versjoner av enheter og spillernes reaksjon til versjonsendringer, osv. Crashlytics er nødvending for å utbedre stabiliteten til spillene våre og for å utbedre ytelsen ved å samle systeminformasjon, spilldata fra en enhet hvor en krasj har oppstått. Firebase Realtime Database hjelper oss med å forstå den generelle brukerens adferdsmønster. Det lar oss se en statistisk oversikt over hvor mange spillere det er som har oppnådd spesifikke typer fremgang i spillet eller kjøpt premiumtjenester i Butikken, og det lar oss angi spesifikke adferdskategorier vi ønsker å følge. Denne kunnskapen hjelper oss med å polere, forbedre og endre spillet til fordel for spillerne. Vi bruker Firebase Hosting Players for å varsle spillere og forbedre brukeropplevelsen når vi tilpasser spillene våre.

d) Lagringsvarighet

Den personlige informasjon blir oppbevart av Google i maksimalt fjorten måneder eller etter behov for å levere tjenester til deg. Ingen personlig informasjon blir oppbevart av InnoGames, forutsatt at du ikke har aktivt kommunisert med oss.

e) Protest og sletting

Du kan melde deg ut av behandlingen, protestere behandlingen eller be om at informasjonen din slettes via våre personvernsinnstillinger.

5. LinkedIn Analytics

a) Beskrivelse av omfanget av databehandlingen

«Karriere»-seksjonen av bedriftens nettside og vår LinkedIn-bedriftsside bruker LinkedIn Analytics. LinkedIn Analytics er en webanalysetjeneste levert av LinkedIn Ireland Unlimited Company, (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Når du besøker «Karriere»-seksjonen på sidene våre, behandler LinkedIn din personlige informasjon. Dette gjøres ved å sette på plass en funksjonsbasert informasjonskapsel i mellomlageret til nettleseren din som kommuniserer med serverne til LinkedIn. Hvis du er en LinkedIn-bruker, LinkedIn overfører et anonymisert sammendrag av din personlige informasjon til oss til statistikkbruk. Når du besøker bedriftssidene våre på LinkedIn, behandler LinkedIn din perosnlige informasjon og overfører et anonymisert sammendrag av din personlige informasjon til oss til statistikkbruk. Når du kommuniserer med oss på LinkedIn-sider eller -innlegg, overfører også LinkedIn brukernavnet ditt til oss. For mer informasjon, se LinkedIns personvernsforskrifter på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er legitime interesser i henhold til Art. 6(1)(f) GDPR. I tillegg har vi inngått en databehandlingsavtale med LinkedIn.

c) Formålet med databehandlingen

Tjenesten hjelper oss med å forstå hvordan vår Karriere-seksjon og LinkedIn-side blir brukt og hvor effektive jobbannonsene våre er. Det hjelper også deg med å kommunisere med oss når det oppstår jobbmuligheter.

d) Lagringsvarighet

Den personlige informasjon blir oppbevart av LinkedIn så lenge din LinkedIn-konto eksisterer eller etter behov for å levere tjenester til deg. Ingen personlig informasjon blir oppbevart av InnoGames, forutsatt at du ikke har aktivt kommunisert med oss på vår LinkedIn-side. I slike tilfeller vil din personlige informasjon bli lagret frem til du sletter kommunikasjonen eller LinkedIn-kontoen din.

e) Protest og sletting

Du kan melde deg ut av behandlingen, protestere behandlingen eller be om at informasjonen din slettes via dine LinkedIn-personvernsinnstillinger eller på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

6. Singular Labs

a) Beskrivelse og omfang av databehandling

Vi bruker mobil sporingsteknologi. Dette utføres med tjenestene til Singular Labs, Inc. (181 South Park Street, Unit 2, San Francisco, CA 94107, USA). Med hjelp fra disse tjenestene samler vi statistisk informasjon om bruken av våre tjenester for kontinuerlig utbedring av dem. Når du bruker appene eller nettsidene våre, kan enheten din sende oss informasjon som vi analyserer. Følgende informasjon samles: anonymisert IP-adresse, anonymisert Apples ID for annonsører (IDFA) eller Google Advertising ID (GAID), og geolokasjonsinformasjon, data vedrørende adferds- og bruksmønstre for sluttbrukeren av de mobile applikasjonene. Det er ingen direkte personidentifiserende informasjon. Informasjonen som samles inn på denne måten brukes til opprette anonyme brukerprofiler. Informasjonen som samles med sporingsteknologien brukes ikke til å personidentifisere brukeren av våre tjenester uten uttrykkelig samtykke fra vedrørende. For mer informasjon, se Singular Labs’ personvernsforskrifter på https://www.singular.net/privacy-policy/.

b) Juridisk grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er Art. 6(1)(f) GDPR. Vi har inngått en databehandlingsavtale med Singular Labs.

c) Formålet med databehandlingen

Formålet er å forbedre brukeropplevelsen med våre tjenester og for å gjøre våre tilbud mer aktuelle for deg. I tillegg, brukes informasjon vi innhenter til å analysere ytelsen til markedsføringskampanjer og opprette prestasjonsrapporter.

d) Lagringsvarighet

Informasjonen oppbevares av oss så lenge tjenesten er i bruk. Singular Labs oppbevarer henvendelsesinformasjon, analyseinformasjon og kontaktinformasjon så lenge det er nødvendig av bedriftsmessige formål, og deretter etter behov for arkiveringsmessige årsaker.

e) Protest og sletting

Datainnhenting og -oppbevaring kan til enhver tid bli stsoppet med fremtidig effekt ved å konfigurere den mobile enheten din som beskrevet over i IX.5. Du kan også protestere eller be om sletting av din informasjon til Singular Labs ved å kontakte dem på privacy@singular.net.

XIII. Bruk av tredjeparts annonsetjenester

1. Generell informasjon

Nettstedet vil av og til kunne inneholde annonser fra tredjeparter og interaktive linker til tredjepartsnettsteder som vi ikke er ansvarlige for. Især har vi overhodet ingen innflytelse på innholdet og utformingen av eksterne nettsteder linket til disse nettstedene eller nettstedene du kan hende blir ledet videre til via disse nettstedene. De respektive leverandørene er eksklusivt ansvarlig for innholdet og utformingen av disse nettstedene samt etterlevelsen av datavernbestemmelser. Annonsører bruker av og til teknologier som sender annonser som vises på våre nettsteder, direkte til din nettleser, og som automatisk overfører din IP-adresse. De aktuelle annonsørene bruker av og til òg informasjonskapsler og andre tekniske metoder for å måle effektiviteten av sin annonsering eller for å optimalisere innholdet. Dette gjelder især, men ikke eksklusivt, for klassifiseringen av nettsteder for visse interessekategorier innenfor omfanget av din internettbruk. Ingen forbindelse kommer til å bli opprettet mellom denne informasjonen og ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer eller din e-postadresse. Vi har ingen innflytelse på dette. Disse tredjeparters håndtering av data dekkes derfor ikke av denne datavernerklæringen. Ta derfor kontakt direkte med den respektive leverandøren for å få informasjon om dennes datavernregler. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine (se foran).

Vi videresender din anonymiserte Enhets-ID (IDentifier For Advertisers - IDFA eller Google Advertiser ID - GAID) til noen av våre markedsføringspartnere i og utenfor Europa (f.eks. i USA) for å generere annonser for visse brukergrupper med hjelp fra våre partnere eller for å utelukke brukere fra visse annonsetiltak. Du kan stanse datainnsamling, lagring og overføring ved å bruke dine mobilenhetsinnstillinger som beskrevet foran.

2. AppNexus

InnoGames bruker annonsevisningstjenestene til den eksterne leverandøren AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th Floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com («AppNexus»). For dette formålet har vi implementert AppNexus' sporingspiksel (dvs. en kode-snippet) på nettstedet vårt. Sporingspikselen lar spilleres handlinger bli sporet på nettstedet vårt. Ingen personlig referanse opprettes. Kun statistisk informasjon samles inn og overføres til AppNexus. Dette er ment for å optimalisere annonseringskampanjer og for å kringkaste interessante annonser til internettbrukere. Om du ønsker det annerledes, kan du deaktivere AppNexus' sporing ved å kakke på bortvalgsknappen på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. For å få mer informasjon om datavernet hos AppNexus, skal du besøke: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Fordi vi har legitime interesser i analysen, optimaliseringen og den økonomiske driften av tjenestene våre, bruker våre tjenester for disse formålene en sporingsenhet kjent som «Facebook pixel» fra Facebooks sosiale nettverk, driftet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, eller hvis du er EU-beboer, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland («Facebook»).

Facebook pixel er en kode-snippet plassert på nettstedet vårt.

Facebook Pixel gjør at Facebook kan identifisere de som besøker vårt onlineinnhold som en målgruppe for visning av annonser (kjent som «Facebook ads»). Følgelig bruker vi Facebook Pixel for å vise våre utlagte Facebook-annonser kun til Facebook-brukere som har vist interesse for tjenestene våre, eller som deler visse faktorer (slik som interesse i visse emner eller produkter fastsatt på grunnlag av besøkte nettsider), som vi overfører til Facebook (som er kjent som «Custom Audiences»). Facebook Pixel hjelper oss òg til å forstå virkningen av Facebook-annonser for statistikk og markedsføringsformål ved å vise hvorvidt brukere er blitt omdirigert til våre tjenester etter å ha klikket på en Facebook-annonse (kjent som konvertering, og som gjør det mulig å bestemme med hvilke enheter en bruker utfører en handling), for å opprette såkalte dobbeltgjengerpublikum [lookalike audiences] eller statistiske tvillinger (dvs. for å kringkaste annonser til målgrupper som er lik eksisterende kunder) og for å skaffe seg omfattende statistikker om bruken av nettstedet. Facebook Pixel oppretter en direkteforbindelse til Facebook-serverne når du besøker vårt nettsted. På denne måten informeres Facebook-serveren om at du besøkte nettstedet vårt, og Facebook angir denne informasjonen til din personlige Facebook-brukerkonto.

Facebook er sertifisert i henhold til Privacy Shield-Avtalen og gir derfor en garanti for etterlevelse av europeiske datavernlovverk ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

For mer informasjon om Facebooks innsamling og bruk av data og dine personvernrettigheter og alternativer skal du se på Facebooks datavernerklæring på https://www.facebook.com/about/privacy/update. For spesifikk informasjon og detaljer om Facebook Pixel og hvordan den virker, skal du besøke Facebooks hjelpeseksjon på https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Du kan deaktivere denne funksjonen som vist på https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink eller på https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Du må være innlogget på Facebook for å gjøre dette.

4. Google DoubleClick

DoubleClick er en tjeneste fra Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland («Google»)). DoubleClick bruker informasjonskapsler for å vise annonser som er relevante for deg. Nettleseren din er tildelt et identifikasjonsnummerpseudonym (ID) for å sjekke hvilke annonser som er blitt vist i nettleseren din, og hvilke annonser som er blitt knakket på. Disse informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Bruken av DoubleClick-informasjonskapsler tillater Google og dets partnernettsteder kun å vise annonser basert på tidligere besøk på vårt nettsted eller andre nettsteder på Internett. Informasjonen generert av informasjonskapsler, overføres av Google til en server og lagres for analysering. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de egnede innstillingene på nettleseren din. Men legg merke til at dette vil kunne begrense den fulle funksjonaliteten på vårt nettsted for deg. Du kan òg hindre at Google samler inn og behandler informasjonskapselgenererte data om din bruk av nettstedet ved å deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene (se foran). Du kan òg velge bort innsamlingen og kategoriseringen av interessebasert informasjon ved å deaktivere dette på DoubleClick-informasjonsinnstillingssiden på https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=no

XIV. Bruk av andre tredjeparters tjenester

1. Episerver Campaign (tidligere optivo Broadmail)

Våre nyhetsbrev sendes via Episerver Campaign (tidligere optivo broadmail), en e-postmarkedsføringsplattform levert av Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

E-postadressene til våre nyhetsbrevmottakere og andre data beskrevet i denne meldingen, lagres for tiden for dette formålet på Episerver-servere i datasentre i Tyskland og er underlagt den tyske Datavernloven. Episerver bruker denne informasjonen for å sende og vurdere nyhetsbrev på våre vegne. Episerver skal òg kunne bruke denne informasjonen i sine egne tjenester slik som teknisk optimalisering av nyhetsbrevekspedering og presentasjon. Men Episerver bruker ikke dataene til våre nyhetsbrevmottakere for å skrive til dem og videresender aldri informasjonen til tredjeparter hvis det ikke er rettslig påkrevd. Sikkerhetsordningen til Episerver Campaign for Omni-kanalen og e-postmarkedsføringsskyen er ISO 27001-sertifisert. For mer informasjon skal du besøke https://www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit.

Nyhetsbrevene våre inneholder et pikselstørrelsesbilde (pikselkode) som hentes inn av en Episerver-server når nyhetsbrevet åpnes. Teknisk informasjon samles inn som del av denne innhentingen slik som informasjon om nettleseren din eller operativsystemet ditt samt IP-adressen din og stedet og tidspunktet for innhentingen. Denne informasjonen anonymiseres og vurderes uten personopplysninger.

2. Google Maps

Våre nettsteder bruker kart fra Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Når du aksesserer en av våre sider som viser et relevant kart, hentes kartinnholdet fra Googles servere. Hvis du er innlogget med din Google-konto, kan Google blande din nettleseradferd med annen informasjon. Bruken av Google Maps gjøres for å få til en lettforståelig presentasjon av tjenestene våre. Dette er en legitim interesse i betydningen i Art. 6(1)(f) GDPR. Googles datavernerklæring gjelder: https://policies.google.com/privacy?hl=de&hl=no.

3. LinkedIn

Våre nettsteder bruker knapper fra LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Innholdet i Linkedin-serverne hentes inn når du aksesserer en av våre sider med en relevant knapp. Hvis du er innlogget med din Linkedin-konto, kan Linkedin blande din nettleseradferd med annen informasjon. Bruken av Linkedin-knapper gjøres for å utveksle informasjon om våre tjenester og for å forbedre dem. Dette er en legitim interesse i betydningen i Art. 6(1)(f) GDPR. Linkedins datavernerklæring gjelder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4. Litmus

Litmus er en tjeneste levert av Litmus Software, Inc. (675 Massachusetts Ave., 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA) for å analysere e-poster. Nyhetsbrevene våre inneholder et pikselstørrelsesbilde (pikselkode) som hentes inn igjen av en Litmus-server når nyhetsbrevet åpnes. Teknisk informasjon samles inn som del av denne innhentingen slik som informasjon om nettleseren din eller operativsystemet ditt samt IP-adressen din og stedet og tidspunktet for innhentingen. Denne informasjonen anonymiseres og vurderes uten personopplysninger.

5. Mailgun

Mailgun er en tjeneste levert av Mailgun, Inc. (620 Folsom St, Ste 100, San Francisco, CA 94107, USA) for å sende våre e-poster. Tjenesten skal òg kunne samle inn informasjon om datoen og klokkeslettet da beskjeder ble lest av brukeren, og når brukeren samhandler med innkomne beskjeder (slik som ved å klikke på linker som finnes i dem). Selskapet er en del av Safe Harbour-avtalen med EU og går ut på å opprettholde europeiske datavernstandarder https://www.mailgun.com/privacy).

6. Pinterest

Våre nettsteder bruker knapper fra Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Innholdet i Pinterest-serverne hentes inn når du aksesserer en av våre sider med en relevant knapp. Hvis du er innlogget med din Pinterest-konto, kan Pinterest blande din nettleseradferd med annen informasjon. Pinterests datavernerklæring gjelder: http://pinterest.com/about/privacy/.

7. Twitter

Våre nettsteder bruker knapper fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Innholdet i Twitter-serverne hentes inn når du aksesserer en av våre sider med en relevant knapp. Hvis du er innlogget med din Twitter-konto, kan Twitter blande din nettleseradferd med annen informasjon. Bruken av Twitter-knapper gjøres for å utveksle informasjon om våre tjenester og for å forbedre dem. Dette er en legitim interesse i betydningen i Art. 6(1)(f) GDPR. Twitters datavernerklæring gjelder: https://twitter.com/de/privacy.

8. YouTube

Våre nettsteder bruker videoer fra YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, et selskap under Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Når det gjøres, bruker vi opsjonen «Enhanced Data Protection Mode» [«Utvidet Datavernmodus»] gjort tilgjengelig av YouTube. Ved å laste inn et av nettstedene våre via en YouTube-video, kommer innhold fra YouTube til å bli lastet inn. Hvis du er logget på via YouTube-kontoen din, har YouTube mulighet for å smelte sammen navigeringsadferden din med andre data. Bruken av YouTube-videoer bidrar til å tilby en lettforståelig presentasjon av våre tjenester. YouTubes personvernerklæring gjelder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?hl=no&gl=no.

9. Xing

Våre nettsteder bruker knapper fra Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Ved å laste inn ett av våre nettsteder via nevnte knapper, kommer innhold fra Xing til å bli lastet inn. Etter hva vi best vet, samles det ikke inn personopplysninger, og din navigeringsadferd skal ikke bli analysert. Datavernbestemmelsene for Xings knapper skal gjelde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

XV. Den registrertes rettigheter

Hvis personopplysningene dine behandles, er du en registrert som definert av GDPR, og du har følgende rettigheter overfor den ansvarlige:

1. Rett til informasjon

Du kan be den ansvarlige om å gi deg en bekreftelse på om hvorvidt personopplysninger om deg, behandles av oss.

Hvis slik behandling skjer, kan du kreve at den ansvarlige gir deg følgende informasjon:

 1. formålene dine personopplysninger behandles for,
 2. Personopplysningskategoriene som behandles,
 3. Mottakerne og/eller mottakerkategoriene som de berørte personopplysningene er blitt – eller fortsetter å bli – fremvist for,
 4. Den planlagte lagringsvarigheten for dine personopplysninger eller, hvis spesifikk informasjon ikke kan bli gitt, kriterier for fastsetting av lagringsvarigheten,
 5. om det finnes en rett til å be den ansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger vedrørende den registrerte eller å protestere mot slik behandling,
 6. retten til å fremme en klage til en tilsynsmyndighet,
 7. der personopplysningene ikke samles inn fra den registrerte, eventuell tilgjengelig informasjon hva gjelder kilden til den,
 8. om det finnes automatisk beslutningstaking, herunder profilering, vist til i Artikkel 22(1) og (4) og i det minste i slike saker, meningsfull informasjon om logikken som følges samt om betydningen og de forutsatte konsekvenser av slik behandling for den registrerte.

Du skal ha rett til å kreve informasjon om hvorvidt personopplysningene som angår deg, blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne henseende kan du kreve å bli orientert om gjeldende garantier etter Art. 46 GDPR knyttet til nevnte overføring.

Vi skal besvare forespørsler innen én måned etter mottaket av forespørselen.

2. Rett til korrigering

Du har òg rett til overfor den ansvarlige å kreve korrigering og/eller fullstendiggjøring forutsatt at de behandlede personopplysningene som angår deg, er uriktige eller ufullstendige. Den ansvarlige skal ha plikt til å implementere korrigeringen umiddelbart.

3. Rett til begrensning av behandling

Under følgende forhold skal du kunne kreve begrensning av personopplysningsbehandlingen som angår deg:

 1. hvis nøyaktigheten i personopplysningen bestrides av den registrerte, i et tidsrom som setter den ansvarlige istand til å verifisere nøyaktigheten i personopplysningene,
 2. hvis behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av personopplysninger, men isteden anmoder om begrensninger i bruken,
 3. hvis den ansvarlige ikke lenger behøver personopplysningene for de formålene de behandles for, men du krever det for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav, eller
 4. hvis du har fremmet en protest mot behandlingen i henhold til Art. 21, 1 GDPR, og det ennå ikke er avgjort hvorvidt den ansvarliges angitte grunner tilsidesetter dine.

Hvis behandlingen er blitt begrenset, skal slike personopplysninger med unntak av lagring. kun kunne bli behandlet enten med ditt samtykke, med det for øye å forfekte, utøve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til andre, fysiske eller juridiske personer eller av grunner som er av viktig, allmenn interesse for Unionen eller en Medlemsstat.

Hvis behandlingsbegrensningen ble pålagt i henhold til en eller annen av forholdene foran, blir du informert av den ansvarlige før begrensningen oppheves.

4. Rett til å slette

Du skal ha muligheten til å slette kontoen din selv på https://goodbye.innogames.com/login. Vi kommer til å slette alle personopplysningene dine forutsatt at vi ikke er rettslig forpliktet til å lagre dem. Etter ett år med inaktivitet, kommer vi til å slette kontoen din hos oss.

a) Plikt til å slette

Du har rett til å kreve at den ansvarlige sletter alle personopplysninger som angår deg uten unødig forsinkelse, og den ansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse der en av følgende grunner gjelder:

 1. personopplysningene som angår deg, ikke lenger trengs for de formålene de ble samlet inn eller ellers behandlet,
 2. du har tilbakekalt samtykket ditt som datainnsamlingen ble begrunnet med, i henhold til Art. 6, 1, Lit. a, eller Art. 9, 2, Lit. a i GDPR, og ingen rettslige grunner lenger foreligger for behandlingen av dem.
 3. hvis du fremmer en protest mot behandlingen i henhold til Art. 21, 1 GDPR, og det ikke er noen tilsidesettende grunner for behandlingen, eller du fremmer en protest mot behandlingen i henhold til Art. 21, 2 GDPR.
 4. personopplysningene angående deg er blitt ulovlig behandlet,
 5. personopplysningene angående deg er blitt slettet med det for øye å etterleve en rettslig plikt i henhold til Unionens eller Medlemsstatens lovgivning som den ansvarlige reguleres i henhold til,
 6. personopplysningene angående deg er blitt samlet inn i relasjon til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester henvist til i Artikkel 8, 1 GDPR.

b) Informasjon for tredjeparter

Hvis den ansvarlige har offentliggjort personopplysninger angående deg og har plikt til i henhold til Art. 17, 1 GDPR, å slette personopplysningene, skal den ansvarlige, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved implementeringen, iverksette rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å informere ansvarlige som behandler personopplysninger, om at du som registrert, har anmodet om at de nevnte ansvarlige sletter eventuelle linker til eller kopier eller gjengivelser av disse personopplysningene.

c) Unntak

Retten til sletting skal ikke gjelde hvis behandlingen kreves med det formål:

 1. å utøve retten til å uttrykke seg fritt og å informere,
 2. å etterleve en rettslig plikt som den ansvarlige er pålagt å følge i henhold til Unionens eller Medlemsstatens lovgivning, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for utøvelsen av en offentlig myndighetsoppgave pålagt den ansvarlige,
 3. begrunnet i området allmenn helse i samsvar med Art. 9 2 Lit. (h) og (i), samt Art. 3 GDPR.
 4. med arkivrelaterte, vitenskapelige eller histografiske undersøkelsesformål eller statistiske formål som støtter opp om allmennhetens interesse i henhold til Art. 89, 1 GDPR, betinget av retten gitt etter
 5. for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav.

5. Retten til å bli informert

Hvis du hevder retten til korrigering, sletting eller begrensning av behandlingen overfor den ansvarlige, har sistnevnte plikt til å informere alle mottakere som dine personopplysninger ble fremvist for, om denne korrigeringen, slettingen eller begrensningen av behandlingen med mindre dette skulle vise seg umulig eller forbundet med uforholdsmessige kostnader.

Du har rett til å bli informert av den ansvarlige om disse mottakerne.

6. Rett til databærbarhet

Du har rett til å motta personopplysninger angående deg, og som du har gitt til den ansvarlige, i et strukturert, tilgjengelig og maskinlesbart format. Videre har du rett til overføring av disse dataene til en annen ansvarlig uten begrensning, fra den ansvarlige til som personopplysninger er blitt gitt til, forutsatt at

 1. behandlingen bygger på samtykke i henhold til Art. 6, 1, lit. a GDPR, eller Art. 9, 2, lit. a GDPR, eller på en kontrakt i henhold til Art. 6, 1, lit. b GDPR, og
 2. behandlingen utføres med automatiske metoder.

Under utøvelsen av denne retten har du videre rett til at personopplysningene angåendedeg, overføres direkte fra en ansvarlig til en annen forutsatt at dette er teknisk mulig. Andre personers friheter og rettigheter tillates ikke kompromittert av disse handlingene.

Retten til databærbarhet skal ikke gjelde behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller under utøvelsen av en offentlig myndighetsoppgave pålagt den ansvarlige.

7. Rett til å protestere

Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger angående deg ut fra grunner relatert til din spesielle situasjon på grunnlag av Art. 6, 1, lit. (e) eller (f), herunder profilering basert på disse bestemmelsene.

Den ansvarlige skal ikke lenger behandle personopplysningene med mindre den ansvarlige beviser overbevisende, legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter eller for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis personopplysninger behandles for direktemarkedsføringsformål, skal du ha rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger angående deg for de nevnte markedsføringsformålene, herunder profilering i den grad den er relatert til slik direktemarkedsføring.

Hvis du protesterer mot behandlingen for direktemarkedsføringsformål, skal personopplysninger angående deg, ikke lenger behandles for slike formål.

I sammenheng med bruken av informasjonssamfunnstjenester og uaktet Direktiv 2002/58/EC, skal du kunne utøve din rett til å protestere med automatiske metoder ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

8. Rett til å trekke tilbake samtykke i henhold til datavernlovverket

Du har rett til når som helst å trekke tilbake din samtykkeerklæring i henhold til datavernlovverket. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten hva gjelder databehandling basert på samtykke som hadde virkning før det ble trukket tilbake.

9. Automatisk, individuell beslutningstaking, herunder profilering

Du skal ha rett til ikke å bli underlagt en beslutning alene basert på automatisert behandling, herunder profilering, som gir juridiske virkninger vedrørende deg eller tilsvarende påvirker deg i betydelig grad. Det foranstående skal ikke gjelde hvis beslutningen

 1. er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt mellom deg og en dataansvarlig,
 2. er autorisert i Unionens eller Medlemsstatens lovverk som den ansvarlige er underlagt, og som òg fastsetter egnede tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller
 3. er gjort med ditt uttrykkelige samtykke.

Beslutninger henvist til i 2. ledd, skal ikke baseres på spesielle personopplysningskategorier vist til i Artikkel 9, 1 GDPR, med mindre Artikkel 9, 2, lit. (a) eller (g) gjelder, og egnede tiltak er på plass for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser.

I tilfellene henvist til i punktene (1) og (3), skal den dataansvarlige implementere egnede tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter og legitime interesser, som minst følges av retten til å få menneskelig intervensjon fra den ansvarliges side, til å uttrykke hennes eller hans synspunkt og å bestride beslutningen.

10. Retten til å fremme en klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det påvirker noe annet administrativt eller rettslig botemiddel, skal du ha rett til å fremme en klage til en tilsynsmyndighet, især i Medlemsstaten der du har din vanlige bopel, arbeidsstedet eller stedet der den påståtte krenkelsen fant sted hvis du mener at personopplysningsbehandlingen angående deg, krenker GDPR.

Tilsynsmyndigheten som klagen er blitt fremmet for, skal informere klageren om fremdriften og utfallet av klagen, herunder muligheten for et judisielt botemiddel i henhold til Artikkel 78 i GDPR.

XVI. Sluttbestemmelser

InnoGames skal når som helst kunne endre disse datavernbestemmelsene. InnoGames skal informere om eventuelle slike endringer gjennom egnede kanaler.

© Opphavsrett InnoGames 2018. Alle rettigheter forbeholdes